Dostęp do informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z  2001 r. Nr 112,  poz. 1198 ).Informacja publiczna, jest udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych oraz na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej  z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie  wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez podmiot obowiązany do udostępnienia, dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem  następuje  po upływie 14 dni  od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek..

Jednocześnie informujemy, iż obowiązek udostępniania informacji publicznej  nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie. Należy również zauważyć , że w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie  oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej – ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-04 10:31:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-04 10:31:08
  • Liczba odsłon: 3850
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1088140]

przewiń do góry