U chwały 2004/grudzień

 

UCHWAŁA NR XXII/119/2004   

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia   9 grudnia   2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn.zm.),   art.3 ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego( tekst jednolity   Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz.1966 z późn.zm. ), art.117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15, poz.148 z 2003r.z późn.zm.) oraz pisma   Ministra Finansów znak- ST3-4822-6/2004 z dnia 18.11.2004r.

Rada Gminy w Starej Błotnicy   uchwala:

§1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w :

Dz.010              Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690              Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.600 zł.

§ 0970              Wpływy z różnych dochodów   o kwotę 3.100 zł.

 

Dz.   756           Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

                        jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdz.75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

                        samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480               Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

                        o kwotę 6.000 zł.

 

Dz.758             Różne rozliczenia

Rozdz.75802   Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

                        terytorialnego

§ 2750               Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 15.617 zł.

 

Dz.921             Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92116   Biblioteki

§ 2020              Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

                        realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

                        administracji rządowej o kwotę 2.000 zł.

 

Plan dochodów po zmianach wynosi   8.719.917zł.

 

§2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę   30.317 zł. w :

Dz.750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 5.617 zł.

§ 4300 zakup pozostałych usług -    4.700 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 2.000 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92116 – Biblioteki

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.000 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.000 zł.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi    8.760.170,44 zł.

§3

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w :

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne   zmniejsza się plan w

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę   80.000 zł.

                   a zwiększa się w :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych – 30.000 zl.

§ 4300   zakup usług pozostałych   -   20.000 zł .

 

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. Załącznik nr 1 do uchwały.

 

§5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy

w Starej Błotnicy nr XXII/119/2004

z dnia 9 grudnia 2004 roku

 

Z powodu poniesienia przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych od średnich wydatków na ten cel(w przeliczeniu na mieszkańca kraju)   Ministerstwo Finansów przyznało uzupełnienie   subwencji ogólnej dla Gminy Stara Błotnica       o kwotę 15.617 zł.

W/w kwotę proponuje się przeznaczyć na konserwację istniejącego oświetlenia ulicznego oraz zakup programów   komputerowych w Urzędzie Gminy.

Dnia 16 listopada 2004 roku zostało zawarte porozumienie   pomiędzy Ministrem Kultury a Gminą Stara Błotnica na podstawie którego Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy otrzyma dotację celową   w wysokości 2.000 zł.   na   realizację programu ,, Upowszechnianie i promocja czytelnictwa,,.

Z powodu wystąpienia ponadplanowych dochodów gminy m.in.   za zezwolenia na sprzedaż alkoholu proponuję wprowadzić po stronie dochodów kwotę 12.700 zł. z przeznaczeniem na pomoc dzieciom dotkniętym problemem alkoholizmu,

dokończenie remontu biblioteki w Starym Goździe (ułożenie płytek na korytarzu) oraz zakup innych usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

W porozumieniu z komisją ds. budżetu proponuję przesunąć 80.000 zł. pozostających po zakończonych inwestycjach związanych z budową dróg na remonty dróg , zakup szlaki oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zał. Nr   6                                                                                                                                                            

WYDATKI   NA   ZADANIA   INWESTYCYJNE   NA   2004   ROK

ORAZ WIELOLETNIE   PROGRAMY   INWESTYCYJNE

Lp.

Dział

Roz.

Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program

Okres

realizacji zadania/

programu

Łączne

nakłady

Wysokość wydatków

2004

2005

2006

2007

Środki własne

Środki na zadania zlecone

Środki do pozyskania

 

 

1.

600

60016

Budowa drogi w Kadłubie

Urząd Gminy

2004

315.090

315.090

 

 

 

 

 

2.

600

60016

Budowa drogi w Nowym Kadłubku

2004

116.000

116.000

 

 

 

 

 

3.

600

60016

Budowa drogi projekt   Kobylnik-Sopot

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

4.

600

60016

Budowa drogi projekt Kaszów – Osiny

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

5.

600

60016

Budowa drogi do Grodziska

2004

188.000

188.000

 

 

 

 

 

6.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Osiedle

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

  7.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Ryki

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

 

 

Razem                 

Dział 600

 

 

643.090

 

 

 

 

 

 

8.

700

70095

  Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji  

2004

20.000

20.000

 

 

 

 

 

 

9.

 

750

 

75023

Zakup komputerów z osieciowaniem

 

               ,,

 

2004

 

18.000

 

18.000

 

 

 

 

 

10.

754

75412

Rozbudowa remizy OSP Kaszów

2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

11.

  754

75412

Budowa garażu OSP Pierzchnia

      2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

12.

754

75412

Dokończenie rozbudowy OSP Kadłub

2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

 

 

Razem

Dział 754

 

 

15.000

 

 

 

 

 

 

13.

 

801

 

80101

 

Termomodernizacja szkoły w Starej Błotnicy

 

2004

 

156.854

 

37.016

 

 

119.838

 

 

 

14.

801

80101

Termomodernizacja szkoły w Starym Goździe

 

 

2004

 

164.925,44

 

35.000

 

 

129.925,44

 

 

 

15.

801

80101

Budowa boiska przy szkole w Starych Sieklukach

               ,,

 

   2004

11.000

11.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Razem-Dział 801

 

 

 

332.779,44

 

 

 

 

 

 

 

16.

852

85212

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania .

 

   2004

6.300

 

6.300

 

 

 

 

17.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starym Goździe

2004

4.000

4.000

 

 

 

 

 

18.

900

90095

Budowa sieci rurociągu

gazowego w Starych Sieklukach

 

             ,,

     2004

4.000

4.000

 

 

 

 

 

19.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starych Żdżarach

 

            ,,

 

     2004

8.000

8.000

 

 

 

 

 

 

 

 

  Razem Dział 900

 

 

16.000

 

 

 

 

 

 

20.

 

926

92695

Zakup kosiarki dla

Klubu Sportowego

       

            ,,

 

     2004

 

7.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

Razem                        

 

  1.058.169,44

 

802.106

 

6.300

 

249.763,44

 

 

 

 

 ________________________________________________

 

 

UCHWAŁA NR XXII/120/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 r.

 

 

w sprawie: szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę

     wydatków na usługi opiekuńcze

 

 

                Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

W decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci usług opiekuńczych, o których mowa w § 3 określa się wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca albo przyznaje się

to świadczenie nieodpłatnie.

 

 

§ 2.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę

w rodzinie nie przekracza dochodu naliczonego zgodnie z art. 8 w/w ustawy.

 

 

§ 3.

Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w § 2 zwracają wydatki na usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:

 

Stosunek procentowy dochodu osoby lub rodziny

do kryterium uprawniającego obliczonego na podstawie

art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona

od kosztu usługi

w procentach

Osobie samotnie

gospodarującej

Osobie w rodzinie

od 101 – 150% w/w kryterium

od 151 – 200% w/w kryterium

od 201 – 300% w/w kryterium

od 301 – 400% w/w kryterium

od 401 – 500% w/w kryterium

powyżej – 500%

5

10

15

30

50

100

15

20

30

70

100

100

 

 

§ 4.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

 

 

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Starej Błotnicy.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku    Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                        Przewodniczący

                                                                             Rady Gminy

 

                                                                       Leszek Szczepanowski

 

 __________________________________________________________________

 

UCHWAŁA Nr XXII/121/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.

 

 

               Na podstawie art. 4 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku    o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst – Dz.U. z 2002 r. Nr 14, poz. 1231, z późn. zm.).

   

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:

 

§1.

 

Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

 

 

§2

 

Zobowiązuje się Wójta Gminy do złożenia w terminie do 31 maja 2006 roku sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku.

 

§3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                             Rady Gminy

 

                                                                                       Leszek Szczepanowski

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/121/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 9 grudnia 2004 r.  

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK

 

Wprowadzenie:

 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art.1 zobowiązuje nie tylko organy administracji rządowej, ale również jednostki samorządu terytorialnego do:

„podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy”.

 

Diagnostyka problemów alkoholowych w Gminie

 

Gmina Stara Błotnica jest przykładem gminy typowo rolniczej.

Brak przemysłu, trudne warunki funkcjonowania rolnictwa, trudności w zdobywaniu pracy poza rolnictwem wpływają na sytuację życiową mieszkańców. Te niekorzystne czynniki przyczyniają się do powstawania i zaostrzania się problemów społecznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie problemy społeczne jak trudna sytuacja rodzin z problemem alkoholowym, wielodzietnych, patologicznych.

Od pewnego czasu obserwuje się narastanie napięć i konfliktów w rodzinach oraz zaburzeń w jej funkcjach. Złożone i liczne funkcje rodziny, role, które pełni w strukturach społecznych, wskazują na ogromną potrzebę ochrony rodziny przed zagrożeniem dysfunkcyjnością.

Pomoc rodzinie, jako elementarnej komórce społecznej jest działaniem na rzecz całego społeczeństwa i powinna opierać się w szczególności na pomocy środowiskowej, to znaczy pomocy w miejscu zamieszkania, gdzie możliwe jest rozpoznanie indywidualnych problemów i potrzeb. Aktualne rozmiary i skutki występujących problemów alkoholowych tworzą poważne zagrożenie dla funkcjonowania społecznego i ekonomicznego gminy – wzrasta spożycie napojów alkoholowych, a szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest to, że po wino czy piwo sięgają także dzieci, nawet te uczęszczające do szkoły podstawowej. Obserwujemy również, iż alkohol sprzedawany jest osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Osoby będące pod wpływem alkoholu są bardzo często sprawcami awantur domowych.

Wraz ze spożyciem alkoholu wzrasta ubóstwo, demoralizacja, niski poziom wykształcenia, również liczba rodzin objętych pomocą materialną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacją programu zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Wójta Gminy, współpracując w tym zakresie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze szkołami, świetlicami socjoterapeutycznymi, Policją oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

 

Należy podkreślić, że na terenie gminy jak i powiatu brak zaplecza instytucjonalnego do prowadzenia leczenia odwykowego jak również do działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia patologii społecznej.

 

Cel programu

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu działanie zmierzające do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, jak również inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć wpływających na zmianę obyczajów w zakresie spożywania alkoholu, przeciwdziałania i usuwania następstw nadużywania alkoholu.

 

Piorytetowe kierunki działania

 

Popularyzacja wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu i wynikających z tego zagrożeń, możliwości leczenia i uzyskania pomocy.

 

Edukacja publiczna w zakresie informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu oraz promocja zdrowego trybu życia, trzeźwości i abstynencji – poprzez zakup i dystrybucję materiałów informacyjno – edukacyjnych.

 

Organizowanie spotkań dla rodziców i uczniów z psychologiem i pedagogiem, mających na celu przekazanie informacji na temat szkodliwości spożywania alkoholu.

 

Organizowanie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży ukazujących sposoby walki z nałogiem.

 

Współfinansowanie konkursów organizowanych przez szkoły, wynikających z realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych szkół.

   

Współorganizowanie imprez sportowych, rozrywkowych, współzawodnictwa o zasięgu lokalnym oraz międzygminnym na rzecz dzieci i młodzieży – propagowanie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu – współpraca z dyrektorami szkół, Gminną Biblioteka Publiczną i organizacjami sportowymi.

 

Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz ich doposażanie w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć.

 

Prowadzenie akcji dożywiania dzieci.

 

Dofinansowanie w zakresie wyposażenia w podręczniki szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

 

Zorganizowanie wycieczki połączonej z programem edukacyjno – profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

 

Współudział w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych popularyzujących wiedzę o tematyce uzależnień.

 

Zapewnienie osobom uzależnionym możliwości podjęcia leczenia poprzez zakup leków i usług medycznych.

 

Organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, mających na celu ukazanie skutków spożywania alkoholu wśród dzieci i młodzieży.

 

Współdziałanie z Policją i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

 

Działania wspierające Policję w zakresie zwiększenia liczby kontroli kierowców w celu wyeliminowania prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwym – poprzez zakup urządzenia kontrolno – pomiarowego do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, na potrzeby Posterunku Policji w Starej Błotnicy.

 

Wspieranie finansowe podmiotów zajmujących się realizacją elementów terapeutycznych i programu profilaktyki uzależnień w czasie organizowanych wyjazdów i wycieczek dla dzieci i młodzieży.

   

Podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione, praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

 

Wnioskowanie do Sądu w celu skierowania na przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu.

 

Udzielanie pomocy kuratorom sądowym wykonującym nadzór nad osobami poddanymi leczeniu odwykowemu.

 

Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

 

Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych mających na celu ograniczenie dostępności tych napojów dla osób nieletnich i nietrzeźwych.   

 

Podejmowanie działań kontrolnych wobec przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

 

Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób stykających się profesjonalnie z problematyką alkoholową:

-           pedagoga szkolnego i nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach świetlic socjoterapeutycznych,

-           członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-           pracowników GOPS,

-           funkcjonariuszy Policji,

-           kadry medycznej.

 

Sprawy organizacyjne

 

Koordynacją realizacji zadań wynikających z programu oraz prowadzeniem dokumentacji związanej z pracą Komisji zajmują się dwaj członkowie Komisji wyznaczeni przez Przewodniczącego.

Za udział w posiedzeniu Komisji, potwierdzony podpisem na liście obecności, członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w kwocie 123,50 zł brutto, natomiast Koordynatorzy tej Komisji otrzymują wynagrodzenie w kwocie 200,00 zł brutto.

 

___________________________________________________________

 

UCHWAŁA NR XXII/122/2004   

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia   9 grudnia   2004 roku

 

w sprawie: uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Stara Błotnica”

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn.zm.), uchwala się co nastepuje

§1

 

Uchwala się „Strategię Rozwoju Gminy Stara Błotnica”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    Przewodniczący

      Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 ___________________________________________________________

 

 

UCHWAŁA NR XXII/123/2004   

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia   9 grudnia   2004 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Stara Błotnica

 

 

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (   Dz.U. Nr 72, poz. 747 ) Rada Gminy w Starej Błotnicy   uchwala:

§1

Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Stara Błotnica w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy

w Starej Błotnicy

NrXXII/123/2004

z dnia 09.12.2004 r.

 

Taryfa grupowa odbiorców usług.

Zaopatrzenie w wodę                                       Grupa 1.                 Grupa 2.

       1   wartość niezbędnych

przychodów w zł/rok                             24.000                    320.453

2. zużycie wody w m 3 /rok                     15.000                     278.655

        3. cena 1 m 3 wody w zł/m 3                             1,60                          1,15

    ________________________________________________________

                                                                                                                                                            

 

UCHWAŁA NR XXIII/124/2004  

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu

      Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w 2004 roku

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art.109 ust.2 pkt.2b ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15, poz.148 z 2003r.z późn. zm.)   Rada Gminy w Starej Błotnicy   uchwala:

 

§1

Zmniejsza   się plan   wydatków   Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    i tak w:

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§4300 zakup usług pozostałych – o kwotę 100 zł.

 

                                                                                               §2

 

W wyniku zmian dokonanych w §1 wprowadza się zmiany w planie finansowym   Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zał. Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały .

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

                  

Załącznik nr 8 do uchwały      budżetowej nr XV/80/2004

  z dnia 5 lutego 2004 roku

 

PLAN   FINANSOWY   FUNDUSZU   OCHRONY   ŚRODOWISKA

I   GOSPODARKI   WODNEJ   NA   2004   ROK

 

 

 

 

Lp.

 

 

Dz.900

rozdz.90011

 

Kwota w zł.

 

1

2

3

4

1.

Stan funduszu na początek roku

1.000

 

2.

Przychody w tym:

- § 0970

 

 

 

7.000

 

Wpływy z różnych opłat

 

 

3.

Wydatki w tym na:

- § 4300

 

 

 

7.900

 

Zakup usług pozostałych

4.

Stan funduszu na koniec roku

 

 

 

100

 

 

 _______________________________________________________________-

UCHWAŁA   XXIII/125/2004

RADY GMINY W STAREJ BŁOTNICY

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Stara Błotnica.

 

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku                o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.), Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1.

Na skutek zamówienia publicznego udzielonego z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o zamówieniach publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) do wykonania obsługi bankowej budżetu Gminy Stara Błotnica w roku budżetowym 2005 wybiera się

 

Bank Spółdzielczy

Rzemiosła w Radomiu

Oddział w Starej Błotnicy

26 – 806 Stara Błotnica

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r.

 

 

                                                                Przewodniczący

                                                                 Rady Gminy

 

                                                                                                   Leszek Szczepanowski

 _____________________________________________________________________

                                                                                                                     

UCHWAŁA Nr XXIII/126/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, 110 ust.1, 116, 124, 128 ust. 2 pkt.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.; ) oraz uchwały nr XXI/110/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy   dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1.

Określa się dochody gminy na 2005 rok w wysokości 8.869.779 zł. Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 8.578.975 zł. Załącznik Nr 2 do Uchwały.

 

§ 3.

1. Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 290.804 zł. przeznacza się na spłatę kredytu w wysokości – 35.000 zł. oraz spłatę pożyczek w wysokości –255.804 zł. -   załącznik Nr 3.

2. Prognozuje się kwotę długu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł.

 

§ 5.

Dochody ustalone w § 1. obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości   602.725 zł. zał. Nr 5 oraz określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 6.787 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

 

§ 6.

Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami                      w wysokości 602.725 zł . zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

 

§ 7.

Określa się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2005 na kwotę 924.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 8.

Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

 

Ustala się dotacje dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy w kwocie 120.960 zł ., zgodnie z załącznikiem nr 8a.

 

§ 10.

Określa się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

- przychody   4.000 zł.

- wydatki       8.800   zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§13

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 58.000 zł. i wydatki na realizację określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58.000 zł.

 

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

                                                                  Przewodniczący

                                                                  Rady Gminy

                                                                    Leszek Szczepanowski

 

                                                                                  PLAN

budżetu na 2005 rok

 

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA

 

        W przedkładanym planie uchwały budżetowej na 2005 rok wielkość dochodów została ustalona na podstawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Ponadto przy planowaniu wysokości dochodów wzięto pod uwagę informacje o kwotach dotacji celowych na 2005 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych na koniec 2004 roku   pobieranych przez Urząd Gminy i Urzędy Skarbowe.

Przy opracowaniu planu budżetu na 2005 rok przyjęto, że:

·          prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,0%,

·          średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103,0%,

·          składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ogółem dochody gminy planuje się w wysokości 8.869.779 zł., w tym plan dotacji na zadania zlecone 602.725 zł.

 

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów gmina Stara Błotnica otrzyma subwencję   ogólną   w wysokości 5.178.182 zł. co stanowi 58,4% planowanych dochodów całego budżetu. Subwencja ogólna zmalała o 131.261 zł. w   stosunku do ubiegłego roku, z czego:

·          część wyrównawcza subwencji ogólnej   wynosić będzie 1.372.242 zł. tj. o 176.263 zł. mniej niż w 2004 roku,

·          część oświatowa subwencji ogólnej wynosić będzie 3.703.094 zł. tj. o 57.844 zł. mniej niż w 2004 roku,

·          część równoważąca subwencji ogólnej   wynosić będzie 102.846 zł.- w 2004 roku nie występowała.  

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 rok określa się na kwotę 1.996.418 zł. tj. o 322.229 zł. więcej w stosunku do planu na rok 2004. Kwota udziałów jest wartością szacunkową i w trakcie realizacji dochodów może ulec zmianie.

         

        Stawki podatków i opłat ustalono biorąc pod uwagę wskaźnik waloryzacji wynoszący 3,2% ogłoszony przez Prezesa GUS.

Zgodnie z informacją od Wojewody łączna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na   2005 rok wyniesie 602.725 zł. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na:

·          Administrację publiczną tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej   - 33.968 zł.

·          Obronę cywilną   - 500 zł.

·          Pomoc społeczną – 567.500 zł.

·          Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 757 zł.

 

Statystycznie w planie dochodów poszczególne dochody stanowią:

 

Dochody

%   w

budżecie

Plan

Subwencja ogólna

 

58,38%

 

5.178.182 zł.

Udziały w podatkach

 

22,51%

 

1.996.718 zł.

Dotacje na zadania zlecone

 

6,80%

 

602.725 zł.

Dotacje na zadania własne

 

0,56%

 

50.000 zł.

Pozostałe dochody własne

 

11,75%

 

1.041.815 zł.

Dochody

j.s.t związane z realizacją zadań

z zakresu administracji

rządowej

 

 

-

 

 

339 zł.

Ogółem

100%

8.869.779 zł.

 

                                                 

Rozchody budżetu w 2005 roku:

Spłaty kredytów w 2005 roku:

- Na budowę drogi do Ryk                                                      -          35.000 zł.

Spłaty pożyczek w 2005 roku w tym :                                               -        255.804 zł.

 

- Na termomodernizację szkoły w Kaszowie (wymiana okien) -       40.000 zł.

- Na budowę kotłowni w szkole w Starym Goździe               -          45.922 zł.

- Na kotłownię olejową w szkole w Kaszowie                       -          45.000 zł.

- Na termomodernizację szkoły w Starej Błotnicy                 -           59.919 zł.

- Na termomodernizację szkoły w Starym Goździe               -            64.963 zł.

Ogółem do spłaty na 2005 rok przypada    290.804 zł. rat kredytów i pożyczek.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wynosi 300.804 zł. co stanowi 3,4% zaplanowanych na 2005 rok dochodów   i 9,9% planowanych dochodów własnych gminy – a więc nie spowoduje naruszenia postanowień art.113 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

Na 31 grudnia 2005r. zadłużenie będzie wynosiło 164.881 zł. tj. 1,9% planowanych na przyszły rok dochodów i 5,4 % dochodów własnych. Wskaźnik ten kształtował się więc będzie poniżej progu określonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych.

 

 

P lan wydatków na 2005r. wynosi   8.578.975 zł.   z przeznaczeniem na:

 

                                                                           Plan                %    w budżecie

  zadania bieżące                          -                    7.533.975 zł.             87,8 %             

  remonty                                       -                      121.000 zł.                1,4 %              

  inwestycje                                     -                      924.000 zł.              10,8 %

 

Plan inwestycji

I.     Budowa dróg                                                                        -    710.000   zł.

   1.    Przebudowa drogi gminnej Kaszów – Osiny                        -    350.000 zł.

2.         Budowa drogi dojazdowej do pól od drogi powiatowej Gózd Stary -   

Kadłubek do Grodziska   -                                                       - 120.000 zł.

        3.    Przebudowa drogi gminnej Kobylnik – Sopot                       -   240.000 zł.

 

II.   Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej                             -   85.000   zł.

   1.   Termomodernizacja   budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy    -    15.000   zł.

        przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

        Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu

   2.   Projekt pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji        - 70.000    zl.

 

III.    Inwestycje w Administracji Publicznej                              -    79.000 zł.

1.         Wykonanie projektu pod rozbudowę budynku                      -     65.000 zł.

      Urzędu Gminy w Starej Błotnicy,

   2.   Zakup 4 komputerów z oprogramowaniem                            -    14.000 zł.

    

IV.    Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych                -   20.000 zł.

   1. Rozbudowa remizy OSP                                                             -20.000 zł.

       Stara Błotnica

 

V.   Inwestycje w Oświacie                                                          -    25.000 zł.

   1. Termomodernizacja szkoły w Kaszowie                                -    15.000 zł.

       przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

       Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu

   2.Docieplenie dachu na sali gimnastycznej szkoły                     -   10.000 zł.

      w Starej Błotnicy przy udziale pożyczki z

      Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

      Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu

VI. Inwestycje w G.O.P.S.

       Zakup 1 komputera z oprogramowaniem                                  - 5.000 zł.

 

 

                                    Razem inwestycje                                              924.000 zł.

 

 

PLAN

wykonania remontów na 2005 rok

 

 

1. Remonty dróg                                                                           -   100.000 zł.

  Remont drogi w Starym Kadłubie   od skrzyżowania

  drogi powiatowej w kierunku szkoły

 

 

2. Remonty w Urzędzie Gminy                                                     -   16.000 zł.

    

   - ułożenie płytek na korytarzu i schodach wejściowych      -             6.000 zł.

      wykonanie podjazdu i barierki dla osób niepełnosprawnych                                

    - malowanie wewnątrz Urzędu Gminy                                     -     10.000 zł.

    

 

3. Remonty mieszkań będących własnością Gminy                    -    5.000 zł.

-           wykonanie drobnych prac remontowych w mieszkaniach

      będących własnością Gminy

 

 

             Razem remonty                                                                   121.000 zł.

 

 

Z przewidywanych wolnych środków z 2004 roku planuje się wykonanie chodnika od szkoły w Starej Błotnicy w kierunku Pomnika Poległych w Obronie Ojczyzny oraz ewentualne remonty szkół i dróg.

 

 

PLAN

wydatków w poszczególnych działach

 

 

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy – 15.600 zł.

    

- na Izby Rolnicze - 2%    wpływów z podatku rolnego – 6.795 zł.  

 

Dz. 600 TRANSPORT   I   ŁĄCZNOŚĆ

Oprócz prac związanych inwestycjami jak podano powyżej (710.000 zł.).

Remont dróg 100.000 zł., planuje się:

- wykonanie map prawnych i wykup gruntów na poszerzenie drogi      120.000 zł.

   Stara Błotnica – Kaszów

- zakup szlaki, tłucznia, piachu                                                           -   54.000 zł.

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarką itp.              – 20.000 zł.

  Ogółem na drogi przeznacza się:                                                   1.004.000 zł.  

 

Dz. 700 GOSPODARKA   MIESZKANIOWA

Planuje się na

-           ewentualne   wyceny nieruchomości, podziały działek, wznowienia granic, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe- 3.000 zł.

-           utrzymanie budynków – 5.000 zł.

-           projekt działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji –70.000 zł.

-           docieplenie budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy – 15.000 zł.

 

  Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA

- na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego               - 120.000 zł.

 

Dz. 750 ADMINISTRACJA   PUBLICZNA

- na prace zlecone z Urzędu Wojewódzkiego                               -      33.968 zł.

- na utrzymanie Rady Gminy                                                        -      45.500 zł.

- na utrzymanie Urzędu Gminy                                                     -   1.027.470 zł.

  - na zakupy inwestycyjne                                                              -      14.000 zł.

- na inwestycje                                                                               -       65.000 zł.

- na remonty                                                                                  -       16.000 zł.

 

 

Dz. 751 URZĘDY   NACZELNYCH   ORGANÓW   WŁADZY

             PAŃSTWOWEJ,   KONTROLI   I   OCHRONY PRAWA

              ORAZ SĄDOWNICTWA

Z dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców -     757 zł.

 

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO   PUBLICZNE   I   OCHRONA  

             PRZECIWPOŻAROWA  

- na bieżące utrzymanie jednostek OSP( w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów, zakupy energii itp.    – 142.628 zł.                                                              

- na inwestycje                                                                          -      20.000 zł.

   w tym:

   OSP Stara Błotnica (rozbudowa remizy)               

  - na szkolenia z obrony cywilnej przeznacza się z dotacji        -           500 zł.

 

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI   PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

-na koszty związane z poborem i rozliczeniem podatków ,

  prowizje sołtysów wsi oraz opłaty komornicze                          -     31.000zł                                      

 

Dz. 757 OBSŁUGA   DŁUGU   PUBLICZNEGO

- na odsetki od kredytów pożyczek                                              -        10.000 zł.

 

Dz. 801 OŚWIATA   I   WYCHOWANIE

- na bieżące potrzeby                                                                    -    4.221.315 zł.

- na inwestycje                                                                             -         25.000 zł.

         Razem   Oświata                                                                                              4.246.315zł.

Szkoły podstawowe                                                                      -    2.756.926 zł.

Gimnazja                                                                                                                                               -    1.092.396 zł.

Oddziały klasy ,,O,,                                                                                                      -       277.241 zł.

Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   -         93.952 zł.

Dokształcanie nauczycieli                                                                                -         25.800 zł.

W ramach planów finansowych poszczególnych szkół będą realizowane

zakupy pomocy naukowych, książek,   wyposażenia oraz świadczeniem usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli został naliczony zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela z dnia 15 lipca 2004 r.(Dz.U. Nr 179, poz.1845)

Inwestycje podano powyżej.

Przyznana subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem szkół na terenie gminy.

 

 

Dz. 851 OCHRONA   ZDROWIA

Z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                      – 58.000 zł.                                                                                                          

 

 

Dz. 852 POMOC   SPOŁECZNA                                      - 851.824 zł. z tego na:

- realizację świadczeń rodzinnych przez gminę                            -         537.000 zł.                                                                   

- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych                                     -             2.500 zł.

- zasiłki dla podopiecznych                                                           -         177.974 zł.  

  w tym:

  ze środków dotacji                   42.000 zł. w tym 28.000 zł. zadania zlecone,

                                                                                                                     14.000 zł. zadania własne

  ze środków Rady Gminy           135.974 zł.

     

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                  -           95.919 zł.

   w tym:

   ze środków dotacji                36.000 zł.

   ze środków Rady Gminy       59.919 zł.

- na dożywianie dzieci ze środków Rady                                    -           38.431 zł.

 

Dz. 854 EDUKACYJNA   OPIEKA   WYCHOWAWCZA

- na utrzymanie 2 świetlic dziecięcych w szkole w Starej Błotnicy   -   69.359 zł.        

  i w Starym Goździe

 

Dz. 900 GOSPODARKA   KOMUNALNA  

              I   OCHRONA   ŚRODOWISKA

- na utrzymanie pracownika d/s czystości w Gminie                 -         22.299 zł

- na wywóz śmieci                                                                                                        -       100.000 zł.

  - na oświetlenie ulic                                                                                                           -       228.000 zł.

- na konserwację oświetlenia                                                                  -         20.000 zł.

 

                       Razem na Gospodarkę Komunalną                     -     370.799 zł.

 

Dz. 921 KULTURA   I   OCHRONA   DZIEDZICTWA   NARODOWEGO

Przekazuje się dotację podmiotową w wysokości 120.960 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków i   utrzymanie biblioteki gminnej w Starej Błotnicy i filii w Starym Goździe.(Samorządowej   instytucji kultury).

 

Dz. 926 KULTURA   FIZYCZNA   I   SPORT  

Przeznacza się:                                                                                                                    

sprawy sportu   szkolnego w gminie                                             -   10.000 zł.

funkcjonowanie klubu sportowego ,,Błotnica,,                             -   20.000 zł.

 

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 0,99% wydatków tj. 85.000 zł. na bieżące wydatki   związane z ogrzewaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną oraz rezerwę celową w Oświacie 100.000 zł.

Ogółem rezerwy: 185.000 zł.

 

 

Ogółem plan wydatków wynosi 8.578.975 zł., spłaty kredytów 290.804 zł.

Razem 8.869.779 zł. co ma pokrycie w planie dochodów.

 

 

Do planu   budżetu gminy Stara Błotnica załącza się także:

     -     plan dochodów i wydatków w działach i rozdziałach

          oraz w pełnej szczegółowości -    w Zał. Nr 1 i 2

     -     przychody i rozchody budżetu Zał. Nr 3,

-           prognoza długu Zał. Nr 4,

-           plan dotacji i wydatków z dotacji   zał. Nr 5,

-           plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zał. Nr 5 a

-           zadania inwestycyjne Zał. Nr 6,

-           plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zał. Nr 7,

-           plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zał. Nr 8,

-           plan dotacji dla instytucji kultury Zał. Nr 8a,  

-           Informację o stanie mienia komunalnego zał. Nr 9  

 

 

Załącznik Nr 3

   

                                                             Załącznik Nr 5a

 

 

 

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

KWOTA W ZŁ.

 

750

75011

0690

6.787

 

 

Załącznik Nr 6

_______________________________________________ ______________________-

 

 

Uchwała nr XXIII/127/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 grudnia 2004r.

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.

 

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)    

- art. 17 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony                                              

  środowiska 1 ( Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

- art. 14 ust. 1, 2 i 3 i ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                                                                   

  1 ( Dz. u. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)

  Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „ Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami dla Gminy Stara Błotnica ” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Przewodniczący

                                                   Rady Gminy

 

                                            

                                               Leszek Szczepanowski

 

 

Prawo ochrony środowiska

 

 

1)        Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)             dyrektywy 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975),

2)             dyrektywy 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 54 z 25.12.1978),

3)             dyrektywy 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur nadzorowania i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982),

4)             dyrektywy 83/29/EWG z dnia 24 stycznia 1983 r. zmieniającej dyrektywę 78/176/EWG w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 32 z 03.02.1983),

5)             dyrektywy 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie zwalczania zanieczyszczeń powietrza przez zakłady przemysłowe (Dz. Urz. WE L 188 z 16.07.1984),

6)             dyrektywy 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985),

7)             dyrektywy 87/101/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniającej dyrektywę 75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 42 z 12.02.1987),

8)             dyrektywy 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987),

9)             dyrektywy 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 336 z 07.12.1988),

10)             dyrektywy 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych (Dz. Urz. WE L 163 z 14.06.1989),

11)             dyrektywy 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza przez istniejące spalarnie odpadów komunalnych (Dz. Urz. WE L 203 z 15.07.1989),

12)             dyrektywy 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990),

13)             dyrektywy 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej sprawozdania dotyczące wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991),

14)             dyrektywy 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1992),

15)             dyrektywy 94/66/WE z dnia 15 grudnia 1994 r. zmieniającej dyrektywę 88/609 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 337 z 24.12.1994),

16)             dyrektywy 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994),

17)             dyrektywy 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996),

18)             dyrektywy 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996),

19)             dyrektywy 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 21.11.1996),

20)             dyrektywy 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli zagrożeń niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE L 10 z 14.01.1997),

21)             dyrektywy 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. Urz. WE L 73 z 14.03.1997),

22)             dyrektywy 1999/13/WE z dnia 13 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych ze stosowania rozpuszczalników w niektórych rodzajach działalności gospodarczej,

23)             dyrektywy 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 163 z 29.06.1999),

24)             dyrektywy 1999/94/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. odnoszącej się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz. Urz. WE L 12 z 18.01.2000),

25)             dyrektywy 2000/69/WE z dnia 16 listopada 2000 r. dotyczącej wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000),

26)             dyrektywy 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000),

27)             dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001),

28)             dyrektywy 2001/80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001),

29)             dyrektywy 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. odnoszącej się do ozonu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002),

30)             dyrektywy 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku.

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

Ustawa o odpadach

 

 

1)        Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)             dyrektywy 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz WE L 194 z 25.07.1975),

2)             dyrektywy 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975),

3)             dyrektywy 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 54 z 25.02.1978),

4)             dyrektywy 82/883/EWG z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie procedur nadzorowania i monitorowania środowiska naturalnego w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 378 z 31.12.1982),

5)             dyrektywy 83/29/EWG z dnia 24 stycznia 1983 r. zmieniającej dyrektywę 78/176/EWG w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 32 z 03.02.1983),

6)             dyrektywy 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. WE L 181 z 04.07.1986),

7)             dyrektywy 87/101/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniającej dyrektywę 75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 42 z 12.02.1987),

8)             dyrektywy 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych (Dz. Urz. WE L 163 z 14.06.1989),

9)             dyrektywy 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza przez istniejące spalarnie odpadów komunalnych (Dz. Urz. WE L 203 z 15.07.1989),

10)             dyrektywy 91/156/EWG z dnia 18 marca 1991 r. zmieniającej dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991),

11)             dyrektywy 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991),

12)             dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991),

13)             dyrektywy 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991),

14)             dyrektywy 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej sprawozdania dotyczące wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1991),

15)             dyrektywy 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji programów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 409 z 31.12.1992),

16)             dyrektywy 93/86/EWG z dnia 4 października 1993 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 264 z 23.10.1993),

17)             dyrektywy 94/31/WE z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniającej dyrektywę 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 168 z 02.07.1994),

18)             dyrektywy 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994),

19)             dyrektywy 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996),

20)             dyrektywy 98/101/WE z dnia 22 grudnia 1998 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 01 z 05.01.1999),

21)             dyrektywy 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999),

22)             dyrektywy 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

   

Uzasadnienie

 

 

Ustawy „ Prawo ochrony środowiska ” i   „ Ustawy o odpadach ” nakładają na samorządy obowiązek opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska       i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. Z powyższych ustaw oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń wynikają terminy wykonania opracowań oraz zasady opiniowania i uchwalania. Program Ochrony Środowiska i Plan gospodarki Odpadami dla Gminy Stara Błotnica został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Białobrzeskiego i Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-08-21 18:18:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-08-21 18:18:33
  • Liczba odsłon: 536
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335337]

przewiń do góry