Uchwały podatkowe na rok 2005

U C H W A Ł A Nr XXII/111/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 roku

 

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

na terenie gminy Stara Błotnica na rok 2005

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220,   Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806),   i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹ . (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 2003, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz.880, Nr 92 poz.884, .Nr 96 poz.959, Nr 123, poz. 1291)   oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 46, poz. 794), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy wynoszą:

 

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton

wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie -            580,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie -      600,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie -            950,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie -             1.000,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -                       1.200,00 zł.

 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i poniżej 12 ton   wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie -                     560,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie -    580,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie -             880,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie -             980,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -             1.180,00 zł.

 

3. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie -              570,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie -        590,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie -              940,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie -              990,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -                          1.190,00 zł.

 

4. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub na biopaliwo (SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 4,5 tony włącznie -             550,00 zł.

b) powyżej 4,5 tony do 5,5 tony włącznie -       570,00 zł.

c) powyżej 5,5 tony do 7 ton włącznie -             870,00 zł.

d) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie -              970,00 zł.

e) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -                         1.170,00 zł.

 

5. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -             1.100,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -             1.300,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -                       1.400,00 zł.

 

7. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalne masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994r.

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -             1.050,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -             1.250,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -                       1.350,00 zł.

 

8. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalne masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub na biopaliwo (SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -             1.090,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -             1.290,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -                       1.390,00 zł.

 

9. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1 994r. posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika (green lorry), napęd gazowy, elektryczny lub napęd na biopaliwo (SWW. 1244-98)

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -             1.040,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie -             1.240,00 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton -                       1.340,00 zł.

 

10. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 2 ton - stawki podatkowe określa Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

11. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 1994r.

a) od 7 ton do 10 ton -                                   1.100,00 zł.

b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton -             1.200,00 zł.

 

12. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 1994 r.

a) od 7 ton do 10 ton -                                    1.080,00 zł.

b) powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton -             1.180,00 zł.

 

13. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton - stawki podatkowe określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

14. Od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1994r. w zależności od liczby miejsc

do siedzenia

a) nie więcej niż 20 miejsc -                               1.350,00 zł.

b) powyżej 20 miejsc do 29 miejsc -             1.400,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc -             1.770,00 zł.

 

15. Od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1994 r. w zależności od liczby miejsc

do siedzenia

a) nie więcej niż 20 miejsc -                               1.320,00 zł.

b) powyżej 20 miejsc do 29 miejsc -             1.380,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc -             1.750,00 zł.

 

16. Od autobusu, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz, energia elektryczna lub biopaliwo (SWW. 1244-98) - bez względu na rok produkcji, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a) nie więcej niż 20 miejsc -                               1.250,00 zł.

b) powyżej 20 miejsc do 29 miejsc -             1.300,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc -             1.400,00 zł

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica

 

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowki

 

 


 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/111/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia   9 grudnia 2004 roku

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W art. 8 pkt 2 USTAWY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

900

1000

13

14

950

1000

14

15

1100

1100

15

 

1100

1252

Trzy osie

12

17

1000

1100

17

19

1100

1200

19

21

1200

1300

21

23

1300

1400

23

25

1400

1577

25

 

1500

1577

Cztery osie i więcej

12

25

1500

1600

25

27

1600

1800

27

29

1700

1900

29

31

1800

2452,80

31

 

2000

2452,80

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/111/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 roku

 

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach),

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1000

1000

18

25

1000

1000

25

31

1200

1200

31

 

1413

1937,76

Trzy osie

12

40

1600

1723

40

 

1800

2548,65

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski


 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXII/111/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 roku

 

 

 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

Stawka podatku (w złotych),

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

700

700

18

25

900

900

25

 

1200

1200

Dwie osie

12

28

800

800

28

33

1000

1000

33

38

1200

1292

38

 

1400

1700

Trzy osie

12

38

1400

1447,54

38

 

1600

1700

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski


 


¹ Niniejsza ustawa dokonuje   w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot europejskich:

1) dyrektywy    92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L. z 20. 07. 1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez   Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

__________________________________________________

 

U C H W A Ł A Nr XXII/112/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 roku

 

 

 

w sprawie: zwolnień w   podatku od środków transportowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220,   Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806),   i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹ . (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 2003, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz.880, Nr 92 poz.884, .Nr 96 poz.959, Nr 123, poz. 1291) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 październoka 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 46, poz. 794), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

1. środki transportu wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Gminy stanowiące ich własność, o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton ,

  2. autobusy wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski¹ Niniejsza ustawa dokonuje   w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot europejskich:

1) dyrektywy    92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L. z 20. 07. 1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez   Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

________________________________________________-

 

 

UCHWAŁA Nr XXII/113/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9   grudnia 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220,   Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806),   i   art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹. (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 2003, poz. 1966; z 2004 r . Nr 92, poz.880, Nr 92 poz.884, .Nr 96 poz.959, Nr 123, poz. 1291) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor polski Nr 46, poz. 794), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Błotnica, w następującej wysokości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni   -    0,45 zł.

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,40 zł od 1 ha powierzchni,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m² powierzchni -       0,08 zł.  

 

2. Od budynków lub ich części:

a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m²   powierzchni użytkowej-             14,50 zł.

b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,50 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 3,50 zł.

d) od budynków letniskowych   od 1 m² powierzchni użytkowej - 5,60 zł.

e) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,50zł.

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ¹ .

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski


 


¹ Niniejsza usta wa dokonuje   w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot europejskich:

1) dyrektywy    92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L. z 20. 07. 1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez   Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

¹   Niniejsza ustawa dokonuje   w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot europejskich:

1) dyrektywy    92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L. z 20. 07. 1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez   Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

_____________________________________________

 

 

 

U C H W A Ł A Nr XXII/114/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 roku

w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 okt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220,   Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806),   art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. . o podatkach i opłatach lokalnych ¹ [1] . (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 2003, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz.880, Nr 92 poz.884, .Nr 96 poz.959, Nr 123, poz. 1291),   Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a)       wszystkie budynki i ich części wykorzystywane całorocznie na cele mieszkalne,

b)         stodoły, szopy drewniane, garaże, obory i wiaty położone na gruntach nie stanowiących gospodarstwa rolnego oraz młyny,

c)       budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 1 .

d)       budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury, gminnych jednostek budżetowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

 

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z procesem poboru i uzdatniania wody.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski

 

 


 


[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L. z 20. 07. 1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

____________________________________________________________

 

 

U C H W A Ł A Nr XXII/115/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 roku

 

 

 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220,   Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806),   , i art. 6ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz.409; z 1997 r.   Nr 43 poz.272, .Nr 137 poz.926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568). Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

 Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. (Mon. Pol. Nr 43, poz. 765) z kwoty 37,67 zł za 1 q do kwoty 27,50 zł za 1 q.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski

 

_____________________________________________________

 

U C H W A Ł A Nr XXII/116/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 roku

 

 

 

w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220,   Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806),    i art. 14 pkt. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹ . (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 2003, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz.880, Nr 92 poz.884, .Nr 96 poz.959, Nr 123, poz. 1291)   oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 46, poz. 794), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 27 zł od jednego psa.

.

§ 2

1. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie    do dnia   30 czerwca   roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

§ 3

Ilość psów podlegających opodatkowaniu ustalona będzie przez sołtysów wsi, na podstawie deklaracji mieszkańców.

§ 4

1. Wpłaty podatku można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Stara Błotnica, lub w kasie tego Urzędu.

2. Pobór podatków może odbywać się również w drodze inkasa za pośrednictwem sołtysów.

§ 5

Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 20 % od zainkasowanej kwoty wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu Gminy w Starej Błotnicy

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski


 


¹ Niniejsza ustawa dokonuje   w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot europejskich:

1) dyrektywy    92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L. z 20. 07. 1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez   Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

_______________________________________________________

 

U C H W A Ł A Nr XXII/117/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 roku

 

 

 

w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2005 rok

 

 

Na podstawie   art. 19 pkt. 1, lit”d” i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹ . (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 2003, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz.880, Nr 92 poz.884, .Nr 96 poz.959, Nr 123, poz. 1291)   oraz   art 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz 717 z 2004 r Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492) , Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się opłatę administracyjna w wysokości:

1)    za wypis z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 40,00 zł

2)    za wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 30,00 zł

.

§ 2

 

Opłata   płatna jest w kasie Urzędu Gminy Stara Błotnica, 26-806 Stara Błotnica lub na konto bankowe Urzędu Gminy w starej Błotnicy, przed wykonaniem czynności urzędowej od której jest pobierana.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski


 


¹ Niniejsza ustawa dokonuje   w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot europejskich:

1) dyrektywy    92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L. z 20. 07. 1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez   Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

______________________________________________________

 

UCHWAŁA Nr XXII/118/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: stawek opłaty targowej na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806),  i  art. 19 pkt. 1 lit a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] . (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 2003, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz.880, Nr 92 poz.884, .Nr 96 poz.959, Nr 123, poz. 1291)  oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor polski Nr 46, poz794), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się wysokość dziennych  stawek opłaty targowej  na terenie Gminy Stara Błotnica, w następującej wysokości:

 

1. Przy sprzedaży z:

a) samochodu osobowego, straganu, stołu –                      15,00 zł;               

b) innych samochodów, przyczep –                               30,00 zł;

c)    z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza –             5,00 zł.

 

2. Za sprzedaż samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika –                    25,00 zł.

 

3. Za sprzedaż motocykla, przyczepy samochodowej, motoroweru –             10,00 zł.

 

4. Za sprzedaż roweru –                                                                                     2,00zł.

 

5. Od   każdej   sztuki   sprzedaży   drobiu,   królików,   nutrii z   wyjątkiem koni, krów i trzody chlewnej –                                                                                                            1,00 zł.

 

6. Sprzedaż mięsa z uboju gospodarczego od każdej sztuki –                        5,00 zł.

 

7. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć             579,32 zł.

 

8. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

 

§ 2

 

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez jednostkę prowadzącą targowicę.

§ 3

 

1. Pobór opłaty targowej powierza się: Panu Jachowi Witoldowi

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Stara Błotnica.

 

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski

 

 

 

 

 


 


[1] Niniejsza ustawa dokonuje  w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot europejskich:

1) dyrektywy   92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L. z 20. 07. 1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez  Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

 

______________________________________

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-07 14:27:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 14:27:54
  • Liczba odsłon: 615
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335384]

przewiń do góry