Uchwały z 2003 r.

U C H W A Ł A    Nr  IX/48/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

 

                        w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 214, poz. 1206 z 2002r.) i art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia    

26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 594) Rada Gminy

w Starej Błotnicy uchwala:

 

 

§ 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

     rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 92.477 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.427.190 zł.

 

§ 2

Powstały deficyt budżetowy wprowadzony w § 1 w kwocie 92.477 zł. zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

§ 3

W wyniku zmian określonych w § 1 wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. Załącznik Nr 1 do uchwały.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 o przychodach i rozchodach do uchwały budżetowe Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. Załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

 

                                                            

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                             Rady Gminy

 

                                                                                    Leszek Szczepanowski 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr  IX/48/2003  Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

 

            W związku ze zmianą ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kaszowie z węglowego na olejowe pobiera się pożyczkę na pokrycie kosztów wykonania kotłowni w kwocie 92.477 zł. Po wykonaniu kotłowni zmniejszymy ilość zanieczyszczeń emitowanych w powietrze, a część pożyczki do 50% może być umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

U C H W A Ł A   Nr  IX/49/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

 

                        w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

                                               Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) ust. 1     pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 594)

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

 

§ 1

Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie w kwocie 92.477 zł. na „modernizację kotłowni węglowej na opalaną olejem opałowym w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaszowie gm. Stara Błotnica”.

 

§ 2

Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie sfinansowana jest podatek od nieruchomości.  

 

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel „in blanco”.                           Spłata nastąpi w latach 2004-2005, w wysokości w poszczególnych latach:

2004 – 46.239 zł.

2005 – 46.238 zł.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                               Rady Gminy

 

                                                                                        Leszek Szczepanowski 

 

  

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr IX/49/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

W związku ze zmianą ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kaszowie z węglowego na olejowe pobiera się pożyczkę na pokrycie kosztów wykonania kotłowni w kwocie 92.477 zł. Po wykonaniu kotłowni zmniejszymy ilość zanieczyszczeń emitowanych w powietrze, a część pożyczki do 50% może być umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

U C H W A Ł A    Nr  IX/50/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

                        w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.; ostatnia zmiana    

 Dz. U. Nr 214, poz. 1206 z 2002r.) i art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia                  

26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 594)  Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

 

§ 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

     rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 88.200 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.515.390 zł.

 

§ 2

Powstały deficyt budżetowy wprowadzony w § 1 w kwocie 88.200 zł. zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. Załącznik Nr 1 do uchwały.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 o przychodach i rozchodach do uchwały budżetowe Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. Załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                              Rady Gminy

 

                                                                                     Leszek Szczepanowski 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr IX/50/2003  Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

 

            W związku z tym, że w Szkole Podstawowej w Kaszowie okna zagrażają bezpieczeństwu dzieci, ponadto są duże straty ciepła zaciąga się pożyczkę w wysokości 88.200 zł. na wymianę okien, gdyż brak w budżecie własnych środków.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

U C H W A Ł A   Nr  IX/51/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia  24 lipca 2003 roku

 

 

                        w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

                                               Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.       o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)  oraz art. 48 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148  z 2003r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 594) Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

 

 

§ 1

Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie w kwocie 88.200 zł. na „termomodernizację budynku + wymiana stolarki okiennej 285 m2 Publicznej szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaszowie           gm. Stara Błotnica”.

 

§ 2

Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie sfinansowana jest podatek od nieruchomości.  

 

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel „in blanco”.                           Spłata nastąpi w latach 2004-2005 w wysokości w poszczególnych latach:

2004 – 44.100 zł.

2005 – 44.100 zł.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

  

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                              Rady Gminy

 

                                                                                     Leszek Szczepanowski

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr IX/51/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

            W związku z pilną potrzebą wymiany okien w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaszowie zaciąga się kredyt w wysokości 88.200 zł. z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, aby zapobiec utratą ciepła, korzystnym dla budżetu jest to, że pożyczka może być w 50% umorzona, po spłacie połowy pożyczki.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

U C H W A Ł A    Nr IX/52/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

 

                        w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2003 roku

 

  

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 214, poz. 1206 z 2002r.) i art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia     

26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 594) Rada Gminy

w Starej Błotnicy uchwala:

 

 

§ 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 600 Transport i łączność

     rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.715.390 zł.

 

§ 2

Powstały deficyt budżetowy wprowadzony w § 1 w kwocie 200.00 zł. zostanie sfinansowany kredytem z: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu O/Stara Błotnica.

 

§ 3

W wyniku zmian dokonanych w § 1 wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. Załącznik Nr 1 do uchwały.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 o przychodach i rozchodach do uchwały budżetowe Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. Załącznik Nr 2 do uchwały. 

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                               Rady Gminy

 

                                                                                      Leszek Szczepanowski 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr IX/52/2003  Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

 

            W związku z potrzebą budowy drogi Stara Błotnica – Ryki, gdzie wykonano podbudowę pod dywanik asfaltowy, pobiera się kredyt, gdyż brak własnych środków w budżecie w roku 2003.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

U C H W A Ł A   Nr  IX/53/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia  24 lipca 2003 roku

 

 

                         w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na modernizację

                                           drogi Stara Błotnica – Ryki w 2003 roku

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.       o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz     art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 65,  poz. 594) Rada Gminy  w Starej Błotnicy uchwala:

 

 

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt inwestycyjny w wysokości 200.000 zł. na modernizację drogi Stara Błotnica – Ryki w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Oddział w Starej Błotnicy.

 

§ 2

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” bez protestu.

 

§ 3

Kredyt zostanie spłacony z wpływów podatku rolnego w latach 2004-2006.

W roku 2004 – 50.000 zł.

W roku 2005 – 75.000 zł.

W roku 2006 – 75.000 zł.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

  

                                                                                         Przewodniczący

                                                                                            Rady Gminy

 

                                                                                   Leszek Szczepanowski 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr IX/53/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

 

           W związku z potrzebą modernizacji drogi Błotnica – Ryki zaciąga się kredyt na częściowe pokrycie kosztów, gdyż brak własnych środków w budżecie gminy w 2003 roku. Nadmienia się, że droga została utwardzona w 2002 roku.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

U C H W A Ł A  Nr IX/55/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

w sprawie:  sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność

                    Gminy Stara  Błotnica.

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i zmiany, ostatnia zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806) w związku z art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 i zmiany, ostatnia zmiana Dz.U. z 3003 r. Nr 80, poz.721) – Rada Gminy

w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolne położone na terenie gminy Stara Błotnica.

1. Obręb ewidencyjny Nowy Kadłubek:

dz .nr 112 o pow. 0,48 ha

dz. nr 128 o pow. 0,57 ha

dz. nr 129 o pow. 0,35 ha

dz. nr 130 o pow. 0,27 ha

dz. nr 302 o pow. 1,30 ha

dz. nr 303 o pow. 0,63 ha

dz. nr 309 o pow. 1,47 ha

dz. nr 487 o pow. 2,10 ha

2. Obręb ewidencyjny Stare Żdżary:

dz. nr 437/4 o pow. 0,23 ha

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy

 

                                                                                         Leszek Szczepanowski

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U C H W A Ł A   Nr IX/56/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

 

w sprawie:  ustalenia dla terenu gminy Stara Błotnica liczby

                   punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających

                   powyżej 4,5%   alkoholu ( z wyjątkiem piwa)

                  przeznaczonych do spożycia poza  miejscem sprzedaży

                  jak i w miejscu sprzedaży.

 

 

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 i zmiany, ostatnia zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz.1806) oraz art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 i zmiany, ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.719) – Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 20 punktów.

 

§ 2

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 8 punktów.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.

 

§ 4

Traci moc:

1) Uchwała Nr XXV/205/2001 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 28 grudnia

2001 roku  w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2) Uchwała  Nr XXIII/185/2001 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 17 sierpnia 2001 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

                                                                              Przewodniczący

                                                                              Rady Gminy

 

                                                                                       Leszek Szczepanowski

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U C H W A Ł A   Nr  IX/57/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

 

                         w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2003r.

 

 

 

             N podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym      (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.), art. 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia              26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. . Nr 65, poz. 594 z 2003r.) art. 3 pkt 6, art. 4 pkt 1 ustwy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 216 poz. 1826 z 2002r.) oraz pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu Oddział Finansów i Budżetu z dnia 7 lipca 2003r. znak FIN-R-3050/16/2003, z dnia 10 lipca 2003r. znak FIN-R-3050/17/2003, z dnia 11 lipca 2003r. znak FIN-R-3050/18/2003 Rada Gminy

w Starej Błotnicy uchwala:

 

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w 2003r. o kwotę 9.735 zł. w następujących działach:

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.735 zł., w tym:

     rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

          § 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących

                    z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

                   ustawami  o kwotę 255 zł.

     rozdz. 80195 Pozostała działalność

          § 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

                    bieżących gmin o kwotę 1.480 zł.

 

Dz. 853 Opieka społeczna

     rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

          § 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

                    z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

                    ustawami o kwotę 8.000 zł.

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 7.294.448 zł.

oraz zwiększa się plan dotacji zadań zleconych o kwotę 8.255 zł. i po zmianach wynosi 484.919 zł.

 

§ 2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.735 zł. w następujących działach:

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.735 zł., w tym:

     rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

          § 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 255 zł.

     rozdz. 80195 Pozostała działalność

          § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.480 zł.

 

Dz. 853 Opieka społeczna

     rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

          § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 8.000 zł.  

 

 

§ 3

Zwiększa się plan budżetu gminy na 2003 rok w:

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

     rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 31.500 zł., w tym:

          § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł.

          § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.500 zł.

          § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł.

          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 zł.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.756.625 zł.

oraz zwiększa się plan zadań zleconych o kwotę 8.255 zł. i wynosi po zmianach

484.919 zł.

 

§ 4

Powstały deficyt budżetowy wprowadzony w § 3 w kwocie 31.500 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami z 2002 roku.

 

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

     rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

zmniejsza się plan w:

          § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 78.464 zł.

a zwiększa się plan wydatków w:

          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 78.464 zł.

Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej

Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. Załącznik Nr 1 do uchwały.

Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 3 o przychodach i rozchodach do uchwały budżetowej Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. Załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

  

           Przewodniczący

               Rady Gminy

 

                                                                              Leszek Szczepanowski

 

 

                                               U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr  IX/57/2003  Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 24 lipca 2003 roku

 

 

             W związku z otrzymanymi dotacjami na podręczniki dla I klasy 255 zł., na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 1.480 zł. oraz na zasiłki z opieki społecznej 8.000 zł. razem 9.735 zł. wprowadza się zmiany do budżetu po stronie dochodów i wydatków.

            Planowane wydatki na ochronę przeciwpożarową zostały wykorzystane w

I półroczu 2003r. tj.:

   § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

   § 4300 Zakup usług pozostałych

powodem były liczne pożary oraz remonty sprzętu gaśniczego, zwiększa się plan wydatków na powyższe zadania o kwotę 21.500 zł. oraz wprowadza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na pokrycie kosztów modernizacji dotychczasowego budynku oraz na rozbudowę OSP Kaszów 10.000 zł., wydatki te zostaną pokryte wolnymi środkami z 2002r. w kwocie łącznej

31.500 zł.

            W planie budżetu na 2003 rok, zadania; wymianę kotłów węglowych na olejowe w szkole w Starym Goździe i w szkole w Kaszówie oraz wymiana okien w szkole w Kaszowie, wprowadzono te zadnia w:

   § 4270 Zakup usług remontowych

a winny być wprowadzone w:

   § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

dotyczy środków własnych – w kwocie 78.464 zł., dlatego wystąpiło przesunięcie środków z § 4270 na § 6050 w kwocie 78.464 zł. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                           U C H W A Ł A   Nr  X/58/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 28 sierpnia 2003 roku

 

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2003r.

 

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.), art. 112 ust. 2 pkt 6 ustawy                 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 65, poz. 594 z 2003r.) Rada Gminy   w Starej Błotnicy uchwala:

 

 

§ 1

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 12.000 zł. w następujących działach:

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

     rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

          § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000 zł.

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

     rozdz. 75412 Ochotnicza Straż Pożarna

          § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

 

§ 2

Powstały deficyt budżetowy wprowadzony w § 1 w kwocie 12.000 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami z 2002r.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

   Rady Gminy

                               

       Leszek Szczepanowski

 

 

 

                                                        U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr  X/58/2003  z dnia 28 sierpnia 2003 roku

Rady Gminy w Starej Błotnicy

 

 

  W związku z tym, że przecieka dach na budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy w Starym Goździe celem zabezpieczenia budynku należy zmienić pokrycie dachowe oraz obróbki blacharskie, przeznacza się 10.000 zł. z wolnych środków z 2002r. Ponadto wystąpiła potrzeba oczyszczenia zbiorników wodnych we wsi Kaszów i Stare Siekluki, przeznacza się 2.000 zł. z wolnych środków z 2002r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

                                     U C H W A Ł A   Nr  XI/59/2003

                                         Rady Gminy w Starej Błotnicy

                                       z dnia 30 października 2003 roku

 

         w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok

 

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.), art. 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia            26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 65, poz. 594 z 2003r.), art. 3 pkt 1 i 8 ustawy z dnia   26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 982 z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 177,     poz. 1725 z 2003r.)  Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 10.000 zł. w następujących działach:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

     rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

          § 075 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek

                    samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora   finansów

                    publicznych oraz umów o podobnym charakterze o kwotę 5.000 zł.

Dz. 756 Dochody   od   osób   prawnych,   od   osób   fizycznych  i  od   innych  jednostek  nie

              posiadających osobowości prawnej

     rozdz. 75616 Wpływy   z   podatku    rolnego,   podatku   leśnego,   podatku   od   spadków

                           i  darowizn,   podatku od czynności  cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

                           lokalnych od osób fizycznych

          § 031 Podatek od nieruchomości o kwotę 5.000 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 7.313.948 zł.

 

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 10.000 zł. w następujących działach:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

     rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

          § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

     rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

          § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł.

 

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa według załącznika Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.

Dz. 750 Administracja publiczna

     rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

zmniejsza się plan w:

          § 235 Dochody  budżetu  państwa  związane  z  realizacją  zadań zleconych jednostkom

                    samorządu terytorialnego o kwotę 6.787 zł.

a zwiększa się plan w:

          § 069 Wpływy z różnych opłat o kwotę 6.787 zł.

                                                                         § 4

Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zmniejsza się plan wydatków w:

Dz. 600 Transport i łączność

     rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł.

a zwiększa się w:

          § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

     rozdz. 70095 Pozostała działalność

          § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000 zł.

a zwiększa się plan wydatków w:

Dz. 750 Administracja publiczna

     rozdz. 75023 Urzędy Gmin o kwotę 40.000 zł., w tym:

          § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników     – 34.234 zł.

          § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne               4.740 zł.

          § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                 900 zł.

          § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                 126 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

     rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

          § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.

 

§ 5

Zwiększa się plan wydatków w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 45.994 zł., w tym:

     rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 34.614 zł. na następujące paragrafy:

          § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       – 10.000 zł.

          § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   700 zł.

          § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                   100 zł.

          § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                 – 18.814 zł.

          § 4260 Zakup energii                                                   5.000 zł.

     rozdz. 80113 Dowożenie    uczniów   do   szkół   o   kwotę   11.380  zł.   w   następujących

                           paragrafach:

          § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników       – 7.000 zł.

          § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne             – 1.210 zł.

          § 4120 Składki na Fundusz Pracy                                 170 zł.

          § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  – 2.000 zł.

          § 4300 Zakup usług pozostałych                               – 1.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.836.119 zł.

 

§ 6

Powstały deficyt budżetowy wprowadzony w § 5 w kwocie 45.994 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami z 2002r.

 

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.     

 

                                                                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                                                                 Rady Gminy

                                                                                                                                         Leszek Szczepanowski

 

                                                             U Z A S A D N I E N I E

                   do Uchwały Nr XI/59/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 października 2003 roku

 

         W związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z czynszów oraz z podatku od nieruchomości zwiększa się plan dochodów budżetu o  10.000 zł., które przeznacza się na utrzymanie jednostek                OSP 8.000 zł. oraz na szacunki działek 2.000 zł.

                W związku z tym, że plan na budowę dróg przewidywał wyższe kwoty wg kosztorysów po przetargu drogi zostały wykonane za niższe kwoty dlatego zmniejsza się plan na drogi a przeznacza się na wywóz śmieci 20.000 zł.

                W związku z przejściem dwóch pracowników na emerytury oraz zatrudnieniem absolwenta, podwyżki płac Wójta zwiększa się plan wydatków na płace i pochodne od płac w Dz. 750 „Administracja publiczna” o kwotę               40.000 zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup oleju w szkołach o 20.000 zł. Kwoty te pokrywa się z planowanych środków na plan zagospodarowania przestrzennego gminy 60.000 zł., plan w 2003r. nie będzie wykonany.

                W związku z tym, że dwie nauczycielki skorzystały z rocznych płatnych urlopów dla poratowania zdrowia brak środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dlatego zwiększa się plan na płace i pochodne w oświacie czego pokryciem jest (nadwyżka) wolne środki z 2002r. 45.994 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U C H W A Ł A   Nr  XI/60/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 października 2003 roku

 

                        w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.; ostatnia zmiana        Dz. U. Nr 214, poz. 1206 z 2002r.) i art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 594) Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

§ 1

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 600 Transport i łączność

     rozdz. 60016 Drogi publiczne

          § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.7.36.119 zł.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian w § 1 zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 100.000 zł., który zostanie sfinansowany kredytem z Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu            O/Stara Błotnica.

 

§ 3

W wyniku zmian dokonanych w § 1 wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr  V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. Zał. Nr 1 do Uchwały.

Wprowadza się zmiany do Załącznika Nr 3 o przychodach i rozchodach do  Uchwały budżetowej Nr  V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. Zał. Nr 2 do Uchwały.

 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                                                                           Przewodniczący

                                                                                                                                            Rady Gminy

                                                                                                                                    Leszek Szczepanowski

 

                                                                    U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XI/60/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy
z dnia 30 października 2003 roku

W związku z tym, że koszt budowy drogi Stara Błotnica – Ryki po przetargu wyniósł mniej niż planowano dlatego zmniejsza się plan wydatków na drogi o 100.000 zł. i o tę kwotę zmniejsza się pobranie kredytu.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U C H W A Ł A   Nr  XI/61/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 października 2003 roku

 

            w sprawie: zmiany    Uchwały   Nr   IX/53/2003   z   dnia  24 lipca 2003r.  w  sprawie

                               zaciągnięcia      kredytu       inwestycyjnego     na     modernizację      drogi

                               Stara   Błotnica    Ryki   w   2003r.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art.. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.        o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych     (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. późn.zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 594)          Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

§ 1

 Określoną w § 1 zmienianej Uchwały kwotę kredytu w wysokości 200.000 zł. zastępuje się kwotą 100.000 zł.

 

§ 2

Treść § 3 zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie: „Kredyt zostanie spłacony z wpływów podatku rolnego w latach 2004-2006

w roku 2004 – 25.000 zł.

w roku 2005 – 35.000 zł.

w roku 2006 – 40.000 zł.”

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                                                  Rady Gminy

                                                                                                                                        Leszek Szczepanowski

 

                                                                    U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XI/61/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 października 2003 roku

 

W związku z tym, że koszt budowy drogi Stara Błotnica – Ryki w przetargu wyniósł 232.044,09 zł. nie zachodzi potrzeba pobierania kredytu w wysokości 200.000 zł., dlatego zmniejsza się do kwoty 100.000 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U C H W A Ł A   Nr  XI/62/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 października 2003 roku

 

                        w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003r.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.) oraz art. 3 ustawy z dnia            26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000        (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 177, poz. 1725 z 2003r.) oraz pism Ministra Finansów:

-   z    dnia    7.10.2003r.    znak   ST 3-4820-68/2003   w   sprawie    zwiększenia    subwencji

    rekompensacyjnej,

-   z    dnia   13.10.2003r.   znak   ST 5-4820-38g/2003   w   sprawie   zwiększenia   subwencji

    oświatowej.

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

                                                                                        § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dziale:

Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 68.825 zł., w tym:

     rozdz. 75801 Część  oświatowa  subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

          § 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 63.686 zł.

     rozdz. 75805 Część rekompensacyjna subwencji ogólnej dla gmin

          § 292 Subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 5.139 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 7.382.773 zł.

 

§ 2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 68.825 zł. w następujących działach:

Dz. 750 Administracja publiczna

     rozdz. 75025 Urzędy Gmin

          § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 58.825 zł., w tym:

     rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 55.825 zł., w tym:

          § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 46.825 zł.

          § 4240 Zakup pomocy naukowych i książek o kwotę 4.000 zł.

          § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł.

     rozdz. 80110 Gimnazja

          § 4240 Zakup pomocy naukowych i książek o kwotę 3.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.804.944 zł.

 

§ 3

W wyniku zmian dokonanych w § 2 wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003r.. Zał. Nr 1 do Uchwały.

 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

  

                                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                                                Rady Gminy

                                                                                                                                       Leszek Szczepanowski

 

                                                                     U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XI/62/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 października 2003 roku

 

         Gmina otrzymała zwiększenie subwencji rekompensacyjnej z tytułu zastosowania ulg ustawowych kwota 5.139 zł. oraz dodatkową subwencją oświatową w kwocie 63.686 zł. razem 68.825 zł. zwiększa się plan dochodów budżetu na 2003r., w związku z tym zwiększa się wydatki budżetu o tę kwotę na – zakup 2 komputerów oraz programów do Urzędu Gminy kwota 10.000 zł. Na oświatę przeznacza się 58.825 zł., na zakupy materiałów i pomocy naukowych oraz na remonty w szkołach. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UCHWAŁA Nr XI/63/2003

Rada Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grójcu

Na podstawie art. 160 § ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednplity Dz. U. nr 7 poz. 25 z 1994 r.) Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie wyników wyborów ustalonych w protokóle Komisji Skrutacyjnej stwierdza się, że w głosowaniu tajnym ławnikami do Sądu Rejonowego w Grójcu zostali wybrani:

1. Leszek Szczepanowski,

2. Piotr Kacprzak,

ławnikiem do Sądu Pracy działającym w Sądzie Rejonowym w Grójcu została wybrana:

1. Iwona Różańska-Lisik

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 

UCHWAŁA Nr XI/64/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dniem 30 października 2003 roku

w sprawie: odwołania Skarbink Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 i zmiany, ostatnia zmiana Dz. U. z 2002 r. nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

§ 1

Na wniosek Wójta Gminy z dniem 30 października 2003 roku odwołuje się Panią Emilię Golińską-Siek ze stanowiska Skarbnika Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

   

      

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XI/65/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dniem 30 października 2003 roku

w sprawie: powołania Skarbinka Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 i zmiany, ostatnia zmiana Dz. U. z 2002 r. nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

§ 1

Na wniosek Wójta Gminy z dniem o1 listopada 2003 roku powołuje się Panią Beatę Lubecką-Zgiep na stanowisko Skarbnika Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 

 

U C H W A Ł A Nr XII/66/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy

Na podstawie art. 39 ust. 2 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 171, poz. 1663) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

W statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy w § 1 dodaje się zapis w brzmieniu: „i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnia ginekologiczno - położnicza - dawna poradnia K)”.

§ 2

Wykonane Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A Nr XII/67/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 okt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1020) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 51, poz. 804), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki podatku od posiadania psów:

1. od pierwszego psa podlegającego opodatkowaniu - 26,00 zł.

2. od drugiego psa podlegającego opodatkowaniu - 26,00 zł.

3. od trzeciego i każdego następnego psa podlegającego opodatkowaniu - 26,00 zł.

§ 2

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Stara Błotnica, będących w dniu 01 stycznia roku podatkowego posiadaczami psów.

§ 3

Podatek płatny jest e terminie do 30 czerwca każdego roku.

§ 4

Ilość psów podlegających opodatkowaniu ustalona będzie przez sołtysów wsi, na podstawie deklaracji mieszkańców.

§ 5

Pobór podatków w drodze inkasa na terenie gminy zleca się sołtysom i ustala się dla nich 20% wynagrodzenia od zebranej sumy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A Nr XII/68/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1020) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor polski Nr 51, poz. 804), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1. Od budynków lub ich części:

a) od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej- 14 zł.

b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,50 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,46 zł.

d) od budynków letniskowych i garaży wolno stojących lub ich części od 1 m2

powierzchni użytkowej - 5,45 zł.

e) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,50 zł.

2. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy

o podatkach i opłatach lokalnych

3. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,43 zł.

b) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,07 zł. od 1 m2 powierzchni.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A Nr XII/69/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na 2004 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 okt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1020) , Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

§ 1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości wszystkie budynki i ich części wykorzystywane całorocznie na cele mieszkalne, z wyjątkiem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości stodoły, szopy drewniane, garaże, obory i wiaty położone na gruntach nie stanowiących gospodarstwa rolnego oraz młyny.

§ 3

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części i budowle

wykorzystywane na cele użyteczności publicznej z wyłączeniem zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej.

2. Niezagospodarowane komunalne grunty lub ich części.

3. Budowle związane z procesem poboru i uzdatniania wody.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2004.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A Nr XII/70/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie: obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001. poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1984r. (teks jednolity z 1993r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2003r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r./ (Monitor Polski Nr 49, poz. 771), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

Obniża się cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w roku 2004 na obszarze gminy do kwoty - 26,00 zł.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A Nr XII/71/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 4 grudnia 2003 roku

w sprawie: określenia podstawy obliczenia podatku leśnego na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2003r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 787), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się kwotę będącą średnią ceną drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, w wysokości 107,70 zł. za m3.

(- stawka podatku z 1 h fizycznego lasu będzie wynosić 23,70 zł.)

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocy obowiązując od 01 stycznia 2004r.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 

U C H W A Ł A Nr XII/72/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 2003 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na terenie gminy Stara Błotnica na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r. poz. 84 z późn. zm.; oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 51, poz. 804), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton

wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 580,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 950,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 1.000,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.200,00 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton

wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 560,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 580,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 880,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 980,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.180,00 zł.

3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor

dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo

(SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 570,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 590,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 940,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 990,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.190,00 zł.

4. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 i poniżej 12 ton

wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor

dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub na biopaliwo

(SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 550,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 570,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 870,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 970,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.170,00 zł.

5. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż

12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju

zawieszenia, stawki podatkowe określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.100,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.300,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.400,00 zł.

7. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalne masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej

12 ton wyprodukowanego po dni 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.050,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.250,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.350,00 zł.

8. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalne masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. posiadającego: katalizator spalin,

reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub na

biopaliwo (SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.090,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.290,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.390,00 zł.

9. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1 994r. posiadającego: katalizator spalin,

reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na

biopaliwo (SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.040,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.240,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.340,00 zł.

10. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej

12 ton - stawki podatkowe określa Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

11. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994r.

a) od 7 ton do 10 ton - 1.100,00 zł.

b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 1.200,00 zł.

12. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994r.

a) od 7 ton do 10 ton 1.080,00 zł.

b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 1.180,00 zł.

13. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - stawki podatkowe określa Załącznik Nr 3

do niniejszej Uchwały.

14. Od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. w zależności od liczby miejsc

do siedzenia

a) mniej niż 20 miejsc - 1.350,00 zł.

b) powyżej 20 miejsc do 29 miejsc - 1.400,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.770,00 zł.

15. Od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r. w zależności od liczby miejsc

do siedzenia

a) mniej niż 20 miejsc - 1.320,00 zł.

b) powyżej 20 miejsc do 29 miejsc - 1.380,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.750,00 zł.

16. Od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz, energia elektryczna lub

biopaliwo (SWW. 1244-98) - bez względu na rok produkcji, w zależności od liczby

miejsc do siedzenia

a) mniej niż 20 miejsc - 1.250,00 zł.

b) powyżej 20 miejsc do 29 miejsc - 1.300,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400,00 zł.

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportu wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy stanowiące ich własność do 12 ton włącznie.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

 

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XII/72/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 2003 roku

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

1

2

 

3

4

Dwie osie

od 12t do 13t

900,00

1.000,00

od 13t do 14t

950,00

1.000,00

od 14t do 15t

1.00,00

1.100,00

od 15t i powyżej

1.100,00

1.252,00

Trzy osie

od 12t do 17t

1.000,00

1.100,00

od 17t do 19t

1.100,00

1.200,00

od 19t do 21t

1.200,00

1.300,00

od 21t do 23t

1.300,00

1.400,00

od 23t do 25t

1.400,00

1.577,00

od 25t i powyżej

1.500,00

1.577,00

Cztery osie

od 12t do 25t

1.500,00

1.600,00

od 25t do 27t

1.600,00

1.800,00

od 27 do 29t

1.700,00

1.900,00

od 29t do 31t

1.800,00

2.453,00

od 31 i powyżej

2.000,00

2.453,00

1 - Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita,

2 - Stawka podatku w złotych,

3 - Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uważanym za równoważne,

4 - Inny system zawieszenia osi jezdnych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/72/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 2003 roku

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH

przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów o równej lub wyższej niż 12 ton

 

1

2

 

3

4

Dwie osie

od 12t do 18t

1.000,00

1.000,00

od 18t do 25t

1.000,00

1.000,00

od 25t do 31t

1.200,00

1.200,00

od 31t do 36t włącznie

1.413,00

1.938,00

powyżej 36t

1.450,00

1.938,00

Trzy osie

od 12t do 36t włącznie

1.350,00

1.800,00

powyżej 36t do 40t

1.800,00

1.800,00

od 40t i powyżej

1.800,00

2.549,00

1 - Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach),

2 - Stawka podatku (w złotych),

3 - Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne,

4 - Inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/72/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 2003 roku

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DLA PRZYCZEP I NACZEP

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równą lub wyższą niż 12 ton

1

2

 

3

4

Jedna oś

od 12t do 18t

700,00

700,00

od 18t do 25t

900,00

900,00

od 25t i powyżej

1.200,00

1.200,00

Dwie osie

od 12t do 28t

800,00

800,00

od 28t do 33t

1.000,00

1.000,00

od 33t do 36t włącznie

1.200,00

1.292,00

powyżej 36t do 38t

1.200,00

1.292,00

od 38t i powyżej

1.400,00

1.700,00

Trzy osie

od 12t do 36t

1.300,00

1.400,00

powyżej 36t do 38t

1.500,00

1.500,00

od 38 i powyżej

1.600,00

1.700,00

1 - Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy,

2 - Stawka podatku (w złotych),

3 - Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,

4 - Inny system zawieszenia osi jezdnych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U C H W A Ł A Nr XIII/73/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 15 grudnia 2003 roku

 

w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy w Starej Błotnicy

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) - Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

§ 1

 

Uchyla się w całości Uchwałę Rady Gminy w Starej Błotnicy Nr XII/72/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2004 rok na terenie Gminy Stara Błotnica wraz z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

 

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A Nr XIII/74/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 15 grudnia 2003 roku

 

 

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na terenie gminy Stara Błotnica na rok 2004

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r. poz. 84 z późn. zm.; oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 51, poz. 804), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton

wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 580,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 950,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 1.000,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.200,00 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton

wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 560,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 580,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 880,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 980,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.180,00 zł.

3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor

dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo

(SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 570,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 590,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 940,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 990,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.190,00 zł.

4. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 i poniżej 12 ton

wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor

dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub na biopaliwo

(SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie - 550,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie - 570,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 870,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 970,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.170,00 zł.

5. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż

12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju

zawieszenia, stawki podatkowe określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.100,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.300,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.400,00 zł.

7. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalne masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.050,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.250,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.350,00 zł.

8. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalne masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. posiadającego: katalizator spalin,

reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub na

biopaliwo (SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.090,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.290,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.390,00 zł.

9. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1 994r. posiadającego: katalizator spalin,

reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na

biopaliwo (SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.040,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.240,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1.340,00 zł.

10. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej

12 ton - stawki podatkowe określa Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

11. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994r.

a) od 7 ton do 10 ton - 1.100,00 zł.

b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 1.200,00 zł.

12. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994r.

a) od 7 ton do 10 ton 1.080,00 zł.

b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton - 1.180,00 zł.

13. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - stawki podatkowe określa Załącznik Nr 3

do niniejszej Uchwały.

14. Od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. w zależności od liczby miejsc

do siedzenia

a) mniej niż 20 miejsc - 1.350,00 zł.

b) powyżej 20 miejsc do 29 miejsc - 1.400,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.770,00 zł.

15. Od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r. w zależności od liczby miejsc

do siedzenia

a) mniej niż 20 miejsc - 1.320,00 zł.

b) powyżej 20 miejsc do 29 miejsc - 1.380,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.750,00 zł.

16. Od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz, energia elektryczna lub

biopaliwo (SWW. 1244-98) - bez względu na rok produkcji, w zależności od liczby

miejsc do siedzenia

a) mniej niż 20 miejsc - 1.250,00 zł.

b) powyżej 20 miejsc do 29 miejsc - 1.300,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400,00 zł.

§ 2

 

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportu wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy stanowiące ich własność, o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton włącznie i autobusy wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący

 

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/74/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 15 grudnia 2003 roku

 

 

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ

masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

1

2

 

3

4

Dwie osie

od 12t do 13t

900,00

1.000,00

od 13t do 14t

950,00

1.000,00

od 14t do 15t

1.100,00

1.100,00

od 15t

1.100,00

1.252,00

Trzy osie

od 12t do 17t

1.000,00

1.100,00

od 17t do 19t

1.100,00

1.200,00

od 19t do 21t

1.200,00

1.300,00

od 21t do 23t

1.300,00

1.400,00

od 23t do 25t

1.400,00

1.577,00

od 25t

1.500,00

1.577,00

Cztery osie

od 12t do 25t

1.500,00

1.600,00

od 25t do 27t

1.600,00

1.800,00

od 27 do 29t

1.700,00

1.900,00

od 29t do 31t

1.800,00

2.452,80

od 31t

2.000,00

2.452,80

1 - Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita,

2 - Stawka podatku w złotych,

3 - Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uważanym za równoważne,

4 - Inny system zawieszenia osi jezdnych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/74/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 15 grudnia 2003 roku

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH

przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów o równej lub wyższej niż 12 ton

 

1

2

 

3

4

Dwie osie

od 12t do 18t

1.000,00

1.000,00

od 18t do 25t

1.000,00

1.000,00

od 25t do 31t

1.200,00

1.200,00

od 31t

1.413,00

1.937,76

Trzy osie

od 12t do 40t

1.600,00

1.723,00

od 40t

1.800,00

2.548,65

1 - Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach),

2 - Stawka podatku (w złotych),

3 - Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne,

4 - Inne systemy zawieszenia osi jezdnych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/74/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 15 grudnia 2003 roku

 

 

 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DLA PRZYCZEP I NACZEP

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita równą lub wyższą niż 12 ton

1

2

 

3

Jedna oś

od 12t do 18t

700,00

700,00

od 18t do 25t

900,00

900,00

od 25t

1.200,00

1.200,00

Dwie osie

od 12t do 28t

800,00

800,00

od 28t do 33t

1.000,00

1.000,00

od 33t do 38t

1.200,00

1.292,00

od 38t

1.400,00

1.700,00

Trzy osie

od 12t do 38t

1.400,00

1.447,54

od 38t

1.600,00

1.700,00

1 - Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy,

2 - Stawka podatku (w złotych),

3 - Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne,

4 - Inny system zawieszenia osi jezdnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U C H W A Ł A Nr XIII/75/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 15 grudnia 2003 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2003r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.; ostatnia zamiana Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568), art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 189, poz. 1851 z 2003r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 30 stycznia 2003r. Nr V/22/2003, Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

 

§ 1

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.000 zł.

Dz. 853 Opieka społeczna

rozdz. 85395 Pozostał działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic

§ 4260 Zakup energii o kwotę 3.000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75022 Rady Gmin

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł.

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

 

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XIII/75/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 15 grudnia 2003 roku

 

W związku z wyczerpaniem się limitu w rozdziale Rady Gminy i pilnymi potrzebami z tym zakresie zwiększa się plan wydatków na ten cel o 5.000 zł., ponadto wystąpiła potrzeba zwiększenia wydatków na oświetlenie ulic - z powodu braku dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej w Radomiu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UCHWAŁA Nr XIV/76/2003

Rada Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 grudnia 2003 roku

 

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych na 2004 rok.

Na podstawie art 4/1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkocholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr. 147, poz. 1231, z późn. zm. ; ostatnia zmiana Dz. U. nr. 122, poz. 1143).

Rada gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się gminy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych na 2004 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Wójta Gminy do złożenia w terminie do 31 maja 2005 roku sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych w 2004 roku.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XIV/76/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 grudnia 2003 roku

Gminny program rozwiązywania problemów alkocholowych na 2004 rok

 

Mając na względzie zadania Gminy obejmujące:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rechabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkocholu,

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkocholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. prowadzenieprofilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkocholowych,

5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem o charakterze oskarżyciela publicznego,

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH WYZNACZA ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOCHOLOWYCH NA 2004 ROK.

 

Działania w zakresie profilaktyki dorosłych

 

1. Popularyzację wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkocholu i wynikające z tego zagrożenia, możliwości leczenia i uzyskania pomocy.

2. Zakup i dystrybucję materiałów informacyjno - edukacyjnych /broszury, ulotki/ i rozpowszechnianie ich przez GOPS, parafie, ośrodek zdrowia, policję.

3. Edukacja dorosłego społeczeństwa na temat sposobów zapobiegania zagrożeniom, uzależnieniom od alkocholu (głównie na zebraniach wiejskich lub wywiadówkach).

Działania w zakresie profilaktyki wśród dzieci i młodzieży

 

1. Organizowanie spotkań dla rodziców i uczniów z psychologiem i pedagogiem, mających na celu przekazanie informacji na temat szkodliwości spożywania alkocholu.

2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, mających na celu ukazanie skutków spożywania alkocholu wśród dzieci i młodzieży.

3. Organizowanie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży ukazujących sposoby walki z nałogiem.

4.Organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej, między innymi:

a. konkurs rysunkowy dla dzieci szkół podstawowych,

b. konkurs miedzyszkolny dla uczniów szkół gimnazjalnych na najlepszą fraszkę na temat szkodliwości , narkotyków i alkocholu

c. współorganizowanie imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym.

5. Prowadzenie śeietlic socjoterapeutycznych oraz ich doposażanie w pomoce niezbedne do realizacji zajęć.

6. Prowadzenie akcji dożywiania dzieci.

7. Dofinansowanie w zakresie wyposażenia w podręczniki szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

8. Udział dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną w koloniach, obozach a także wycieczkach turystyczno - krajobrazowych.

9. Współudział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych popularyzujących wiedzę o tematyce uzależnień.

Inne działania w zakresie rozwiązywania problemów alkocholowych

 

1. Podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione, praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

2. Wnioskowanie do Sądu w celu skierowania na przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkocholu.

 
UCHWAŁA Nr XIV/77/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/34/2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art 49 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 15, poz. 148 z późn. zm; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr. 65 poz. 594), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

§ 1.

Określonej w § 1 zmienionej Uchwały kwotę pożyczki w wysokości 96.000 zł. zastępuję się kwotą 93.845 zł.


§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski
UCHWAŁA Nr XIV/78/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 112 ust. 1 i ust 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 15, poz. 148 z późn. zm; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr. 65 poz. 594), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:


§ 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.155 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.757.008 zł.


§ 2.

W wyniku dokonanych zmian w § 1 zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 2.155 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


§ 3.

W wyniku zmian dokonanych w § 1 wprowadza się zmiany w planie inwestycji w załączniku nr 7 do Uchwały budżetowej Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. zał. Nr 1 do Uchwały.

Wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 o przychodach i rozchodach do Uchwały budżetowej Nr V/22/2003 z dnia 30 stycznia 2003. zał. nr. 2 do uchwały.


§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski

Załącznik nr. 1 do Uchwały Nr. XIV/78/2003

z dnia 30.12.2003 r.

Zmiana do załącznika nr. 7

do Uchwały budżetowej Nr V/22/2003

z dnia 30 stycznia 2003 r.


WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2003 ROK ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE


l.p

1

Dział.

2

Roz.

3

Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania4

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie /program

5

Okres realizacji zadania / programu6

Łączne nakład

7

1

0 10

0 1010

Budowa wodociągu w Grodzisku

Urząd Gminy

2003

30000

2

0 10

0 1010

Budowa 1 przyłącza w Kadłubku Starym

Urząd Gminy

2003

9000

3

600

60016

Budowa drogi Błotnica - Ryki

Urząd Gminy

2003

180000

4

600

60016

Budowa drogi w Jakubowie

Urząd Gminy

2003

150000

5

700

70095

Budowa oczyszczalni ścieków – opr. koncepcyjne

Urząd Gminy

2003

12000

6

754

75412

Budowa garażu OSP Pierzchnia

Urząd Gminy

2003

7000

7

754

75412

Zakup samochodu OSP St. Błotnica

Urząd Gminy

2003

25000

8

754

75412

Modernizacja i rozbudowa budynku OSP Kaszów

Urząd Gminy

2003

10000

9

754

75411

Sam. Specjalistyczny dla PSP w B-gach

Urząd Gminy

2003

20000

10

801

80101

Modern. kotłowni w Szk. Podst. Gózd Stary

Urząd Gminy

2003

121864

11

801

80101

Modern. kotłowni w Szk. Podst. Kaszów

Urząd Gminy

2003

116558

12

800

80101

Termomodern. Bud.+wym. Stolarki okiennej w Sz. P. w Kaszowie

Urząd Gminy

2003

114564

13

750

75023

Zakup 2 komputerów do Urzędu Gminy

Urząd Gminy

2003

10000


Razem

531464Cd. tabeli

Wysokość wydatków

l.p.

2003

Środki własne

2003

Środki na zadania zlecone

2003

Środki do pozyskania

2004

2005

2006


8

9

10

11

12

13

1

30000


2

9000


3

180000


100000
4

150000


5

12000


6

7000


7

25000


8

10000


9

20000


10

28019


93845
11

24081


92477
12

26364


88200
13

10000531464


374522Załącznik Nr. 3 do Uchwały Nr V/22/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 stycznia 2003 r.


PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2003 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


L.p.

PRZYCHODY

KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

KWOTA

I

1. Przychody z prywatyzacji bezpośredniej

2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym

3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

4. Nadwyżki z lat ubiegłych

942952

955

957

374522

91494

RAZEM PRZYCHODY

466016

ROZCHODY

II

1. Wykup innych papierów wartościowych

2. Udzielone pożyczki i kredyty

3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów

982

99199246000

RAZEM ROZCHODY

46000


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


 1. Planowane dochody 7.336.992 zł

 2. Planowane wydatki 7.757.008 zł

 3. Wynik:

  - różnica między 1 i 2 (+) (-) 420.016 zł

  - różnica między 2 i 1 (-) ..................POKRYCIE DEFICYTU (NIEDOBORU) BUDŻETU


 1. kredytem (pożyczką) długoterminowym 374.522 zł

 2. przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych 91.494 zł

 3. przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych ..............

 4. przychodami z prywatyzacji majątku ..............

 

 

UCHWAŁA Nr XIV/79/2003

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 128 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 15, poz. 148 z późn. zm; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr. 189 poz. 1859), oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr V/22/2003, Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:


§ 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy Gmin

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic

§ 4260 zakup energii o kwotę 23.000 zł.


§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Przewodniczący

Rady Gminy


Leszek Szczepanowski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-29 11:03:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 11:03:16
 • Liczba odsłon: 665
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1337469]

przewiń do góry