Stara Błotnica 16.11.2011r.

 

B.7662/   1/ 11

 

 

                                                     OBWIESZCZENIE

                                   o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

         Na podstawie     art.61 § 1 i art.49   ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r.KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2000r.Nr 98,poz.1071 ze zm.)      zawiadamiam ,że w dniu 16.11.2011r. został złożony wniosek   z w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięcia polegającej na   „ budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewidencyjny 373/4   w miejscowości   Stary Gózd   gmina Stara Błotnica „.

      W związku   z art. 33    w związku z   art.77 ust.1 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r.nr199 poz.1227z póz.zm.) oraz § 2 ust.1 pkt.42 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.( Dz.U z 2010r nr 213 poz.1397) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań   związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ,dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagalne decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu uzgodnienia oraz zasięgnięciu opinii.

    Informuję osoby ,którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     Jednocześnie informuję, że w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości

Strony mogą zapoznać się z wnioskiem , uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać wnioski

w Urzędzie Gminy Stara Błotnica pokój nr 12   codziennie   w godz.   8,00 do 15,00 tj. od dnia   18.11.2011r. do 8.12.2011r.

Uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Stara Błotnica.

 

  Obwieszczenie   zamieszczono:

1 . Tablica ogłoszeń i strona internetowa Urzędu Gminy

 

 

 Wójt Gminy

  mgr inż. Marcin Kozdrach

   

 Dokument do pobrania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-17 15:14:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-17 15:15:56
  • Liczba odsłon: 98
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1083916]

przewiń do góry