Zarządzenia 2004/IV kwartał

ZARZĄDZENIE Nr 30/2004

  Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 02 listopada 2004 roku

 

w sprawie powołanie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art.41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 póz. 123 i zmiany) zarządzam, co następuje:

 

§   1

Powołuję Panią Iwonę Różańską - Lisik w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Błotnicy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Stanisław Białkowski

__________________________

 

ZARZĄDZENIE   Nr   31/2004

Wójta Gminy Stara Blotnica

z dnia 18 listopada 2004 roku

 

w sprawie powołania Zespołu d/s zniszczenia dokumentacji niearchiwałnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 roku.

 

Na podstawie § 2 ust. l oraz § 3 ust. l Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów postów do Parlamentu Europejskiego zarządzam, co następuje:
 

- Przewodnicząca

- Członek

- Członek

§2.


 

Powołuję zespół w składzie:

1. Jastrzębska Wanda

2. Dyl Zofia

3. Jach Witold


 

Zespół w/w składzie dokona zniszczenia przez spalenie w kotłowni Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Błotnicy dokumentacji niearchiwalnej kategorii "B" powstałej    podczas    przeprowadzenia    wyborów    na    posłów    do Parlamentu Europejskiego. Z komisyjnego zniszczenia należy sporządzić protokół w 2 egzemplarzach i   oryginał przesłać do Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Radomiu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Stanisław Białkowski

_________________________________

Zarządzenie Nr 32/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 18 listopada 2004 roku

 

w sprawie: dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej

 

Na podstawie art. 17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, póz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaję Panu Marcinowi Jankowskiemu, zam. Siekluki 9, 26-806 Stara Błotnica zwrot kosztów dowozu syna-ucznia niepełnosprawnego Dominika Jankowskiego wraz z opiekunem do szkoły specjalnej tj. Publicznej Szkoły Podstawowej nr l w Radomiu na podstawie skierowania wydanego przez Prezydenta Miasta Radomia- według ceny biletu pomnożonej przez ilość dni pobytu w szkole. Wypłaty będą dokonywane comiesięcznie z dołu do 15-go każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy, na podstawie listy obecności potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 01.09.2004r.

 

Wójt Gminy

Stanisław Białkowski

 ________________________________

ZARZĄDZENIE    Nr 33/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 18 listopada 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.), art. 128 ust. l pkt l, ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 ze zm.), art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, póz. 1966), §10 Uchwały Nr XV/80/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu oraz pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 21.10.2004 roku znak FIN.I.-301/3011/852/172/04 dnia 29.10.2004 roku znak FIN.I.-301/3011/852/182/ 04 dnia 08.11.2004 roku znak FIN.I.-301/3011/852/192/04 postanawia się:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w:

Dz. 852- Pomoc spoteczna

rozdz. 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 20.640 zł. rozdz. 85278- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 542 zł.

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 8.636.410 zł.

Plan dochodów na zadania zlecone wynosi    522.150 zł.

 

§ 2

Zwiększa się plan wydatków w:

Dz. 852- Pomoc społeczna

rozdz. 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) o kwotę 20.640 zł. w tym na:

§ 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 20.227 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 252 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 43 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 6 zł.

  § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 112 zł.

rozdz. 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)

§ 3110- świadczenia społeczne o kwotę 542 zł.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 8.676.663,44 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 522.150zł.

 

§ 3

Wprowadza się zmiany między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu:

Dz. 750 -Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

§ 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 27.000 zł.

a w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 17.000 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

§ 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 10.000 zł.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

 

WÓJT

Stanisław Białkowski

 

 

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 33/2004

z dnia 18 listopada 2004 roku

 

W związku z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone zwiększa się budżet o kwotę 20.640 zł. zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych przez gminę oraz o kwotę 542 zł. z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwotę 25.100 zł. przeznacza się na remont dachu i docieplenie budynku poczty oraz wymianę okien i drzwi w budynku Urzędu gminy.

_________________________


 

ZARZĄDZENIE NR 34/2004

Wójta Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 30 listopada 2004 r.

 

W sprawie stawki czynszu dla lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących własnością gminy Stara Błotnica

 

Na   podstawie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.). W związku z art. 26 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ostatnia zmiana z dnia 27 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r. ) oraz uchwały Viii/36/2003 r. Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zarzadza się co następuje:

 

§ 1

Ustala się stawkę bazową czynszu dla lokali mieszkalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy Stara Błotnica w wysokości:

1,20 zł za m2 pow. użytkowej i dotyczy lokali mieszkalnych posiadających wszystkie urządzenia techniczne.

 

§ 2

Wysokość stawek czynszu z uwzględnieniem czynników obniżających wartość lokalu określonych w Uchwale Nr VII/36/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003 - 2007 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Ustala się stawkę czynszu dla lokali użytkowych będących własnością gminy Stara Błotnica w wysokości:

5,45 zł za m2   pow. użytkowej

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 28 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie stawki czynszu dla lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących własnością gminy Stara Błotnica.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

W Ó J T

Stanisław Białkowski

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy

w Starej Błotnicy nr 34/2004

z dnia 30 listopada 2004 r.

Tabela oczynszowania mieszkań

L.p

Stan wyposażenia mieszkań w instalacje

%

Stawka za 1 m2 w zł

1.

Mieszkanie o współczesnym standardzie/wszystkie urządzenia/

100%

1,20

2.

Mieszkanie bez c.o.

95%

1,14

3.

Stan techniczny budynku /poniżej przeciętnej/

95%

1,14

 

ZARZĄDZENIE Nr 35/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

Z dnia 30 listopada 2004 roku

 

w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy.

 

                Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku         o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku     Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca           o bibliotekach (Dz. U. z 1997 roku Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 4 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy uchwalonego uchwałą Nr XXI/109/2004 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 04 listopada 2004 roku      w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Błotnicy zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuję Pani Urszulę Kucharczyk na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy.

 

§ 2.

 

Powołanie następuje na czas nieokreślony.

 

§ 3.

 

Warunki pracy i płacy zostaną określone w umowie o pracę.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 roku.

 

 

ZARZźDZENIE    Nr 36/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.), art. 116 ust.5 i art. 128 ust.lpkt Ii2, ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 ze zm.) , art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, póz. 1966), §10 Uchwały Nr XV/80/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu oraz pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 16.11.2004 roku znak FIN.I.-301/3011/852/197/04 postanawia się:

§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy(zadania zlecone) o kwotę 53.201 zł.
            Dz. 852- Pomoc społeczna

rozdz. 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

§2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę - 52.984 zł.

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne §2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę -109 zł.

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne §2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę -108 zł.

§   2

Zwiększa się plan wydatków (zadania zlecone) w: Dz. 852- Pomoc społeczna

rozdz. 85212- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) o kwotę 52.984 zł. w tym na:

§ 3110 - świadczenia społeczne o kwotę -51.924 zł.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 647 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę -111 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę - 16 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę -286 zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone)

§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 109 zł.

 

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)

§    3110 - świadczenia społeczne o kwotę 108 zł.

§3

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w: Dz.852- Pomoc społeczna

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 2030 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) o kwotę 11 zł.

§4

W związku ze zmianą wprowadzoną w §3 zmniejsza się plan wydatków(zadania własne) w :

Dz.852- Pomoc społeczna

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 11 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 8.689.600 zł. Plan dochodów na zadania zlecone wynosi    575.351zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 8.729.853,44 zł. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 575.351 zł.

§5

Wprowadza się zmiany planu wydatków między rozdziałami,   paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu i tak w:

Dz. 750 -Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

Zmniejsza się plan w

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł.

a zwiększa się w :

§ 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.

Dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się plan w

§ 4300 - zakup usług pozostałych    o kwotę 4.000 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki o kwotę 4.100 zł.

a zwiększa się w:

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.550 zł.

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 470 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 80 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł.

 

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Zmniejsza się plan w :

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 55.000 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 27.000 zł.

a zwiększa się w:

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 47.000 zł.

§ 4300 zakup pozostałych usług o kwotę 16.000 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.000 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenia uczniów do szkół

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 3.300 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.170 zł.

§6

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w: Dz.758 Różne rozliczenia Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810- rezerwa ogólna o kwotę 8.544 zł.

§7

Zwiększa się plan wydatków w: Dz.852- Pomoc społeczna

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 6.000 zł.

Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75647- pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych. § 4100- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 2.544 zł.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

 

UZASADNIENIE

DO ZARZźDZENIA NR 36/2004

z dnia 30 listopada 2004 roku

W związku z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone zwiększa się budżet o kwotę 53.190zł. zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych przez gminę, uzupełnienie niedoboru środków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz wypłaty zasiłków obligatoryjnych oraz celowych finansowanych przez gminę.

_____________________________________________

 

ZARZźDZENIE Nr27/2004

WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 8 grudnia 2004 r.

w sprawie powołania gminnego zespołu reagowania.

Na podstawie art.12 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, póz.558, Nr 74, póz. 676) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2002r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego
Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania ( Dz. U. Nr 215, poz. 1818)
w związku z art. 7 ust. l pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. nr 142 poz 1591 ze zm.)

§1.

1. Powołuję gminny zespół reagowania składający się z szefa, zastępcy oraz grup roboczych o charakterze stałym i czasowym.

2. W skład grup roboczych o charakterze stałym wchodzą:

1) grupa planowania cywilnego;

2)   grupa monitorowania, prognoz i analiz.

3. W skład grup roboczych o charakterze czasowym wchodzą;

1) grupa operacji i organizacji działań;

2) grupa zabezpieczenia logistycznego;

3) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

                  §2.

Zasady funkcjonowania gminnego zespołu reagowania określa regulamin bieżących prac zespołu oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej ( załącznik nr l do Zarządzenia).

§3.

Uchyla się Zarządzenie Nr l/OC/2003 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Stara Błotnica z dnia 07. 08. 2003 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr l do Zarządzenie nr 37 /2004 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 08 grudnia 2004 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU REAGOWANIA   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Regulamin organizacyjny Gminnego Zespołu Reagowania określa

szczegółową organizację oraz tryb pracy Zespołu, a także zakresy działania jego grup stałych i czasowych.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Zespole - należy przez to rozumieć Gminny Zespół Reagowania Urzędu Gminy Stara Błotnica;

2) Szefie Zespołu - należy przez to rozumieć Szefa Gminnego Zespołu Reagowania Urzędu Gminy Stara Błotnica;

3) Gmina - należy przez to rozumieć Urzędu Gminy Stara Błotnica;

4) GCR - należy rozumieć Gminne Centrum Reagowania.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

§2 W skład Zespołu wchodzą:

1) Szef Zespołu - Wójt Gminy Stara Błotnica;

2) Zastępca Szefa Zespołu - Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Błotnicy;

3) Grupy robocze o charakterze stałym:

a) grupa planowania cywilnego;

b) grupa monitorowania, prognoz i analiz.

4) Grupy robocze o charakterze czasowym:

a) grupa operacji i organizacji działań;

b) grupa zabezpieczenia logistycznego;

c) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej.

§3

Grupy robocze o charakterze stałym stanowią Gminne Centrum Reagowania, będące komórką organizacyjną Urzędu Gminy Stara Błotnica. W skład grup roboczych o charakterze stałym wchodzą:

a) grupa planowania cywilnego

1) Pracownik ds. obrony cywilnej

2) Komendant Posterunku Policji w Starej Błotnicy

b) grupa monitorowania, prognoz i analiz

1) Pracownik ds. Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

2) Pracownik ds. Budownictwa, Inwestycji i Infrastruktury Technicznej c) w uzasadnionych przypadkach wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

§4

Grupy robocze o charakterze czasowym.

1. W skład grupy operacji i organizacji działań wchodzą:

1) Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Błotnicy;

2) Przedstawiciel Posterunku Policji w Starej Błotnicy;

3) Lekarz Weterynarii w Starej Błotnicy;

2. W skład grupy zabezpieczenia logistycznego wchodzą:

1) Pracownik ds. ewidencji ludności

2) Pracownik ds. gospodarki wodnej

3. W skład grupy opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej wchodzą:

1) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia

4. Skład osobowy poszczególnych grup roboczych o charakterze czasowym może zostać rozszerzony przez Szefa Zespołu o przedstawicieli grupy ekspertów lub innych specjalistów, w zależności od rodzaju zdarzenia.

III. TRYB PRACY ZESPOŁU

§   5

1. Grupy robocze zespołów o charakterze stałym pracują zgodnie z rozkładem

czasu pracy obowiązującym w Urzędzie, z zapewnieniem dobowych dyżurów.

2. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej Zespół pracuje w składzie grup roboczych o charakterze stałym i czasowym, w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób wchodzących w ich skład.

§   6

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje jego Szef jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, a także w zależności od potrzeb.

2. W przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń, koordynacji lub kierowania działaniami na obszarze Gminy Szef Zespołu może zarządzić posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.

  3. Posiedzeniami Zespołu kieruje Szef Zespołu, a w razie zaistnienia

okoliczności uniemożliwiających sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami Zespołu wyznaczonemu przez siebie zastępcy.

4. Obsługę kancelaryjne - biurową zapewnia wyznaczony pracownik ds. obrony cywilnej

IV. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ

§    7

Do zadań Zespołu należą w szczególności:

1) monitorowanie występujących zagrożeń i prognozowanie rozwoju sytuacji,

2) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie nadzwyczajnego zagrożenia;

3) opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego;

4) planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej;

5) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;

6) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

Do zadań Szefa Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowanie rocznego planu pracy Zespołu;

2) opracowanie regulaminu bieżących prac Zespołu oraz działań w

sytuacjach zagrożeń, katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej;

3) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń;

4) zawiadamianie o terminach posiedzeń;

5) przewodniczenie posiedzeniom;

6) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Zespołu;

7) inicjowanie i organizowanie prac Zespołu;

8) dbałość o zapewnienie właściwego wyposażenia technicznego do pracy Zespołu.

§      9

Zadania poszczególnych grup roboczych o charakterze stałym są następujące:

l. Zadania grupy planowania cywilnego:

a. określenie występowania i kategoryzacja miejscowych zagrożeń;

b. opracowywanie i uaktualnianie planu reagowania kryzysowego;

c.   opracowywanie programów i procedur reagowania kryzysowego;

d. szacowanie strat oraz opracowywanie raportów odbudowy;

e.   planowanie i organizowanie szkoleń oraz ćwiczeń;

f.    opracowanie i aktualizacja bazy danych GCR,

g. przygotowywanie posiedzeń zgodnie z rocznym planem pracy;

h. tworzenie warunków dla współdziałania różnych podmiotów ratowniczych i organizacji pozarządowych (system umów i porozumień)

  i.    przedstawianie propozycji dotyczących treści wniosku Wójta Stara Błotnica o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, w tym także zakresu ograniczeń wolności, praw człowieka i obywatela;

2. Zadania grupy monitorowania, prognoz i analiz:

a. bieżąca analiza możliwości wystąpienia zagrożeń;

b. formułowanie wniosków z bieżącej analizy i oceny zagrożeń;

c.   uruchamianie procedur reagowania kryzysowego oraz systemu

alarmowania;

d. prowadzenie ewidencji zasobów sił i środków reagowania kryzysowego; e. obsługa urządzeń teleinformatycznych oraz przekazywanie i zbieranie

dla potrzeb Gminnego Zespołu: zadań, raportów, sprawozdań itp.; f.   zapewnienie standardowego wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego i

stanowisk pomocniczych w Centrum Reagowania dla służb dyżurnych

Zespołu oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym; g. prowadzenie "Kart Zdarzeń" w wypadku uruchamiania grup o charakterze czasowym;

h. zapewnienie całodobowego dyżuru w Centrum Reagowania; i.    prowadzenie raportów odbudowy.

§ 10

Zadania poszczególnych grup roboczych o charakterze czasowym są następujące:

1. Zadania realizowane przez grupę operacji i organizacji działań:

b. prowadzenie bieżącej analizy i oceny zagrożenia oraz prognozowanie

jego rozwoju;

c. przygotowanie możliwych wariantów likwidacji skutków zagrożenia; d. koordynowanie działań służb oraz jednostek organizacyjnych; e.   sprawowanie nadzoru i kontroli nad bezpośrednimi działaniami w tym

szczególnie nad systemem kierowania operacją; f.    prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przebiegu zdarzenia; g. sporządzanie bieżących i końcowych raportów, meldunków, sprawozdań

do Centrum Reagowania Starosty;

2. Zadania realizowane przez grupę zabezpieczenia logistycznego:

a. zarządzanie zasobami a w tym:

-   prowadzenie bieżącej oceny i ewidencjonowanie potrzeb zgłaszanych przez siły ratownicze oraz poszkodowaną ludność;

-   określenie priorytetów w zaopatrzeniu;

- pozyskiwanie materiałów i sprzętu dla zabezpieczenia warunków życiowych poszkodowanej ludności;

-   określenie miejsc składowania zasobów;

-   organizowanie dystrybucji materiałów, sprzętu i usług;

b. opracowywanie planu wsparcia logistycznego działań ratowniczych;

c. udział w opracowywaniu Raportu Odbudowy;

d. sporządzanie bieżących sprawozdań, meldunków, raportów o przebiegu działań w części dotyczącej logistyki.

3. Zadania realizowane przez grupę opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-
bytowej:       

a. planowanie, ocena i ewidencja potrzeb w zakresie opieki medycznej i

pomocy socjalno-bytowej;
b. koordynowanie pomocy medycznej poszkodowanym oraz transportu j

rannych;        
c. prowadzenie bazy danych o zasobach medycznych;
d. koordynowanie pomocy socjalno-bytowej i humanitarnej dla ludności j

poszkodowanej;
e. opracowywanie bieżących sprawozdań, meldunków i raportów o j

przebiegu działań w części dotyczącej opieki medycznej i pomocy

socjalno-bytowej.

V. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA DZIAŁAŃ I PRAC ZESPOŁÓW.

§11

Dokumentami działań i prac Zespołu są:                                 jj

1) roczny plan pracy;

2) gminny plan reagowania kryzysowego;

3) plany ćwiczeń;

4) protokoły posiedzeń grup roboczych o charakterze stałym i czasowym;

5) raporty bieżące i okresowe;

6) karty zdarzeń, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym;

7) raporty odbudowy;

8) inne niezbędne dokumenty.

1) Pracownik ds. Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

2) Pracownik ds. Budownictwa, Inwestycji i Infrastruktury Technicznej c) w uzasadnionych przypadkach wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych

 

  §12

1 . Gminny Plan Reagowania określa przedsięwzięcia na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej, a w szczególności: a. zadania w zakresie monitorowania zagrożeń; b. bilans sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania

skutków zagrożeń; c.   procedury uruchamiania działań przewidzianych w planie oraz zasady

współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiaru strat i usuwania

skutków zagrożeń;

2. Gminny Plan Reagowania jest uzgadniany z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do użycia w realizacji przedsięwzięć określonych w planie, w zakresie dotyczącym tych jednostek, a następnie zatwierdzany przez organ administracji publicznej wyższego stopnia.

§13

Karta zdarzeń zawiera chronologiczny opis zdarzeń i wdrożonych działań oraz decyzji podejmowanych w celu likwidacji zagrożeń, pomocy poszkodowanym i ograniczeniu strat, a w szczególności informacje o: a. kolejności alarmowania sił ratowniczych; b. podmiocie kierującym działaniami ratowniczymi;

c. podejmowanych      decyzjach,      w     tym      o      zadaniach      stawianych poszczególnym formacjom ratowniczym i podmiotom ujętym w planie reagowania kryzysowego; d. liczbie poszkodowanych i wielkości strat; e.   sposobie udzielania pomocy i zabezpieczania terenu zdarzenia.

§14

1 . Raport odbudowy zawiera opis i analizę skutków zaistniałego zdarzenia oraz propozycje działań mających na celu odbudowę, a w szczególności: a. szczegółowy wykaz strat w infrastrukturze oraz w potencjale

ratowniczym;

b. projekt harmonogramu likwidacji strat i odbudowy; c.   wstępny bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy.

2. Raport odbudowy jest przedstawiany właściwemu organowi, kierującemu działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej.

§15

Warunki techniczne i standardy wyposażenia zespołu powinny umożliwić efektywne wypełnianie zadań, zachowania ciągłości ich działania i wymiany informacji.

 

 _____________________________________________________________

 

Z A R Z ź D Z E N I E    Nr   38/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 15 grudnia 2004 roku

 

                                w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004r.

 

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591   ze zm.), art.116 ust.5 i art. 128 ust.1pkt 2, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) , §10 Uchwały Nr XV/80/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu   postanawia się:                           

 

§1

 

Wprowadza się zmiany planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu i tak w:

 

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Zmniejsza się plan w

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 51 zł.

a zwiększa się w :

Rozdz.01030- Izby rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o kwotę 51 zł.

 

Dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się plan w

§ 4260 zakup energii o kwotę 3.000 zł.

a zwiększa się w:

  § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł.

 

Dz.852- Pomoc społeczna

Rozdz.85212- świadczenia społeczne

Zmniejsza się plan w :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.026 zł.

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.165 zł.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 49 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.465 zł.

a zwiększa się w

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 10.705 zł.

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zmniejsza się plan w

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł

a zwiększa się w

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł.

 

Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejsza się plan w

§ 4260 zakup energii o kwotę 7.000 zł.

a zwiększa się w

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł.

Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92116 - Biblioteki

Zmniejsza się plan w:

§ 4260 zakup energii o kwotę 1.100 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł.

a zwiększa się w:

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 650 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.250 zł.

 

Dz.926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się w

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł.

a zwiększa się w

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł.

 

§2

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz.758 Różne rozliczenia   Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810- rezerwa ogólna o kwotę   25.100 zł.

§3

Zwiększa się plan wydatków w:

Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

§ 4530   podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 500 zł.

 

Dz.750- Administracja publiczna

Rozdz.75023 - Urzędy gmin

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 14.000 zł.

 

Dz.852- Pomoc społeczna

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 - świadczenia społeczne o kwotę   3.000 zł.

 

Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92116 - Biblioteki

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.600 zł.

 

Dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w

sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

W   ó    j   t

Stanisław Białkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-07 13:16:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 13:16:37
  • Liczba odsłon: 551
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1335398]

przewiń do góry