Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sport

Załącznik do zarządzenie Nr 2/2012

 

Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

 

Uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia programu i zasad współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania

 


Zarządzenie nr 19/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r.   zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot   i społeczności lokalnych

Załacznik do Zarządzenia nr 19/2012 otwartym konkursie ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Zarządzenie nr 20. 2012 w sprawie: powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012   r.

 

Zarządzenie nr 27/2012 w sprawie konkursów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach, Dyrektora ZSG w Starym Goździe, Dyrektora ZSG w Starej Błotnicy.

załącznik - ogłoszenie o konkursie

 

Zarządzenie nr 29/2012 w sprawie unieważnienia zarządzenia nr 27/2012 Wójta gminy Stara Błotnica z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach, Dyrektora ZSG w Starym Goździe, Dyrektora ZSG w Starej Błotnicy.

 

Zarządzenie nr 30/2012 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Sieklukach, Dyrektora ZSG w Starym Goździe, Dyrektora ZSG w Starej Błotnicy.

załącznik - ogłoszenie o konkursie

    

Zarządzenie nr 16/2012 w sprawie przedstawienia za 2011 rok sprawozdania rocznego z wykonania bydżetu Gminy Stara Błotnica i planów SP ZOZ w St. Błotnicy i GBP w St. Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.  

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2011 r.    

- Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu według działów za 2011 rok      

- Sprawozdanie z wykonania wydatków według działów za 2011 rok       

- Zał. nr 3 Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za 2011 rok     

- Zał. nr 4 Plan i wykonanie wydatków z dotacji na zadania zlecone za 2011 rok     

- Zał. nr 5 Sprawozdanie z wykonania budżetu ZGK w St. Błotnicy za 2011 r.     

- Zał. nr 6 Zestawienie udzielonych dotacji w 2011 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

- Zał. nr 7 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2011 roku    

- Zał. nr 8 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.   

- Zał. nr 9 Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu GBP w Starej Błotnicy za 2011 rok.    

- Zał. nr 10 Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w St. Błotnicy na dzień 31.12.2011 r. 

- Uchwała nr Ra.227.2012 Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Starej Błotnicy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011.   

- Uchwała nr Ra.126.2012 Składu Orzekającego RIO w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stara Błotnicasprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku- w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 r.

Załączniki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 1 do Zarządzenia sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu według działów za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 2 do Zarządzenia sprawozdanie z wykonania wydatków według działów za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Plan i wykonanie dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Plan i wkonanie wydatków z dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2012 roku   

Zał. Nr 5 do Zarządzenia Wykonanie inwestycji za I półrocze 2012 r.  

Zał. Nr 6 do Zarządzenia Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2012 roku 

Zał. Nr 7 do Zarządzenia Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza finansów publicznych.  

Zał. Nr 8 do Zarządzenia Sprawozdanie z wykonania budżetu ZGK w Starej Błotnicy za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 9 do Zarządzenia Informacja o kształtowaniu się w.p.f. oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku  

Zał. Nr 10 do Zarządzenia Informacja o kształtowaniu się WPF  

Zał. Nr 11 do Zarządzenia Informacja o przebiegu realizacji przedsięzięć, o których mowa  art. 226 ust 4 uofp   

Zał. Nr 12 do Zarządzenia Sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Starej Błotnicy na dzień 30.06. 2012 r.

Zał. Nr 13 do Zarządzenia Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2012 roku GBP w Starej Błotnicy

Uchwała Nr Ra.334.2012 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stara Błotnica Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 2012, kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ  

Zarządzenie nr 6/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Stara Błotnica.   

Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stara Błotnica.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jarosz Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-11 20:58:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-22 14:39:14
  • Liczba odsłon: 995
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1337357]

przewiń do góry