1)

 

Wójt Gminy Stara Błotnica

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Nowy Kadłubek, oznaczonej jako działka nr 434 o pow. 7,86 ha ; nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 6098.

         Cena wywoławcza –   45.000,00 zł.

    Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 6

dniu   22 lutego 2006 roku o godz. 10 00 .

         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20%, w pieniądzu, w terminie do dnia 16 lutego 2006 roku w kasie Urzędu Gminy w Starej Błotnicy lub na konto Urzędu Nr 94911500020050050002150003 BS Rz. Radom O/Błotnica. Za datę wpłaty uznaje się datę jej wpływu na konto organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wskazanie granic może być wykonane na wniosek i koszt nabywcy po zawarciu umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 8 lub pod nr tel. (0-48) 3857790 wew. 15.

 

  Stara Błotnica, dn. 11.01.2006 r.   

_______________________________________________________________________

 

2)    

 

 

Znak sprawy:   B-341/1/2006                                                                         Stara Błotnica 12.01.2006 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                     faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

       Dostawa    oleju opałowego   lekkiego do szkół na terenie gminy

w   ilości 100.000 l transportem oferenta z przepompowaniem do zbiorników   w szkołach w Starej Błotnicy,Starych Sieklukach,Kaszowie,Starym Goździe w miesiącach luty,marzec,kwiecień,październik,listopad,grudzień 2006r. Dostawa oleju opałowego    odbywać się będzie sukcesywnie   na zamówienie telefoniczne.

     rodzaj zamówienia; dostawa

     miejsce realizacji zamówienia: szkoły na terenie gminy Stara Błotnica.

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5) Termin realizacji zamówienia: 2006 rok

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 27.01.2006r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 27.01.2006r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :    27.01. 2006r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

                                                                             

                                                                                                       Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                                         Stanisław Białkowski

________________________________________________________________________

 

Stara Błotnica 23.01.2006r.

 

B.7624/1/06/

 

 

 
Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98,

poz. 1071 z 2000r.) art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U.nr 62 poz .627   z 2001r/ i zmiany

 

z a w i a d a m i a m

 

że        zostało    wszczęte    na   żądanie   strony

P.Jakubiak Andrzej zam.Kaszów 4   26-806 Stara Błotnica

postępowanie   administracyjne    w   sprawie:

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

pod nazwą wykonanie zabudowy „Cieku od Jankowic   w km 7+700-7+ 734 rurociągiem betonowym   o średnicy 1,0 m   na działce nr 17 i 18 w miejscowości Kaszów

 

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62 poz.627   /w terminie 21 dni od daty zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy , uzyskać wyjaśnienie w sprawie , składać wnioski i zastrzeżenia w tut.Urzędzie Gminy pokój nr 1.

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1. Pan Jakubiak Andrzej

    zam.Kaszów

  26-806 Stara Błotnica

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

4.     Strona internetowa

5.    A/a.

   

 

    .

                                                                 Stara Błotnica 23.01.2005r.

 

 

B.7624/1/06

 

 

 

 

INFORMACJA   WÓJTA   GMINY STARA BŁOTNICA

 

 

 

    Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska Dz.U.Nr.62 z 20 czerwca 2001r poz.627 i zmiany , informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez

  Urząd Gminy Stara Błotnica – wniosku Pana Andrzeja Jakubiaka zam.Kaszów 4 z dnia 03.10.2005r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pod nazwą wykonanie   zabudowy „Cieku od Jankowic

  w km 7+700 - 7+734   rurociągiem betonowym o średnicy   1,0 m

na działce nr 17 i 18   w Kaszowie   Gm. Stara Błotnica.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Gminy Starej Błotnicy pokój nr 1 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji w godz.8 00 -15 00 .

 

 

Wójt Gminy

 

Stanisław Białkowski

                                                               

 

 

 

Znak sprawy:   B-341/2/2006                                                                           Stara Błotnica 24.01.2006 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości powyżej   60 000 EUR.    

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: przetargi@starablotnica.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 90                                    faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

    Przebudowa drogi gminnej relacji RYKI- STARY KIEŁBÓW na odcinku o długości 1 710,70 mb.

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia: droga gminna relacji RYKI-STARY KIEŁBÓW   na terenie

    Gminy Stara   Błotnica.

    Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45.23.32.20-7

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   wymagany   15 września 2006 r.

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

     nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 22.03.2006 r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 22.03.2006 r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :    22.03. 2006 r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

12)   Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień   Publicznych w dn.24.01.2006 r.

13)   Cena specyfikacji 15 zł.

Wójt Gminy Stara Błotnica

Stanisław Białkowski

_______________________________________________________________

 

Stara Błotnica, dn. 27.01.2006r.

 

B – 7331/5/06.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

 

że w dniu 27.01.2006r. na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia  warunków lokalizacji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 732 – relacji

 Stary Gózd –Przytyk na całej długości na działkach wg załączonego wykazu działek.

 

 

               W związku z powyższym mogą  Państwo zapoznać się ze sprawą

w Urzędzie Gminy Stara Błotnica  pokój nr 1.

 

 1. Udostępniono celem upublicznienia – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara  Błotnica
 2.  W Urzędzie Gminy  Przytyk
 3. Strona internetowa Urzędu Gminy Stara Błotnica
 4. a/a.

 

 

 

                                 Wójt Gminy

 

                                   Stanisław Białkowski

 

_______________________________________________________________________

                                                                                                 Stara Błotnica    dnia 27.01.2006

 

B:7624/2/2005

 

 

Decyzja Nr 1/06

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

Na podstawie ar. 46 ust. 3, 4 , ust.4a , art.46a ust.7 pkt.4, art.48 ust.2 pkt.1,

 art.56 ust.1- 4  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

      (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami),§ 3 ust.1 pkt 72 i 72a rozporządzenia Rady      

       Ministrów z  dnia 9 listopada 2004r .w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć

     mogących znacząco    

     oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z   

      kwalifikowaniem  przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania na 

      środowisko(Dz.U.Nr 257, poz.2573 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –  

     Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071  

      ze zmianami),

po dokonaniu uzgodnienia ze Starostą Białobrzeskim  postanowienie Znak:ROŚ.7633/30A/05 z dnia 26.01.2006r.  oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym postanowienie  Znak: ZSN.712-18/05  z dnia 19.12.2005r.

 

                                                      orzekam

 

 Określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację  przedsięwzięcia   realizowanej przez Gminę Stara Błotnica inwestycji pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków biologiczno – chemicznej w miejscowości Cżyżówka oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości

Stara Błotnica i Cżyżówka” na działkach wg wykazu – dla wnioskodawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „ADIR”Sp.z.o.o. 25-009 Kielce ul.Zamkowa 4.

      Prezes Zarządu mgr inż.Maria Kęczkowska działająca z upoważnienia Wójta Gminy Stara     

      Błotnica.

 

       

 1.  rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

 Budowa gminnej oczyszczalni ścieków biologiczno – chemicznej w miejscowości

 Cżyżówka oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości

Stara Błotnica i Cżyżówka na działkach wg wykazu

 

 

2. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

Teren przeznaczony pod budowę gminnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej jest wykorzystywany jako teren gruntów rolnych, planowana

inwestycja stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej

- przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy , nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

- teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów

o ochronie przyrody( nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody ,parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, użytku ekologicznego nie ma na nim pomników przyrody i nie znajduje się w otulinie żadnego z wymienionych obszarów).

- w przypadku ewentualnej kolizji projektowanego przedsięwzięcia z wartościową zielenią i drzewostanem należy uzyskać uzgodnienie Wydziału Ochrony Środowiska

-w przypadku natrafienia w czasie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku należy przedmiot  ten zabezpieczyć i zgłosić do Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków

 

  

     3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie      

         budowlanym

      - w projekcie budowlanym przewidzieć:

          Rozwiązania technologiczne ograniczające emisje hałasu poprzez zastosowanie    

          obudów dziwiękochłonnych ,  zastosować obudowanie zbiorników oczyszczalni 

          ścieków aby ograniczyć   uciążliwości zapachów oczyszczalni ścieków  do minimum .  

          Lokalizacja nie jest objęta programem Natura 2000 w związku z powyższym nie     

          przewiduje się szczególnych wymagań.

 

4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

nie dotyczy – przedsięwzięcie nie jest zaliczane do mogących stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

5.  wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć

     nie dotyczy- nie  przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego            

     oddziaływania na środowisko.

6.        zapobieganie  ograniczenie oraz monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia    

     na     środowisko

W fazie realizacji należy przedsięwzięć działania które ograniczą uciążliwości związane z robotami budowlanymi, optymalizować  prace ziemne w zakresie czasu realizacji , ilości i sprawności sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót.

      Na projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków  biologiczno- chemicznej należy       

      prowadzić wewnętrzny system pomiarów jakości oczyszczonych ścieków zgodnie z

      pozwoleniem wodno-prawnym, prowadzić przeglądy i konserwacje zgodnie

      z wytycznymi technologicznymi. Użytkować obiekt zgodnie z Instrukcją.

W perspektywie inwestycja ma  poprawić stan gospodarki wodno-ściekowej w gminie która w obecnej chwili jest  w 100 % zwodociągowana .

Nie dopuszczać do powstania awarii , a w przypadku powstania awarii ograniczyć skutki dla środowiska:  przyrody ożywionej i nieożywionej.

7. wykonanie kompensacji przyrodniczej

Powierzchnie terenów nad kolektorami na długości projektowanej sieci kanalizacji należy odtworzyć do  pierwotnych form gospodarowania rolniczego i  gospodarczego.W dolinie rzeki, gdzie będzie ulokowana oczyszczalnia ścieków należy ograniczyć straty w użytkach zielonych w trakcie prowadzenia robot ziemnych  a po wykonaniu robót doprowadzić teren do pierwotnego stanu.

            Wnioskodawca  jest zobowiązany :

 

             1)  wystąpić o uzyskania pozwolenia  na budowę

– na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z     

       2003r. Dz.U. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami).

        2)  dołączyć pozwolenie wodno-prawne na wykonanie wylotu ścieków

           - na podstawie  ustawy  z dnia   18 lipca  2001r Prawo wodne  / Dz.U.Nr 115 z 2001r,   

           poz.1229  ze  zmianami/

3)       dołączyć pozwolenie wodno prawne na wprowadzenie ścieków do wody

    -na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne /Dz.U.Nr  115 z  

      2001r, poz.1229 ze zmianami/

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 06.12.2005r Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

 „ADIR”  Sp.z o.o. 25-009 Kielce,ul.Zamkowa 4, zwróciło się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia celu publicznego

 pn ” Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cżyżówka i Stara Błotnica” zgodnie z wykazem działek

 przedkładając Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji celu publicznego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Błotnica i Cżyżówka opracowany przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego w Kielcach ul.Nowowiejska 22/7  dr inż. Augustyn Siemieniec

 

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wszczęto postępowanie  zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o zamierzonym przedsięwzięciu /Informacja Wójta Gminy na podstawie art..32 ust.1 pkt.1 z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.Nr.62 z 2001r i zmiany/ na tablicy ogłoszeń w Siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej/.W terminie 21 dni nie złożono uwag i wniosków.

 

                                              Pouczenie

 

       Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem  Wójta Gminy Stara Błotnica w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie uprawnia do wycinki drzew.

       Otrzymują:

1.Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe                            Stanisław Białkowski

„ADIR”  Sp.z o.o. 25-009 Kielce ,ul. Zamkowa 4                                            Wójt

2  Strona internetowa Gminy Stara Błotnica

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

4.    A/a.

 

      Do wiadomości:

1.Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

   Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-30 08:32:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-30 08:32:50
 • Liczba odsłon: 226
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1081096]

przewiń do góry