INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH,
KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA URZĄD GMINY W STAREJ BŁOTNICY

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), która wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Przywołane przepisy wprowadzają szereg zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednym  z elementów tych zmian jest obowiązek informacyjny względem osoby, której dane dotyczą w zakresie wszelkich operacji wykonywanych na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Wypełniając obowiązek, wynikający z art. 13 ww. Rozporządzenia, przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jest Urząd Gminy Stara Błotnica.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych   jest Wójt  Gmina Stara Błotnica z siedzibą w Starej Błotnicy 46, 26-806 Stara Błotnica, email: gmina@starablotnica.pl

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest: Pani Wanda Jastrzębska, e-mail: rodo@starablotnica.pl

Jak weszliśmy w posiadanie danych osobowych?

Jako jednostka administracji publicznej posiadamy dane osobowe w związku z realizacją obowiązków prawnych, a w szczególności: spraw stanu cywilnego (w tym meldunkowych), spraw podatkowych, inwestycyjnych, gospodarczych itp, w związku z czym zostały one wytworzone w toku czynności dokonywanych przez osoby fizyczne. W określonych sytuacjach mogła to być również korespondencja kierowana od osób fizycznych, która w związku określonymi czynnościami skutkowała przysporzeniem danych osobowych administratorowi. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Gminę Stara Błotnica?

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminę Stara Błotnica jest realizacja zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz szeregu ustaw nakładających na Gminę Stara Błotnica obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych.
W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Okresy przechowywania poszczególnych danych osobowych w urzędzie określone zostały w jednolitym rzeczowym wykazie akt, który został opracowany na podstawie  załącznika nr 2
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67), a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Każdy, kogo dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Gminę danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 

Wójt Gminy Stara Błotnica
Marcin Kozdrach  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-04 13:21:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-04 13:21:23
  • Liczba odsłon: 1859
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335431]

przewiń do góry