Uchwały z 2004 / I półrocze

UCHWAŁA Nr XV/80/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 5 lutego 2004 roku


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z późn. zm. ; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, 110, 116, 124, 128,ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz . 148 z 2003 roku z późn. zm.. ; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:


§ 1

Określa się dochody gminy na 2004 rok w wysokości 8.149.215 zł. Załącznik Nr 1 do Uchwały.


§ 2

Określa się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w wysokości 7.855.615 zł. Załącznik Nr 2 do Uchwały.


§ 3

 1. Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 293.600 zł. przeznacza się na spłatę kredytu Załącznik Nr 3 .

 2. Prognozuje się kwotę długu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4

 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 78.556 zł.

 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł.


§ 5

Dochody ustalone w § 1obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 210.233 zł oraz określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 6.787,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 5.


§ 6

Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 210.233 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 5.


§ 7

Określa się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004 na kwotę 568.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr. 6.


§ 8

Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 9

Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr. 8.

 • przychody 7000 zł.

 • wydatki 8000 zł.


§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.


§ 11

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości 53.000 zł i wydatki na realizacje określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53.000 zł.


§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu.Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski

Załączniki Nr 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; są udostępniane zainteresowanym w Urzędzie Gminy.
UCHWAŁA NR XV/81/2004

RADA GMINY W STAREJ BŁOTNICY

z dnia 5 lutego 2004 roku


w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Błotnicy.


Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku) i § 101 Statutu Gminy Stara Błotnica przyjętego Uchwałą Rady Gminy Stara Błotnica Nr II/3/2002 z dnia 10 grudnia 2002 roku - Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:


§ 1

zatwierdza się plan Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Błotnicy na rok 2004 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Błotnicy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski
PLAN PRACY

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

w Starej Błotnicy

na 2004 r.


I KWARTAŁ

Styczeń:

 1. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.

 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2003 rok.

  Luty:

 3. Kontrola realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz wykorzystania subwencji za 2003 rok.

  Marzec:

 4. Kontrola zasadności wydatkowania środków finansowych na rzecz OSP za rok 2003.

 5. Opiniowanie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.


II KWARTAŁ

Kwiecień:

 1. Kontrola realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

  Maj:

 2. Kontrola wykorzystania subwencji i dotacji za I kwartał.

  Czerwiec:

 3. Ocena realizacji i wykonania uchwał Rady Gminy za I kwartał.


III KWARTAŁ

Sierpień:

 1. Kontrola z realizacji wydatków inwestycyjnych w I i II kwartale 2004 roku.

  Wrzesień:

 2. Kontrola z wykorzystania dotacji i kredytów preferencyjnych.

 3. Kontrola w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

 4. Ocena realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w II kwartale .

 5. Wykonanie budżetu za I półrocze.


IV KWARTAŁ

Październik:

 1. Kontrola wykorzystania subwencji oświatowej na terenie gminy za II i III kwartał 2004 r.

  Listopad

 2. Kontrola wykonania budżetu za III kwartał 2004 roku.

  Grudzień

 3. Kontrola umorzeń podatków za II kwartał.

 4. Kontrola Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Błotnicy.

 5. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr XV/82/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 5 lutego 2004 rokuw sprawie: wypłaty trzynastej pensji za 2003 rok dla Wójta Gminy Stara Błotnica Pana Stanisława Białkowskiego.


Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080) i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku) Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:§ 1

Ustala się trzynastą pensję za 2003 rok, tj. 8,5 % otrzymanego wynagrodzenia za 2003 rok w wysokości – 5.793,60 złotych (słownie pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy).§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski
UCHWAŁA Nr XV/83/2004

RADY GMINY W STAREJ BŁOTNICY

z dnia 5 lutego 2004 rokuw sprawie: miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stara Błotnica.


Na podstawie art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 1-3, art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 r.) oraz § 3 pkt 3, § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 z 2003 r.) i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. Z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. 162 poz. 1568 z 2003 r.) - Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:


§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Stara Błotnica Pana Stanisława Białkowskiego w wysokości:

 1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 3.330,00 zł

  słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych

 2. Dodatek funkcyjny w kwocie - 1.000,00 zł

  słownie jeden tysiąc złotych

 3. Dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego

  i dodatku funkcyjnego w kwocie - 866,00 zł

  słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć złotych

 4. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% miesięcznego

  wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 666,00 zł

Łącznie wynagrodzenie wynosi - 5.862,00 zł

słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote.


§ 2

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Starej Błotnicy Nr VI/27/2003 z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stara Błotnica.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 roku.Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski
UCHWAŁA Nr XV/84/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Starej Błotnicy


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z późn. zm. ; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136,ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz . 148 z 2003 roku z późn. zm.. ; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 874), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2003 rok i na wniosek Komisji Rewizyjnej wyrażony w Uchwale Nr 1 z dnia 29 marca 2004 roku udziela się Wójtowi Gminy Stara Błotnica absolutorium z wykonania budżetu za 2003 rok.

§ 2

Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu za 2003 rok stanowi załącznik Nr1 do uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 i podlega ogłoszeniu.Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski
Załącznik Nr 1 UCHWAŁY Nr XV/84/2004SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r.Plan dochodów po zmianach za 2003r.wynosił 7.336.992 zł., wykonanie 7.257.519zł.co stanowi 98,9% planu.

Plan wydatków po zmianach za 2003r. wynosił 7.757.008zł., wykonanie 7.628.445zł. co stanowi 98,3% planu .

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie 7.257.519zł., zaciągnięto kredyt na budowę drogi do wsi Ryki w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Starej Błotnicy w kwocie 100.000zł. oraz trzy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kaszowie i w Starym Goździe na ogólną kwotę- 274.522 zł.

Zaangażowano wolne środki z 2002r.: 91.494 zł.

Razem środki - 7.723.535 zł.

Wydatki wykonane w 2003 roku wynosiły 7.628.445 zł. a rozchody 2003 roku to:

Spłacone raty kredytu i pożyczki w kwocie 46.000 zł., w tym:

-na rozbudowę szkoły w Sieklukach 10.000 zł.

-na ocieplenie szkoły w Sieklukach 36.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku pozostało do spłaty 499.522 zł. kredytów i pożyczek. Procentowo zadłużenie wynosi 6,9% w stosunku do dochodów 2003roku- zadłużenie to jest bezpieczne dla budżetu.

Plan dochodów został wykonany w 98,9%- nie wykonano 79.473 zł. prognozowanych dochodów. Ogółem wykonanie jest prawidłowe , lecz wystąpiły rozbieżności w wykonaniu niektórych pozycji dochodów.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan wykonano tylko w 44,6%.Powodem tak niskiego wykonania planu jest fakt , iż z powodu trudnej sytuacji materialnej rolnicy wpłacający za przyłącza wodociągowe uregulowali tylko 54,2% należności a pozostałą część zobowiązali się wpłacić w 2004r. Również z tytułu sprzedaży bloków świadectw i kolczyków nie wykonano planu ponieważ z powodu zmiany przepisów zaprzestano sprzedaży w/w składników .

Dobrze wykonano dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan wykonano w 112,5%.Trudno było przewidzieć wszystkie dochody z tytułu wynajmu mieszkań i sprzedaży ziemi a nastąpił nieoczekiwany wzrost .

Dobrze wykonano dochody w dziale 750 Administracja publiczna - w 104,1%.

Dochody z podatków i opłat w dziale 756 uzyskano tylko w 96%planu . Największy wpływ na taką sytuację miał fakt, iż podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wpłynął w 90,6%oraz udziały gminy w podatku od osób fizycznych tylko w 92,9% a podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych tylko w 88,3% planu .

Subwencje w dziale 758 , które stanowią 67,6% budżetu gminy wpłynęły w pełnych wysokościach tj. w kwocie 4.908.354 zł.

Dotacje na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 439.138 zł. a zrealizowano w kwocie 438.954zł.Różnicę w wykonaniu -184 zł., zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty.

W ramach dotacji na prace zlecone gmina otrzymała :

 • Na opiekę społeczną 353.185 zł.

 • Na oświetlenie ulic 38.500 zł. (34.044 zł. za 2003 r. oraz za 2002r.4.456 zł.)

 • Na obronę cywilną 300 zł.

 • Na podręczniki dla I klas 2.205 zł.

 • Na wyprawki dla I klas 2.520 zł.

 • Na administrację 32.018 zł.

 • Na referendum 9.523 zł.

 • Na utrzymanie rejestru wyborców 703 zł.

Dotacja na zadania powierzone z administracji na podstawie porozumienia z powiatem wpłynęła w 100 % w kwocie 4.902 zł.

Gmina otrzymała dotacje na zadania własne w wysokości 37.540 zł.

Dotacje te wpłynęły w pełnej w pełnej planowanej wysokości -

 • Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 7.540 zł.

 • Na dożywianie dzieci - 30.000 zł.

Wykonanie wydatków za 2003r.


Plan wydatków za 2003r.wynosił 7.757.008 zł.a wykonanie 7.628.445zł. co stanowi 98,3% planu .

Dz. 10 Rolnictwo i łowiectwo plan 67.698 zł. - wykonanie 67.671 zł.

Na budowę wodociągu do wsi Grodzisko i 2 przyłączy wodociągowych w Kadłubku Starym wydano - 41.373 zł. w tym:

Wykonanie projektu - 6.100zł.

Materiały i nadzór - 35.273zł.

Na utrzymanie punktu padliny przeznaczono - 16.900zł.

Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie - 6.063 zł. co stanowi 2% podatku rolnego.

Dz. 600 Transport i łączność plan 1.041.992 zł wykonanie 1.035.557 zł

co stanowi 99,4 %planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje na ogólną kwotę - 429.980 zł.

2. remonty na ogólną kwotę - 457.627 zł.

3. dotacja przekazana dla powiatu - 60.000 zł.

4. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg- 87.950 zł.

Główne inwestycje i remonty przeprowadzone w 2003 r.

 • Budowa drogi Stara Błotnica-Ryki 244.421,73 zł.

 • Wykonanie mapy do celów projektowych drogi Stara Błotnica-Ryki 2.889 zł.

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 7.320 zł.

 • Przebudowa drogi - 232.044,09 zł.

 • Nadzór budowlany - 2.168,64 zł.

 • Przebudowa drogi gminnej przez wieś Jakubów, Kadłub Kolonia, Stare Żdżary:

 • Przebudowa drogi - 390.126,87 zł.

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej przez wieś Jakubów, Kadłub, Żdżary- 14.640 zł.

 • Nadzór inwestorski robót drogowych - 3.646,05 zł.

 • Wykonanie przepustu w Jakubowie 1.284 zł.

 • Przebudowa drogi gminnej przez wieś Tursk - 57.437,60 zł.

 • Wypłata odszkodowania za przejętą na własność Gminy Stara Błotnica

 • nieruchomość oznaczoną wg ewidencji gruntów we wsi Stara Błotnica przeznaczoną pod poszerzenie drogi gminnej - 11.960 zł.

 • Wzmocnienie nawierzchni we wsi Stary Sopot

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 1.800 zł.

 • Nadzór inwestorski robót drogowych 369,04 zł.

 • Remont -wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej przez wieś Stary Sopot - 39.487,78 zł.

 • Wykonanie mapy do celów projektowych drogi Stara Błotnica-Kaszów 9.630zł.

 • Wykonanie robót remontowych na drodze gminnej we wsi Stary Kobylnik w kierunku posesji p.Gościnnego - 5.778 zł.

 • Wykonanie nakładki z asfaltobetonu na zatoce autobusowej we wsi Żabia Wola - 5.037,56

 • Wykonanie remontu pobocza drogi gminnej Nowy Kiełbów -Stare Siekluki - 5.189,50 zł.

 • Zawarto porozumienie z powiatem na remont drogi we wsi Kobylnik (droga powiatowa Siemiradz-Bród) - 60.000 zł.

 • Ułożenie chodnika, krawężnika oraz obrzeża wraz z zakupem materiałów

 • i częścią robocizny - 23.141,72 zł.

 • Zakup masy w workach na zimno 1.956 zł.

 • Zakup kruszywa i szlaki

Kruszywo w 2003 r. w ilości 1981,7 ton zostało dostarczone do wsi :

1. Stary Kadłub - 314,6 t.

2. Stary Kobylnik - 223,4 t.

3. Stare Żdżary - 29,3 t.

4. Stary Sopot - 81,9 t.

5. Ryki - 110,0 t.

6. Pągowiec - 209,7 t.

7. Pierzchnia - 92,2 t.

8. Nowy Kadłubek - 195,4 t.

9. Nowy Gózd - 109,4 t.

10. Grodzisko - 362,6 t.

11. Stary Gózd - 141,4 t.

12. Stary Osów - 53,8 t.

13. Siekluki-szkoła - 58,0 t.

Szlaka w 2003 r.w ilości 2.310 ton została dostarczona do wsi:

1.Grodzisko - 457 t.

2.Stary Kadłubek - 231 t.

3.Stare Żdżary - 288 t.

4.Nowy Kadłubek - 184 t.

5.Pierzchnia - 299 t.

6.Stary Kadłub - 230 t.

7.Nowy Kiełbów - 69 t.

8.Stary Gózd - 115 t.

9.Stary Kobylnik - 115 t.

10.Stary Sopot - 69 t.

11.Żabia Wola - 161 t.

12.Stary Kiełbów - 69 t.

13.Siekluki-szkoła -23 t.

  Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 46.700 zł wykonanie 46.075 zł co stanowi 98,7% planu. Środki zostały przeznaczone na :

 • opracowanie koncepcji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 9.000 zł.

 • remont mieszkań będących własnością gminy -13.709 zł.

 • koszty szacunku działek przed sprzedażą zarówno gruntów gminnych jak i agencji- 8.620 zł.

 • wymianę pokrycia dachu budynku Agronomówki w Starym Goździe oraz obróbki blacharskie -9.192 zł.

 • obróbki blacharskie przy budynku gospodarczym Urzędu Gminy- 1.500zł.

 • modernizację zasilania elektrycznego w D.N. w Kadłubie oraz w budynku Urzędu - 2.054 zł.

 • podatek Vat - 2.000 zł.

W Dziale 750 Administracja publiczna plan wykonano prawidłowo.

Plan - 1.117.604zł. wykonanie 1.087.384zł. co stanowi 97,3% planu, w tym:

 • na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki - plan 32.018 zł. wykonanie 32.018zł.(z otrzymanych dotacji)

 • na prace powierzone ze Starostwa plan 4.902 zł. wykonanie 4.902zł.(z dotacji)

 • na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 47.800 zł. wykonanie 47.384 zł.

 • na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.002.384zł. wykonanie 972.580 zł., z tego :

 • na bieżące utrzymanie : 944.408 zł.

 • na remonty w tym:

 • remont budynku poczty 6.986 zł.

 • remont gminnego archiwum 11.186 zł.

 • na inwestycje : zakup 2 komputerów wraz z drukarką - 10.000 zł.

 • na koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów oraz opłaty komornicze-plan 30.500zł. wykorzystanie 30.500 z ł.


Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa


Gmina otrzymała dotacje w kwocie 10.226 zł. i w takiej wysokości wykorzystała z przeznaczeniem na referendum i utrzymanie rejestru wyborcówDz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 217.544zł. wykorzystanie 204.883 zł co stanowi 94,2% planu.

Ochotnicze Straże Pożarne.

W ramach w/w wydatków wykonano:

 • wydatki bieżące 113.854 zł.

 • remonty : 29.129 zł.m.in.

 • remont- tynkowanie i malowanie OSP Stara Błotnica - 9.348 zł.

 • wymiana drzwi w OSP Kadłub - 742 zł.

 • zakup i ułożenie płytek w strażnicy w Kobylniku- 1.813 zł.

 • remont motopomp - 12.656 zł.

 • remont samochodów strażackich- 2.947 zł.

 • inwestycje: 61.900 zł.

 • zakupiono samochód strażacki dla OSP w Starej Błotnicy za na kwotę -24.900 zł.

 • przekazano dotacje na samochód strażacki dla PSP w Białobrzegach w wys.20.000 zł.

 • w ramach inwestycji wykonano prace i zakupiono materiały w OSP Kaszów i OSP Pierzchnia - 17.000 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 15.978zł. wykonanie 10.686 zł.co stanowi tylko 66,9%planu. Z powodu malejących stóp procentowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszyła się kwota należnych odsetek do uregulowania.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 4.184.507 zł wykonanie 4.139.482 zł co stanowi 98,9 % planu. Wykonanie jest prawidłowe.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

 • Szkoły podstawowe plan 2.965.751 zł. wykonanie 2.929.326zł.

 • wydatki bieżące - 2.412.888 zł.

 • remonty - 163.670

W ramach remontów m.in. :

Wymieniono drzwi metalowe do Szkoły Podstawowej w Kaszowie 2.100 zł

oraz drzwi wewnętrzne za 326 zł.

Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Starym Goździe na kwotę -12.733 zł.

Wykonano malowanie sali gimnastycznej w Szkole w Starym Goździe za 5.000 zł. oraz remont dachu w w/w szkole za kwotę - 69.500 zł.

Zakupiono siatkę zabezpieczającą okna sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starym Goździe - 3.090 zł.

Wymieniono okna i drzwi w Szkole Podstawowej w Starych Żdzarach -za ogólną kwotę -4.249 zł.

Wykonano nową posadzkę w Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy

25.817 zł.oraz wymieniono okna i drzwi w w/w szkole - 2.307 zł.

Wymieniono okna w Szkole Podstawowej w Kadłubie - 3.178 zł.

Wykonano instalację oświetleniową , c.o. w zastępczej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starej Błotnicy - 4.258 zł.

Wykonano ogrodzenie , obrzeża oraz wyrównano teren przy Szkole Podstawowej w Starych Sieklukach - 5.629 zł.

Oprócz w/w prac były drobne remonty m.in. wymiana klamek, zamków sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 • Inwestycje - 352.768zł.

W ramach inwestycji zostały wykonane :

1. Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku PSP w Starym Goździe na kwotę- 121.864 zł.

2. Termomodernizacja budynku PSP w Kaszowie (wymiana stolarki okiennej)- 114.347 zł.

3. Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w PSP w Kaszowie- 116.557 zł.

 • Gimnazja plan 837.347 zł. wykonanie 833.637 zł.

 • Oddziały przedszkolne plan 253.425 zł. wykonanie 252.842 zł.

 • Dowożenie uczniów do szkół plan 101.777 zł. wykonanie 100.103 zł.

 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 18.667 zł. wykonanie 16.034 zł.

 • Pozostała działalność plan 7.540 zł. wykonanie 7.540 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85145 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 53.000 zł wykonanie 50.877 zł co stanowi 96% planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

 • pokrywa się koszty związane z dożywianiem dzieci - 5.500 zł.

 • zakupiono podręczniki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 10.829 zł.

 • zakupiono leki dla osób podejmujących leczenie uzależnień - 521 zł.

 • na badania i prześwietlenia wydano- 1.550 zł.

 • pokryto koszty wycieczek i kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych -3.142 zł.

 • wynagrodzenie Gminnej Komisji ds.rozwiązywania problemów alkoholowych- 9.036 zł.

 • koszty spektakli kierowanych do dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym (profilaktyka dot. narkomanii i nadużywania alkoholu)- 6.017 zł.

 • zakup telewizora oraz innego sprzętu - 1.400 zł.

 • inne wydatki -12.882 zł.

Dz. 853 Opieka społeczna, plan 508.961zł wykonanie 507.012 zł

co stanowi 99,6 % planu.

- środki dotacji państwa plan: 355.739zł. wykonanie 355.705zł.

- środki dotacji na zadania własne ( na dożywianie dzieci) 30.000 zł.,

- środki Rady Gminy plan 123.222 zł.wykonanie 121.307zł.

Dotacje państwa przeznaczono na następujące zadania:

- ubezpieczenia zdrowotne - 9.317 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych - 270.414 zł.

- ubezpieczenie społeczne podopiecznych - 8.836 zł.

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 32.618 zł.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej - 32.000 zł.

- na zakup wyprawek szkolnych dla I klasy - 2.520 zł.

- na dożywianie dzieci 30.000 zł.

Środki Rady Gminy przeznaczono na :

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej - 49.372 zł.

- zasiłki dla podopiecznych - 53.719 zł.

- na dożywianie dzieci - 18.216 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 51.386 zł. wykonanie 43.917 zł.

Utrzymano 2 świetlice w szkole w Starej Błotnicy i w Starym Goździe.


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan

319.026 zł wykonanie 310.700 zł co stanowi 97,4 % .

- utrzymanie pracownika plan 21.488 zł. wykonanie 20.777 zł.

- wywóz śmieci plan 75.984 zł. wykonanie 70.201 zł.

- zapłata za energię elektryczną oświetlenia ulic plan 186.000 zł. wykonanie 185.158 zł.

w tym:

ze środków dotacji - wykonanie 34.044 zł.

ze środów Rady Gminy - wykonanie 151.114 zł.

- za zakładanie dodatkowych lamp 33.454 zł.

we wsi m.in. Ryki, Kiełbów, Pierzchnia

- za wykonanie projektów na oświetlenie 1.050 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 111.723 zł wykonanie 106.522 zł plan wykonano w 95,3 %,

Środki te wydatkowano na 2 biblioteki : w Starym Goździe i w Starej Błotnicy.

Zakupiono krzesła do biblioteki w Starej Błotnicy - 5.600 zł. oraz krzesła do

Biblioteki w Starym Goździe - 480 zł.Wykonano malowanie - 1.580 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 10.000 zł wykonanie 7.453 zł.

W związku z tym, że dochody z tytułu udziału w podatkach oraz dochody realizowane przez Urząd Skarbowy za grudzień 2003 r., wpłynęły w styczniu 2004 r. nie można było w pełni zrealizować wydatków w związku z tym nie zrealizowano w 100 % wydatków, pozostałe wolne środki z 2003r. ustalono w wysokości -49.090 zł.


Wykonanie dochodów i wydatków oraz inwestycji, dotacji, Funduszu Ochrony Środowiska podają załączniki:

Nr 1 Wykonanie dochodów

Nr 2 Wykonanie wydatków

Nr 3 Dotacje na zadania zlecone

Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone

Nr 5 Dochody i wydatki na zadania powierzone na podstawie

porozumień

Nr 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji

Nr 7 Sprawozdanie z Funduszu Ochrony Środowiska

Nr 8 Sprawozdanie z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej

Błotnicy

Nr 9 Sprawozdanie z realizacji ustawy o zamówieniach publicznychZał. Nr 1


SPRAWOZDANIE


z wykonania dochodów za 2003 rok
Plan Wykonanie %010 Rolnictwo i łowiectwo 18.871 8.414 44,6


700 Gospodarka mieszkaniowa. 49.212 55.344 112,5


750 Administracja publiczna 43.120 44.891 104,1

751 Urzędy naczelnych organów 10.226 10.226 100,0

władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa


754 Bezpieczeństwo publiczne i 300 300 100,0

ochrona przeciwpożarowa


756 Dochody od osób prawnych, 1.865.275 1.790.957 96,0

od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających

osobowości prawnej.


758 żne rozliczenia 4.915.854 4.913.437 100,0


801 Oświata i wychowanie 9.895 9.745 98,5


853 Opieka społeczna 385.739 385.705 100,0


900 Gospodarka komunalna i 38.500 38.500 100,0

ochrona środowiska


OGÓŁEM: 7.336.992 7.257.519 98,9P L A N

według działów, rozdziałów i paragrafów


Dz. Rozdz.§ Nazwa działu, rozdz. § Plan Wykon. %

Wykon.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18.871 8.414 44,6

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 10.700 5.800 54,2

wsi

629 Środki na dofinansowanie własnych 10.700 5.800 54,2

inwestycji gmin(związków gmin)

pozyskane z innych źródeł.

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 5.671 1.151 20,3

oraz badania monitoringowe pozostałości

chemicznych i biologicznych w tkankach

zwierząt i produktach pochodzenia

zwierzęcego.

069 Wpływy z różnych opłat (bloki świadectw) 5.671 1.151 20,3


01095 Pozostała działalność 2.500 1.463 58,5

075 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2.300 1.460 63,5

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów

o podobnym charakterze.

092 Pozostałe odsetki 200 3 1,5


700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 49.212 55.344 112,5


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 49.212 55.344 112,5


047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 432 432 100,0

użytkowanie wieczyste nieruchomości.

075 Dochody z najmu i dzierżawy składników 38.680 40.444 104,6

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz umów o podobnym charakterze.

084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 10.000 14.460 144,6

majątkowych.

092 Pozostałe odsetki 100 8 8,0


750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 43.120 44.891 104,1


75011 Urzędy wojewódzkie 32.018 32.018 100,0

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 32.018 32.018 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

75020 Starostwa powiatowe 4.902 4.902 100,0

232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 4.902 4.902 100,0

zadania bieżące realizowane na podst.

porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego.

75023 Urzędy gmin 6.200 7.971 128,6

069 Wpływy z różnych opłat 6.200 7.971 128,6


751 URZĘDY NACZELNYCH 10.226 10.226 100,0

ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA


75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. 703 703 100,0

kontroli i ochrony prawa

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 703 703 100,0

na realizację zadań bieżących z zakresu

adm. rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9.523 9.523 100,0

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 9.523 9.523 100,0

na realizację zadań bieżących z zakresu

adm. rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami.


754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 300 300 100,0

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75414 Obrona cywilna 300 300 100,0

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 300 300 100,0

na realizację zadań bieżących z zakresu

adm. rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami.


756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH 1.865.275 1.790.957 96,0

OD OSÓB FIZYCHNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 35.830 32.407 90,4

fizycznych.

035 Podatek od działalności gospodarczej 35.630 32.266 90,6

osób fizycznych opłacanych w formie

karty podatkowej.

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 200 141 70,5

podatków i opłat

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 270.340 238.597 88,3

leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych.

031 Podatek od nieruchomości 267.300 236.572 88,5

032 Podatek rolny 920 658 71,5

033 Podatek leśny 410 416 101,5

050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.370 888 64,8

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 340 63 18,5

podatków i opłat

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 562.080 582.725 103,7

leśnego,podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych

od osób fizycznych.

031 Podatek od nieruchomości 143.460 144.962 101,0

032 Podatek rolny 301.130 302.533 100,5

033 Podatek leśny 18.340 18.227 99,4

034 Podatek od środków transportowych 52.020 71.186 136,8

036 Podatek od spadków i darowizn 5.360 801 14,9

037 Podatek od posiadania psów 50 26 52,0

045 Wpływy z opłaty administracyjnej za 500 - -

czynności urzędowe.

050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 37.890 41.360 109,2

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 3.330 3.630 109,0

podatków i opłat.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 67.320 73.136 108,6

dochody jednostek samorządu terytorialnego

na podstawie ustaw.

041 Wpływy z opłaty skarbowej 14.120 18.956 134,2

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 53.000 54.145 102,2

alkoholu

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. 200 35 17,5

podatków i opłat.


75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 929.705 864.092 92,9

dochód budżetu państwa.

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 929.205 863.145 92,9

002 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 947 189,4

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4.915.854 4.913.437 100


75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 3.666.650 3.666.650 100

dla jednostek samorządu terytorialnego.

292 Subwencja ogólna z budżetu państwa 3.666.650 3.666.650 100


75802 Część podstawowa subwencji ogólnej 991.104 991.104 100

dla gmin.

292 Subwencja ogólna z budżetu państwa 991.104 991.104 100

75805 Część rekompensacyjna subwencji 250.600 250.600 100

ogólnej dla gmin.

292 Subwencja ogólna z budżetu państwa 250.600 250.600 100


75814 Różne rozliczenia finansowe 7.500 5.083 67,8

035 Podatek od działalności gospodarczej 0 -850 -

osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej.

036 Podatek od spadków i darowizn 0 -86 -

041 Wpływy z opłaty skarbowej 0 -6 -

050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0 -23 -

091 Odsetki od nieterminowych wpłat 0 -47 -

z tytułu podatków i opłat.

092 Pozostałe odsetki 7.500 6.095 81,3


801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.895 9.745 98,5

80101 Szkoły Podstawowe 2.355 2.205 93,6

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. 2.355 2.205 93,6

na realizację zadań bieżących z zakresu

adm. rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami.

80195 Pozostała działalność 7.540 7.540 100,0

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 7.540 7.540 100,0

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin.853 OPIEKA SPOŁECZNA 385.739 385.705 100,0

85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.351 9.317 99,6

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej.

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9.351 9.317 99,6

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami.

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 279.250 279.250 100,0

na ubezpieczenie społeczne.

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 279.250 279.250 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami.

85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 32.618 32.618 100,0

wychowawcze.

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 32.618 32.618 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami.

85319 Ośrodki pomocy społecznej 32.000 32.000 100,0

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 32.000 32.000 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami.

85395 Pozostała działalność 32.520 32.520 100,0

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2.520 2.520 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami.

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 30.000 30.000 100,0

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin.


900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 38.500 38.500 100,0

ŚRODOWISKA


90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 38.500 38.500 100,0

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 38.500 38.500 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami.


OGÓŁEM 7.336.992 7.257.519 98,9


Zał. Nr 2

W Y D A T K I w 2003 roku


Lp. Dział Nazwa działu Plan wykon. %


1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 67.698 67.671 100,0


2. 600 Transport i łączność 1.041.992 1.035.557 99,4


3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 46.700 46.075 98,7


4. 750 Administracja publiczna 1.117.604 1.087.384 97,3


5. 751 Urzędy naczelnych organów 10.226 10.226 100,0

władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa


6. 754 Bezpieczeństwo publiczne 217.544 204.883 94,2

i ochrona przeciwpożarowa


7. 757 Obsługa długu publicznego 15.978 10.686 66,9


8. 758 żne rozliczenia 663 0 -


9. 801 Oświata i wychowanie 4.184.507 4.139.482 98,9


10. 851 Ochrona zdrowia 53.000 50.877 96,0


11. 853 Opieka społeczna 508.961 507.012 99,6


12. 854 Edukacyjna opieka 51.386 43.917 85,5

wychowawcza.


13. 900 Gospodarka komunalna 319.026 310.700 97,4

i ochrona środowiska


14. 921 Kultura i ochrona 111.723 106.522 95,3

dziedzictwa narodowego.


15. 926 Kultura fizyczna i sport 10.000 7.453 74,53


RAZEM: 7.757.008 7.628.445 98,3


Spłata kredytu 46.000 46.000010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 67.698 67.671 100,0

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 41.400 41.373 99,9

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 41.400 41.373 99,9

budżetowych

01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 20.235 20.235 100,0

oraz badania monitoringowe pozostałości

chemicznych i biologicznych w tkankach

zwierząt i produkcji pochodzenia zwierzęcego.

4100 Wynagrodzenia ajencyjno-prowizyjne 2.835 2.835 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,0

4430 Różne opłaty i składki 16.900 16.900 100,0


01030 Izby rolnicze 6.063 6.063 100,0

2850 Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych 6.063 6.063 100,0


600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.041.992 1.035.557 99,4


60016 Drogi publiczne gminne 1.041.992 1.035.557 99,4

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 60.000 60.000 100,0

na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jedn. sam. Terytorialnego.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71.000 69.295 97,6

4270 Zakup usług remontowych 460.992 457.627 99,3

4300 Zakup usług pozostałych 20.000 18.655 93,3

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 430.000 429.980 100,0

budżetowych


700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46.700 46.075 98,7


70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37.700 37.075 98,3

4270 Zakup usług remontowych 26.500 26.455 99,8

4300 Zakup usług pozostałych 9.200 8.620 93,7

4530 Podatek od towarów i usług VAT 2.000 2.000 100,0

70095 Pozostała działalność 9.000 9.000 100,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 9.000 9.000 100,0

budżetowych

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.117.604 1.087.384 97,3


75011 Urzędy wojewódzkie 32.018 32.018 100,0

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 23.966 23.966 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.972 1.972 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.638 4.638 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 635 635 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 407 407 100,0

75020 Urząd Powiatowy 4.902 4.902 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.073 4.073 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 729 729 100,0

4210 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100,0

75022 Rady Gmin 47.800 47.383 99,1

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46.800 46.386 99,1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 998 99,8


75023 Urzędy Gmin 1.002.384 972.580 97,0

3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do 1.130 1.101 97,4

wynagrodzeń.

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 567.561 563.742 99,3

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 37.716 37.716 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 88.900 87.466 98,4

4120 Składki na Fundusz Pracy 13.126 13.051 99,4

4140 Wpłaty na PFRON 5.520 5.520 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81.686 73.740 90,3

4260 Zakup energii 4.795 4.795 100,0

4270 Zakup materiałów remontowych 34.000 21.760 64,0

4300 Zakup usług pozostałych 134.312 130.088 96,9

4410 Podróże służbowe krajowe 11.800 11.763 99,7

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11.838 11.838 100,0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10.000 10.000 100,0

budżetowych.


75047 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowa. 30.500 30.500 100,0

należności budżetowych.

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27.500 27.500 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 3.000 3.000 100,0


751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 10.226 10.226 100,0

WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwo. 703 703 100,0

kontroli i ochrony prawa.

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 584 584 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 105 105 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 14 14 100,0


75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9.523 9.523 100,0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.721 6.721 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.241 1.241 100,0

4260 Zakup energii 200 200 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 1.361 1.361 100,0


754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 217.544 204.883 94,2

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Staraży 20.000 20.000 100,0

Pożarnej

6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 20.000 20.000 100,0

na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podst. porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego.

75412 Ochotnicze straże pożarne 197.244 184.583 93,6

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 12.000 12.000 100,0

do wynagrodzeń.

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 26.780 26.526 99,1

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.083 1.984 95,2

4110 Składki na Ubezpieczenie społeczne 4.878 4.257 87,3

4120 Składki na Fundusz Pracy 668 646 96,7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.254 30.855 87,5

4260 Zakup energii 7.625 6.202 81,3

4270 Zakup usług remontowych 34.500 29.129 84,4

4300 Zakup usług pozostałych 25.180 24.972 99,2

4410 Podróże służbowe krajowe 600 437 72,8

4430 Różne opłaty i składki 5.000 4.999 100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 676 676 100,0

socjalnych.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 17.000 17.000 100,0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 25.000 24.900 99,6

jednostek budżetowych


75414 Obrona cywilna 300 300 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 300 300 100,0


757 Obsługa długu publicznego 15.978 10.686 66,9

75705 Obsługa kredytów podmiotów krajowych 15.978 10.686 66,9

8070 Odsetki od kredytów i pożyczek 15.978 10.686 66,9

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 663 - -

75818 Rezerwy ogólne i celowe 663 - -

4810 Rezerwa ogólna 663 - -

4810 Rezerwa celowa na oświatę 0 - -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.184.507 4.139.482 98,9

80101 Szkoły podstawowe 2.965.751 2.929.325 98,8

3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do 136.455 131.571 96,4

wynagrodzeń.

3110 Świadczenia społeczne 3.000 3.000 100,0

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.462.153 1.462.130 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110.000 105.182 95,6

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 297.587 283.378 95,2

4120 Składki na Fundusz Pracy 40.804 39.347 96,4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 204.739 196.117 95,8

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 13.355 11.590 86,8

i książek.

4260 Zakup energii 24.873 24.640 99,1

4270 Zakup usług remontowych 163.682 163.670 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 65.000 64.828 99,7

4410 Podróże służbowe krajowe 3.000 2.988 99,6

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 88.117 88.117 100,0

socjalnych.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 352.986 352.768 99,9

budżetowych.

80104 Oddziały klas 0 w przedszkolach 253.425 252.842 99,8

i w szkołach podstawowych


3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 18.380 18.361 99,9

do wynagrodzeń.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170.478 170.473 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.703 9.699 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 35.428 35.428 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 4.854 4.853 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 327 65,4

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2.500 2.325 93,0

i książek.

4300 Zakup usług pozostałych 500 294 58,8

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11.082 11.082 100,0

socjalnych.

80110 Gimnazja 837.347 833.637 99,6

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 54.520 54.520 100,0

do wynagrodzeń.

3110 Świadczenia społeczne 3.000 3.000 100,0

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 522.000 521.999 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.240 37.032 99,4

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 108.941 108.941 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 14.928 14.927 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34.000 34.000 100,0

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 8.000 6.839 85,5

i książek.

4260 Zakup energii 5.000 4.965 99,3

4300 Zakup usług pozostałych 15.000 13.288 88,6

4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 408 40,8

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 33.718 33.718 100,0

80113 Dowożenie uczniów do szkół 101.777 100.103 98,4

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 400 87 21,8

do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.780 32.775 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5.974 5.784 96,8

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.083 827 76,3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.875 24.138 97,0

4300 Zakup usług pozostałych 35.650 35.477 99,5

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1.015 1.015 100,0

świadczeń socjalnych

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18.667 16.034 85,9

4300 Zakup usług pozostałych 16.000 14.712 92,0

4410 Podróże służbowe krajowe 2.667 1.322 49,6


80195 Pozostała działalność 7.540 7.540 100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7.540 7.540 100,0

socjalnych.


851 OCHRONA ZDROWIA 53.000 50.877 96,0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53.000 50.877 96,0

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 3.000 3.000 100,0

zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych.

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.000 14.400 90,0

3110 Świadczenia społeczne 15.000 14.601 97,3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 4.876 97,5

4300 Zakup usług pozostałych 13.000 13.000 100,0

4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 1.000 100,0


853 OPIEKA SPOŁECZNA 508.961 507.012 99,6

85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 9.351 9.316 99,6

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społeczna.

4130 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.351 9.316 99,6

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 332.974 332.968 100,0

na ubezpieczenia społeczne.

3110 Świadczenia społeczne 324.139 324.133 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.835 8.835 100,0

85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 32.618 32.617 100,0

wychowawcze.

3110 Świadczenia społeczne 32.618 32.617 100,0

85319 Ośrodki pomocy społecznej 82.574 81.372 98,5

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 370 370 100,0

do wynagrodzeń.

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 54.005 53.989 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.128 4.128 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10.394 10.270 98,8

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.424 1.421 99,8

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.300 4.828 91,1

4260 Zakup energii 533 335 62,8

4300 Zakup usług pozostałych 3.967 3.798 95,7

4410 Podróże służbowe krajowe 1.100 880 79,9

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.353 1.353 100,0

socjalnych.


85395 Pozostała działalność 51.444 50.739 98,6

3110 Świadczenia społeczne 45.500 45.500 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000 2.533 84,4

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 252 100 39,7

4120 Składki na Fundusz Pracy 172 86 50,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.520 2.520 100,0

854 EDUKACYJNA OPIEKA 51.386 43.917 85,5

WYCHOWAWCZA

85401 Świetlice szkolne 51.386 43.917 85,5

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 3.800 3.141 82,7

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.270 30.753 92,4

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.451 762 52,5

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.826 5.894 86,3

4120 Składki na Fundusz Pracy 939 749 79,8

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 255 25,5

4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 700 462 66,0

4300 Zakup usług pozostałych 1.500 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.900 1.900 100,0

socjalnych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 319.026 310.700 97,4

I OCHRONA ŚRODOWISKA

90003 Oczyszczanie miast i wsi 98.172 91.038 92,7

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 361 346 95,8

do wynagrodzeń.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.800 15.299 96,8

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.185 1.185 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3.048 2.867 94,1

4120 Składki na Fundusz Pracy 418 404 96,7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 75.984 70.261 92,5

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 676 676 100,0

socjalnych.90015 Oświetlenie ulic 220.854 219.662 99,5

4260 Energia 186.000 185.158 99,5

4300 Zakup usług pozostałych 34.854 34.504 99,0


921 KULTURA I OCHRONA 111.723 106.522 95,3

DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92116 Biblioteki 111.723 106.522 95,3

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 575 169 29,4

do wynagrodzenia.

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 64.440 62.848 97,5

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.518 3.518 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12.300 11.263 91,6

4120 Składki na Fundusz Pracy 1.700 1.638 96,4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.649 10.753 85,0

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 7.000 6.958 99,4

i książek.

4260 Zakup energii 1.351 1.350 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 4.862 4.722 97,1

4410 Podróże służbowe krajowe 960 935 97,4

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.368 2.368 100,0


926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10.000 7.453 98,3


92695 Pozostała działalność 10.000 7.453 98,3

4210 Zakup materiałów 4.000 3.244 81,1

4300 Zakup usług pozostałych 4.000 3.841 96,0

4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 368 18,4

OGÓŁEM 7.757.008 7.628.445 98,3Zał. Nr 3

SPRAWOZDANIE


z wykonania dotacji na zadania zlecone

za 2003 rok.


Dz. Rozdz.§ Nazwa działu Plan Wykon %


750 Administracja publiczna 32.018 32.018 100,0

75011 Urząd wojewódzki 32.018 32.018 100,0

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 32.018 32.018 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami.


751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. 10.226 10.226 100,0

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. 703 703 100,0

kontroli i ochrony prawa.

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 703 703 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9.523 9.523 100,0

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9.523 9.523 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 300 300 100,0

przeciwpożarowa.

75414 Obrona cywilna 300 300 100,0

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 300 300 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami.

801 Oświata i wychowanie 2.355 2.205 93,6

80101 Szkoły podstawowe 2.355 2.205 93,6

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2.355 2.205 93,6

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami.

853 Opieka społeczna 355.739 355.705 100,0

85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.351 9.317 99,6

opłacane za osoby pobierające świadczenia

z pomocy społecznej.

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9.351 9.317 99,6

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami.

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 279.250 279.250 100,0

na ubezpieczenie społeczne.

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 279.250 279.250 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami.


85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 32.618 32.618 100,0

i wychowawcze.

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 32.618 32.618 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami.


85319 Ośrodki pomocy społecznej 32.000 32.000 100,0

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 32.000 32.000 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami.

85395 Pozostała działalność 2.520 2.520 100,0


201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2.520 2.520 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami


900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
38.500 38.500 100,0

90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 38.500 38.500 100,0

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 38.500 38.500 100,0

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami.

OGÓŁEM 439.138 438.954 99,9Zał. Nr 4

SPRAWOZDANIE


z wykonania wydatków z dotacji na zadania zlecone

za 2003 rok.


Dz. Rozdz.§ Nazwa działu rozdz. paragrafu Plan Wyko. %


750 Administracja publiczna 32.018 32.018 100,0


75011 Urzędy wojewódzkie 32.018 32.018 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.966 23.966 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.972 1.972 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.638 4.638 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 635 635 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 407 407 100,0


751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. 10.226 10.226 100,0

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy pań. 703 703 100,0

kontroli i ochrony prawa.

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 584 584 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 105 105 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 14 14 100,0


75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9.523 9.523 100,0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.721 6.721 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.241 1.241 100,0

4260 Zakup energii 200 200 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 1.361 1.361 100,0


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 300 300 100,0

przeciwpożarowa.


75414 Obrona cywilna 300 300 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 300 300 100,0


801 Oświata i wychowanie 2.355 2.205 93,6

80101 Szkoły podstawowe 2.355 2.205 93,6

4240 Pomoce naukowo-dydaktyczne i książki 2.355 2.205 93,6

853 Opieka społeczna 355.739 355.705 100,0

85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, 9.351 9.317 99,6

opłacane za osoby pobierające świadczenia

z pomocy społecznej.

4130 Składki na Ubezpieczenie zdrowotne 9.351 9.317 99,6


85313 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 279.250 279.250 100,0

ubezpieczenie społeczne.

3110 Świadczenia społeczne 270.414 270.414 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 8.836 8.836 100,0


85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 32.618 32.618 100,0

wychowawcze.

3110 Świadczenia społeczne 32.618 32.618 100,085319 Ośrodki pomocy społecznej 32.000 32.000 100,0

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane 150 150 100,0

do wynagrodzeń.

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21.800 21.800 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000 2.000 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4.255 4.255 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 583 583 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 100,0

4260 Zakup energii 300 300 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 1.479 1.479 100,0

4410 Podróże służbowe krajowe 250 250 100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 883 883 100,0

socjalnych.

85395 Pozostała działalność 2.520 2.520 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.520 2.520 100,0900 Gospodarka komunalna i ochrona środowi. 38.500 34.044 88,4


90015 Oświetlenie ulic 38.500 34.044 88,4

4260 Zakup energii 38.500 34.044 88,4


OGÓŁEM 439.138 434.498 98,9


Zał. Nr 5

SPRAWOZDANIE


z wykonania dochodów i wydatków z zadań powierzonych

na podstawie porozumień za 2003 rok.


Dz. Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Wyk. %

DOTACJE:

750 Administracja publiczna 4.902 4.902 100,0

75020 Starostwa powiatowe 4.902 4.902 100,0

232 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4.902 4.902 100,0

na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego.


WYDATKI:

750 Administracja publiczna 4.902 4.902 100,0

75020 Starostwa powiatowe 4.902 4.902 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.073 4.073 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 729 729 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100,0

Oprócz dotacji na zadania powierzone na podstawie porozumień realizowano

ze środków Gminy następujące zadania:


600 Transport i łączność 60.000 60.000 100,0

60016 Drogi publiczne gminne 60.000 60.000 100,0

2320 Dotacje celowe przekazane 60.000 60.000 100,0

dla powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego.


754 Bezpieczeństwo publiczne 20.000 20.000 100,0

75411 Komendy Powiatowe Państwowej 20.000 20.000 100,0

Straży Pożarnej

6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu 20.000 20.000 100,0

na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego

( dofinansowanie zakupu samochodu

strażackiego dla PSP w Białobrzegach)


Razem 84.902 84.902 100,0

Zał. Nr 6

SPRAWOZDANIE


z wykonania inwestycji za 2003 r.W ramach inwestycji prowadzone były następujące zadania:


1. Budowa wodociągu w Grodzisku i 2 przyłączy wodociągowych w Kadłubku Starym plan 41.400 zł. wykonanie 41.373 zł.- 99,9%

2. Budowa drogi Stara Błotnica -Ryki oraz drogi w Jakubowie plan -430.000zł.

Wykonanie- 429.980 zł. -100%


3. Budowa oczyszczalni ścieków- opr.koncepcji plan-9.000zł. wykonanie

9.000zł.-100%

4. Budowa garażu OSP Pierzchnia oraz modernizacja i rozbudowa

budynku OSP Kaszów plan 17.000 zł.wykonanie 17.000 zł.100%


5. Zakup samochodu dla OSP Stara Błotnica plan -25.000 zł. wykonanie

24.900 zł.


6. Dotacja na samochód specjalistyczny dla PSP w Białobrzegach plan 20.000 zł.

wykonanie 20.000 zł.


7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaszowie (wymiana

stolarki okiennej) plan 114.564 zł. wykonanie 114.347 zł.- 100 %

8. Modernizacja kotłowni węglowej na kotłownię olejową w budynku Szkoły

Podstawowej w Starym Goździe plan 121.864 zł. wykonanie 121.864 zł.-100%


9. Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej w

Kaszowie plan 116.558 zł. wykonanie 116.557 zł.-100%


10. Zakupiono 2 komputery dla Urzędu Gminy w Starej Błotnicy

Plan 10.000 zł. wykonanie 10.000 zł. 100%.


Razem plan 905.386 zł., wykonanie 905.021 zł.


 


Zał.Nr 7


SPRAWOZDANIE


Z wykonania Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

za 2003 rok.


Przychody Funduszu.


1. Stan funduszu na początek roku - 3.974 zł.

2. Wpływy za 2003r - 6.037 zł.

Razem - 10.011 zł.Wydatki Funduszu.


1. Opłaty za obsługę konta bankowego - 220 zł.
Stan funduszu na 31.12.2003r. - 9.791 zł.

 


Zał. Nr 8

S P R A W O Z D A N I E


Z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej

W Starej Błotnicy za 2003 rok.


D O C H O D Y

Dz. Rozdz. Nazwa Dochodu Plan Wykonanie %


010 Rolnictwo i łowiectwo 307.008 307.008 100,0

01010 Infrastruktura wodociągowa 307.008 307.008 100,0

i sanitarna

069 Wpływy z różnych wpłat 9.820 9.820 100,0

083 Wpływy z usług 294.999 294.999 100,0

092 Pozostałe odsetki 2.189 2.189 100,0

-----------------------

RAZEM 307.008 307.008 100,0


W Y D A T K I

Dz. Rozdz.§ Nazwa wydatków Plan Wykonanie %


010 Rolnictwo i łowiectwo 307.008 305.046 99,36

01010 Infrastruktura wodociągowa 307.008 305.046 99,36

i sanitarna

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 942 942 100,0

zaliczane do wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe 123.299 123.299 100,0

pracowników

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.265 4.265 100,0

4110 Składki na ubezpieczenie społ. 19.970 19.970 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy 3.028 3.028 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenie 10.654 9.695 91,0

4260 Zakup energii 73.218 73.217 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 40.023 39.022 97,5

4410 Podróże służbowe krajowe 5.320 5.319 100,0

4430 Różne opłaty i składki 15.822 15.822 100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 2.720 2.720 100,0

świadczeń socjalnych

4460 Podatek dochodowy od osób prawnych 5.772 5.772 100,0

4530 Podatek od towarów i usług VAT 174 174 100,0

4570 Odsetki od nieterminowych wpłat 1.801 1.801 100,0

Stan funduszu obrotowego na 15.476 zł

Koniec roku.

---------------------------

RAZEM 307.008 305.046 99,36


SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W STAREJ BŁOTNICY ZA 2003 ROKPlan dochodów na 2003 rok wynosił - 307.008 zł.- wykonanie -307.008 zł. co stanowi :100%

Wg licznika wypłynęło wody - 309.400 mł

Z tego sprzedano - 280.700 mł

Straty ( pożary, płukanie sieci) - 28.700 mł

Za pobór wody plan wynosił - 294.999 zł. wykonanie 294.999 zł.

W tym należności bieżące 281.992 zł.

zaległości 13.007 zł.

Za przyłącza plan 9.820 zł.wykonanie 9.820 zł. tj.100%

Odsetki - 2.189 zł.wykonanie 2.189 zł.- 100%


Plan wydatków wynosił 307.008 zł. wykonanie 305.046 zł.

Koszty płac plan- 127.564 zł. wykonanie- 127.564 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy plan-22.998 zł. wykonanie 22.998 zł.

Zakup materiałów hydraulicznych, zapłata za usługi koparki, zakup materiałów biurowych i inne opłaty plan 10.654 zł. wykonanie 9.695 zł.

Zakup energii elektrycznej plan 73.218 zł. wykonanie 73.217 zł.

Podróże służbowe plan 5.320 zł. wykonanie 5.319 zł.

Za pobór wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego oraz dozór techniczny

Plan 15.822 zł. wykonanie 15.822 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnychoraz podatek VAT plan 7.747 zł.

Wykonanie 7.747 zł.

Zakup usług pozostałych plan 40.023 zł. wykonanie 39.022 zł.

Stan zaległości na koniec roku - 21.068 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na koniec roku - 15.476 zł.

Usuwane są na bieżąco awarie na linii wodociągowej oraz wymieniane wodomierze.


Zał.Nr 9


S P R A W O Z D A N I E


z realizacji ustawy o zamówieniach publicznych za 2003r.I. W trybie przetargu nieograniczonego odbyło się 14 przetargów.

1.Przetarg nieograniczony na zakup i transport szlaki na remonty dróg gminnych.

Wpłynęło 3 ważne oferty ( ceny za 1tonę brutto ):

- 16,47 zł

- 18,50 zł

- 16,00 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 16,00 zł za zakup i transport każdej tony.

2. Przetarg nieograniczony na zakup i transport kruszywa łamanego 0-31,5 mm na drogi gminne.

Wpłynęło 2 ważne oferty ( ceny za 1 tonę brutto ):

- 34,24 zł

- 31,50 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 31,50 zł za zakup i transport każdej tony.

3. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej przez wieś Tursk.

Wpłynęło 3 ważne oferty ( ceny brutto ):

- 57.437,60 zł

- 58.550,40 zł

- 61.632,00 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 57.437,60 zł

4. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej przez wieś Jakubów, Kadłub Kolonia, Stare Żdżary.

Wpłynęło 5 ważnych ofert ( ceny brutto )

- 396.581,01 zł

- 390.126,87 zł

- 416.823,36 zł

- 479.425,17 zł

- 407.033,88 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 390.126,87 zł

5. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi relacji Stara Błotnica - Ryki

Wpłynęło 5 ważnych ofert:

- 352.888,57 zł

- 232.044,09 zł

- 251.689,82 zł

- 263.301,74 zł

- 252.864,80 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 232.044,09 zł

6. Przetarg nieograniczony na wzmocnienie nawierzchni we wsi Stary Sopot.

Wpłynęło 2 ważne oferty ( ceny brutto ):

- 42.092,82 zł

- 39.487,78 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 39.487,78 zł

7. Przetarg nieograniczony na modernizację kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Goździe.

Wpłynęło 10 ważnych ofert ( ceny brutto):

- cena oferty najdroższej - 182.497,64 zł

- cena oferty najtańszej - 119.709,25 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 119.709,25 zł

8. Przetarg nieograniczony na wykonanie planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Błotnica.

Wpłynęło 4 ważne oferty ( ceny brutto ):

- cena oferty najdroższej - 99.430,00 zł

- cena oferty najtańszej - 35.000,00 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 35.000,00 zł

9. Przetarg nieograniczony na modernizację kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaszowie.

Wpłynęło 3 ważne oferty (ceny brutto):

- cena oferty najdroższej - 134.090,00 zł

- cena oferty najtańszej - 114.496,00 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 114.496,00 zł

10. . Przetarg nieograniczony na wykonanie posadzki z wykładziny podłogowej PCV „ TARKET OPTIMA” w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starej Błotnicy.

Wpłynęło 3 ważne oferty (ceny brutto):

- cena oferty najdroższej - 30.970,08 zł

- cena oferty najtańszej - 24.733,05 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 24.733,05 zł

11. Przetarg nieograniczony na zakup i wymianę stolarki okiennej, dostawę i montaż stolarki okiennej drewnianej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaszowie.

Wpłynęło 4 ważne oferty (ceny brutto):

- cena oferty najdroższej - 160.270,49 zł

- cena oferty najtańszej - 113.205,94 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 113.205,94 zł

12. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót pokrywczych i termoizolacyjnych Zespołu Obiektów Szkolnych w Starym Goździe.

Wpłynęło 2 ważne oferty (ceny brutto):

- cena oferty najdroższej - 73.245,41 zł

- cena oferty najtańszej - 69.499,95 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 69.499,95 zł

13. Przetarg nieograniczony na obsługę selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych na terenie gm. Stara Błotnica.

Wpłynęło 2 ważne oferty (ceny brutto):

- cena oferty najdroższej - 8.784,00 zł

- cena oferty najtańszej - 7.597,00 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 7.597,00 zł

14. . Przetarg nieograniczony na zakup oleju opałowego.

Wpłynęło 2 ważne oferty (ceny brutto za 1litr ):

- cena oferty najdroższej - 1,40 zł

- cena oferty najtańszej - 1,34 zł

Wybrano ofertę za cenę brutto 1,34 złUCHWAŁA NR XVI/85/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 rokuNa podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn.zm.), art.3 ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz.1966 z późn.zm.)

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:


§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w :


Dz.758żne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 23.959 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminom ustawami o kwotę 3.800 zł.


Plan dochodów po zmianach wynosi 8.194.987 zł.

§2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 27.759 zł. w :

Dz. 801 Oświata i wychowanie - 23.959 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe na ogólną kwotę - 5.959 zł. i tak w :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.948 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 890 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 121 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 18.000 zł.


Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-3.800 zł.


Plan wydatków po zmianach wynosi 7.901.387 zł.


§ 3


Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. Załącznik nr 1 do uchwały.


§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVI/85/2004

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Rady Gminy w Starej BłotnicyW związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów z dnia 26.02.2004r.znak; ST3-4820-5/2004-04-07 zwiększyła się subwencja oświatowa o kwotę 23.959 zł. Proponuje się przeznaczyć w/w kwotę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starym Goździe oraz płace , ZUS i Fundusz Pracy w dziale 801 - Oświata i wychowanie w związku ze skorzystaniem jednej nauczycielki z urlopu dla poratowania zdrowia .

W związku z otrzymaną dotacją wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie -Wydział Finansów i Budżetu z dnia 18.03.2004 rok znak FIN.I.301/3011/I/45/04 w wysokości 3.800 zł. zwiększył się plan dochodów oraz wydatków w dziale 852 -Pomoc społeczna na powyższą kwotę z przeznaczeniem na zakup komputera i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych .Ogółem zwiększa się budżet o 27.759 zł., po stronie dochodów i wydatków.Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski

 

Zał. Nr 6

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK

ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.

Dział

Roz.

Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program

Okres

realizacji zadania/

programu

Łączne

nakłady

Wysokość wydatków

2004

2005

2006

2007

Środki własne

Środki na zadania zlecone

Środki do pozyskania


1.

600

60016

Budowa drogi w Kadłubie

Urząd Gminy

2004

250.000

250.000


2.

600

60016

Budowa drogi w Nowym Kadłubku

2004

100.000

100.000


3.

600

60016

Budowa drogi projekt Kobylnik-Sopot

2004

6.000

6.000


4.

600

60016

Budowa drogi projekt Kaszów – Osiny

2004

6.000

6.000


5.

600

60016

Budowa drogi do Grodziska

2004

100.000

100.000


6.

600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Osiedle

,,


2004

6.000

6.000


7.

600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Ryki

,,


2004

6.000

6.000


8.

700

70005

Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji

2004

20.000

20.000


9.

801

80101

Termomodernizacja szkoły w Starej Błotnicy

2004

18.000

18.000

10.

801

80101

Termomodernizacja szkoły w Starym Goździe

2004

18.000

18.000


11.

801

80101

Budowa boiska przy szkole w Starych Sieklukach

2004

11.000

11.000


12.

754

75412

Rozbudowa remizy OSP Kaszów

2004

5.000

5000


13.

754

75412

Budowa garażu OSP Pierzchnia

2004

5.000

5.000


14.

754

75412

Dokończenie rozbudowy OSP Kadłub

,,


2004

5.000

5.000


15.

852

85212

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania .


2004

3.800

3.800

15.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starym Goździe

2004

4.000

4.000


16.

900

90095

Budowa sieci rurociągu

gazowego w Starych Sieklukach


,,

2004

4.000

4.000


17.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starych Żdżarach


,,


2004

4.000

4.000


18

750

75023

Zakup komputerów wraz z osieciowaniem

2004

18.000

18.000Razem


589.800


586.000


3.800UCHWAŁA NR XVI/86/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 rokuNa podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn.zm.), art.3 ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz.1966 z późn.zm. ) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie- Wydział Finansów i Budżetu z dnia 20.04.2004 roku znak FIN.I.301/3011/852/63/04

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:


§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w :


Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę

4.000 zł.

§ 6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i

zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami o kwotę 2.500 zł.


Plan dochodów po zmianach wynosi 8.201.487 zł.

§2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.500 zł. w :

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 4.000 zł.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 2.500 zł.


Plan wydatków po zmianach wynosi 7.907.887 zł.


§3


Wprowadza się zmiany w planie wydatków w :

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan w

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.684 zł.

a zwiększa się w :

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4.684 zł.§ 4

Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. Załącznik nr 1 do uchwały.§5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVI/86/2004

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Rady Gminy w Starej Błotnicy


W związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 6.500 zł. wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak FIN.I.-301/3011/852/63/2004 - zwiększył się plan dochodów oraz wydatków w dziale 852 -Pomoc społeczna na powyższą kwotę. Dotacja przeznaczona jest na przygotowanie organizacyjne gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych , tj. na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz druk formularzy wniosków.Ogółem zwiększa się budżet o 6.500 zł., po stronie dochodów i wydatków.Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek SzczepanowskiZał. Nr 6

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK

ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.

Dział

Roz.

Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program

Okres

realizacji zadania/

programu

Łączne

nakłady

Wysokość wydatków

2004

2005

2006

2007

Środki własne

Środki na zadania zlecone

Środki do pozyskania


1.

600

60016

Budowa drogi w Kadłubie

Urząd Gminy

2004

250.000

250.000


2.

600

60016

Budowa drogi w Nowym Kadłubku

2004

100.000

100.000


3.

600

60016

Budowa drogi projekt Kobylnik-Sopot

2004

6.000

6.000


4.

600

60016

Budowa drogi projekt Kaszów – Osiny

2004

6.000

6.000


5.

600

60016

Budowa drogi do Grodziska

2004

100.000

100.000


6.

600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Osiedle

,,


2004

6.000

6.000


7.

600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Ryki

,,


2004

6.000

6.000


8.

700

70005

Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji

2004

20.000

20.000


9.

801

80101

Termomodernizacja szkoły w Starej Błotnicy

2004

13.316

13.316

10.

801

80101

Termomodernizacja szkoły w Starym Goździe

2004

18.000

18.000


11.

801

80101

Budowa boiska przy szkole w Starych Sieklukach

2004

11.000

11.000


12.

754

75412

Rozbudowa remizy OSP Kaszów

2004

5.000

5000


13.

754

75412

Budowa garażu OSP Pierzchnia

2004

5.000

5.000


14.

754

75412

Dokończenie rozbudowy OSP Kadłub

,,


2004

5.000

5.000


15.

852

85212

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania .


2004

6.300

6.300

15.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starym Goździe

2004

4.000

4.000


16.

900

90095

Budowa sieci rurociągu

gazowego w Starych Sieklukach


,,

2004

4.000

4.000


17.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starych Żdżarach


,,


2004

4.000

4.000


18

750

75023

Zakup komputerów wraz z osieciowaniem

2004

18.000

18.000Razem


587.616


581.316


6.300U C H W A Ł A Nr XVI/87/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 28 kwietnia 2004 rokuw sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.;) i art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.;) Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:


§ 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 119.838 ,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 8.027.725 zł.


§ 2

Powstały deficyt budżetowy wprowadzony w § 1 w kwocie 119.838 zł. zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


§ 3

Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. Załącznik nr 1 do uchwały.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 o przychodach i rozchodach do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku Załącznik Nr 2 do uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.


UZASADNIENIE

DO U C H W A Ł Y Nr XVI/87/2004

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

Rady Gminy w Starej Błotnicy
W związku z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w


Starej Błotnicy pobiera się pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony


Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie kosztów


wykonania inwestycji w kwocie 119.838 zł.


Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski


Zał. Nr 6

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK

ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.

Dział

Roz.

Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program

Okres

realizacji zadania/

programu

Łączne

nakłady

Wysokość wydatków

2004

2005

2006

2007

Środki własne

Środki na zadania zlecone

Środki do pozyskania


1.

600

60016

Budowa drogi w Kadłubie

Urząd Gminy

2004

250.000

250.000


2.

600

60016

Budowa drogi w Nowym Kadłubku

2004

100.000

100.000


3.

600

60016

Budowa drogi projekt Kobylnik-Sopot

2004

6.000

6.000


4.

600

60016

Budowa drogi projekt Kaszów – Osiny

2004

6.000

6.000


5.

600

60016

Budowa drogi do Grodziska

2004

100.000

100.000


6.

600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Osiedle

,,


2004

6.000

6.000


7.

600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Ryki

,,


2004

6.000

6.000


8.

700

70005

Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji

2004

20.000

20.000


9.

801

80101

Termomodernizacja szkoły w Starej Błotnicy

2004

133.154

13.316


119.838
10.

801

80101

Termomodernizacja szkoły w Starym Goździe

2004

18.000

18.000


11.

801

80101

Budowa boiska przy szkole w Starych Sieklukach

2004

11.000

11.000


12.

754

75412

Rozbudowa remizy OSP Kaszów

2004

5.000

5000


13.

754

75412

Budowa garażu OSP Pierzchnia

2004

5.000

5.000


14.

754

75412

Dokończenie rozbudowy OSP Kadłub

,,


2004

5.000

5.000


15.

852

85212

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania .


2004

6.300

6.300

15.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starym Goździe

2004

4.000

4.000


16.

900

90095

Budowa sieci rurociągu

gazowego w Starych Sieklukach


,,

2004

4.000

4.000


17.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starych Żdżarach


,,


2004

4.000

4.000


18

750

75023

Zakup komputerów wraz z osieciowaniem

2004

18.000

18.000Razem


707.454


581.316


6.300


119.838
U C H W A Ł A Nr XVI/88/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.; )

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:


§ 1

Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 119.838,00 zł. na

„ Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Błotnicy- gmina Stara Błotnica ,,.


§ 2

Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie sfinansowana jest podatek od nieruchomości.


§ 3

Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel „in blanco”. Spłata nastąpi w latach 2005-2006.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski
UCHWAŁA Nr XVI/89/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie: określenia statutu sołectwa Stary Kadłub.


Na podstawie art. 35, ust. 1 i3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) – Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:§ 1

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Stary Kadłub, określa organizację i zakres działania tej jednostki pomocniczej w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr XVI/92/96 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 26 kwietnia w sprawie: zatwierdzenia statutów samorządu mieszkańców wsi dla wszystkich sołectw z terenu gminy Stara Błotnica w części dotyczącej sołectwa Stary Kadłub.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski
S T A T U T S O Ł E C T W A

STARY KADŁUB

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Sołectwo Stary Kadłub jest jednostką pomocniczą Gminy Stara Błotnica i obejmuje obszar wsi Stary Kadłub.


ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SOŁECTWA


§ 2

1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy

2) Sołtys - organ wykonawczy

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.


§ 3

1. W skład zebrania wiejskiego wchodzą stali mieszkańcy sołectwa, uprawnieni do głosowania.

2. Stałym mieszkańcem sołectwa jest osoba zameldowana na pobyt stały i faktycznie zamieszkująca na tym terenie.

3. Zebranie wiejskie prowadzi Przewodniczący zebrania wybrany spośród uczestników zebrania.


§ 4

Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa i korzysta w swej działalności z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.


§ 5

Rada Sołecka składa się z 3 członków wybieranych przez zebranie wiejskie.


§ 6

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Po upływie kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej pełnią oni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.


§ 7

Do kompetencji zebrania wiejskiego należą:

1. Zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców.

2. Wybieranie i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem komunalnym, przeznaczonym do korzystania przez Radę Gminy Stara Błotnica.

4. Dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 1. Stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w ramach przepisów ustawowych.


§ 8

Do obowiązków i kompetencji Sołtysa w szczególności należy:

1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej.

2. Reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.

3. Przewodniczenie Radzie Sołeckiej.

4. Realizacja uchwał organów gminy, Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej.

5. Prowadzenia zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia w tym środkami finansowymi, które Rada Gminy przekazała sołectwu do korzystania.

Akceptowanie dokumentów z tym związanych.

6. Opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie ulg z zakresu podatków, opłat i innych należności.

7. Potwierdzenie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa.

8. Występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności interwencyjnej w tym zakresie.

9. Stosowanie w ramach sołectwa postanowień instrukcji kancelaryjnej oraz trybu obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika Gminy.

10. Sporządzanie rozliczeń z finansowej działalności sołectwa.

11. Wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów (m. in. zakresie obronności ochrony p. poż., inkasa niektórych podatków i opłat , zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków).

12. Zwoływanie zebrania wiejskiego:

- z własnej inicjatywy co najmniej 2 razy w roku,

- na wniosek 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,

- na wniosek Rady Sołeckiej,

- na wniosek Wójta lub Rady Gminy.


§ 9

Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1. Przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał.

2. Zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa (z przychodów własnych i z budżetu gminy) oraz przekazywanie tych uchwał Sołtysowi do realizacji.

4. Sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa.

5. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.


§ 10

Zebranie Wiejskie i Rada Sołecka podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.


§ 11

Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.ZASADY I TRYB WYBORÓW ORGANÓW SOŁECTWA


§ 12

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. Uczestnicy zebrania wiejskiego mają obowiązek potwierdzić swój udział w zebraniu podpisem na liście obecności.


§ 13

1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym bezpośrednim zwykłą większością głosów.

2. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej następuje w trybie właściwym dla ich wyboru.


§ 14

1. Odwołanie Sołtysa, Rady Sołeckiej lub jej członka następuje:

- na umotywowany wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

- na wniosek Wójta Gminy.

2. Podstawą do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie jest niewykonywanie obowiązków, naruszenie postanowień Statutu, popełnienie przestępstwa z winy umyślnej stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.


ZAKRES ZADAŃ PRZEKAZYWANYCH JEDNOSTCE PRZEZ GMINĘ

ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI


§ 15

Rada Gminy może przekazać sołectwu określone zadania do realizacji. Zakres zadań oraz sposób ich realizacji określa każdorazowo uchwała Rady Gminy.


ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZÓR

NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA


§ 16

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują: Rada Gminy i Wójt Gminy.


§ 17

Rada Gminy kontroluje działalność sołectwa w zakresie zadań zleconych sołectwu do realizacji w drodze uchwał.

Kontroli dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy na zlecenie Rady Gminy.


§ 18

Wójt Gminy kontroluje działalność sołectwa w zakresie realizacji zadań zleconych, uchwał Rady Gminy i w zakresie spraw finansowych.

Kontroli dokonuje Skarbnik Gminy, który przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi Gminy.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-29 10:55:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 10:55:40
 • Liczba odsłon: 583
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1337321]

przewiń do góry