16.11.2017 r.

16.11.2017 r.

14.11.2017 r.

02.11.2017 r.

02.11.2017 r.

11.10.2017 r.10.10.2017 r.

10.10.2017 r.

10.10.2017 r.

10.10.2017 r.

09.10.2017 r.
02.10.2017 r.
Wójt Gminy Stara Błotnica zawiadamia, że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Stara Błotnica postępowania administracyjnego, wynikającego z wniosku z dnia 25 lipca 2017 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia przewidzianej do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: obręb Żdżary  - 399/13, 399/12, 399/11, 424, 426/3, 426/4, 426/5, 427/4, 428/4, 428/2 uzyskano niezbędne uzgodnienia organów oraz zakończono kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji. W związku z powyższym informuje, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toku prowadzonego postępowania.

28.09.2017 r.

20.09.2017 r.

14.09.2017 r.

14.09.2017 r.

14.09.2017 r.

11.08.2017 r.

07.08.2017 r.

21.07.2017 r.

22.06.2017 r. 


22.06.2017 r. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 06.06.2017 r

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 06.06.2017 r.   została wydana na rzecz Gminy Stara Błotnica decyzja nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 161, 162/1, 162/2, 162/3 położonych w obrębie Czyżówka w gminie Stara Błotnica.Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 25.05.2017 r

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 25.05.2017 r

Postanowienie Wójta Gminy Stara Błotnica B.6220.5.2017 z dnia 25.05.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 18.05.2017 r
zawiadamiam, że w dniu 17.05.2017 r. została wydana na wniosek złożony przez Pana Jana Pankowskiego decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - drenowania gruntów rolnych na działce nr ewid. 733/6, obręb Kadłub, gmina Stara Błotnica. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Stara Błotnica w godz. 8:00 do 15:00 ,pokój nr 12.

Decyzja nr 2/2017 z dnia 17.05.2017 r

POSTANOWIENIE z dnia 15.05.2017 r.
Wójt Gminy Stara Błotnica postanawia
I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej „Pierzchnia I” o mocy 980 kW z towarzyszącą
infrastrukturą na działce nr ew. 108, obręb ew. Pierzchnia, gmina Stara Błotnica
II. W ramach oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia określić zakres raportu
o oddziaływaniu na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś”), który powinien być zgodny
z art. 66 ustawy ooś, przy czym szczegółowej analizie należy podać oddziaływanie na przyrodę:
1) wpływ inwestycji na krajobraz oraz na przyrodę (siedliska przyrodnicze, gatunki fauny
iflory) Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki;
2) opis analizowanych wariantów, w tym proponowanego przez wnioskodawcę oraz
racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu który jest najkorzystniejszy dla
środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przeanalizowaniu wariantów
lokalizacyjnych inwestycji względem zakazów obowiązujących na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki, zgodnie z Rozporządzeniem Nr
4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950 ze zm.)
3) opis elementów przyrodniczych środowiska (gatunki fauny, flory i siedliska przyrodnicze)
objętych zakazem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym
elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)
4) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem na jego
oddziaływanie na środowisko, a w szczególności na rośliny i zwierzęta, szczególnie na
ptaki, płazy i drobne ssaki oraz siedliska przyrodnicze i stosunki wodne.

POSTANOWIENIE z dnia 10.05.2017 r.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m że na wniosek z dnia 03.04.2017 r. złożony przez Alinabis Sp. z o. o. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej pn. „Pierzchnia I”
o mocy 980 kW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na działce o numerze ewidencyjnym 108, obręb ew. Pierzchnia, gmina Stara Błotnica
 


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 06.04.2017r. złożony przez Pana Jana Pankowskiego wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - drenowania gruntów rolnych na działce nr ewid. 733/6, obręb Kadłub, gmina Stara Błotnica

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się,
że na wniosek z dnia 30 marca 2017 r. złożony przez Gminę Stara Błotnica, Stara Błotnica 46,
26-806 Stara Błotnica zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 30, 29, 28 – obręb Tursk-Łępin, 33/2, 33/1, 32, 27/2 – obręb Kaszów, położonych w gminie Stara Błotnica.


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się,
że na wniosek z dnia 21 marca 2017 r. złożony przez Gminę Stara Błotnica, Stara Błotnica 46,
26-806 Stara Błotnica zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 161, 162/1, 162/2, 162/3 położonych w obrębie Czyżówka
w gminie Stara Błotnica.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

z a w i a d a m i a m że na wniosek z dnia 24.02.2017 r. złożony przez MW POL Marcin Wziątek wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzysku surowców wtórnych – odzysk miedzi i izolacji kablowej z niezagospodarowanych kabli instalacyjnych przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 293, obręb ew. Ryki, gmina Stara Błotnica


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353, ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 88 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016. 71.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 06.02.2017 r. przez Pana Dominika Bojanowicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowania gruntów rolnych, na działce o nr ew. 110, obręb Kiełbów Nowy, gmina Stara Błotnica oraz po zasięgnięciu opinii:

·          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – opinia z dnia 17.03.2017 r. (data wpływu: 20.03.2017 r.), sygn.. WOOŚ-I.4240.173.2017.JC.3;

·          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach – opinia z dnia 13.02.2017 r., znak: ZNS.7010.005.2017;


Decyzja 1/2017
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 71, art. 72 ust. 1 pkt. 6, art. 75
ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353, ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 88 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016. 71.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 06.02.2017 r. przez Pana Dominika Bojanowicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowania gruntów rolnych, na działce o nr ew. 110, obręb Kiełbów Nowy, gmina Stara Błotnica oraz po zasięgnięciu opinii:

·          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – opinia z dnia 17.03.2017 r. (data wpływu: 20.03.2017 r.), sygn.. WOOŚ-I.4240.173.2017.JC.3;

·          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach – opinia z dnia 13.02.2017 r., znak: ZNS.7010.005.2017;

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m  że na wniosek z dnia 17.01.2017 r. złożony przez Pana Krzysztofa Redo wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazwoni o mocy do 0,3 MW i gorzelni  2 mln dm³/rok spirytusu w Chruściechowie na działce nr ewid. 40/4, obręb Chruściechów, gmina Stara Błotnica.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 31.01.2017 r. została wydana na rzecz PGE Dystrybucja S.A., Oddział w Skarżysku Kamiennej   decyzja nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia, napowietrznej stacji transformatorowej, linii niskiego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego ZKP przewidzianego do realizacji na terenie działek nr ewid. 53/1, 54/1, 144, 48/1, 48/2, 55/1, 56, 57/1, 58 (obręb Chruściechów), 57, 58/1, 58/2, 59/2, 60, 61, 62, 64 (obręb Kiełbów Nowy) położonych na terenie gminy Stara Błotnica.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego zawiadamiam , że na wniosek z dnia 06.02.2017r. złożony przez Pana Dominika Bojanowicza wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowania gruntów rolnych na działce nr ewid. 110, obręb Kiełbów Nowy, gmina Stara Błotnica.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353, ze zm. zwanej dalej „ustawą ooś”), a także § 3 ust. 1 pkt 80 i 101 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016. 71.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 17.01.2017 r. przez Pana Krzysztofa Redo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy do 0,3 MW i gorzelni 2 mln dm³/rok spirytusu na działce nr ew. 40/4 w Chruściechowie, gmina Stara Błotnica oraz po zasięgnięciu opinii
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-18 13:29:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-16 13:03:14
  • Liczba odsłon: 669
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1088079]

przewiń do góry