Zobacz podgałęzie

 

Znak sprawy:  B-341/ 3 /2006                                                                          Stara Błotnica 14.03.2006 r.

 

 

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym  o wartości poniżej  60 000 euro.   

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego:  Wójt Gminy Stara Błotnica

    b/ REGON:   000540038   

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:  26-806 Stara Błotnica,  mazowieckie,  białobrzeski

    d/ ulica, nr domu, nr lokalu:  Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                       e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048   tel. 385 77 90,  385 77 91                                  faks: 048 383 50 92           

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:  Zofia Dyl

    b/ telefon:  048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:  730 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

    obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Stara Błotnica

    rodzaj zamówienia:  usługi

    miejsce realizacji zamówienia: teren  gm. Stara Błotnica

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin  realizacji zamówienia:     kwiecień  do końca  grudnia  2006  

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)  -  100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w: siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 1

     lub za zaliczeniem pocztowym.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo  zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:    (nr lokalu):  1

    b/ w terminie do: 29.03. 2006r.  do godz. 1000  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:  w siedzibie zamawiającego (nr lokalu):  3

    b/ termin:   29. 03. 2006r.      o godz. 1015

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

                                                                                                                                                                                                                   

Wójt Gminy Stara Błotnica

Stanisław Białkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-14 14:27:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-14 14:27:32
  • Liczba odsłon: 685
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335507]

przewiń do góry