Znak sprawy:   B-341/20/2005                                                                        Stara Błotnica 21.09.2005 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                 faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

     Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełbów Nowy-Osiedle

      na odcinku o długości 575,87m.

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia: droga gminna w miejscowości Kiełbów Nowy.

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   30 listopada 2005r .

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 06.10.2005r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 06.10.2005r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :   06.10. 2005r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.                                                                                  

                                                                             

                                                                                                                            Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                                         Stanisław Białkowski

______________________________________________________________________________________________

 

 

Znak sprawy:   B-341/21/2005                                                                        Stara Błotnica 21.09.2005 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

    d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                   faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

    Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osów

    na odcinku o długości 780 m

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia: droga gminna do miejscowości Osów   na terenie gminy

    Stara Błotnica

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   wymagany 30 listopada 2005 r.  

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

     nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 06.10.2005r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 06.10.2005r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :   06.10. 2005r .       o godz. 11 00

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.                                                                                  

                                                                             

                                                                                                                        Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                                         Stanisław Białkowski

 

________________________________________________________________________________________

 

 

 

Stara Błotnica, dn. 22.09.2005r.

 

B. 7331/ 35/ 05.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ),

  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz   art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz.627   i zmiany/

 

z a w i a d a m i a    s i ę

 

że w dniu 21.09.2005r. na wniosek P.P.U.H „ADIR” Sp.z.o.o.   25-009 Kielce

  ul. Zamkowa 4   Prezes   Zarządu mgr inż. Maria Kęczkowska   działajaca

z up Wójta Gminy Stara Błotnica wszczęto postępowanie

w sprawie ustalenia   warunków lokalizacji celu publicznego pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej   ciśnieniowej   w m. Stara Błotnica, Czyżówka   na działkach wg załączonego wykazu działek , oraz przyłącza energetycznego eNN do oczyszczalni ścieków , budowa gminnej oczyszczalni ścieków w

m. Czyżówka   na dz. nr 27/2.

            W związku z powyższym mogą   Państwo zapoznać   się ze sprawą ,uzyskać wyjaśnienie w sprawie , składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Stara Błotnica   pokój nr 1 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w godz. od 8 oo – 15 oo .

 

  1. Zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Stara Błotnica oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy   w dniu 21.09.2005r.
  2. a/a.

 

 

 

                                  Wójt Gminy Stara Błotnica

                                 Stanisław Białkowski

 

______________________________________________________________

 

 

Stara Błotnica 22.09.2005r.

 

B.7331/35 /2005

 

 

 
                                 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98,

poz. 1071 z 2000r.) art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U.nr 62 poz .627   z 2001r/ i zmiany

 

z a w i a d a m i a m

 

że        zostało    wszczęte    na   żądanie   strony

P.P.U.H ”ADIR”Sp.z.o.o. 25-009 Kielce ul.Zamkowa 4     postępowanie   administracyjne    w   sprawie:

 

Ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą :

Budowa sieci kanalizacji   sanitarnej ciśnieniowej w m.   Stara Błotnica, Cżyżówka na działkach wg załączonego wykazu działek, budowa gminnej oczyszczalni ścieków w m.Cżyżówka   na dz.nr 27/2,oraz budowa przyłącza energetycznego eNN do oczyszczalni .

 

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62 poz.627   /w terminie 21 dni od daty zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy , uzyskać wyjaśnienie w sprawie , składać wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.”ADIR” Sp.zo.o. P.Maria Kęczkowska./Wnioskodawca/

      ul.Zamkowa 4 25-009 Kielce

2.Strony w/g wykazu

4.    A/a.

 

 

______________________________________________________________

Stara Błotnica 07.10.2005r.

 

B.7624/1/05/

 

 

 
                                 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98,

poz. 1071 z 2000r.) art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U.nr 62 poz .627   z 2001r/ i zmiany

 

z a w i a d a m i a m

 

że        zostało    wszczęte    na   żądanie   strony

P.Jakubiak Andrzej zam.Kaszów 4   26-806 Stara Błotnica

postępowanie   administracyjne    w   sprawie:

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

pod nazwą wykonanie dwóch stawów /oczek wodnych / na działce nr 17 w miejscowości Kaszów

 

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62 poz.627   /w terminie 21 dni od daty zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy , uzyskać wyjaśnienie w sprawie , składać wnioski i zastrzeżenia w tut.Urzędzie Gminy pokój nr 1.

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1. Pan Jakubiak Andrzej

    zam.Kaszów

  26-806 Stara Błotnica

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

4.     Strona internetowa

5.    A/a.

   

 

    .

                                                                 Stara Błotnica 07.10.2005r.

 

 

B.7624/1/05

 

 

 

            INFORMACJA   WÓJTA   GMINY STARA BŁOTNICA

 

 

 

    Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska Dz.U.Nr.62 z 20 czerwca 2001r poz.627 i zmiany , informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Stara Błotnica – wniosku Pana Andrzeja Jakubiaka zam.Kaszów 4 z dnia 03.10.2005r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pod nazwą wykonanie dwóch stawów / oczek wodnych / na działce nr 17 w Kaszowie .

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Gminy Starej Błotnicy pokój nr 1 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji w godz.8 00 -15 00 .

 

 

                                     

 

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                         Stanisław Białkowski

 ______________________________________________________________________

 

                                     

Wójt Gminy Stara Błotnica

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Nowy Kadłubek, oznaczonej jako działka nr 434 o pow. 7,86 ha ; nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 6098.  

         Cena wywoławcza –   54.000,00 zł.

    Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 6

dniu 15.12.2005 roku o godz. 10 00 .

         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20%, w pieniądzu, w terminie do dnia 09.12.2005 roku w kasie Urzędu Gminy w Starej Błotnicy lub na konto Urzędu Nr 94911500020050050002150003 BS Rz. Radom O/Błotnica. Za datę wpłaty uznaje się datę jej wpływu na konto organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wskazanie granic może być wykonane na wniosek i koszt nabywcy po zawarciu umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 8 lub pod nr tel. (0-48) 3857790 wew. 15.

 

  Stara Błotnica, dn. 02.11.2005 r.

                        _______________________________________________________

Znak sprawy:   B-341/22/2005                                                                           Stara Błotnica 04.11.2005 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                     faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

    Na zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego w ilości 10 000 litrów na stacji paliw w promieniu 15 km

    od siedziby   Zamawiającego na cały 2006 rok.

    rodzaj zamówienia: dostawy

    miejsce realizacji zamówienia: stacja paliw    

   

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia: cały 2006 rok  

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 21.11.2005r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 21.11.2005r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :   21.11. 2005r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

                                                                                 

                                                                             

                                                                                                                Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                                         Stanisław Białkowski

_______________________________________________________________________

 

   Stara Błotnica, dn. 07.12.2005 r.

 

                                                           

 

Wójt Gminy Stara Błotnica

ogłasza przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Stary Kiełbów, oznaczonej jako działka numer 235 o pow. 0,2400 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą KW Nr 1910.

        Cena wywoławcza nieruchomości – 2.000 zł.

         Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 6 w dniu 25.01.2006 r. o godz. 10 00 .

          Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości graniczących bezpośrednio z nieruchomością przeznaczoną do sprzedaży, z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działki gruntu będącej przedmiotem przetargu.

          Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, w pieniądzu, w terminie do dnia 19.01.2006 r. w kasie Urzędu Gminy w Starej Błotnicy.

         Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ograniczonym ustala się na dzień 19.01.2006 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      imię i nazwisko oraz adres

2)      datę sporządzenia zgłoszenia

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty wadium oraz udokumentowane prawo do nieruchomości graniczącej z nieruchomością zbywaną (aktualny wypis z rejestru gruntów).

Zgłoszenie należy złożyć w wyznaczonym wyżej terminie w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Starej Błotnicy w godzinach pracy Urzędu, od godz. 7 30 do godz. 15 30 .

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wskazanie granic może być wykonane na wniosek i koszt nabywcy po zawarciu umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 8 lub pod nr tel. (0-48) 3857790 wew.15.

Wójt Gminy

Stanisław Białkowski

 

__________________________________________________________________________

 

Stara Błotnica 14.12.2005r.

 

B.7624/2/05/

 

 

 
                                 Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98,

poz. 1071 z 2000r.) art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U.nr 62 poz .627  z 2001r/ i zmiany

 

z a w i a d a m i a m

 

że     zostało   wszczęte   na  żądanie  strony

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ADIR”Sp.z o.o.

ul.Zamkowa 4,  25-009 Kielce, Prezes Zarządu mgr inż. Maria Kęczkowska działąjaca z up Wójta Gminy Stara Błotnica postępowanie  administracyjne

 w  sprawie:

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w miejscowości Stara Błotnica i Cżyżówka , budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cżyżówka Gm.Stara Błotnica

 

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62 poz.627i zmiany   / w terminie 21 dni od daty zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy , uzyskać wyjaśnienie w sprawie , składać wnioski i zastrzeżenia w tut.Urzędzie Gminy pokój nr 1.

 

 

                                                                              Wójt Gminy

                                                                         Stanisław Białkowski

 

Otrzymują:

 

1. P.P..H.U.”ADIR”Sp.z o.o.ul.Zamkowa 4,25-009 Kielce

       Prezes Maria Kęczkowska

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

4.   Strona internetowa

5.   A/a.

   

 

    .

                                                                                                        Stara Błotnica 14.12.2005r.

 

 

B.7624/2/05

 

 

 

            INFORMACJA  WÓJTA  GMINY STARA  BŁOTNICA

 

 

 

    Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska Dz.U.Nr.62 z 20 czerwca 2001r poz.627 i zmiany , informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Stara Błotnica – wniosku P.P.U.H „ADIR”Sp.z o.o. ul.Zamkowa 4,25-009 Kielce

Prezes Zarządu mgr inż. Maria Kęczkowska

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka ,budowa gminnej oczyszczalni ścieków miejscowości Cżyżówka . Jednocześnie informuję , że dla projektowanego przedsięwzięcia został sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji celu publicznego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i gminnej oczyszczalni ścieków.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Gminy

w Starej Błotnicy pokój nr 1 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji w godz.800 -1500.

 

 

                                     

 

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                         Stanisław Białkowski

                                                               

 ____________________________________________________________________________________________________

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-21 11:29:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-15 13:03:00
  • Liczba odsłon: 488
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335350]

przewiń do góry