Uchwała Nr XVII.120.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Stara Błotnica wotum zaufania.
 
Uchwała Nr XVII.121.2020 rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Stara Błotnica z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego

wała Nr XVII.122.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Stara Błotnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Uchwała Nr XVII.123.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 r.  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania Samodzielnego Zakładu Publicznej Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za 2019 rok

Uchwała Nr XVII.124.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego w 2020 r.

Uchwała nr XVII.125.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica


Uchwała nr XVII.126.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr rok 2020

ała Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: uchwalenia i przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Stara Błotnica na lata 2020-2024.

Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Błotnica

Uchwała Nr XVII.129.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nie łączenia klas 3a i 3b w roku szkolnym 2020/2021 r.


Uchwała Nr XVII.130.2020 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę stara Błotnica od dnia 1 września 2020 r.


Bilans Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy stan na dzień 31.12.2019 r


Rachunek zysków i strat SP ZOZ za 2019 rok

Dodatkowe informacje i objaśnienia SP ZOZ

Raport z analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej SP ZOZ w Starej Błotnicy

Sprawozdanie finansowe jednostki innej  SP ZOZ za 2019 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Głuch Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-07 11:50:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Głuch Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-12 12:10:52
  • Liczba odsłon: 127
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1085056]

przewiń do góry