Uchwały z 2004 / III kwartał

UCHWAŁA NR XVII/90/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 7 czerwca  2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn.zm.), art.3 ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz.1966 z późn.zm. ) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie- Wydział Finansów i Budżetu z dnia 11.05.2004 roku znak FIN.I.301/3011/801/10/04 oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu  z dnia 11 maja 2004 roku znak DRD – 3101/15/04

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w :

Dz.751 Urzędy naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 2.485 zł.

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.015 zł

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 8.510,987 zł.

Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 546.031 zł.

§2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.500 zł. w :

Dz.751 Urzędy naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- o kwotę 598 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne- 103 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – o kwotę –15 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę – 1.284 zł.

§ 4260 Zakup energii – o kwotę – 100 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – o kwotę – 235 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – o kwotę 150 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – o kwotę – 2.015 zł.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 8.337.225 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 546.031 zł

§3

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w 2004 roku w :

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan o kwotę 281.039 zł, i tak:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.910 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 184.286 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.422 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 39.077 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy –5.322 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 600 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 600 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.822 zł.

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych zwiększa się plan o kwotę 281.039 zł i tak:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.910 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 184.286 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.422 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 39.077 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy –5.322 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 600 zł.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.000 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 600 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.822 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

 

Przewodniczący

Rady Gminy

LeszekSzczepanowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/90/2004

z dnia 7 czerwca 2004 roku

Rady Gminy w Starej Błotnicy

 

W związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 2.015 zł. wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak FIN.I.-301/3011/801/10/2004 - zwiększył się plan dochodów oraz wydatków w dziale 801 –Oświata i wychowanie. Dotacja ta  przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Zwiększył się również plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji w wysokości 2.485 zł przyznawanej przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

Ogółem zwiększył się budżet o 4.500 zł. po stronie dochodów i wydatków.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

LeszekSzczepanowski

__________________

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/91/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 7 czerwca  2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn.zm.), art.3 ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz.1966 z późn.zm. )

oraz pism:

-          Ministra finansów z dnia 25.05.2004 roku znak ST 3-4820-22/2004 w sprawie zwiększenia subwencji rekompensacyjnej

-          Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu  z dnia 02.06 2004 roku znak DRD – 3101/15/04

-           Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie- Wydział Finansów i Budżetu z dnia 31.05.2004 roku znak FIN.I.301/3011/852/84/2004

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w :

Dz.751 Urzędy naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.370 zł.

 

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75805 –Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – Subwencja ogólna dla gmin o kwotę 5.458 zł.

 

§2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 8.828 zł. i tak w :

Dz.751 Urzędy naczelnych organów włądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego

§ 3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – o kwotę 3.370 zł.

 

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 80101 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – o kwotę – 5.458 zł.

 

 

§3

 

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2004 roku w :

Dz.852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę – 68.000 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę – 1.000 zł.

 

§ 4

W wyniku zmian dokonanych w § 3 zmniejsza się plan wydatków w:

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2004 roku w :

Dz.852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 – świadczenia społeczne  o kwotę 59.844 zł.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.156 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 1.000 zł.

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 8.450.815 zł.

Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 480.401 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 8.277.053 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 480.401 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

 

Przewodniczący

Rady Gminy

LeszekSzczepanowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/91/2004

z dnia 7 czerwca 2004 roku

Rady Gminy w Starej Błotnicy

 

Gmina otrzymała część subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w zakresie ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 5.458 zł.

W związku z licznymi pożarami na terenie gminy planowane środki na utrzymanie jednostek OSP nie wystarczą do końca roku, dlatego zwiększa się plan na ochronę przeciwpożarową o kwotę 5.458 zł.

Kwotę dotacji w wysokości 3.370 zł. przyznanej pismem Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się zgodnie z zaleceniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85214 i 85216 ponieważ zasiłki wypłacane z w/w rozdziałów zostały przesunięte do rozdziału 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

 

.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

LeszekSzczepanowski

 __________________________

UCHWAŁA NR XVII/92/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 7 czerwca  2004 roku

 

w sprawie: tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym wymiarze godzin oraz pedagogów i psychologów.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn.zm.), art.3 ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz.1966 z późn.zm. ) Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

§1

Nauczycielom zatrudnionym w szkołach realizujących swój wymiar godzin określony w art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. Z 2003 r. Nr 118, poz 1112) w formie łączenia przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się tygodniowy obowiązujący wymiar godzin według rodzaju zajęć, dla którego wymiar jest korzystniejszy jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.

 

§2

Stawkę za godziny ponadwymiarowe ustala się z przedziału o najwyższym wymiarze (czyli mniej korzystnym dla nauczyciela).

 

 

§3

 

Ustala się obowiązkowy wymiar godzin  dla pedagoga szkolnego i psychologa – 20 godzin tygodniowo.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

.

____________________________________________

 

                                                                                                                                                                 

 

U C H W A Ł A   Nr XVIII/93/2004 

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 29 lipca 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.;), art.3ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity Dz.U.z 2003 roku Nr 203 poz.1966)  i art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.;) oraz pism

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 18.06.2004 znak FIN.I.-301/3011/852/99/04

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 22.06.2004 znak FIN.I.-301/3011/852/104/04

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.600 zł. w:

Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz.85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę -  20.787 zł.

Rozdz.85295- Pozostała działalność

§2030   dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmino kwotę- 13.000 zł.

 

§ 2

W wyniku zmian dokonanych w §1 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 33.787 zł  i tak w :  

Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę20.787 zł

Rozdz.85295 – pozostała działalność (dożywianie uczniów – zadania własne)

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę -13.000 zł.

 

§3

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

§ 4810 Rezerwa celowa o kwotę 23.700 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.700 zł.

 

 

§4

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 24810- Rezerwa ogólna o kwotę 4.000 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90095 –Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000 zł.                                                                                 

§5

Wprowadza się zmiany wydatków w:

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92695 –Pozostała działalność zmniejsza się plan w:

§ 4300 Zakup pozostałych usług o kwotę 3.000 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000 zł.

a zwiększa się w:

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych budżetowych  o kwotę 7.000 zł.

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 8.485.458 zł.

Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 502.044 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 8.311.696 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone po wynosi 502.044 zł.

 

 

§6

Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. Załącznik nr 1 do uchwały.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 ___________________________

ZAŁĄCZNIK  Nr  1

DO UCHWAŁY NR XIX/93/2004

z 29 lipca 2004 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

WYDATKI  NA  ZADANIA  INWESTYCYJNE  NA  2004  ROK

ORAZ WIELOLETNIE  PROGRAMY  INWESTYCYJNE

Lp.

Dział

Roz.

Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program

Okres

realizacji zadania/

programu

Łączne

nakłady

Wysokość wydatków

2004

2005

2006

2007

Środki własne

Środki na zadania zlecone

Środki do pozyskania

 

 

1.

600

60016

Budowa drogi w Kadłubie

Urząd Gminy

2004

250.000

 

250.000

 

 

 

 

 

2.

600

60016

Budowa drogi w Nowym Kadłubku

2004

100.000

100.000

 

 

 

 

 

3.

600

60016

Budowa drogi projekt  Kobylnik-Sopot

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

4.

600

60016

Budowa drogi projekt Kaszów – Osiny

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

5.

600

60016

Budowa drogi do Grodziska

2004

100.000

100.000

 

 

 

 

 

6.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Osiedle

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

  7.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Ryki

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

8.

700

70095

 Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

2004

20.000

20.000

 

 

 

 

 

 

9.

 

750

 

75023

Zakup komputerów z osieciowaniem

 

               ,,

 

2004

 

18.000

 

18.000

 

 

 

 

 

10.

754

75412

Rozbudowa remizy OSP Kaszów

2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

11.

  754

75412

Budowa garażu OSP Pierzchnia

      2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

12.

754

75412

Dokończenie rozbudowy OSP Kadłub

2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

13.

 

801

 

80101

 

Termomodernizacja szkoły w Starej Błotnicy

 

2004

 

156.854

 

37.016

 

 

119.838

 

 

 

14.

801

80101

Termomodernizacja szkoły w Starym Goździe

 

 

2004

 

18.000

 

18.000

 

 

 

 

 

15.

801

80101

Budowa boiska przy szkole w Starych Sieklukach

               ,,

 

   2004

11.000

11.000

 

 

 

 

 

16.

852

85212

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania .

 

   2004

6.300

 

6.300

 

 

 

 

17.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starym Goździe

2004

4.000

4.000

 

 

 

 

 

18.

900

90095

Budowa sieci rurociągu

gazowego w Starych Sieklukach

 

             ,,

     2004

4.000

4.000

 

 

 

 

 

19.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starych Żdżarach

 

            ,,

 

     2004

8.000

8.000

 

 

 

 

 

20.

 

926

92695

Zakup kosiarki dla

Klubu Sportowego

       

            ,,

 

     2004

 

7.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

Razem                       

 

 742.154

 

616.016

 

6.300

 

119.838

 

 

 

 

_________________________________________________

 

 

 

 

U C H W A Ł A   Nr XVIII/94/2004 

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 29 lipca 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.;), art.3ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity Dz.U.z 2003 roku Nr 203 poz.1966)  i art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.;) oraz pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak FIN.I.-301/3011/900/36/04 oraz pisma Ministra Finansów z dnia 16.07.2004 roku znak ST5-4820-19g/2004

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy  w:

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę -  29.786 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

§ 2010   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę- 17.304 zł.

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 8.532.548 zł.

Plan dochodów na zadania zlecone  wynosi 519.348 zł.

 

 

 

§ 2

W wyniku zmian dokonanych w §1 zwiększa się plan wydatków  budżetu o kwotę 47.090 zł. w :  

Dz.801 Oświata i wychowanie (zadania własne)

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

§ 4270  Zakup usług remontowych o kwotę- 29.786 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90015-Oświetlenie ulic, placów, dróg

§ 4260 Zakup energii  o kwotę -17.000 zł.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 8.358.786 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 519.348 zł.

 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

PRZEWODZNICĄCY

RADY GMINY

Leszek Szczepanowski

 

 ___________________________________________________

 

 

                                                                                                                              

U C H W A Ł A   Nr XIX/95/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 3 września 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.;)  i art. 112 ust. 1 i ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.;) oraz pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znak WFOŚiGW/WI/SOA/530/2004 z dnia 31.03.2004 roku  Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

§ 1

Zwiększa się  plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi  8.393.786 zł.

 

§ 2

Powstały deficyt budżetowy wprowadzony w § 1 w kwocie 35.000  . zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów  z lat ubiegłych.

 

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. Załącznik nr 1 do uchwały.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 o przychodach i rozchodach do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku  Załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

LeszekSzczepanowski

.

UZASADNIENIE

DO  U C H W A Ł Y   Nr XIX/95/2004

z dnia 3 września 2004 roku

Rady Gminy w Starej Błotnicy

 

 

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 30.08.2004 roku  przyznano umorzenie na część pożyczki

nr 295/2002/OA/P z dnia 24.10.2002 roku  zaciągniętej na realizację zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieklukach,,.

Warunkiem częściowego umorzenia w/w pożyczki jest przeznaczenie środków z umorzenia na realizację zadania pn.: ,, Termomodernizacja  budynku PSP i Gimnazjum  w Starym Goździe ,,  

 

Przewodniczący

Rady Gminy

LeszekSzczepanowski

.

______________________________

 

 

ZAŁĄCZNIK  Nr  1

DO UCHWAŁY NR XIX/95/2004

z 3 września 2004 roku                                                                                                                          

WYDATKI  NA  ZADANIA  INWESTYCYJNE  NA  2004  ROK

ORAZ WIELOLETNIE  PROGRAMY  INWESTYCYJNE

Lp.

Dział

Roz.

Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program

Okres

realizacji zadania/

programu

Łączne

nakłady

Wysokość wydatków

2004

2005

2006

2007

Środki własne

Środki na zadania zlecone

Środki do pozyskania

 

 

1.

600

60016

Budowa drogi w Kadłubie

Urząd Gminy

2004

250.000

250.000

 

 

 

 

 

2.

600

60016

Budowa drogi w Nowym Kadłubku

2004

100.000

100.000

 

 

 

 

 

3.

600

60016

Budowa drogi projekt  Kobylnik-Sopot

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

4.

600

60016

Budowa drogi projekt Kaszów – Osiny

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

5.

600

60016

Budowa drogi do Grodziska

2004

100.000

100.000

 

 

 

 

 

6.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Osiedle

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

  7.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Ryki

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

8.

700

70095

 Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

2004

20.000

20.000

 

 

 

 

 

 

9.

 

750

 

75023

Zakup komputerów z osieciowaniem

 

               ,,

 

2004

 

18.000

 

18.000

 

 

 

 

 

10.

754

75412

Rozbudowa remizy OSP Kaszów

2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

11.

  754

75412

Budowa garażu OSP Pierzchnia

      2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

12.

754

75412

Dokończenie rozbudowy OSP Kadłub

2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

13.

 

801

 

80101

 

Termomodernizacja szkoły w Starej Błotnicy

 

2004

 

156.854

 

37.016

 

 

119.838

 

 

 

14.

801

80101

Termomodernizacja szkoły w Starym Goździe

 

 

2004

 

53.000

 

53.000

 

 

 

 

 

15.

801

80101

Budowa boiska przy szkole w Starych Sieklukach

               ,,

 

   2004

11.000

11.000

 

 

 

 

 

16.

852

85212

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania .

 

   2004

6.300

 

6.300

 

 

 

 

17.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starym Goździe

2004

4.000

4.000

 

 

 

 

 

18.

900

90095

Budowa sieci rurociągu

gazowego w Starych Sieklukach

 

             ,,

     2004

4.000

4.000

 

 

 

 

 

19.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starych Żdżarach

 

            ,,

 

     2004

8.000

8.000

 

 

 

 

 

20.

 

926

92695

Zakup kosiarki dla

Klubu Sportowego

       

            ,,

 

     2004

 

7.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

Razem                       

 

 777.154

 

651.016

 

6.300

 

119.838

 

 

 

 

_________________________________

 

 

ZAŁĄCZNIK  Nr  2

DO UCHWAŁY NR XIX/95/2004

z 3 września 2004 roku       

PRZYCHODY  I  ROZCHODY  BUDŻETU NA 2004 rok

 

PRZYCHODY  I  ROZCHODY  ZWIĄZANE  Z  FINANSOWANIEM

NIEDOBORU  I  ROZDYSPONOWANIEM  NADWYŻKI

BUDŻETOWEJ  ORAZ  Z  PRYWATYZACJĄ  MAJĄTKU

JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO

Lp.

PRZYCHODY

KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW

KWOTA

I

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek

    i   kredytów na rynku krajowym

2. Przychody z tytułu innych rozliczeń

     krajowych

3. Nadwyżki z lat ubiegłych

952

 

955

 

957

 

  119.838 zł.

           RAZEM  PRZYCHODY

  119.838

 

ROZCHODY

 

 

II

1. Wykup innych papierów wartościowych

2. Udzielone pożyczki i kredyty

3. Spłaty otrzymanych krajowych

    pożyczek i kredytów

982

991

992

 

 

    258.600

                                                 RAZEM  ROZCHODY

    258.600

 

INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE

 

                1. Planowane dochody                                                       8.532.548 zł.

                2. Planowane wydatki                                                        8.393.786 zł.

                3. Wynik                           

-          różnica między 1 i 2 (+)                                        (+)   138.762  zł.

-          różnica miedzy 2 i 1 (-)                                        ........................................ zł.

 

 

I.                     POKRYCIE  DEFICYTU  (NIEDOBORU)  BUDŻETU

 

     1. kredytem (pożyczką) długoterminowym                                                119.838  zł.

     2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych                           ...................................... zł.

     3. przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych   ..................................... zł.

     4. przychodami z prywatyzacji majątku                           ..................................... zł.

 

 

                         II.          PRZEZNACZENIE  NADWYŻKI  BUDŻETU

 

                1. spłata kredytów i pożyczek                                                       258.600 zł.

                2. pożyczki udzielone                                                       ..................................... zł.

                3. wykup papierów wartościowych                                  ..................................... zł.

 

 

 

 _____________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                                                                            

UCHWAŁA NR XIX/96/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia  3 września  2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm.),  art.3 ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(tekst jednolity  Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz.1966 z późn. zm. ) art.112 ust.2pkt.6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn.zm.) pism  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie- Wydział Finansów i Budżetu z dnia 05.08.2004r. znak FIN.I.-301/3011/852/133/04   i z dnia  17.08.2004 roku znak FIN.I.-301/3011/852/136/2004 oraz pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 29.06.2004 roku znak RW II 3046/503/04 Rada Gminy w Starej Błotnicy  uchwala:

 

§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 76.520 zł. w :

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne

§  2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań  bieżących  jednostek sektora finansów publicznych o kwotę  69.000 zł.

 Dz.852  Pomoc społeczna

 Rozdz. 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne   i rentowe  z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.520 zł.

Rozdz. 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

 § 2030  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych  zadań bieżących gmin(związków gmin) o kwotę   6.000 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi   8.609.068  zł.

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 520.868 zł.

 

§2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków budżetu w :

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 69.000 zł.

 

Dz. 852  Pomoc społeczna

Rozdz. 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnle i rentowe  z ubezpieczenia społecznego

§ 3110  Świadczenia społeczne   - o kwotę 1.520 zł.(zadania zlecone)

Rozdz.85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie  społeczne

§ 3110  Świadczenia społeczne   - o kwotę 6.000 zł.(zadania własne)

 

Plan wydatków po zmianach wynosi  8.519.396 zł.

Plan wydatków z dotacji na zadania zlecone wynosi  520.868 zł.

 

§3

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zmniejsza się plan  w :

Dz.600  Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 

§ 4300   Zakup usług pozostałych  o kwotę 66.000 zł.

Dz.710   Działalność usługowa

Rozdz.71004   Plany zagospodarowania przestrzennego  zmniejsza się plan w

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 125.000 zł.

Dz.852  Pomoc społeczna

Rozdz.85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne   - o kwotę  2.719 zł.(zadania zlecone  a zwiększa się w :

Dz.600  Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 191.000 zł.

Dz.852  Pomoc społeczna

Rozdz.85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne   - o kwotę 2.719 zł. (zadania  zlecone) 

 

§ 4

Zwiększa się plan wydatków w:

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49.090 zł.

 

 

 

§5

 

Powstały deficyt budżetowy wprowadzony w §4 w kwocie 49.090 zł. zostanie sfinansowany wolnymi środkami z 2003 roku.

 

§6

 

Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. Załącznik nr 1 do uchwały.

 

§7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do  Uchwały Nr XIX/96/2004

z dnia  3 września 2004 roku

Rady Gminy w Starej Błotnicy

 

 

      W związku z otrzymaniem pisma potwierdzającego dotację z Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 76.520 zł. i przeznacza się na drogę dojazdową do pól we wsi Grodzisko oraz wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

    Aby zrealizować plan na wykonanie inwestycji w dziale Transport i łączność

Na budowę drogi do Kadłuba, Grodziska i Kadłubka Nowego proponuje się przeznaczyć środki z działu Działalność usługowa  oraz z wolnych środków z 2003 roku.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

LeszekSzczepanowski

 

 ________________________________

ZAŁĄCZNIK  Nr  1

DO UCHWAŁY NR XIX/96/2004

z 3 września 2004 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

WYDATKI  NA  ZADANIA  INWESTYCYJNE  NA  2004  ROK

ORAZ WIELOLETNIE  PROGRAMY  INWESTYCYJNE

Lp.

Dział

Roz.

Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program

Okres

realizacji zadania/

programu

Łączne

nakłady

Wysokość wydatków

2004

2005

2006

2007

Środki własne

Środki na zadania zlecone

Środki do pozyskania

 

 

1.

600

60016

Budowa drogi w Kadłubie

Urząd Gminy

2004

405.090

 

405.090

 

 

 

 

 

2.

600

60016

Budowa drogi w Nowym Kadłubku

2004

166.000

166.000

 

 

 

 

 

3.

600

60016

Budowa drogi projekt  Kobylnik-Sopot

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

4.

600

60016

Budowa drogi projekt Kaszów – Osiny

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

5.

600

60016

Budowa drogi do Grodziska

2004

188.000

188.000

 

 

 

 

 

6.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Osiedle

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

  7.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Ryki

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

8.

700

70095

 Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

2004

20.000

20.000

 

 

 

 

 

 

9.

 

750

 

75023

Zakup komputerów z osieciowaniem

 

               ,,

 

2004

 

18.000

 

18.000

 

 

 

 

 

10.

754

75412

Rozbudowa remizy OSP Kaszów

2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

11.

  754

75412

Budowa garażu OSP Pierzchnia

      2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

12.

754

75412

Dokończenie rozbudowy OSP Kadłub

2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

13.

 

801

 

80101

 

Termomodernizacja szkoły w Starej Błotnicy

 

2004

 

156.854

 

37.016

 

 

119.838

 

 

 

14.

801

80101

Termomodernizacja szkoły w Starym Goździe

 

 

2004

 

53.000

 

53.000

 

 

 

 

 

15.

801

80101

Budowa boiska przy szkole w Starych Sieklukach

               ,,

 

   2004

11.000

11.000

 

 

 

 

 

16.

852

85212

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania .

 

   2004

6.300

 

6.300

 

 

 

 

17.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starym Goździe

2004

4.000

4.000

 

 

 

 

 

18.

900

90095

Budowa sieci rurociągu

gazowego w Starych Sieklukach

 

             ,,

     2004

4.000

4.000

 

 

 

 

 

19.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starych Żdżarach

 

            ,,

 

     2004

8.000

8.000

 

 

 

 

 

20.

 

926

92695

Zakup kosiarki dla

Klubu Sportowego

       

            ,,

 

     2004

 

7.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

Razem                       

 

 1.086.244

 

960.106

 

6.300

 

119.838

 

 

 

 

_________________________________

 ZAŁĄCZNIK  Nr  2

DO UCHWAŁY NR XIX/96/2004

z 3 września 2004 roku           

 

PRZYCHODY  I  ROZCHODY  BUDŻETU NA 2004 rok

 

PRZYCHODY  I  ROZCHODY  ZWIĄZANE  Z  FINANSOWANIEM

NIEDOBORU  I  ROZDYSPONOWANIEM  NADWYŻKI

BUDŻETOWEJ  ORAZ  Z  PRYWATYZACJĄ  MAJĄTKU

JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO

Lp.

PRZYCHODY

KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW

KWOTA

I

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek

    i   kredytów na rynku krajowym

2. Przychody z tytułu innych rozliczeń

     krajowych

3. Nadwyżki z lat ubiegłych

952

 

955

 

957

 

  119.838 zł.

     49.090

           RAZEM  PRZYCHODY

  168.928

 

ROZCHODY

 

 

II

1. Wykup innych papierów wartościowych

2. Udzielone pożyczki i kredyty

3. Spłaty otrzymanych krajowych

    pożyczek i kredytów

982

991

992

 

 

    258.600

                                                 RAZEM  ROZCHODY

    258.600

 

INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE

 

            1. Planowane dochody                                                       8.609.068zł.

            2. Planowane wydatki                                                        8.519.396 zł.

            3. Wynik                           

-         różnica między 1 i 2 (+)                                        (+)   89.672  zł. 

I.                   POKRYCIE  DEFICYTU  (NIEDOBORU)  BUDŻETU

 

     1. kredytem (pożyczką) długoterminowym                                    119.838  zł.

     2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych                ...................................... zł.

     3. przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych                       49.090 zł.

     4. przychodami z prywatyzacji majątku                        ................................ zł

 

                         II.          PRZEZNACZENIE  NADWYŻKI  BUDŻETU

 

            1. spłata kredytów i pożyczek                                                   258.600 zł.

            2. pożyczki udzielone                                           ..................................... zł.

            3. wykup papierów wartościowych                      ..................................... zł.

 

 _________________________________________________

 

UCHWAŁA Nr XIX/98/2004

RADY GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 03 września 2004 roku

 

w sprawie: dokonywania przez Przewodniczącego Rady Gminy czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

 

Na podstawie art. 4a pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późniejszymi zmianami )  – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Upoważnia się Pana Leszka Szczepanowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Stara Błotnica do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stara Błotnica.

2. Czynności nie obejmują prawa do ustalania wynagrodzenia.

 

§ 2.

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Stara Błotnica Nr XXV/206/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dokonywania przez Przewodniczącego Rady Gminy czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                     Przewodniczący

                                                                     Rady Gminy

 

 

                                                                      Leszek Szczepanowski

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XIX/99/2004

RADY GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 03 września 2004 roku

 

w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku          o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku            z późniejszymi zmianami / i § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia – 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności     z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy / Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami/ - Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Starej Błotnicy  Pana Zbigniewa Kacprzyka do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Stara Błotnica Nr XVI/116/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                        Przewodniczący

                                                                        Rady Gminy

 

 

                                                                      Leszek Szczepanowski

 

UCHWAŁA Nr XIX/100/2004

RADY GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 03 września 2004 roku

 

w sprawie : przyznania ryczałtu na jazdy lokalne za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych.

 

Na podstawie § 2 i § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy / Dz. U. Nr 27, poz. 271 / - Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się miesięczny ryczałt dla Wójta Gminy Stara Błotnica – Pana Stanisława Białkowskiego – za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych  w wysokości 300 km miesięcznie x stawka za 1 km w wysokości maksymalnej określonej obowiązującymi przepisami prawa.

Powyższy ryczałt dotyczy wyjazdów na terenie gminy i rozliczany będzie na podstawie oświadczenia załączonego do listy płac.

 

§ 2.

Upoważnia się Pana Leszka Szczepanowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy do zawarcia z Wójtem umowy dotyczącej używania pojazdu prywatnego do celów służbowych.

 

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Starej Błotnicy Nr V/31/99 z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie przyznania ryczałtu za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                 Przewodniczący

                                                                  Rady Gminy

 

 

                                                                 Leszek Szczepanowski

 

 ______________________________________________________

 

UCHWAŁA Nr XIX/98/2004

RADY GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 03 września 2004 roku

w sprawie: dokonywania przez Przewodniczącego Rady Gminy czynności    w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

 

Na podstawie art. 4a pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku    o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późniejszymi zmianami )  – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Upoważnia się Pana Leszka Szczepanowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Stara Błotnica do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Stara Błotnica.

2. Czynności nie obejmują prawa do ustalania wynagrodzenia.

 

§ 2.

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Stara Błotnica Nr XXV/206/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dokonywania przez Przewodniczącego Rady Gminy czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

 

Leszek Szczepanowski

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XIX/99/2004

RADY GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 03 września 2004 roku

 

w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku          o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku            z późniejszymi zmianami / i § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia – 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności     z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy / Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami/ - Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Starej Błotnicy                   Pana Zbigniewa Kacprzyka do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Stara Błotnica Nr XVI/116/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 

 

UCHWAŁA Nr XIX/100/2004

RADY GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 03 września 2004 roku

 

w sprawie : przyznania ryczałtu na jazdy lokalne za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych.

 

Na podstawie § 2 i § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy / Dz. U. Nr 27, poz. 271 / - Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się miesięczny ryczałt dla Wójta Gminy Stara Błotnica – Pana Stanisława Białkowskiego – za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych            w wysokości 300 km miesięcznie x stawka za 1 km w wysokości maksymalnej określonej obowiązującymi przepisami prawa.

Powyższy ryczałt dotyczy wyjazdów na terenie gminy i rozliczany będzie na podstawie oświadczenia załączonego do listy płac.

 

§ 2.

Upoważnia się Pana Leszka Szczepanowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy do zawarcia z Wójtem umowy dotyczącej używania pojazdu prywatnego do celów służbowych.

 

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Starej Błotnicy Nr V/31/99 z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie przyznania ryczałtu za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                 Przewodniczący

                                                                  Rady Gminy

                                                                 Leszek Szczepanowski

 


_________________________________________________

 

 

                                                                                                                                                                 

 

U C H W A Ł A   Nr XX/101/2004 

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 23 września 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.;), art.3ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity Dz.U.z 2003 roku Nr 203 poz.1966)  i art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.;) oraz pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu

znak FIN.I.-301/3011/852/142/04

znak FIN.I.-301/3011/852/144/04

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.600 zł. w:

Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz.85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę -  600 zł.

Rozdz.85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

§2010   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę- 1.000 zł.

 

§ 2

W wyniku zmian dokonanych w §1 zwiększa się plan wydatków (zadania zlecone) w :  

Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz.85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§4130  Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę- 600 zł.

Rozdz.85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§3110 Świadczenia społeczne o kwotę -1.000 zł.

 

§3

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w:

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan o kwotę 18.000 zł. 

 

a zwiększa się plan :

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł.

§4260 zakup energii o kwotę 5.000 zł.

a w Dz.754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

§4260 zakup energii o kwotę 3.000 zł.

 

§4

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na przeniesieniu planu dotacji między paragrafami w ramach rozdziału w:

Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

§2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  zmniejszenie  o kwotę 21.500 zł.

§2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększenie o kwotę 21.500 zł.

 

                                                                                              §5

W wyniku zmian dokonanych w §4 wprowadza się zmiany w planie wydatków z dotacji polegające na ich przeniesieniu z zadań zleconych do zadań własnych:

 Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz.85219Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan zadań zleconych o kwotę 21.500 zł. w:

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 250 zł.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.986 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 557 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 220 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.913 zł.

§4260 Zakup energii o kwotę 300 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.700 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę  398 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 176 zł. a w:

Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz.85219Ośrodki pomocy społecznej zwiększa  się plan zadań

własnych o kwotę 21.500 zł. w:

§3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 250 zł.

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.986 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 557 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 220 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.913 zł.

§4260 Zakup energii o kwotę 300 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.700 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę  398 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 176 zł.

 

 

§6

 

Zwiększa się  plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 129.925,44 zł.

 

 

§7

Powstały deficyt budżetowy wprowadzony w § 5 w kwocie 129.925,44 zł. zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Plan dochodów po zmianach wynosi 8.610.668 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 8.650.921,44 zł.

Plan dotacji i wydatków z dotacji na zadania zlecone po zmianach wynosi 500.968 zł.

 

 

§8

Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. Załącznik nr 1 do uchwały.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 o przychodach i rozchodach do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 roku  Załącznik Nr 2 do uchwały.

 

§9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

 

 

UZASADNIENIE

DO  U C H W A Ł Y   Nr XX/101/2004

z dnia 23 września 2004 roku

Rady Gminy w Starej Błotnicy

 

 

 

W związku z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Starym Goździe pobiera się pożyczkę w kwocie 129.925,44 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie

kosztów  wykonania inwestycji.Pozostałe środki  zarezerwowane na w/w inwestycję w wysokości 18.000 zł.proponuje się przeznaczyć na zakup energii elektrycznej oraz ogrzewania  w szkołach oraz straży pożarnej.W związku z otrzymaniem dotacji w Dz.852 Pomoc społeczna proponuje się wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem tzn. na opłacenie składek zdrowotnych oraz realizację świadczeń obligatoryjnych.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Leszek Szczepanowski

_________________________________

 

ZAŁĄCZNIK  Nr  1

DO UCHWAŁY NR XX/101/2004

z 23 września 2004 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

WYDATKI  NA  ZADANIA  INWESTYCYJNE  NA  2004  ROK

ORAZ WIELOLETNIE  PROGRAMY  INWESTYCYJNE

Lp.

Dział

Roz.

Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program

Okres

realizacji zadania/

programu

Łączne

nakłady

Wysokość wydatków

2004

2005

2006

2007

Środki własne

Środki na zadania zlecone

Środki do pozyskania

 

 

1.

600

60016

Budowa drogi w Kadłubie

Urząd Gminy

2004

405.090

405.090

 

 

 

 

 

2.

600

60016

Budowa drogi w Nowym Kadłubku

2004

166.000

166.000

 

 

 

 

 

3.

600

60016

Budowa drogi projekt  Kobylnik-Sopot

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

4.

600

60016

Budowa drogi projekt Kaszów – Osiny

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

5.

600

60016

Budowa drogi do Grodziska

2004

188.000

188.000

 

 

 

 

 

6.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Osiedle

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

  7.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Ryki

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

<