REFERAT   GOSPODARKI   KOMUNALNEJ  

Bernard Cieślak             -     Kierownik  referatu

 

telefony:

(48) 61 97 281                   - Wodociągi

 667 937 939;                    - Kierownik

(48) 385 77 90 wew. 30       -  księgowanie wpłat

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Stara Błotnica za rok 2018

Grafik wywozu odpadów na 2020 rok  2 półrocze

Grafik wywozu odpadów na 2020 rok 1 półrocze   

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązująca od 2020 r.

format pdf;

format docx

INFORMACJE DOT. SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STARA BŁOTNICA 2019

Wykaz przedsiębiorców w roku 2019 w Rejestrze Działalności Regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Stara Błotnica.

 

Uchwała nr XIII.91.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dn.13.12.2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 
Uchwała nr XIII.88.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dn. 13.12.2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
 

 

 

 

 Uchwała nr XIII.90.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dn. 13.12.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Uchwala nr XII.84.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dn.25.11.2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
 

 

 

 

 Uchwała nr XII.85.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dn. 25.11.2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 

Grafik wywozu odpadów na 2019 rok

 

Uchwała nr IV.22.18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr IV.26.18 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Błotnica

 

 

 

Uchwała nr XXXVIII.258.2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty     

 

Uchwała nr XXXV.236.2018 w sprawie: przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Błotnica.   
 
Decyzja WA.RET.070.1.198.1.2018 zatwierdzenie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 
 
 
 
Uchwała nr XVI.123.2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Błotnica.
 
Uchwała nr XVI.124.2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Stara Błotnica oraz poboru opłaty w drodze inkasa.
 
Uchwała nr XVI.125.2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za ;pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Analiza stanu gospodarki odpadami dla Gminy Stara Błotnica za 2015 rok.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Stara Błotnica w 2015 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.    

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Błotnica zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w roku 2015.

Informacja dla mieszkańców - ocena jakości wody.
Grafik zbiórki odpadów 2016 r.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązująca od 2014 r.
Grafik zbiórki odpadów komunalnych w okresie luty 2011 do styczeń 2012 roku.
Wniosek o wydanie warunków na dostawę wody.
Taryfy opłat za wodę od dnia 01 stycznia 2010 roku.
Grafik zbiórki odpadów komunalnych w okresie  luty 2010 r. do styczeń 2011 roku.
Terminarz zbiórki odpadów urządzeń elektronicznych, elektrycznych, świetlówek, baterii.
Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej
Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Stara Błotnica
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Umarzanie, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty należności za wodę:
Uchwała - do pobrania,
Oświadczenie do wniosku o ulgę - do pobrania
Taryfy i stawki na 2008 r.
Nr XI/84/2007 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Nr XI/85/2007 - w sprawie ustalenia stawki opłat za usługę wywozu nieczystości stałych bytowych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
Uchwała Nr XV/113/2008 - w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Stara Błotnica z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV/114/2008 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez ZGK w Starej Błotnicy
Uchwała Nr XV/110/2008 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Stara Błotnica  
Uchwała Nr XIV/106/2008 - w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do ceny usługi wywozu nieczystości stałych bytowych od gospodarstwa domowego przez ZGK w Starej Błotnicy
Uchwała nr XXXVI/246/2010 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała nr XXXVI/247/2010 w sprawie zatwierdzenia stawki opłat za usługę świadczoną przez ZGK w zakresie transportu i unieszkodliwiania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych.
Uchwała nr XIV/86/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweodprowadzanie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica.   
 
Uchwała nr XV/92/2012 w sprawie  likwidacji zakładu budżetowego -Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy.   
Uchwała Nr XII/141/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Stara Błotnica  
Uchwała Nr XXIII/144/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty  
Uchwała Nr XXIII/145/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Błotnica  
Uchwała Nr XXIII/146/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  
Uchwała Nr XXIII/147/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
 
Grafik zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Stara Błotnica w okresie X.2012 r.-VI.2013 r.  
Uchwała Nr XXV/163/2013 - w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Stara Błotnica.

Nowe zasady gospodarowania odpadami

Pismo przewodnie

Deklaracja

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-02 12:03:00
  • Liczba odsłon: 727
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335486]

przewiń do góry