Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20101-2020

- Uzasadnienie

- Wieloletnia Prognoza Finansowa

- Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwała Nr III/13/2010 Uchwała Budżetowa

Uchwała RIO w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy stara Błotnica na lata 2011 -2010

Uchwała RIO w Warszawie w sprawie opinii o mozliwości sfinanowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2011 r. rady Gminy w Starej Błotnicy 

Załączniki:

-Uzasadnienie

- Plan dochodów

- Plan wydatków

- Plan zadań inwestycyjnych

- Dotacje  udzielone w 2010 roku

- Plan przychodów mi kosztów

 

Uchwała nr IV/20/2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stara Błotnica na lata 2011-2020

Uchwała nr IV/21/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr V/27/2011 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica na lata 2011-2020

Uchwała Nr V/28/2011 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011

Uchwała Nr Vl/29/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica na lata 2011 2020.

Uchwała Nr Vl/30/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 r.

Uchwała Nr Vl/31/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bialobrzeskiego w 2011 roku.

Uchwała nr VII/40/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego

Uchwała nr VII/41/2011 w sprawie u dzielenia wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetuz a 2010 rok.

Uchwała nr VII/44/2011 - w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica na lata 2011-2020

Uchwała nr VII/45/2011 - w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Uchwała nr VII/46/2011 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała nr VII/47/2011 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała nr VIII/53/2011 w sprawie zmiany WPF Gminy Stara Błotnica na lata 2011-2020

Uchwała nr VIII/54/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

Uchwała nr VIII/55/2011 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu

Uchwała nr XI/60/2011 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Stara Błotnica na lata 2011-2020

Uchwała nr XI/61/2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.

Uchwała nr XII/64/2011 w sprawie zmiany WPF na lata 2011-2020   

Uchwała nr XII/65/2011 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 

Uchwała nr XIII/73/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.

Uchwała nr XIV/75.2011 w sprawie zmiany WPF Gminy Stara Błotnica na lata 2011-2020   

Uchwała nr XIV/76/2011 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011.    

Uchwała nr Ra.227.2012 Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Błotnicy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011.   

Uchwała nr Ra.126.2012 Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Błotnicasprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 rok.     

Zarządzenie nr 16/2012 w sprawie przedstawienia za 2011 rok sprawozdania rocznego z wykonania bydżetu Gminy Stara Błotnica i planów SP ZOZ w St. Błotnicy i GBP w St. Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.  

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2011 r.    

- Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu według działów za 2011 rok      

- Sprawozdanie z wykonania wydatków według działów za 2011 rok       

- Zał. nr 3 Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2011 rok     

- Zał. nr 4 Plan i wykonanie wydatków z dotacji na zadania zlecone za 2011 rok     

- Zał. nr 5 Sprawozdanie z wykonania budżetu ZGK w St. Błotnicy za 2011 r.     

- Zał. nr 6 Zestawienie udzielonych dotacji w 2011 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

- Zał. nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 roku    

- Zał. nr 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.   

Zał. nr 9 Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu GBP w Starej Błotnicy za 2011 rok.    

Zał. nr 10 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w St. Błotnicy na dzień 31.12.2011 r.    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 


 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-13 12:53:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 13:45:28
  • Liczba odsłon: 606
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335496]

przewiń do góry