Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

                                                                  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

Dostawy                 

Usługi                    

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia ___________________

Numer
identyfikacyjny ______________________________

 

SEKCJA I:    Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego

 

Nazwa

Urząd Gminy w Starej Błotnicy

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Zofia Dyl

Adres

Stara Błotnica

Kod pocztowy

26 - 806

Miejscowość

Stara Błotnica 46

Województwo

Telefon

(048)385-77-90

Faks

(048) 383-50-92

Poczta elektroniczna (e-mail)

budownictwo@ starablotnica.pl

Adres internetowy (URL)

www. starablotnica.pl

I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak w pkt. I.1                                                      Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Taki jak w pkt. I.1                                                      Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

I.4) Adres, pod który należy przesyłać oferty / wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Taki jak w pkt. I.1                                                      Jeśli inny, wykorzystać załącznik A


SEkcja II: przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Rozbudowa Budynku Administracyjno-Mieszkalnego w Starej Błotnicy

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

 

Roboty budowlane, instalacja elektryczna, instalacja wod-kan, instalacja centralnego ogrzewania

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

  Stara Blotnica działka nr 140/4

II.1.5) Nomenklatura

 

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

Główny przedmiot

45 . 23 . 32 . 20 - 7

 

Dodatkowe przedmioty

   .    .    .    -  

   .    .    .    -  

   .    .    .    -  

   .    .    .    -  

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE       TAK  

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE      TAK  

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy )

powyżej 60 000 euro

     

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Okres w miesiącach    i/ lub w dniach     (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub:     Data rozpoczęcia    /    /      i/ lub zakończenia 30/12/2007 (dd/mm/rrrr)


 

SEkcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wymagane wadium

9 000,00 PLN

 

III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. Art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony                             

Przetarg ograniczony                                 

Negocjacje z ogłoszeniem                

IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP

Nr - poz. - z    /    /      (dd/mm/rrrr)

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

Liczba -                      lub:            Minimum    / Maksimum   

IV.2) Kryteria oceny ofert

      A)     Najniższa cena

lub

      B)     Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

1.                                                                                                   -     %

2.                                                                                                   -     %

3.                                                                                                   -     %

4.                                                                                                   -     %

5.                                                                                                   -     %

6.                                                                                                   -     %


IV.3) Informacje administracyjne

 

 

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do        05/06/2006 (dd/mm/rrrr)

Cena (o ile dotyczy) 20,00 PLN

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)

05/06/2006 (dd/mm/rrrr)

Godzina 10:00 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

Do    /    /      (dd/mm/rrrr) lub                                      miesięcy i/ lub 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data 05/06/2006 (dd/mm/rrrr)                                      Godzina 10:15 (gg:mm)

Miejsce: Urząd Gminy w Starej Błotnicy, pokój nr 3

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?

NIE                TAK    

Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia

     

     

 

V.2) Data wysłania ogłoszenia 11/04/2006 (dd/mm/rrrr)

  _______________________________________________________________________

 

 

Znak sprawy:   B-341 / 5 /2006                                                                            Stara Błotnica 21.04.2006 r.

 

 

 

 

    Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 euro.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego:   Wójt Gminy Stara Błotnica

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

    d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                     faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Zofia Dyl

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

     Remont dachu na sali gimnastycznej , zapleczu , łączniku Publicznej Szkoły Podstawowej

     im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy

    rodzaj zamówienia:   roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia:   Stara Błotnica

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia: do    30. 08. 2006 roku

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w: siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 1

     lub za zaliczeniem pocztowym.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr lokalu):   1

    b/ w terminie do: 09 . 05. 2006r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr lokalu):   3

    b/ termin:    09. 05. 2006r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                    Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                                         Stanisław Białkowski

________________________________________________________________________

                                                                                    Stara Błotnica, dn. 09.05.2006 r.

                        

 

 

Wójt Gminy Stara Błotnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Stara Błotnica.

 

-           Położenie nieruchomości - Stara Błotnica,

-           numer działki - 227/5

-           pow.1,03 ha; w klasach bonitacyjnych: RIIIa- 0,46 ha , RIIIb- 0,05 ha , RIVa- 0,05 ha , RV- 0,08 ha , PsIII- 0,39 ha ,

-           Księga Wieczysta - Nr 3888

-           Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 200 zł.

 

 

1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 6 w dniu 14 czerwca 2006 r. o godz. 10 00 .

2. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

3. Nieruchomość przeznaczona pod uprawy rolne.

4. Termin płatności czynszu dzierżawnego - 15 marca.

5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40 zł, w pieniądzu, w terminie do dnia 12.06.2006 r. w kasie Urzędu Gminy w Starej Błotnicy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

7. Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 8 lub pod nr tel. (0-48) 3857790 wew.15.

________________________________________________________________________

 

 

 

Zarządzenie nr 9

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 4 kwietnia 2006r

 

W sprawie:

Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

Na podstawie art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz.622 z późn. zm.), Wójt   Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:

 

§1

 

Określa się wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie powyższych działalności, stanowiące załącznik do Zarządzania .

 

§2

 

Ustala się, iż wymagania określone w §1 obowiązują na obszarze   gminy Stara Błotnica

 

§3

 

Zarządzanie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty,

  t.j. na tablicy ogłoszeń oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Błotnica

 

 

                                                                         §4

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

                                    Wójt

 

                                 Stanisław Białkowski

 

 

 

                                                                                                                             Załącznik do Zarządzenia

                                                                                                                             Wójta Gminy Stara Błotnica

                                                                                                                             z dnia 4 kwietnia 2006r

 

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA

UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA

NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI   W ZAKRESIE ODBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ORAZ OPROŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH.

 

 

I. Przepisy określające niżej wyszczególnione wymagania:

 

- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia   13.09.1996r. (Dz. U. Nr   132   poz.622 z późn. zm.);

- ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. Nr.62   poz. 628 z późn. zm.);

- ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r.   (Dz. U. Nr. 2   poz. 627                        z późn. zm.)

- ustawa prawo budowlane z dnia 07.071994r. (jednolity tekst Dz.U. z 2000r.Nr 106        poz.1126 z późn. zm.)

- ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. (Dz.U.Nr154, poz. 1803).

- ustawa z 29 lipca 2005r (Dz. U. Nr. 180, poz. 1459) o zużytym sprzęcie elektrycznym                        i elektronicznym.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30-12-2005 (Dz. U. z dnia 12 stycznia   2006r) w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać    przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

 

II. Wymagana od Przedsiębiorcy dokumentacja :

 

 1. Wzór umowy jaka będzie zawierana z mieszkańcami Gminy Stara Błotnica na odbiór odpadów   komunalnych i nieczystości płynnych. Treść umowy musi być zgodna                   z wymaganiami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Błotnica , a w szczególności określać częstotliwość opróżniania pojemników na odpady stałe i zbiorników bezodpływowych. Jeżeli Przedsiębiorca oferuje usługobiorcom selektywną zbiórkę odpadów częstotliwość wywozu pozostałych odpadów może być mniejsza niż określona w Regulaminie.
 2. Zobowiązanie do wystawiania faktur lub rachunków za świadczone usługi.
 3.   Zobowiązanie do prowadzenia rejestru wykonywanych usług oraz rejestru umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie

Gminy Stara Błotnica.

 1. Sporządzanie i przekazywanie wójtowi   w terminie do 15 dnia     po upływie każdego miesiąca , wykazu właścicieli nieruchomości , z którymi            w poprzednim miesiącu zawarł Przedsiębiorca umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 2.   Sporządzanie i przekazywanie wójtowi w terminie j.w. wykazu właścicieli   nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły . Wykaz zawiera: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
 3. Zobowiązanie do udostępniania powyższych rejestrów kontrolującym funkcjonariuszom   lub upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta.
 4.   Składanie Wójtowi rocznych informacji do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , dotyczących:

1)        masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych   lub                          ilości i rodzaju   nieczystości ciekłych z obszaru gminy;

2)        sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;

3)        masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych                      na składowisku odpadów;

4)        masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych               na   składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

 1. Poddanie okresowej kontroli dokumentacji poświadczającej korzystanie z legalnego wysypiska, kompostowni i zlewni.
 2. Poddanie okresowej kontroli dokumentacji w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.
 3. Posiadanie aktualnego zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości                w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne .

 

III.           Określenie zawartości   wniosku o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych i dokumenty które należy dołączyć do wniosku:

 

1.         Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON.

2.         Określenie przedmiotu i obszaru działalności.

3.         Udokumentowanie   posiadania wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji   odbioru odpadów komunalnych , w systemie selektywnej zbiórki, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych , zużytego sprzętu   elektrycznego i   elektronicznego, i odpadów z remontów na terenie gminy lub opróżniania zbiorników bezodpływowych.

4.         Posiadanie zezwoleń na gospodarowanie odpadami wymaganych na podstawie art. 26 i 28 Ustawy o odpadach.

5.         Rodzaju odpadów komunalnych, które będą odbierane od właścicieli nieruchomości.

6.         Sposobów realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających                                        biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.

7.         Zobowiązanie do odbierania od   właścicieli nieruchomości wszystkich selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ,( art. 10 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.) w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych , zużytego sprzętu   elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów .

8.         Udokumentowanie sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, oraz surowców wtórnych powstałych w wyniku selektywnej zbiórki odpadów zgodnego z wymaganiami przepisów   obowiązującego w tym zakresie prawa, ( umowy na odbiór z firmami posiadającymi stosowne decyzje oraz zagospodarowanie we własnym zakresie na podstawie posiadanych uprawnień przewidzianych   obowiązującym w tym zakresie prawem).

9.         Udokumentowanie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku (linia do segregacji odpadów oraz sprzęt towarzyszący) lub unieszkodliwienia odpadów,   spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwienia,                   o których mowa w art.9 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27.04 2001r. o odpadach.

10.      Pojazdy przeznaczone do wykonywania transportu odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych , zużytego sprzętu   elektrycznego i   elektronicznego i odpadów z remontów na terenie gminy lub opróżniania zbiorników bezodpływowych, powinny posiadać stosowne zezwolenia przewidziane przepisami prawa ( Prawo o ruchu drogowym),   a w szczególności przepisów obowiązujących w transporcie odpadów, w tym i niebezpiecznych (ADR), oraz odpowiadać wymaganiom sanitarnym przewidzianym dla   pojazdów wykonujących tego typu transport.

11.      Pojemniki   przeznaczone do zbierania odpadów muszą odpowiadać wymogom BHP, sanitarnym, być odpowiednio oznakowane ( nazwa                     i telefon firmy odbierającej), a worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów powinny być również odpowiednio oznakowane, w kolorach określonych w „regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Błotnica „   do danego typu odpadu.

12.      Lokalizacja baz przedsiębiorcy musi   posiadać ważną decyzję przystosowania -   zmiana przeznaczenia na Zakład Zbiórki, Segregacji i Odzysku Odpadów.

 

Przedsiębiorca ma obowiązek:

1)        wskazać miejsce parkowania i garażowania samochodów asenizacyjnych oraz innych niezbędnych dla funkcjonowania firmy, które musi być utwardzone                   i posiadać wszelkie zabezpieczenia i uzgodnienia wymagane przy budowie tego typu obiektów, aby wykluczyć przenikanie szkodliwych substancji np. związków ropopochodnych, do gruntu;

2)        udokumentować prawo do terenu przeznaczonego pod bazę firmy lub miejsce garażowania samochodów;

3)        wszelkie obiekty budowlane muszą być wzniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie stosowanych zezwoleń.

 

IV. Warunki dotyczące taboru i sprzętu :

 

 1. Pojazdy i urządzenia muszą być sprawne, szczelne oraz spełniać wszystkie warunki wynikające z właściwych przepisów.
 2. Samochody służące do transportu odpadów nie mogą powodować uciążliwości dla otoczenia szczególnie jeśli chodzi o emisję spalin, dymu i hałasu .
 3. Jeśli naprawy taboru samochodowego odbywają się na terenie bazy, to muszą być spełnione warunki jak dla warsztatów samochodowych, w przeciwnym wypadku udokumentować serwisowanie samochodów.

 

V. Ustala się czas obowiązywania zezwoleń na 10   lat.

 

 

 

 

VI. Ustala się miejsce unieszkodliwiania odpadów:

1.         odpady komunalne stałe – składowisko odpadów Urbanów gmina Jedlińsk

2.         odpady komunalne płynne -   oczyszczalnia ścieków   w Białobrzegach

 

VII. Nie spełnienie któregokolwiek z wymienionych wyżej warunków będzie powodem              odmowy wydania lub cofnięcia wydanego zezwolenia.

        Przed podjęciem decyzji Wójt   może dokonać kontrolnego sprawdzenia, czy             przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

 

VIII. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, po zakończeniu działalności.  

 

__________________________________________________________________

 

         

Znak sprawy:   B-341/ 6/2006                                            Stara Błotnica 12.05.2006 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 euro.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego:   Wójt Gminy Stara Błotnica

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

    d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        

e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                    faks: 048 383 50 92

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Zofia Dyl

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:    roboty remontowe zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej w Pierzchni Gm.Stara Błotnica.  

 

    rodzaj zamówienia:   roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia:    Pierzchnia

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:       30. 08. 2006 roku

 

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w: siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 1

     lub za zaliczeniem pocztowym.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr lokalu):   1

    b/ w terminie do: 29 . 05. 2006r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr lokalu):   3

    b/ termin:     29. 05. 2006r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

                                                                               Wójt Gminy

                                                                                          Stanisław Białkowski

________________________________________________________________________

 

 

Znak sprawy:   B-341/7/2006                                        Stara Błotnica 12.05.2006 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości powyżej   60 000 EUR.    

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: przetargi@starablotnica.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 90                     faks: 048 383 50 92

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pągowiec na odcinku o długości 1 758,50 mb.

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

     miejsce realizacji zamówienia: droga gminna w miejscowości Pągowiec na terenie

    gminy Stara   Błotnica.

    Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.32.20-7

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   wymagany   30 września 2006 r.

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 04.07.2006 r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 04.07.2006 r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :    04.07. 2006 r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12)   Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień   Publicznych w dn.12.05.2006 r.

13)   Cena specyfikacji 20 zł.                         

Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                    Stanisław Białkowski

_________________________________________________________________________

 

 

Znak sprawy:   B-341/8/2006                                          Stara Błotnica 12.05.2006 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości powyżej   60 000 EUR.    

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: przetargi@starablotnica.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 90                    faks: 048 383 50 92

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

    Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kobylnik - Czyżówka na odcinku o długości 931,00 mb.

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

     miejsce realizacji zamówienia: droga gminna w miejscowości Stary Kobylnik na terenie

    gminy Stara   Błotnica.

    Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.32.20-7

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   wymagany   30 września 2006 r.

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 04.07.2006 r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 04.07.2006 r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :    04.07. 2006 r .       o godz. 11 00

 

11) Termin związania ofertą – 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12)   Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień   Publicznych w dn.12.05.2006 r.

13)   Cena specyfikacji 20 zł.                                                                                                                                                                                           

 

Wójt Gminy Stara Błotnica

 

                                                     Stanisław Białkowski

_________________________________________________________________________

 

Stara Błotnica 12.05.2006 r.

 

 

 

Znak sprawy:   B-341/9/2006    

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                          faks: 048 383 50 92        

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

     Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub  

      na odcinku o długości 551,99m.

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia: droga gminna w miejscowości Kadłub.

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   30 sierpnia 2006r .

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 29.05.2006r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 29.05.2006r .   do godz. 11 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :   29.05.2006r .       o godz. 11 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.                                                                                  

                                                                             

Wójt Gminy Stara Błotnica

Stanisław Białkowski

_________________________________________________________________________

 

 

 

Znak sprawy:   B-341/10/2006                                          Stara Błotnica 24.05.2006 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                 faks: 048 383 50 92

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

     Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów

      na odcinku o długości 655,52m.

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia: droga gminna w miejscowości Kaszów.

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   30 września 2006r .

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 09.06.2006r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 09.06.2006r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :   09.06. 2006r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.                                                                                  

                                                                             

                                                                                     Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                                         Stanisław Białkowski

________________________________________________________________________

 

Stara Błotnica 20.06.2006r.

 

B.7624/   2   /06

 

 

 
Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98,

poz. 1071 z 2000r.) art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U.nr 62 poz .627   z 2001r/ i zmiany

z a w i a d a m i a m

że       zostało    wszczęte    na   żądanie   strony Mazowieckiego   Zarządu   Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul.Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

 

postępowanie   administracyjne    w   sprawie:

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : przebudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk na całej długości tj.od km 0 + 000 do km   16 + 580 na terenie Gminy Stara Błotnica i Przytyk , powiatów radomskiego i białobrzeskiego

 

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62 poz.627   /w terminie 21 dni od daty zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy , uzyskać wyjaśnienie w sprawie , składać wnioski i zastrzeżenia w tut.Urzędzie Gminy pokój nr 1.

 

Otrzymują:

 

1. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

    w Warszawie   ul.Kruczkowskiego 3,

    00-380Warszawa

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

4.     Strona internetowa

5.    A/a.

    ________________________________________________________________________________________

 

    .

                                                                  Stara Błotnica 20.06.2006r.

B.7624/2/06

 

 

 

INFORMACJA   WÓJTA   GMINY STARA BŁOTNICA

 

    Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska Dz.U.Nr.62 z 20 czerwca 2001r poz.627 i zmiany , informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Stara Błotnica – wniosku Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul.Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

z dnia 05.06.2006r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody   dla zamierzenia pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej   nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk   na całej długości tj.od km 0 + 000 do km 16 + 580,na terenie   gmin : Stara Błotnica i Przytyk , powiatów radomskiego białobrzeskiego. Jednocześnie informuję, że dla projektowanego zamierzenia został sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji celu publicznego związanego z przebudową   drogi wojewódzkiej.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Gminy Starej Błotnicy pokój nr 1 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji w godz.8 00 -15 00 .

 

       Wójt Gminy

                                                              Stanisław Białkowski

                                                               

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

Znak sprawy:  B-341/ 11/2006                                        Stara Błotnica 23.06.2006 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym  o wartości poniżej  60 000 euro.   

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego:  Wójt Gminy Stara Błotnica

    b/ REGON:   000540038   

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:  26-806 Stara Błotnica,  mazowieckie,  białobrzeski

    d/ ulica, nr domu, nr lokalu:  Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                       e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048   tel. 385 77 90,  385 77 91                              faks: 048 383 50 92

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:  Zofia Dyl

    b/ telefon:  048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:  730 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na  wykonanie robot remontowych sanitariatów i ułożenie 

    parkietu na sali gimnastycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaszowie.

    rodzaj zamówienia:  roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia:   Kaszów

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin  realizacji zamówienia:     15 08. 2006roku

 

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)  -  100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w: siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 1

     lub za zaliczeniem pocztowym.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ust.1 i 2ustawy prawo  zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:    (nr lokalu):  1

    b/ w terminie do: 03.07. 2006r.  do godz. 900  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:  w siedzibie zamawiającego (nr lokalu):  3

    b/ termin:   03. 07. 2006r.      o godz. 910

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Oferta wykonawcy

Umowa

Wykaz wykonanych zamówień

Oświadczenie

                                                                               Wójt Gminy

                                                                                         Stanisław Białkowski

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-23 14:49:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-23 14:49:27
 • Liczba odsłon: 531
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335328]

przewiń do góry