Zarządzenia 2003 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 19/2003

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 02 lipca 2003 roku

 

 

                        w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela

                                          mianowanego

 

 

            Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.; ostatnia zamiana Dz. U. Nr 240  z 2002r. poz. 2052) zarządzam co nastęuje:

 

 

 

§ 1

Powołuję następujące składy Komisji Egzaminacyjnej dla poszczególnych nauczycieli:

 

1. Dla Pana Kołsuta Sylwestra – nauczyciela matematyki w Publicznym Gimnazjum

   w Starej Błotnicy, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

   w składzie:

     1)   Sobieraj Stanisław                   -   Przewodniczący

     2)   Żupiński Zenon                       -   Członek

     3)   Bazydło Arkadiusz Marian      -   Członek

     4)   Bazydło Danuta                      -   Członek

     5)   Kaleta Helena                        -   Członek

 

2. Dla Pana Marka Bąbolewskiego – nauczyciela muzyki w Publicznym Gimnazjum

   w Starej Błotnicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

    w składzie:

     1)   Sobieraj Stanisław                    -   Przewodniczący

      2)   Żupiński Zenon                        -   Członek

     3)   Kaleta Helena                          -   Członek

     4)   Bazydło Arkadiusz Marian        -   Członek

     5)   Bazydło Danuta                        -    Członek

 

3. Dla Pani Joanny Wiśniewskiej – nauczyciela nauczania początkowego w Publicznej

   Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe ubiegającej się o

   awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

     1)   Sobieraj Stanisław                 -   Przewodniczący

     2)   Król Anna                              -   Członek

     3)   Kaleta Helena                        -   Członek

     4)   Okruta Dupla Marzena          -   Członek

     5)   Sałek Bożena                         -   Członek

     6)   Karolewska Małgorzata         -   Członek

4. Dla Pani Ewy Cieleckiej – nauczyciela techniki i informatyki w Publicznej Szkole

    Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe ubiegającej się o awans na

    stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

     1)   Sobieraj Stanisław                 -   Przewodniczący

     2)   Król Anna                              -   Członek

     3)   Bazydło Arkadiusz Marian    -   Członek

     4)   Bazydło Danuta                     -    Członek

     5)   Kaleta Helena                        -    Członek

     6)   Karolewska Małgorzata         -   Członek

 

5. Dla Pana Piotra Zaremby – nauczyciela kultury fizycznej Publicznego Gimnazjum

    w Starym Goździe ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

    w składzie:

     1)   Sobieraj Stanisław                   -   Przewodniczący

     2)   Buras Sylwester                       -  Członek

     3)   Okruta Dupla Marzena            -   Członek

     4)   Sałek Bożena                           -   Członek

     5)   Bazydło Arkadiusz Marian      -   Członek

     6)   Karolewska Małgorzata           -   Członek

 

6. Dla Pani Małgorzaty Wróbel – nauczyciela religii w Publicznej Szkole Podstawowej

   im. Adama Mickiewicza w Kaszowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela

    mianowanego, w składzie:

     1)   Sobieraj Stanisław                    -   Przewodniczący

     2)   Jesionek Grażyna                      -   Członek

     3)   Sałek Bożena                            -   Członek

     4)   Okruta Dupla Marzena             -   Członek

     5)   Bazydło Danuta                        -   Członek

     6)   Karolewska Małgorzata            -   Członek

 

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZARZĄDZENIE   Nr 20/2003

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 03 lipca 2003 roku

działającego na podstawie umowy-zlecenia w imieniu

Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

w Warszawie

 

 

                        w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

 

            Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia              

14 października 1999 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, 

(Dz. U. Nr 90, poz. 1013) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Q związku z ogłoszeniem z dnia 17.06.2003r. przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 21.05.2003r. wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Stara Błotnica powołuje się komisję do jego przeprowadzenia, w składzie:

 

Przewodniczący  -  Stanisław Sobieraj

Członkowie         -   Krystyna Kucharczyk

                              Zofia Dyl

 

§ 2

Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2003r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy 

w  Starej Błotnicy.

 

§ 3

Komisja Przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

 

§ 4

Przewodniczący Komisji zobowiązany jest wywiesić co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu w drzwiach lokalu, w którym organizowany jest przetarg informację o składzie Komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 21/2003

WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

Z DNIA 01 SIERPNIA 2003 ROKU

 

 

                  w sprawie:  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia

                                         przetargu nieograniczonego na dożywianie dzieci

                                         w  4 szkołach na terenie gminy Stara Błotnica.

 

 

§ 1

Powołuje się komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w następującym składzie:

Przewodniczący:                                               - Stanisław Sobieraj

Członkowie:                                                      - Zofia Dyl

                                                                        - Wanda Jastrzębska

                                                                        - Grażyna Stefańczyk

 

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Komisja w wyżej wymienionym składzie przeprowadzi przetarg 

na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 4

Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

 

§ 5

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 12 sierpnia 2003r.

 

§ 6

Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 22/2003

Wójta Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 5 sierpnia 2003 roku

  

 

             w sprawie:  przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2003r.

 

 

 

                               Na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz.148 z 2003r. z późni. zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 65 poz.594 z 2003r.) postanawia się

 

 

 

§1

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Wydział Zamiejscowy w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu za

I półrocze 2003r.

Informacja, o której mowa w § 1 zawarta jest w Zał. Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu za I półrocze 2003 r

Wykonanie dochodów

 

         Plan dochodów budżetu gminy za I półrocze 2003 wynosi 7.284.713 zł

wykonanie 3.972.347 zł co stanowi  54,5% planu.

            Plan wydatków po zmianach za I półrocze 2003 wynosi 7.334.713 zł 

wykonanie 3.282.001 zł co stanowi 44,7% planu.

            Plan dochodów wykonano w 54,5%. Wykonanie powyżej upływu czasu wynika głównie z tego, że subwencja oświatowa jest podzielona

na 13 rat i w I półroczu wpłynęło 7 rat, ponadto wpłynęła rata za lipiec i to podwyższyło wykonanie planu.

            Słabo wykonano plan w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo brak wpływów rozdz. 01010 §629 na plan 10.700 zł wykonania 0 zł. nie rozpoczęto budowy wodociągu dlatego brak wpływów z odpłatności za podłączenie. Po okresie żniwnym prace zostaną rozpoczęte i będzie możliwość wykonania planu.

            W działach 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie powyżej upływu czasu, wynika z tego, że za sprzedaż działek środki wpłynęły w całości

w I półroczu plan 44.212 zł wykonanie 31.935 zł.

            Dz. 750 Administracja publiczna plan 43.120 zł wykonanie 21.876 zł w 50,5% wykonanie prawidłowe.

            Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 10.226 zł wykonanie 9.877 zł jest to dotacja na referendum oraz utrzymanie rejestru wyborów, referendum odbyło się w I półroczu stąd wysokie wykonanie planu.

            Na obronę cywilną Dz. 754 również otrzymano dotację

w I półroczu 2003 plan 300 zł, wykonanie 300 zł.

            Dz. 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej plan 1.860.275 zł wykonanie 808.668 zł co stanowi 43,5% planu. Na niskie wykonanie wpłynęło to, że udziały w podatkach od osób fizycznych na plan 929.250 zł wpłynęło tylko

334.193 zł co stanowi 35,9% planu. Pozostałe dochody wykonane prawidłowo

            Dz. 758 Różne rozliczenia plan 4.847.029 zł wykonano 2.837.756 zł co stanowi 58,8% na wysokie wykonanie wpłynęło to, że subwencji oświatowej wpłynęło 8 rat, a w II półroczu wpłynie 5 rat.

            Dz. 801 Oświata i wychowanie plan wykonany w całości są to dotacje, które wpłynęły w I półroczu plan 8.160 zł wykonanie 8.154 zł.

            Dz. 853 Opieka społeczna wykonano prawidłowo plan 414.020 zł wykonanie 222.020 zł, plan wykonano w 53,6%.

            Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 38.500 zł wykonanie 30.441 zł jest to dotacja na oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą.

 

 

                               Wykonanie wydatków za I półrocze 2003r

 

         Plan wydatków po zmianach wynosi 7.334.713 zł wykonanie 3.282.001 zł co stanowi 44,7%.

            Wykonanie planu dochodów jest niższe od upływu czasu. W I półroczu nie wykonano inwestycji i remontów w szkołach i gminie.

            Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 64.535 zł wykonanie 14.087 zł. Niskie wykonanie wynika z tego, że zaplanowane inwestycje budowa wodociągu w Grodzisku nie zostało wykonane ze względu na zasiewy zbóż,

po wykonanych żniwach inwestycja zostanie zrealizowana.

            Dz. 600 Transport i łączność plan 941.992 zł wykonanie 127.209 zł

co stanowi 13,5%. Plan nie wykonano gdyż długo trwa procedura przetargowa na modernizację i budowę dróg. Wykonanie dróg nastąpi w III kwartale 2003 r plan będzie zrealizowany.

            Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 89.700 zł wykonanie 8.874 zł

co stanowi 9,9%. Plan nie został zrealizowany gdyż zaplanowane środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały zrealizowane, opracowanie planu jest to proces długotrwały, plan ten zostanie zrealizowany w III kwartale 2003 r. Ponadto w dziale tym planowana jest inwestycja na „Opracowanie koncepcji kanalizacji w gminie” i również wykonanie tej pracy jest długotrwałe i również praca ta zostanie zrealizowana w IV kwartale 2003r. 

            Dz. 750 Administracja publiczna plan wykonano prawidłowo.

            Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa, otrzymana dotacja na referendum została wykorzystana.

            Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 171.044 zł wykorzystanie 76.941 zł co stanowi 44,9%. Plan wykorzystany poniżej upływu czasu, gdyż nie zostały zrealizowane inwestycje zakup

2 samochodów. Realizacja nastąpi w II półroczu 2003 r w rozdziale 75412

Ochotnicze Straże Pożarne.

            § 4210 plan 19.654 zł wykonanie 19.304 zł

            § 4300 plan 12.180 zł wykonanie 12.090 zł

            W powyższych paragrafach plan został wykonany w związku z licznymi pożarami na terenie gminy, plan ten zostanie zwiększony na najbliższej sesji.

            Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 3.843.681 zł wykonanie 1.958.455 zł co stanowi 50,9%. Wykonanie jest prawidłowe.

            Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85145 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 53.000 zł wykonanie 16 744 zł, wykonanie to jest poniżej upływu czasu, plan zostanie zrealizowany w II półroczu.

            Dz. 853 Opieka społeczna, plan 527.018 zł wykonanie 290.976 zł

co stanowi 55,2%. W związku z licznymi potrzebami w zakresie opieki społecznej plan zadań własnych gminy w rozdz. 85314 § 3110 plan 40.000 zł wykonanie 30.105 zł w tym zakresie został zrealizowany w 75%  plan ten będzie zwiększony w II półroczu 2003 w zależności od potrzeb jakie wystąpią.

            Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan zrealizowany w 38,9%. Plan będzie zrealizowany w II półroczu 2003 r.

            Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan

273.026 zł wykonanie 156.009 zł co stanowi 57,1% wykonanie zawyżone ze względu na to, że oświetlenia dróg, których gmina nie jest zarządcą Urząd Wojewódzki przydzielił za mało środków, czekamy na zwiększenie planu

w zakresie oświetlenia dróg.

W rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300 Zakup usług pozostałych

plan 55.984 zł wykonanie 24.916 zł co stanowi 37,4% planu – niskie wykonanie wynika z faktu, że za m-c marzec i czerwiec 2003r nie wpłynęły faktury za wywóz nieczystości. Plan ten będzie wykonany w II półroczu 2003r. 

            Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 111.723 zł wykonanie 52.210 zł plan wykonano w 46,7%, niskie wykonanie wynika z tego, że nie zostały zakupione w I półroczu krzesła zakup będzie w III kwartale 2003.

            Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 10.000 zł wykonanie 3.584 zł co stanowi 35,8%, plan będzie zrealizowany w II półroczu 2003r.

            Poniżej wykonanie dochodów i wydatków w działach oraz w pełnej szczegółowości.

 

 

                                                                                                                       Zał. Nr 1 do Zarządzenia Wójta

                                                                                                                        Nr 22/2003 w Starej Błotnicy

                                                                                                                        z dnia 05.08.2003 roku.

 

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów budżetu według działów za I pół.2003 rok.

 

 

 

                                                                             Plan           wykon.       %wykon.

                                                                                                                                                    

 

       010    Rolnictwo i łowiectwo                                                      18.871        1320         7,0

 

       700    Gospodarka mieszkaniowa                                             44.212         31.935      72,2

 

       750    Administracja publiczna                                                43.120      21.876        50,5

 

       751    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,       10.226       9.877       96,6

                 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

       754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   300        300        100,0

 

       756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   1.860.275     808.668     43,5

                 od innych jednostek nie posiadających osobowości

                 prawnej.

 

      758    Różne rozliczenia                                                          4.847.029    2.837.756    58,5

 

      801    Oświata i wychowanie                                                         8.160           8.154    99,9

 

      853    Opieka społeczna                                                             414.020     222.020      53,6

 

      900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  38.500       30,441      79,1

 

 

                                                                                   RAZEM         7.284.713   3.972.347   54,5                                                        

 

  

               

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za I pół. 2003 rok

 

Dz. Rozdz. §   Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                        Plan         w tym:

                                                                                                                                                           wyk.   %wyk.

010                   Rolnictwo i łowiectwo                                                                                 18.871   1.320    7,0

         01010           Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                      10.700

 

                     629   Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),     10.700

                              powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane

                              z innych źródeł.        

 

       01022           Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe  5.671  457    8,1

          

                              pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i

                              produktach pochodzenia zwierzęcego.

 

                     069   Wpływy z różnych opłat (za bloki świadectw)                                          5.671    457     8,1

 

         01095           Pozostała działalność                                                                             2.500   863   34,5      

 

                     075   Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu          2.300   863      37,5

                              Pańsstwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

                              sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze.

                     092   Pozostałe odsetki                                                                                     200     -                -

 

700                    Gospodarka komunalna                                                                      44.212     31.935     72,2

        70005           Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                   44.212     31.935     72,2

 

                      047  Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie  432           -               -

                              wieczyste nieruchomości.

                      075  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu   33.680     19.430       57,7

                               Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych

                               do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

                      084   Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych      10.000     12.497       125,0

                      092   Pozostałe odsetki                                                                                100             8            8,0

 

750                     Administracja publiczna                                                                  43.120     21.876        50,7

           75011           Urzędy wojewódzkie                                                                    32.018      17.234      53,9 

 

                       201   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  32.018   17.234    53,9 

                                 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

                                 gminie ustawami.

 

          75020             Starostwa powiatowe                                                                     4.902       2.451      50,0

 

                       232   Dotacje celowe otrzymane  z powiatu na zadania bieżące               4.902       2.451      50,0

                                 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

                                 terytorialnego.

       

           75023             Urzędy gmin                                                                                6.200        2.191       35,5

 

                        069   Wpływy z różnych opłat                                                              6.200       2.191      35,5

 

 

751                      Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli        10.226     9.877      96,6

                            i ochrony prawa  oraz sądownictwa.

           75101            Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i        703      354      50,4

                                 ochrony prawa

 

                        201   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań    703      354     50,4

                                  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

                                  ustawami.

 

          75110             Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                     9.523   9.523   100,0

 

         201    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację          9.523   9.523   100,0                                          zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

                                ustawami

 

754                      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    300       300     100,0

            75414            Ochrona cywilna                                                                            300         300    100,0

 

                         201   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  300        300    100,0

                                   bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

                                   ustawami.

 

756                      Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od                    1.860.275     808.668   43,5

            innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

           75601            Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                35.830     13.048    36,4

 

                        035    Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty    35.630      12.949   36,5

                                  w formie karty podatkowej.

                        091   Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat            200         99      49,5

 

           75615           Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od       270.340   130,129  48,1

                                 czynności  cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od

                                osób prawnych  i innych jednostek organizacyjnych.

                         031   Podatek od nieruchomości                                                           267.300   128.595   48,1

                         032   Podatek rolny                                                                                    920          658   71,5

                         033   Podatek leśny                                                                                    410         416  101,5

                         050   Podatek od czynności cywilnoprawnych                                        1.370       460    33,6

                         091   Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat            340         -            -

 

            75616            Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od     557.080  276.133   49,6

                                  spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

                                  i opłat lokalnych od osób fizycznych.

 

                         031   Podatek od nieruchomości                                                             138.460    70.567    51,0

                         032   Podatek rolny                                                                                301.130   153.740   51,1

                         033   Podatek leśny                                                                                  18.340     10.381   56,6

                         034   Podatek od środków transportowych                                             52.020     24.862   47,8

                         036   Podatek od spadków i darowizn                                                       5.360        246     4,6

                         037   Podatek od posiadania psów                                                                50            26     52,0

                         045   Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe              500           -          -

                         050   Podatek od czynności cywilnoprawnych                                       37.890    14.534   38,4

                         091   Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat         3.330     1.777    53,4

 

            75618            Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek          67.320   55.127  81,9

                                   samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

 

                         041   Wpływy z opłaty skarbowej                                                         14.120    10.556   74,8

                         048   Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                  53.000    44.571   84,1

                         091   Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           200        -           -

 

 

 

             75621           Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu     929.705  334.231  36,0

                                  państrwa

 

                         001   Podatek dochodowy od osób fizycznych                                     929.205  334.231    36,0

                         002   Podatek dochodowy od osób prawnych                                              500          38      7,6

758                       Różne rozliczenia                                                                        4.847.029   2.837.756   58,5

 

     75801           Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek               3.602.964   2.217.208  61,5

                                  samorządu terytorialnego.

 

                         292   Subwencja ogólna z budżetu państwa                                       3.602.964   2.217.208   61,5

            

             75802           Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin                     991.104    459.552   50,0   

 

                         292   Subwencja ogólna z budżetu państwa                                          991.104    459.552   50,0

            

             75805           Część rekompensacyjna subwencji ogólnej dla gmin           245.461    125.720    51,2

 

                         292   Subwencja ogólna z budżetu państwa                                          245.461   125.720    51,2

            

            75814           Różne rozliczenia finansowe                                                        7.500        -724         -

 

                             035   Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych          

                                     opłacony w formie karty podatkowej                                             -          -652         -

                              

                                036   Podatek od spadków i darowizn                                                -          -49           -

 

                                091    Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i

                                           opłat                                                                                        -           -23            -

 

801                      Oświata i wychowanie                                                                       8.160   8.154       99,9

     80101           Szkoły podstawowe                                                                     2.100    2.100     100,0

                   

                        201    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację       2.100    2,100     100,0

                                 zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

                                  gminie ustawami

 

             80195           Pozostała działalność                                                                6.060,-   6.054,-   99,9       

 

                        203   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację        6.060     6.054,-    99,9

                                  własnych zadań bieżących gmin.

 

853                       Opieka społeczna                                                                           414.020  222.020  53,6

 

             85313            Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za                11.000   5.600     50,9

                                    osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

 

201    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na          11.000      5.600     50,9

                                    realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

                                    zleconych  gminie ustawami.

 

              85314            Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na                    308.000    161.000    52,3

                                   ubezpieczenia społeczne

                           201   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 308.000   161.000    52,3

                                    zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

                                    gminie ustawami.

  

            85316            Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze             40.000          20.700    51,8

 

                            201   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  40.000          20.700    51,8

                                     zadń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

                                     gminie ustawami.

               85319            Ośrodki pomocy społecznej                                              32.000          17.200      53,8

 

                            201   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 32.000          17.200      53,8

                                    zadań  bieżących z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

                                     gminie ustawami.

 

                85395                      Pozostała działalność                                                23.020        17.520      76,1

 

                                201          Dotacje celowe itd.                                                   2.520             2.520   100,0

 

203               Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin.                         20.500               15.000        73,2 

 

             900                         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               38.500      30.441   79,1

 

               90015            Oświetlenie ulic, placów, dróg                                        38.500        30.441     79,1

 

                            201   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  38.500       30.441      79,1

                                    zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

                                     gminie ustawami.

 

                                                                   RAZEM:                                  7.284.713        3.972.347     54,5    

            

                                       

                                                                                                                          Zał. Nr 2 do Zarządzenia

                                                                                                                          Wójta w Starej Błotnicy

                                                                                                                           z dnia 05.08.2003r.

                                                                                                         

WYKONANIE

wydatków za I półrocze 2003 rok.

 

 Zestawienie według działów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Lp.    Dział           Nazwa działu                                                       Kwota           wykon.     %wykon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         1.      010         Rolnictwo i łowiectwo                                                  64.535,-      14.087,-        22,0

 

         2.      600        Transport i łączność                                                      941.992,-    127.209,-       13,5

 

         3.      700        Gospodarka mieszkaniowa                                            89.700,-     8.874,-           9,9

 

         4.      750        Administracja publiczna                                            1.082.104,-   543.622,-       50,2

 

         5.      751        Urzędy naczelnych organów władzy państwowej         10.206,-       9.523,-         93,3

                                kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

 

         6.     754         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  171.044    76.941,-      45,0

 

         7.     757         Obsługa długu publicznego                                                15.978,-    3.767,-       23,6

 

         8.     758          Różne rozliczenia                                                               89.300,-        -                -

 

         9.     801          Oświata i wychowanie                                                    3.843.681,-  1.958.455,-  51,0

           

       10.     851          Ochrona zdrowia                                                                 53.000,-    16.744,-     31,6

 

       11.     853          Opieka społeczna                                                              527.018,-    290.976,-    55,2

 

       12.     854          Edukacyjna opieka wychowawcza                                    51.386,-       20.000,-    38,9

 

       13.     900          Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.              273.026,-     156.009,-    57,1

 

       14.     921          Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                   111.723,-      52.210,-     46,7

 

       15      926           Kultura fizyczna i sport                                                    10.000,-       3.584,-       35,8

                                                                                                                            ----------------------------------------

                                                                            RAZEM                            7.334.713,-   3.282.001,-   44,7

                                             Spłata kredytu                                                       46.000,-            -      

  

 

 

 

              Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości za I pół. 2003 roku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Dz.  Rozdz.  §        Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                   Kwota    wyk.   %wyk.

        010                 ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                                                64.535,-   14.087,-    21,8 

 

         01010             Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                           39.000,-    2.630,-    6,7      

                     6050   Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        39.000,-    2.630,-       6,7

 

         01022             Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania           20.235,-    9.700,-     

                                monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i

                                produkcji   pochodzenia zwierzęcego.

                    4100    Wynagrodzenie ajencyjno-prowizyjne                                         2.835,-     1.900,-     67,0 

                    4210    Zakup materiałów i wyposażenia                                                 500,-           -           -   

                    4430    Różne opłaty i składniki                                                            16.900,-     7.800,-      46,2  

 

         01030             Izby rolnicze                                                                               5.300,-      1.753,-     33,2

                    2850    Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                                          5.300,-      1.753,-     33,2

 

       600                      TRANSPOTR  I  ŁĄCZNOŚĆ                                        941.992,-     127.209,-   13,5

 

         60016             Drogi publiczne gminne                                                      941.992,-  127.209,-    13,5

                    2320    Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące    60.000,-    60.000,-   100,0

                                realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

                                terytorialnego.

                    4210    Zakup materiałów i wyposażenia                                              71.000,-    37,428,-      52,7

                    4270    Zakup usług remontowych                                                      440.992,-     1.229,-       0,3     

                    4300    Zakup usług pozostałych                                                         20.000,-    19.992,-      100,0

                    6050    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    350.000,-     8.560,-        2,5

 

        700                      GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                                89.700,-     8.874,-       9,9

 

         70005             Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         17.700,-    8.288,-        46,8

                    4300    Zakup usług pozostałych                                                           7.200,-    5.443,-        75,6

                    4530    Podatek od towarów i usług VAT                                             6.000,-         63,-          1,1

                       4270    Zakup usług remontowych                                                     4.500,-    2.782,-         61,8

 

         75095             Pozostała działalność                                                         72.000,-       586,-          0,81

                    4300    Zakup usług pozostałych                                                       60.000,-      586,-           1,0

                    6050    Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    12.000,-         -                  -

                                

         750                       ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                             1.082.104,-    543.622,-    50,2

 

         75011             Urzędy wojewódzkie                                                             32.018,-    17.234,-       53,8

                    4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  23.966,-    12.643,-       52,8

                    4040    Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            1.972,-      1.972,-     100,0 

                    4110    Składki na ubezpieczenie społeczne                                           4.638,-     2.301,-        49,6

                    4120    Składki na Fundusz Pracy                                                             635,-        318,-        50,1

                    4210    Zakup materiałów i wyposażenia                                                 400,-          -                -

                    4300    Zakup usług pozostałych                                                              407,-         -                -

             75020             Urząd Powiatowy                                                                 4.902,-     2.451,-         50,0

                   4010     Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   4.073,-     2.037,-         50,0

                   4110     Składki na ubezpieczenie społeczne                                           729,-        364,-           49,9

                   4120     Składki na Fundusz Pracy                                                           100,-          50,-           50,0

 

         75022             Rady Gmin                                                                             39.300,-   21.486,-         54,7

                   3030     Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                38.300,-   20.600,-         53,8

                   4210     Zakup materiałów i wyposażenia                                                1.000,-       886,-           88,6

 

        75023              Urzędy Gmin                                                                          975.384,-   485.549,-        49,8

                   3020     Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń      1.130,-        1.101,-        97,4

                   4010     Wynagrodzenia osobowe pracowników                               566.327,-     261.610,-         46,2

                   4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      32.976,-      32.976,-        100,0

                   4110     Składki na ubezpieczenie społeczne                                    94.000,-      47.650,-           50,7

                   4120     Składki na Fundusz Pracy                                                  13.000,-        6.765,-           52,0

                   4140     Wpłaty na PFRON                                                                 5.520,-        2.942,-           53,3

                   4210     Zakup materiałów i wyposażenia                                         81.686,-     51.610,-            63,2

                   4260     Zakup energii                                                                          4.795,-       2.738,-            57,1

                   4270     Zakup usług remontowych                                                   34.000,-           -                     -

                   4300     Zakup usług pozostałych                                                 120.312,-       62.354,-        51,8

                   4410     Podróże służbowe krajowe                                                   9.800,-         5.127,-         52,3

                   4440     Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          11.838,-       10.676,-        90,2

                   6060     Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        ,-

 

        75047              Pobór podatków i opłat nie podatkowych należności       30.500,-    16.902,-         55,4

                                budżetowych

                   4100     Wynagrodzenia ajencyjno prowizyjne                                      27.500,-    16.825,-        61,2

                   4300     Zakup usług pozostałych                                                            3.000,-          77,-            2,6

 

        751               URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.      10.226,-  9.523,-    93,1

                             KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

        75101              Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli             703,-    -              -

                                i ochrony prawa oraz sądownictwa.

                    4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                584,-    -             -

                    4110    Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       105,-    -             -

                    4120    Składki na Fundusz Pracy                                                                         14,-    -             -

      

        75110                   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                        9.523,-   9.523,-     100,0

                       3030   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 6.721,-    6.721,-     100,0

                       4210   Zakup materiałów i wyposażenia                                               1.241,-    1.241,-     100,0

                       4260   Zakup energii                                                                                200,-       200,-     100,0

                       4300   Zakup usług pozostałych                                                           1.361,-    1.361,-     100,0                                                      

        754     BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA  PRZECIWPOŻ.  171.044,-   76.941,-   45,0

 

         75412             Ochotnicze Straże Pożarne                                                   150.744,-      76.941,-    51,0

                   3020      Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     12.000,-       12.000,-   100,0

                   4010     Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     24.380,-      13.260,-     54,4

                   4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              2.083,-        1.584,-     76,0

                   4110     Składki na ubezpieczenie społeczne                                             4.878,-       2.366,-     48,5

                   4120     Składki na Fundusz Pracy                                                               668,-          336,-     50,3

                   4210     Zakup materiałów i wyposażenia                                               19.654,-      19.304,-    98,2

                   4260     Zakup energii                                                                                7.625,-       3.487,-     45,7

                   4270     Zakup usług remontowych                                                       29.000,-       7.512,-     25,9    

                   4300     Zakup usług pozostałych                                                          12.180,-     12.090,-     99,3

                   4410     Podróże służbowe - krajowe                                                            600,-           51,-        8,5

                   4430     Różne opłaty i składki                                                                  5.000,-        4.315,-     86,3

                   4440     Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   676,-         630,-         93,2

                   6050     Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         7.000,-            -                -

                      6060     Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych          25.000,-           -                -

      

        75414              Obrona cywilna                                                                              300,-           -                -

                   4300     Zakup usług pozostałych                                                                 300,-           -               -

 

        75411              Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej               20.000,-         -                -

6620Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego                     20.000,-         -                 -

 

        757                      OBSŁUGA  DŁUGU  PUBLICZNEGO                                15.978,-     3.767,-    23,6

 

        75705              Obsługa kredytów podmiotów krajowych                                15.978,-      3.767,-     23,6

                   8070     Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów         15.767,-     3.767,-     23,6

                                papierów oraz pożyczek i kredytów.

 

        758                      RÓŻNE  ROZLICZENIA                                                        89.300,-         -             -

 

        75818              Rezerwy ogólne i celowe                                                         89.300,-          -               -                         

      4810     Rezerwa ogólna                                                                         38.150,-          -               -

                   4810     Rezerwa celowa                                                                           51.150            -               -

 

       801                      OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                    3.843.681,-    1.958.455,-   51,0 

 

        80101              Szkoły podstawowe                                                           2.640.785,-     1.320.025,-     50,0

                   3020     Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   136.455,-     67.612,-        49,6

                   3110     Świadczenia społeczne                                                               3.000,-           640,-         21,3

                   4010     Wynagrodzenia osobowe pracowników                             1.426.126,-      712.155,-       49,9

                   4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       110.000,-       105.182,-      95,6

                   4110     Składki na ubezpieczenie społeczne                                      292.402,-       152.389,-      52,1

                   4120     Składka na Fundusz Pracy                                                       40.066,-         21.345,-      53,3

                   4210     Zakup materiałów i wyposażenia                                         134.500,-        91.790,-        68,3

                   4240     Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           9.100,-         4.547,-       50,0

                   4260     Zakup energii                                                                         19.873,-        17.856,-       89,9

                   4270     Zakup usług remontowych                                                    217.146,-     37.839,-          17,4

                  4300     Zakup usług pozostałych                                                       65.000,-       39.534,-         60,8

                   4410     Podróże służbowe - krajowe                                               3.000,-          2.112,-         70,4

                   4440     Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych        88.117,-        65.146,-         73,9

                   6050     Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   96.000,-         1.878,-            2,0

                                                                         

        80104              Oddziały klas "0" w przedszkolach i w szkołach         253.425,-        141.960,-       56,0

                                 podstawowych

                   3020     Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  18.380,-        8.877,-         48,3

                   4010     Wynagrodzenia osobowe pracowników                              170.478,-        92.758,-       54,4

                   4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      9.703,-          9.699,-      100,0

                   4110     Składki na ubezpieczenie społeczne                                       35.428,-         17.842,-       50,4

                   4120     Składki na Fundusz Pracy                                                       4.854,-           2.518,-       51,9

                   4210     Zakup materiałów i wyposażenia                                             500,-              266,-        53,2

                   4240     Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          2.500,-            -                -

                   4300     Zakup usług pozostałych                                                         500,-               -                -

                   4440     Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        11.082,-         10.000,-        90,2

 

               80110              Gimnazja                                                                    834.347,-          420.541,-     50,4

                   3020     Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  54.520,-       27.811,-        51,0

                   3110     Świadczenia społeczne                                                               3.000,-            -                  -

                   4010     Wynagrodzenia osobowe pracowników                                522.000,-       245.134,-      47,0

                   4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         37.240,-        36.835,-       98,9

                   4110     Składki na ubezpieczenie społeczne                                      108.941,-       52.751,-       48,4

                   4120     Składki na Fundusz Pracy                                                      14.928,-        7.459,-        50,0

                   4210     Zakup materiałów i wyposażenia                                           34.000,-      17.412,-        51,2

                   4240     Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek            5.000,-        3.933,-        78,7

                   4260     Zakup energii                                                                            5.000,-           -                  -

                   4300     Zakup usług pozostałych                                                         15.000,-       7.206,-         48,0

                   4410     Podróże służbowe - krajowe                                                       1.000,-            -                 -

                   4440     Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            33.718,-       22.000,-        65,3

 

        80113              Dowożenie uczniów do szkół                                               90.397,-       56.241,-        62,2

                   3020     Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń        400,-             57,-         14,3

                   4010     Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  27.280,-      17.805,-        65,3

                   4110     Składki na ubezpieczenie społeczne                                           6.664,-       2.884,-         43,3

                   4120     Składki na fundusz pracy                                                             913,-          425,-          46,6

                   4210     Zakup materiałów i wyposażenia                                            22.375,-      13.715,-        61,3

                   4300     Zakup usług pozostałych                                                         31.750,-      20.455,-        64,4

                   4440     Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               1.015,-          900,-        88,7

 

       80146               Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       18.667,-      13.634,-       73,0    

                   4300     Zakup usług pozostałych                                                      16.000,-       12.312,-      77,0

                   4410     Podróże służbowe krajowe                                                      2.667,-        1.322,-       49,6

 

       80195               Pozostała działalność                                                           6.060,-          6.054,-      99,9

                   4440     Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           6.060,-         6.054,-      99,9

 

       851                      OCHRONA  ZDROWIA                                                 53.000,-    16.744,-     31,6

 

        85154             Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                       53.000,-    16.744,-      31,6

                   2830     Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie   3.000,-   -            -

                                zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

                                publicznych

                   3030     Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                16.000,-      9.641,-         60,3

                   3110     Świadczenia społeczne                                                                15.000,-          -                  -

                   4210     Zakup materiałów i wyposażenia                                                5.000,-      4.774,-         95,5

                   4300     Zakup usług pozostałych                                                           13.000,-     2.329,-         17,9

                   4410     Podróże służbowe krajowe                                                           1.000,-           -                -

 

       853                      OPIEKA  SPOŁECZNA                                                      527.018,-   290.976,-     55,2

 

        85313              Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

      niektóre  świadczenia z pomocy społecznej.                   11.000,-   4.735,-          43,1

                   4130     Składki na ubezpieczenie społeczne                                           11.000,-     4.735,-         43,1

 

       85314               Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 348.000,-  189.853,-      54,6

                                społeczne

                  3110      Świadczenia społeczne w tym:                                                 338.213,-  185.775,-      54,9

                                z dotacji                                                                                     298.213,-  155.670,-       52,2

                                ze środków własnych                                                                 40.000      30.105,-       75,2  

                  4110      Składki na ubezpieczenie społeczne                                            9.787,-      4.078,-        41,7

 

      85316                Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                40.000,-      20.700,-        51,8

                 3110       Świadczenia społeczne                                                              40.000,-      20.700,-        51,8

       

     85319                Ośrodki pomocy społecznej                                                    81.074,-      47.310,-      58,4

                 3020       Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń          370,-           225,-      51,8

                 4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    54.005,-      28.064,-     58,4

                 4040       Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              4.128,-       4.128,-     100,0

                 4110       Składki na ubezpieczenie społeczne                                        10.394,-       5.364,-       51,6

                 4120       Składki na Fundusz Pracy                                                           1.424,-         775,-       53,0

                 4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                             5.300,-      3.587,-       67,7

                 4260       Zakup energii                                                                                533,-        300,-        56,3

                 4300       Zakup usług pozostałych                                                           2.967,-     2.967,-      100,0

                 4410       Podróże służbowe - krajowe                                                         600,-        600,-       100,0

                 4440       Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                1.353,-      1.320,-        97,6

 

      85395                Pozostała działalność                                                               46.944,-      28.378,-      60,5

                 3110       Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)                             36.000,-       24.245,-      67,4

                 4010       Wynagrodzenie osobowe pracowników                                      7.000,-       1.427,-       20,4

                 4110       Składki na ubezpieczenie społeczne                                            1.252,-          100,-         8,0

                 4120       Składki na Fundusz Pracy                                                             172,-            86,-       50,0

                    4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                            2.520,-       2.520,-       100,0

 

      854                       EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA                  51.386,-      20.000,-     38,9

      

      85401                 Świetlice szkolne                                                                   51.386,-      20.000,-      38,9

                 3020         Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń      3.800,-        1.992,-     52,4

                 4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     33.270,-      13.033,-     39,2

                 4040        Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              1.451,-           762,-      52,5

                 4110        Składki na ubezpieczenie społeczne                                           6.826,-         2.554,-     37,2

                 4120        Składki na Fundusz Pracy                                                             939,-            404,-     43,0

                 4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                               1.000,-           255,-      25,5

                 4240        Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                               700,-             -             -

                 4300        Zakup usług pozostałych                                                           1.500,-            -             -

                 4440        Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               1.900,-       1.000,-     52,6

 

       900        GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA  273.026,-  156.009,-  57,1

 

       90003                 Oczyszczanie miast i wsi                                                       78.172,-      32.601,-      41,7

                 3020         Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                        361,-           346,-      95,8

                 4010         Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   15.800,-      7.914,-        50,1

                 4040         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          1.185,-     1.185,-       100,0

                 4110         Składki na ubezpieczenie społeczne                                          3.048,-    1.519,-         49,8

                 4120         Składki na Fundusz Pracy                                                           418,-       221,-         52,9

                 4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                                 700,-         -                -

                 4300         Zakup usług pozostałych                                                        55.984,-     20.916,-       37,4

                 4440         Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 676,-         500,-        74,0

 

       90015                 Oświetlenie ulic                                                                 194.854,-    123.408,-     63,3

                 4260         Energia                                                                                  160.000,-      88.904,-     55,6

                 4300         Zakup usług pozostałych                                                       34.854,-      34.504,-     99,0

 

 

 

       921         KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO   111.723,-    52.210,-   46,7 

   

       92116                 Biblioteki                                                                               111.723,-     52.210,-    46,7

                 3020         Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         575,-         169,-     29,4

                 4010         Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    65.240,-     28.486,-    43,7

                 4040         Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              3.518,-      3.518,-     100,0

                 4110         Składki na ubezpieczenie społeczne                                           12.300,-     6.332,-       51,5

                 4120         Składki na Fundusz Pracy                                                           1.700,-       913,-        53,7

                 4210         Zakup materiałów i wyposażenia                                             11.849,-    2.387,-       20,2

                 4240         Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek            7.000,-     4.312,-      61,6

                 4260         Zakup energii                                                                              1.351,-       928,-       68,7

                 4300         Zakup usług pozostałych                                                            4.862,-     3.017,-     62,1

                 4410         Podróże służbowe - krajowe                                                           960,-       248,-      25,8

                 4440         Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                2.368,-     1.900,-      80,2

 

 

        926                        KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT                                      10.000,-    3.584,-     35,8

 

        92695                Pozostała działalność                                                              10.000,-    3.584,-       35,8

                 4210         Zakup materiałów                                                                        4.000,-    1.697,-       42,4

                 4300         Zakup usług pozostałych                                                             4.000,-     1.519,-       38,0

                 4410         Podróże służbowe krajowe                                                         2.000,-       368,-        18,4

  

                                                        RAZEM   WYDATKI      7.334.713,-       3.282.001,-    44,7                          

 

 

 

                                                                                                                                Zał. Nr 3

                                                                                                                                 do Zarządzenia Wójta

                                                                                                                               w Starej Błotnicy Nr 22/2003

                                                                                                                     z dnia 05.08.2003 roku

 

WYKONANIE

 dotacji na zadania zlecone za I półrocze 2003 rok.

 

 

Dz.     Rozdz.     §          Nazwa działu, rozdz., §                                                    Plan   wyk.  %wyk         

 

750                                 Administracja publiczna                                                    32.018  17.234  53,9

           75011                  Urzędy wojewódzkie                                                            32.018  17.234  53,9

                        201         Dotacje celowe otrzymane z budżetu                                   32.018  17.234  53,9

państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami                                   

 

751                                Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

                                      kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                     10.226   9.877    96,6

            75101                Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,                  703      354       50,4

                                      kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                    

                        201        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na             703      354     50,4

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych  zadań zleconych gminie ustawami               

 

                75110                        Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                 9.523    9.523    100,0

                                201            Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na     9.523    9.523    100,0

                                      realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

                                      innych zadań zleconych gminie ustawami

 

754                                Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      300   300        100,0

            75414                Obrona cywilna                                                                               300   300        100,0

                          201      Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                    300   300         100,0

            realizację zadań bieżących z zakresu administracji

            rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                

 

801                                        Oświata i wychowanie                                                    2.100   2.100   100,0

                80101                        Szkoły Podstawowe                                                                                              2.100  2.100   100,0

                                201            Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na      2.100  2.100   100,0

                                      realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

                                      zadań zleconych gminie ustawami.

 

853                               Opieka społeczna                                                                 393,520  207.020  52,6

           85313                Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby        11.000      5.600  50,9

                                     pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej                 

201          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na       11.000     5.600  50,9

realizację zadań bieżących z zakresu administracji                 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                

           

           85314                Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia      308.000  161.000 52,3

                                     społeczne i zdrowotne                                                                      

              201     Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na            308.000  161.000 52,3

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami               

         

           85316                Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                     40.000   20.700  51,8

201          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na      40.000   20.700  51,8

realizacje zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                

         

          85319                 Ośrodki pomocy społecznej                                                      32.000  17.200  53,8

201            Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na         32.000  17.200  53,8

realizacje zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami         

               

85395                      Pozostała działalność                                                        2.520  2.520  100,0

                201                Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  2.520  2.520  100,0

                         realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

                         zadań zleconych gminie ustawami.                                                                                                                                                                        

900                               Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  38.500  30.441  79,1

 

           90015                Oświetlenie ulic, placów i dróg                                               38.500  30.441  79,1

201          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na      38.500  30.441  79,1

realizacje zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                   

 

 

 

                                                               Ogółem dotacje:                                  476.664    269.423    56,0

 

 

 

WYKONANIE

Dochodów związany z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

 

 

750                          Administracja publiczna                                                                 6.787  2.490  36,7

 

          75011            Urzędy Wojewódzkie                                                                         6.787  2.490  36,7

                     235     Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  6.787  2.490  36,7

                                jednostkom samorządu terytorialnego

 

 

                                                                                            Zał. Nr 4

                                                                                                                             do Zarządzenia Wójta 

                                                                                                                               w Starej Błotnicy Nr 22/2003

                                                                                                                              z dnia 05.08.2003 roku

 

WYKONANIE

                  wydatków z dotacji na zadania zlecone na 2003 rok.

 

 

Dz.     Rozdz.     §          Nazwa działu, rozdz., §                                                   Plan     wyk.  %wyk.

 

750                                 Administracja publiczna                                              32.018   17.234   53,8

 

          75011                   Urzędy wojewódzkie                                                      32.018   17.234   53,8

                         4010      Wynagrodzenia osobowe pracowników                         23.966   12.643   52,7

                         4040       Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                  1.972    1.972    100,0

                         4110       Składki na ubezpieczenia społeczne                                4.638   2.301     49,6

                         4120       Składki na Fundusz Pracy                                                   635     318      50,1

                         4210       Zakup materiałów i wyposażenia                                        400       -           -

                         4300       Zakup usług pozostałych                                                     407       -           -

 

751                                  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

                                        kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa              10.226   9.523    93,1

 

           75101                   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,              703       -          -

                                         kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 

                         4010       Wynagrodzenia osobowe pracowników                            584        -            -

                         4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                                 105        -            -

                         4120        Składki na Fundusz Pracy                                                  14         -            -

 

                75110                           Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                      9.523   9.523     100,0

                                3030             Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       6.721   6.721     100,0

                                4210             Zakup materiałów wyposażenia                                      1.241  1.241      100,0

                                4260             Zakup energii                                                                   200    200       100,0

                                4300             Zakup usług pozostałych                                          1.361  1.361    100,0 

                                            

754                                   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                                         przeciwpożarowa                                                          300       -             -

 

           75414                    Obrona cywilna                                                              300        -            -

                        4300         Zakup usług pozostałych                                                300        -            -

 

801                                              Oświata i wychowanie                                         2.100    2.100             100,0

 

                80101                           Szkoły podstawowe                                             2.100    2.100             100,0

                                4240             Zakup pomocy naukowych                                 2.100    2.100             100,0

                                               

853                                   Opieka społeczna                                                           393.520  204.903       52,1

           85313                    Składki na ubezpieczenia zdrowotne                          11.000     4.735         43,1

                                         opłacane za osoby pobierające, niektóre

                                         świadczenia z pomocy społecznej                                              

                        4130         Składki na ubezpieczenia zdrowotne                          11.000      4.735        43,1

        

            85314                   Zasiłki i pomoc w naturze                                         308.000    159.748      51,9

                        3110         Świadczenia społeczne                                              298.213    155.671      52,2

                        4110         Składki na ubezpieczenia społeczne                             9.787       4.077       41,6

          

           85316                    Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne                                   40.000    20.700       51,7

                                         i wychowawcze                                                                          

                        3110         Świadczenia społeczne                                                 40.000    20.700       51,7

         

           85319                   Ośrodki pomocy społecznej                                          32.000    17.200        53,7

3020           Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane                        150        145          96,6

do wynagrodzeń                                                                              

                        4010        Wynagrodzenia osobowe pracowników                       21.800     9.811         45,0

                        4040        Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                 2.000     2.000        100,0

                        4110        Składki na ubezpieczenia społeczne                               4.255     1.829          43,0

                        4120        Składki na Fundusz Pracy                                                 583        236          40,5

                        4210        Zakup materiałów i wyposażenia                                      300        300        100,0

                        4260        Zakup energii                                                                    300         300        100,0

                        4300        Zakup usług pozostałych                                                1.479     1.479        100,0

                        4410        Podróże służbowe krajowe                                                250        250        100,0

4440           Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń             883        850          96,3

                 Socjalnych       

               

85395                          Pozostała działalność                                               2.520      2.520        100,0

                4210                     Zakup materiałów i wyposażenia                2.520        2.520   100,0

                                                                                                  

                                                                                        

900                                 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska       38.500   25.985,14    67,5

            90015                 Oświetlenie ulic, placów, dróg                                      38.500   25.985,14    67,5

                        4260        Zakup energii                                                               38.500   25.985,14    67,5

 

 

                                                             Ogółem:                                          476.664,-    259.745,14    54,5

                                       

 

 

 

                                                                                                                           Zał. Nr 5 do Zarządzenia Wójta

                                                                                                                           Nr 22 z dnia 05.08.2003r.

 

 

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dotacji na zadania powierzone na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

 Dz.   rozdz.   §           Nazwa działu, rozdz. §                              Plan       wykon.      %

                               WYKONANIE DOCHODÓW

 

 750                        Administracja publiczna                             4.902,-   2.451,-      50,0

          75020           Starostwa powiatowe                                     4.902,-   2.451,-      50,0

                     232    Dotacje celowe otrzymane z powiatu na       4.902,--  2.541,-      50,0

                               zadania bieżące realizowane na podstawie

                               porozumień (umów) między jednostkami

                               samorządu terytorialnego.

 

                               WYKONANIE WYDATKÓW

 

600                         Transport i łączność                                  60.000,-   60.000,-   100,0

          60016           Drogi publiczne gminne                              60.000,-   60.000,-   100,0

                     2320  Dotacje celowe przekazane dla powiatu     60.000,-    60.000,-  100,0

                               na zadania bieżące realizowane na podstawie

                               porozumień (umów) między jednostkami

                               samorządu terytorialnego.

 

750                        Administracja publiczna                             4.902,-    2.451,-     50,0

         75020           Starostwa powiatowe                                     4.902,-    2.451,-     50,0

                    4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników        4.073,-    2.037,-     50,0

                    4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                 729,-       364,-     49,9

                    4120  Składki na Fundusz Pracy                                100,-          50,-     50,0

 

754                        Bezpieczeństwo publiczne i ochrona        20.000,-           -           -

                              przeciwpożarowa      

         75411           Komendy powiatowe Państwowej Straży   20.000,-            -           -

                              Pożarnej.

                   6620   Dotacje celowe przekazane dla powiatu     20.000,-             -          -

                              na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane

                              na podstawie porozumień (umów) między

                              jednostkami samorządu terytorialnego.

                                                OGÓŁEM WYDATKI             84.902,-    62.451,-   73,5

          

 

 

                                                                               Zał. Nr 6 do Zarządzenia

                                                                                                         Wójta Nr 22 z dnia 5.08.2003r

 

 

Wykonanie

inwestycji za I półrocze 2003 r

 

1.        Budowanie wodociągu w Grodzisku i Kadłubku

plan 39.000 zł wykonanie 2.630 zł wykonano projekt pod budowę wodociągu.

 

2.        Budowa drogi p. Jakubów

plan 150.000 zł wykonanie 8.560 zł.- za prace przygotowawcze do inwestycji

(projekt, dokumentacja)

 

                3.  Budowa drogi Błotnica – Ryki

plan 200.000 zł wykonania brak

 

4.        Opracowanie koncepcji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji gminy

plan 12.000 zł wykonanie brak

 

5.        Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stara Błotnica

plan  25.000 zł wykonanie nie zrealizowane

 

6.        Zakup specjalistycznego samochodu na podstawie porozumienia

z powiatem 20.000 zł inwestycja nie zrealizowana

 

7.        Budowa garażu dla OSP Pierzchnia

plan 7.000 zł inwestycja nie zrealizowana

 

8.        Modernizacja kotłowni w Szkole Publicznej w Starym Gożdzie

plan 96.000 zł wykonanie 1.878 zł

 

 

                Ogółem plan inwestycji 549.000 zł wykonanie 13.068 zł co stanowi

2,4% planu rocznego.

                Inwestycje będą zrealizowane w II półroczu 2003 r.

               

 

 

 

                                                                                                              Zał. Nr 7 do Zarządzenia

                                                                                                             Wójta Nr 22 z dnia 05.08.2003r     

 

Sprawozdanie

 

         Z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

za I półrocze 2003 r.

Stan funduszy na początek roku 3.974 zł.

 

1.        Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

plan 8.000 zł wykonanie 3.484 zł.

 

2.        Wydatki za obsługę rachunku bankowego 100 zł.

 

 

Stan funduszy na 30.06.2003 r – 7.358 zł.

 

 

 

                                                                                                                  Zał. Nr 8 do Zarządzenia

                                                                     Wójta Nr 22 z dnia 05.08.2003.

 

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania planu zakładu budżetowego

Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Starej Błotnicy za I półrocze 2003r.

 

DOCHODY

 

 

 

Dz.    Rozdz.   §            Nazwa dochodu                                        Plan           Wykonanie            %

 

 

010                         ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                  273.059,-          114.345,-         41,8

            01010         Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi     273.059,-          114.345,-         41,8

                      069   Za przyłącza wodociągowe                                   6.000,-              3.300,-         55,0

                      075   Dochody z najmu i dzierżawy                                                           540,-

                      083   Za pobór wody                                                  266.160,-           108.916,-        41,0

                      092   Pozostałe odsetki                                                       899,-              1.589,-      176,0

                                            OGÓŁEM DOCHODY                     273.059,-           114.345,-        

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania wydatków zakładu budżetowego]

Zakład Gospodarki Komunalnej

w Starej Błotnicy za I półrocze 2003r.

 

WYDATKI

 

 

 

Dz.   Rozdz.   §      Nazwa wydatku                                                  Plan         Wykonanie        %

 

 

010                           ROLNICTWI I ŁOWIECTWO                273.059,-      113.887,-         41,7                                    

          01010             Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi  273.059,-     113.887,-         41,7                                                                 

                      3020    Nagrody i wydatki osobowe                               745,-            367,-           49,3

                                  nie zaliczane do wynagrodzeń                   

                      4010    Wynagrodzenia osobowe prac.                      99.638,-        57.600,-          57,8

                      4040    Dodatkowe wynagrodzenia roczne                  8.030,-          4.265,-         53,1

                      4110    Składki na ubezpieczenia społeczne              16.890,-          8.641,-         51,2

                      4120    Składki na Fundusz Pracy                               2.315,-          1.301,-         56,2

                      4210    Zakup materiałów i wyposażenia                   10.000,-          2.343,-         23,4

                      4260    Zakup energii                                                 64.106,-        24.374,-        38,0

                      4300    Zakup usług pozostałych                               21.255,-          7.371,-         34,7

                      4410    Podróże służbowe krajowe                              3.020,-           2.186,-         72,4

                      4430    Różne opłaty i składki                                   25.500,-          3.435,-         13,5

                      4440    Odpisy na Zakładowy Fundusz                       2.700,-          1.830,-         67,8

                                  Świadczeń Socjalnych

                       4530    Podatek od towarów i usług VAT                 18.860,-            174,-            0,9

 

                                               Razem                                              273.059,-        113.887,-         41,7

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

    

 

Zarządzenie Nr 23/2003

Wójta Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 6 sierpnia 2003r

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2003r.

 

            Na podstawie art 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U Nr 142, poz 1591z 2001r)

oraz art 116 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U Nr 15 poz 148 z 2003r z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana Dz. U Nr 65 poz 594 z 2003r) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 30 stycznia 2003r Nr V/22/2003 postanawia się:

 

§ 1

            Zmniejsza się plan wydatków w:

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy ogólne o kwotę 14.500 zł.

 

§ 2

            Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.500 zł w następujących działach:

Dz – 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3000 zł.

Dz – 853 Opieka społeczna o kwotę 11.500 zł w tym:

-          rozdz. 85314 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł.

-          rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł.

 

§ 3

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  30/2003

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 17 listopada 2003 roku

                        w   sprawie:     nadania     Regulaminu    Organizacyjnego     Urzędu     Gminy

                                                            w   Starej   Błotnicy

 

                Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.               o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) postanawia się:

                                                                                      § 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starej Błotnicy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

                                                                                     § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

 

                                                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                                      Stanisław Białkowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W STAREJ BŁOTNICY

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Urząd Gminy jest biurem przy pomocy, którego Wójt Gminy Stara Błotnica realizuje zadania:

 1. własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie gminnym, ustaw szczególnych i uchwał Rady Gminy,

 2. zlecone z zakresu administracji rządowej,

 3. przyjęte w drodze porozumień z innymi podmiotami.


§ 2

Urząd gminy jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.


§ 3

Siedzibą Urzędu jest miejscowość Stara Błotnica.


§ 4

Pracownicy Urzędu Gminy są pracownikami samorządowymi.


§ 5

Prawa i obowiązki pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.


Rozdział II

Podział zadań pomiędzy Wójtem, Skarbnikiem Gminy, Sekretarzem Gminy


§ 6

Do wyłącznej kompetencji Wójta należy:

 1. kierowanie pracą Urzędu Gminy,

 2. wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego, który reprezentuje interesy Wójta w postępowaniu dyscyplinarnym,

 3. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 4. prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

 5. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

 6. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 7. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,

 8. ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

 9. wykonywanie uchwał Rady Gminy,

 10. przedkładanie na sesjach Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał Rady Gminy,

 11. reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

 12. gospodarowanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy.

 13. Koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i zakładów komunalnych,

 14. ustalanie przepisów wewnętrznych pracy Urzędu Gminy,

 15. reprezentowanie gminy w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

 16. załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,

 17. gospodarowanie funduszem płac oraz innymi funduszami urzędu,

 18. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 19. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

 20. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy,

 21. rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy, dotyczących działalności Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7

Do kompetencji Skarbnika Gminy należy:

 1. kierowanie Referatem Finansowym,

 2. opracowywanie projektów budżetu gminy,

 3. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

 4. wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy,

 5. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

 6. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy, zgłaszanie swoich propozycji Radzie Gminy,

 7. kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz sołectw,

 8. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy.

§ 8

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy. Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 1. kontrola wewnętrzna Urzędu Gminy w zakresie zgodności decyzji i działań referatów z przepisami obowiązującego prawa,

 2. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i regulaminu wewnętrznego urzędu,

 3. organizowanie współdziałania z sołectwami i jednostkami organizacyjnymi gminy,

 4. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,

 5. zapewnianie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszystkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

 6. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

 7. nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych Urzędu Gminy,

 8. nadzór nad bazą lokalową Urzędu, gospodarką urządzeniami i materiałami na terenie Urzędu,

 9. wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.


  Rozdział III

  Wewnętrzna struktura organizacyjna


§ 9

W skład Urzędu Gminy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Urząd Stanu Cywilnego,

 2. Referat Finansowy,

 3. Samodzielne stanowiska pracy.


§ 10

W Urzędzie Gminy tworzy się następujące samodzielne stanowiska pracy:

 1. Radca Prawny,

 2. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, Komisji i Kadr,

 3. Stanowisko ds. budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej,

 4. Stanowisko ds. rolnych, statystki, drogownictwa, ochrony p.poż. i archiwum zakładowego,

 5. stanowisko ds. działalności gospodarczej, mienia komunalnego, i obrotu nieruchomościami Agencji Rolnej Skarbu Państwa,

 6. Stanowisko ds. ewidencji ludności, ochrony cywilnej, BHP i spraw socjalnych,

 7. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

§ 11

Kierownicy referatów pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy działają z upoważnienia Wójta.


§ 12

Do wspólnych zadań referatów i komórek równorzędnych należą w szczególności:

 1. koordynowanie i stymulowanie procesów rozwoju społeczno -gospodarczego gminy,

 2. posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych. Ciągłe aktualizowanie przepisów prawnych.

 3. inicjowanie i opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń i decyzji oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie prowadzonych spraw,

 4. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

 5. współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi na terenie gminy,

 6. współdziałanie z właściwymi organami rządowej administracji ogólnej,

 7. przygotowywanie odpowiedzi na skargi, wnioski, interpelacje według właściwości,

 8. opracowywanie do projektów wieloletnich programów rozwoju w zakresie swojego działania,

 9. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.


§ 13

Zakres czynności pracowników samorządowych określa Wójt.


§ 14

Do podstawowego zakresu działania poszczególnych referatów i równorzędnych komórek należą:

 1. Urząd Stanu Cywilnego

  Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów szczególnych a zwłaszcza:

  - Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństw,

  - Sporządzanie aktów małżeństw i aktów zbiorczych, wystawiania wypisów i zaświadczeń,

  - Prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg małżeństw,

  - Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń i zgonów w oparciu o dokonywanie zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, kompletowanie dokumentów o aktach zbiorczych do ksiąg, odpisów i zgonów, wydawanie wpisów oraz zaświadczeń, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadania nazwiska dziecku przez męża matki,

  - Współpracy z innymi organami w sprawach urodzeń i zgonów,

  - Przechowywania i konserwacji ksiąg Stanu Cywilnego oraz akt zbiorczych do ksiąg, dokonywanie w księgach przypisków i wzmian dodatkowych oraz powiadamianie o tych czynnościach organów przechowujących odpisy ksiąg, wydawanie wypisów z ksiąg,

  - Przekazywanie ksiąg 100 – letnich do Państwowego Archiwum Wojewódzkiego,

  - Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem archiwum ksiąg Stanu Cywilnego,

  - Prowadzenie kartoteki lub skorowidzów aktów stanu cywilnego,

  -Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed kierownikiem innego Urzędu Stanu Cywilnego,

  - Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa lub miesięcznego terminu wyczekiwania oraz innych decyzji wynikających z przepisów prawa o aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

  - Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość prowadzenia ich, oraz organizuje uroczyste wręczanie tych dokumentów,

  - Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu przydzielonych spraw,

  -Sporządzanie informacji z zakresu prowadzonych spraw pod obrady Sesji Rady,

  - Merytoryczne rozpatrywanie skarg i wniosków.

 2. Do zadań Referatu Finansowego należy:

  -Przygotowywanie projektu budżetu,

  - Wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz przedkładanie wniosków z zakresu gospodarki finansowej Radzie Gminy,

  - Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,

  -Kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych sołectw, oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych podlegających Radzie Gminy,

  -Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,

  - Prowadzenie ewidencji składników mienia gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie,

  - Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym,

  - Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

  - Opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

  - Sporządzanie listy płac dla pracowników,

  - Naliczanie i przekazywanie podatku dla Urzędu Skarbowego w oparciu o listy płac , umowy zlecenia, o dzieło,

  - Naliczanie i przekazywanie składki ZUS oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,

  - Naliczanie zasiłków oraz prowadzenie dokumentacji do zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, pogrzebowych, porodowych macierzyńskich, opiekuńczych i wychowawczych,

  - Prowadzenie kart gospodarstwa,

  - Prowadzenie księgowości podatkowej,

  - Prowadzenie kasy,

  - Zaopatrywanie i sprzedaż znaków skarbowych,

  - Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

  - sporządzanie raportów kasowych.

 3. Do zadań Radcy Prawnego należy:

  - kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy a w szczególności wydawanie opinii w sprawach projektów uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta,

  - udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

  - udzielanie informacji o:

  - zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie działalności urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,

  - uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

  - uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana, lub rozwiązanie stosunku prawnego,

  -występowanie w imieniu Wójta w postępowaniu sądowym na podstawie udzielonych pełnomocnictw,

 4. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, Komisji, Kadr:

  - udzielanie informacji o kompetencjach organów i instytucji,

  -obsługa prawna, kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady Gminy, Wójta, a w tym:

  - organizowanie posiedzeń Rady Gminy oraz przygotowywanie materiałów,

  - organizowanie posiedzeń Komisji Rady,

  - prowadzenie ewidencji oraz publikacja Uchwał Rady Gminy, przedstawianie ich wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr. 16, poz. 95 z późn. zm. ),

  -ewidencja uchwał Komisji oraz zarządzeń wewnętrznych Wójta,

  -współpraca ze stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy i jednostkach poległych Radzie Gminy,

  - organizacja współpracy z sołectwami,

  - współdziałanie ze związkami zawodowymi i partiami politycznymi na ternie gminy,

  - współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy,

  - nadzór nad wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskie, Senatu, Rady Gminy, Samorządu mieszkańców, ławników do Sądów Rejonowych,

  - prowadzenie spraw osobowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy,

  - gospodarowanie etatami, funduszem płac oraz nadzór i kontrola w jednostkach podporządkowanych Radzie Gminy,

  - współpraca z Wojewódzkim oraz Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudnienia i bezrobotnych,

  -przygotowywanie dokumentacji w związku z wyborem, powołaniem, zaszeregowaniem, awansowaniem i odwoływaniem dyrektorów (kierowników) kierowników ich zastępców zakładów i instytucji podporządkowanych Radzie Gminy, ogłaszanie konkursów na dyrektorów,

  - sprawy związane z przestrzeganiem dyscypliny pracy, a w szczególności prowadzenie listy obecności, rejestru delegacji, książki wyjść pracowników w godzinach pracy i kart ewidencyjnych,

  -wydawanie i cofanie legitymacji ubezpieczeniowych,

  - prowadzenie rejestru pracowników Urzędu i rejestru pracowników podlegających obowiązkowej służbie wojskowej,

  - prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwianie spraw i wniosków wpływających do Urzędu,

  - opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

  - odpowiada za ochronę danych osobowych znajdujących się w zbiorach i na stanowisku pracy oraz zabezpieczenie tych danych,

  - przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków oraz okresowe sprawozdanie stanu ich załatwiania,

 5. Stanowisko ds. budownictwa, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej:

  - przygotowywanie terenów budowlanych, współdziałanie z innym podmiotami realizującymi inwestycje na terenie gminy oraz dbałość o stan komunalnych zasobów mieszkaniowych,

  - nadzór, koordynowanie, wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych budynków, które są własnością komunalną oraz w jednostkach podległych Radzie Gminy,

  - prowadzenie spraw i koordynacja przedsiębiorstw i innych jednostek gospodarczych gminy,

  - wydawanie pozwoleń na budowę,

  - prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

  -współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru urbanistycznego i budowlanego,

  - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  - przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego realizacji robót budowlano- montażowych, remontów i rozbiórek,

  - prowadzenie spraw związanych z zarządem, utrzymaniem i ochronną gminnych obiektów zabytkowych,

  - prowadzenie książek obiektów budowlanych jednostek podległych Radzie Gminy,

  -wydawanie zaświadczeń odnośnie budownictwa, przestrzennego zagospodarowania oraz o stanie technicznym budynków,

  - zgodnie z ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej – nadzór nad budową obiektów zgodnie z wymogami o ochronie przeciwpożarowej i zatwierdzoną dokumentacją techniczną,

  - przygotowywanie nakazów dotyczących dokonywania rozbiórek budynków zniszczonych ponad 70 % i kontrola wykonywania tego obowiązku przez zainteresowanych,

  - przygotowywanie nakazów usunięcia usterek budowlanych kominów i palenisk na koszt właścicieli oraz dokonywania innych czynności zmierzających do usunięcia niebezpieczeństw dla ludzi i mienia,

  - organizowanie zespołów odbudowy, przebudowy i remontu obiektów pożarniczych i przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,

  - przedstawianie Wójtowi wniosków w powyższej sprawie,

  - nadzór nad usługami kominiarskimi i elektrycznymi – oświetlenia uliczne, remonty linii niskiego napięcia , instalacji odgromowych,

  - nadzór nad kotłowniami jednostek podległych Radzie Gminy, zaopatrzenie tych kotłowni w opał i wyposażenie w odpowiedni sprzęt,

  - stosowanie przepisów dotyczących utrzymania czystości na terenie gminy oraz nadzór nad wywozem śmieci w jednostkach podległych Radzie Gminy,

  - zakładanie, rozszerzanie i zamykanie cmentarzy komunalnych oraz utrzymanie ich w należytym stanie, a także stosowanie innych przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych na terenie gminy,

  - wykonywanie zadań wynikających z prawa lokalnego,

  - egzekucji administracyjnej w sprawach lokalowych, kontroli i analizy gospodarki lokalami pozostającymi w dyspozycji Rady Gminy,

  - zawieranie umów z wynajmującymi, naliczanie czynszów i innych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, kaucji mieszkaniowych,

  - opłat za urządzenia techniczne uzyskiwane przy zmianie mieszkań,

  - planowanie, organizowanie, nadzór nad wykonaniem inwestycji komunalnych,

  - współpraca z komitetem budowy w zakresie infrastruktury technicznej,

  - organizowanie przetargów na inwestycje (remonty) komunalne. Opał dla jednostek organizacyjnych oraz przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych,

  - ogłaszanie przetargów,

  - przekazywanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji cenowych z postępowania o zamówieniach publicznych na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej listem poleconym,

  - zlecanie podkładów geodezyjnych pod inwestycje,

  - sporządzanie umów na wykonanie inwestycji i remontów,

  - odpowiedzialna jest za końcowy odbiór,

  - zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy,

  - merytoryczne rozpatrywanie skarg i wniosków,

  - odpowiada za ochronę danych osobowych znajdujących się w zbiorach i na stanowisku pracy i zabezpieczenie tych danych,

 6. Stanowisko ds. rolnych, statystki, drogownictwa, ochrony p.poż i archiwum zakładowego:

  - Przestrzegać ustawy - „Prawo o ruchu drogowym” - wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny, jeżeli impreza powodująca utrudnienie ruchu lub wymagająca korzystania z dróg ma się odbyć na obszarze rejonu,

  - nadzór nad budową, modernizacją, urządzeniem i ochroną dróg, urządzeń, chodników i placów,

  - organizowanie przetargów na zagadnienia objęte zakresem czynności oraz przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych:

  - ogłaszanie przetargów,

  - przekazywanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji cenowych z postępowania o zamówieniach publicznych na roboty budowlane oraz kopię oferty najkorzystniejszej listem poleconym,

  - zlecanie podkładów geodezyjnych na roboty ujęte w pkt 2,

  - sporządzanie umów na roboty ujęte w pkt 2,

  odpowiedzialna jest za końcowy odbiór inwestycji,

  -Ustawy o drogach publicznych – wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich,

  - wydawanie opinii w sprawie zaliczenia drogi w kategorii dróg gminnych i lokalnych,

  - zaliczenie drogi do kategorii dróg zakładowych,

  - planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i lokalnych,

  - orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej, do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,

  - wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,

  -wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej,

  - prowadzenie spraw z zakresu klęsk żywiołowych jak pożary, katastrofy w komunikacji drogowej,

  - prowadzenie spraw z zakresu przejezdności dróg w okresie zimy oraz sprawowania nadzoru nad odśnieżaniem,

  - czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach publicznych,

  - występowania z wnioskiem w sprawie ustalenia sieci przystanków autobusowych i rozkładów jazdy,

  - nadzoru nad sadzeniem i utrzymaniem zadrzewień przy drogach i prawidłowej gospodarki tym zadrzewieniem,

  - utrzymanie mostów i przepustów na drogach,

  - budowy i utrzymania dróg, ulic i placów publicznych, chodników, mostów, przepustów,

  - organizowanie i prowadzenie dokumentacji drogowych czynszów społecznych,

  - ochrona przeciwpożarowa – prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy,

  - przestrzegać ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej – opracowywanie programów ochrony przeciwpożarowej,

  - prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad ochroną przeciwpożarową i ochroną mienia w jednostkach podległych Radzie Gminy, organizowanie kontroli,

  - prowadzenie spraw rejestracji OSP oraz nadzór nad tymi jednostkami,

  - prowadzenie spraw związanych z nadzorem Wójta nad działalnością Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i OSP w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie przeciw pożarowej jak i statutów,

  - prowadzić sprawy współdziałania z organami ochrony przeciwpożarowej,

  - prowadzić sprawy ochrony przeciwpożarowej wynikającej z przepisów o powszechnym obowiązku ochrony p. poż. ,

  - prowadzić sprawy koordynacji prac innych stanowisk i jednostek podległych Radzie Gminy w zakresie ochrony przeciw pożarowej,

  - rozliczanie kierowców i osoby odpowiedzialne za motopompy z paliwa,

  - prowadzić inwentaryzację środków trwałych jak i przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu OSP oraz ewidencja tych przedmiotów, prowadzenie ksiąg inwewntarzowych,

  -prowadzenie spraw z zakresu NFOZ,

  - prowadzenie w zakresie zgromadzeń, zabaw publicznych, zbiórek publicznych,

  - koordynowanie działalności gminnych placówek służby zdrowia, aptek, szkół oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, kultury i sztuki, turystyki i sportu,

  - współpraca z organami inspekcji sanitarnej, zakładami lecznictwa odwykowego, i domami opieki społecznej,

  - inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury i sztuki,

  - wspieranie, stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie sportu turystyki i wypoczynku,

  - prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP oraz nadzór w jednostkach podporządkowanych Radzie Gminy,

  w zakresie kultury

  - opracowywanie planu rozwoju życia kulturalnego i czytelniczego na terenie gminy w porozumieniu z organizacjami związkowymi, społecznymi, kulturalnymi, i gospodarczymi,

  - prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem planów, finansowaniem oraz dotowaniem działalności jednostek organizacyjnych o charakterze kulturalnym,

  - sprawy związane z inspirowaniem, nadzorowaniem i koordynowaniem działalności kulturalnej na terenie gminy,

  -zapewnienie warunków dla rozwoju zawodowej i amatorskiej twórczości artystycznej oraz sztuki ludowej,

  - sprawy związane z inicjowaniem i popieraniem społecznego ruchu kulturalnego,

  - sprawy związane z koordynowaniem działalności w zakresie inwestycji, adaptacji i poprawy bazy lokalowej oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt i urządzeni placówek kultury,

  - sprawy związane z przeprowadzeniem kontroli działalności placówek kultury oraz nadzorem nad działalnością społecznych ognisk artystycznych i innych placówek kulturalnych,

  - sprawy związane z aktywizowaniem i inspirowaniem działalności Gminnego Społecznego komitetu ds. Kultury,

  - sprawy związane z prognozowaniem oraz planowaniem rozwoju wszystkich form kultury,

  w zakresie kultury fizycznej i turystyki,

  - sprawy związane z prognozowaniem oraz planowaniem rozwoju wszystkich form kultury fizycznej i turystycznej oraz współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach,

  - sprawy związane z finansowaniem kultury fizycznej i turystyki a w szczególności planowania i rozdziału na ten cel środków budżetowych i pozabudżetowych,

  - sprawy związane z koordynacją, nadzorem i kontrolą, w stosunku do wszystkich instytucji i organizacji działających na terenie gminy w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki,

  - sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie publicznej działalności sportowej,

  - sprawy związane z koordynacją działalności w zakresie budownictwa, remontów i konserwacji obiektów oraz urządzeń sportowych,

  - powoływanie ośrodków sportu i rekreacji,

  sprawy związane z zatwierdzeniem budżetu i sprawozdań finansowych, lokalnych stowarzyszeń kultury fizycznej i turystyki, jak również nadzoru nad ich działalnością,

  - sprawy związane z koordynacją planów przygotowań do sezonu turystycznego oraz kontroli i przebiegu,

  - sprawy związane z koordynacją planów przygotowań organizowania informacji turystycznej i wypoczynku świątecznego,

  w zakresie lasów niepaństwowych

  - wydawanie decyzji o zalesieniu gruntu leśnego,

  - sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością spółek leśnych,

  - przyjmowanie od właścicieli lasów podań na wyrąb drzew z lasu i przekazywanie do Nadleśnictwa,

  - sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań gospodarczych przez Lasy Państwowe,

  - kierowanie pracami komisji kwalifikującej grunty rolne pod zalesienie,

  w zakresie zadrzewień

  - organizowanie prac zadrzewieniowych (sadzenie, pielęgnacja),

  - opracowywanie planów zadrzewień,

  - zamawianie i rozdział materiału zadrzewieniowego,

  - kontrola stanu istniejących zadrzewień,

  - wydawanie zezwoleń na wyrąb drzew i zadrzewień,

  - wydawanie decyzji na wyrąb drzew z pasa drogowego,

  w zakresie łowiectwa

  - wykorzystywanie czynszu dzierżawnego na hodowlę zwierzyny leśnej,

  - kwalifikowanie i wydawanie decyzji w sprawie zaorania upraw zniszczonych przez zwierzynę łowną,

  - wydawanie decyzji w sprawie odszkodowań łowieckich w przypadku odwołania się rolnika od decyzji nadleśnictwa,

  - wydawanie legitymacji i odznak służbowych dla strażaków łowieckich,

  - współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich i nadleśnictwami w zakresie gospodarowania łowieckich terenów gminy,

  w zakresie produkcji zwierzęcej

  - nadzór nad prawidłowym rozrodem zwierząt gospodarskich,

  - ustalanie sieci punktów kopulacyjnych,

  - typowanie bądź opiniowanie nabywców indywidualnych, sprawowanie nadzoru nad punktami kopulacyjnymi,

  - rozprowadzenie materiału hodowlanego,

  - współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

  - prowadzenie wszelkich dokumentacji i sprawozdawczości z tego zakresu,

  w zakresie produkcji roślinnej

  - meldunki z zakresu prac polowych podawać o kontakt z instruktorami WOPR oraz sołtysami wsi i własnego rozeznania,

  w zakresie ochrony roślin

  - opracowywanie meldunków z wykonania w zakresie ochrony roślin,

  - prowadzenie statystyki z zakresu rolnictwa,

  - inicjowanie przedsięwzięć zna rzecz wzrostu produkcji roślinnej i zwierzęcej,

  - współpraca i nadzór nad jednostkami obsługującymi rolnictwo,

  - sporządzanie statystki oraz nadzór nad statystyką w zakresie rolnictwa,

  - współdziałanie z jednostkami państwowymi i spółdzielczymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska,

  - prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej,

  - nadzór nad gminnymi wysypiskami śmieci w tym likwidacja dzikich wysypisk,

  - prowadzenie dokumentacji przyrody,

  - prowadzenie spraw z zakresu: klęski żywiołowe, katastrofy w rolnictwie jak: huragany, powodzie, gradobicia śnieżyce, itp. Rozmiaru zniszczeń i wynikające z tego skutki, szacunkowe straty oraz podjęte działania w celu ich likwidacji. Występujące niedobory wody – przyczyny,

  - przewidywanie w planie zaopatrzenia wsi w wodę oraz w planie melioracji i zadań związanych z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym,

  - prowadzenie spraw z zakresu zanieczyszczenia wód – niedobory wód (zaistniałe awarie zanieczyszczenia wód powodujące zagrożenia dla komunalnych ujęć wody. Rozmiary tych zanieczyszczeń, podjęte działanie w celu ich likwidacji. Występujące niedobory wody – przyczyny),

  - organizowanie prac związanych z ochroną płodów rolnych w okresie wzmożonego zagrożenia przeciwpożarowego,

  - prowadzenie szacunków plonów,

  - koordynacja i ustalanie zadań w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji urządzeń i obiektów melioracyjnych oraz wykonanie zadań z zakresu „Prawo wodne”,

  - organizowanie racjonalnej gospodarki na użytkach zielonych i torfowych,

  - nadzór nad konserwacją urządzeń melioracyjnych oraz uczestniczenie w odbiorze robót konserwacyjnych,

  - nadzór nad kanalizacją i szambami wiejskimi,

  - obsługa radio-telefonu i faksu,

  - spisywanie zeznań świadków lub wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym na terenie gminy – Stara Błotnica,

  - zawieranie umów dzierżawnych na okres 10 lat do celów rentowo emerytalnych,

  - prowadzenie kroniki gminy,

  - prowadzenie archiwum zakładowego,

  - sporządzanie sprawozdań z prowadzonych spraw,

 7. Stanowisko ds. działalności gospodarczej, mienia komunalnego i obrotu nieruchomościami Agencji Rolnej Skarbu Państwa

  w zakresie handlu i działalności gospodarczej,

  - prowadzenie rejestru działalności gospodarczej,

  - wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń i koncesji, o ile przepisy odrębnych ustaw tak stanowią,

  - kontrola przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców,

  - promowanie przedsiębiorczości na ternie gminy,

  - prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,

  - współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców,

  - programowanie i planowanie działalności handlowej, usługowej, gastronomicznej i rzemieślniczej,

  - koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie jednostek prowadzących działalność gospodarczą,

  - sprawy związane z ustalaniem godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych oraz czasowego zamknięcia tych placówek,

  - sprawy związane z wydawaniem zezwoleń stałych i jednorazowych na sprzedaż napoi alkoholowych,

  - opracowywanie analiz i wniosków w zakresie działalności gospodarczej,

  - opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

  - opracowywanie i przygotowywanie informacji, materiałów niezbędnych na posiedzeniu Rady Gminy i ich organów,

  z zakresu komunalizacji mienia gminnego

  - przygotowywanie wniosków do sądu o zasiedzenie,

  - prowadzenie rejestru gruntów, działek i budynków do samorządu (do komunalizacji),

  - typowanie gruntów, działek i budynków do sprzedaży: wydzierżawianie, sporządzanie wykazów, sprzedaż i i przekazywanie propozycji Wójtowi Gminy,

  - przygotowywanie materiałów i przeprowadzanie przetargów,

  - opracowywanie decyzji kwalifikujących chętnych na nabywców oraz umów dzierżawnych,

  - naliczanie czynszów za najem lub dzierżawę gruntów,

  - dopilnowanie, aby były naniesione zmiany geodezyjne,

  - prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z przejęciem mienia komunalnego,

  z zakresu Agencji Rolnej Skarbu Państwa

  -protokolarne przyjmowanie gruntów,

  - prowadzenie rejestru gruntów,

  - opracowywanie decyzji kwalifikujących chętnych na nabywców oraz umów dzierżawnych,

  - przygotowywanie materiałów i przeprowadzanie przetargów związanych ze sprzedażą gruntów,

  - podejmowanie czynności związanych z likwidacją bezumownego użytkowania,

  - prowadzenie rejestru wydanych decyzji i zawartych umów dzierżawnych,

  - przekazywanie niezbędnych materiałów do Referatu Finansowego odnośnie gruntów i działek do wymiaru podatków,

  - współpraca ze Starostwem Powiatowym w Białobrzegach w zakresie znoszenia współwłasności ze Skarbem Państwa, scalaniem gruntów, scalaniem dokumentacji niezbędnej w celu uregulowania stanu prawnego,

  - prowadzenie ewidencji gruntów leśnych przeznaczonych do zalesienia oraz innych nie nadających się do rolnego wykorzystania,

  - bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi oraz uczestniczenie w szkoleniach,

  - merytoryczne rozpatrywanie skarg i wniosków,

  - odpowiada za ochronę danych osobowych znajdujących się w zbiorach i na stanowisku pracy oraz zabezpieczenie tych danych,

  - wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,

  - wydawanie koncesji na zarobkowy przewóz osób,

  - naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste,

  - rekultywacja gruntów i prowadzenie rejestru gruntów rekultywowanych.

 8. Stanowisko ds. ewidencji ludności, obrony cywilnej, BHP i spraw socjalnych

  w zakresie operacyjno-organizacyjnym

  - udział w opracowywaniu planów obrony cywilnej, prowadzenie ewidencji sił i środków obrony cywilnej biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, katastrof i awarii oraz prac użyteczno-obronnych w ramach czynów społecznych,

  - nadzór nad utrzymaniem w gotowości systemów alarmowania i powiadamiania,

  - nadzór nad organizacją szkolenia doskonalącego kadry kierowniczej formacji samoobrony oraz udział w planowaniu ćwiczeń i ćwiczeniach tych formacji,

  - nadzór nad sprawozdawczością i sporządzanie sprawozdawczości z całokształtu zagadnień związanych z obroną cywilną,

  w okresie ostrzegania i alarmowania oraz służby wykrywania skażeń

  - udział w planowaniu przedsięwzięć związanych z budową i rozbudową systemu alarmowania dla potrzeb ostrzegania ludności i zakładów pracy,

  - organizacja i nadzór prowadzenia treningów powszechnego ostrzegania oraz ewidencja środków alarmowych i kontrola systemu alarmowego,

  - nadzór elementów systemu wykrywania skażeń (OAS, PPS, POW, Jądr. POSK, patrole rozpoznania ogólnego)znajdującego się na podległym terenie,

  - organizowanie szkolenia elementów SWS i koordynowania ich organizacyjnej gotowości oraz znajomości miejsc ich rozwinięcia w okresie zagrożenia,

  w zakresie inżynieryjno – technicznym

  - w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie zadań szczególnych oraz trybu ich realizacji,

  - udział w planowaniu przedsięwzięć w zakresie zabezpieczania ludności przed skutkami rażenia, zabezpieczenie w urządzenia specjalne (PZS an, POO, POŁr, itp.),

  - udział w planowaniu przedsięwzięć w zakresie zabezpieczenia ludności w wodę, zaciemnienia gminy, wsi i zakładów pracy,

  -nadzór nad konserwacją istniejących budowli ochronnych i urządzeń specjalnych ,

  w zakresie szkolenia obronnego i popularyzacja zagadnień z OC

  - udział w opracowaniu planów szkolenia masowego i popularyzacja zagadnień OC,

  - współpraca z organizacjami działającymi na rzecz obronności kraju,

  - reprezentować szefa WIOC na wszelkiego rodzaju uroczystościach i wystąpieniach,

  - udział i kontrola popularyzacji zagadnień OC (filmy, wystawy, pogadanki, propaganda wizualna),

  w zakresie zaopatrzenia i zagadnień budżetowych

  - kontrola realizacji rozdzielników sporządzonych przez WIOC na sprzęt techniczny i wojskowy,

  - kontrola i prowadzenie ewidencji sprzętu technicznego wg asortymentów, kategorii i stanu ilościowego oraz nadzór nad konserwacją sprzętu techniczno – wojskowego i OC będącego na wyposażeniu formacji Obrony Cywilnej,

  - udział i nadzorowanie rocznej inwentaryzacji sprzętu techniczno – wojskowego i znajdującego się w magazynach formacji OC,

  - kontrola realizacji przydzielonych kredytów na cele OC zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - refundowanie rachunków realizowanych w zakresie OC i WIOC,

  - prowadzenie spraw obronnych,

  - przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny przez wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach,

  -organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalanie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,

  - uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,

  - czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,

  - tworzenie formacji obrony cywilnej,

  - przeznaczenie na stanowiska komendantów obrony cywilnej,

  - nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

  - prowadzenie akcji posłanniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - prowadzenie magazynu OC oraz odpowiada materialnie za stan magazynu,

  - podpisuje wszystkie rachunki i faktury pod względem merytorycznym z zakresu prowadzonych spraw,

  - merytoryczne rozpatrywanie skarg i wniosków,

  - prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP w Urzędzie Gminy oraz nadzór w Jednostkach podporządkowanych Radzie Gminy – prowadzenie dokumentacji,

  - odpowiada za ochronę danych osobowych znajdujących się w zbiorach i na stanowisku pracy oraz zabezpieczenie tych danych,

  - powierza się obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym,

  - upoważnia się administratora bezpieczeństwa informacji do podejmowania zadań zabezpieczających system informatyczny przed niepowołanym dostępem do zgromadzonych w nim zbiorów danych osobowych,

  - prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż w Urzędzie Gminy oraz nadzór nad w jednostkach podporządkowanych Radzie Gminy – prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie,

  - szkolenie wstępne odnośnie spraw BHP i p.poż pracowników,

  - prowadzenie spraw socjalnych pracowników samorządowych,

  - odpowiada za kserokopiarkę w swoim pokoju,

  - prowadzenie ewidencji ludności oraz wszystkich spraw związanych z ewidencją ludności,

  - wydawanie decyzji w sprawach związanych z ewidencją ludności,

  - wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności,

  - zaopatrzenie materiałowo techniczne na cele administracji. Zakup materiałów, pomocy biurowych, druków, inwentarza biurowego dla gminy i jednostek podległych Radzie Gminy oraz konserwacja inwentarza biurowego,

  - zaopatrzenie Urzędu Gminy i jednostek podległych Radzie Gminy w tablice urzędowe i w pieczęcie urzędowe.

 9. Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

  - przestrzeganie i stosowanie ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999r. Nr 11, poz. 95),

  - organizowanie ochrony informacji niejawnych,

  - klasyfikacja informacji niejawnych,

  - udostępnianie informacji niejawnych,

  - postępowania sprawdzającego, w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanej dalej „postępowaniem sprawdzającym”,

  - szkolenie w zakresie informacji niejawnych,

  - ewidencjonowanie, przestrzeganie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie rękojmi zachowania tajemnicy, w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego oraz w ankiecie bezpieczeństwa przemysłowego,

  - organizacji kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych,

  - ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,

  - stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnych.Rozdział IV

Postanowienia końcowe


§ 15

Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy.


§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.).

WÓJT


Stanisław Białkowski

                                      

                                                           

           

   

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/2003

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 20 listopada 2003 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2003 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. Z późn. zm. ; ostatnia zmiana Dz. U. Nr. 65 poz. 594 z 2003r. ), § 12 Uchwały Nr V/22/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 30 stycznia 2003r. oraz pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu Oddział Finansów i Budżetu: z dnia 07.11.2003r. znak FIN -R – 3050/33/2003 postanawia się:


§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w:

Dz. 853 Opieka społeczna

rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 9.250 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 7.336.992 zł.

a plan dochodów na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 9.250 zł. i wynosi 439.138 zł.


§ 2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków w:

Dz. 853 Opieka społeczna

rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 9.250 zł.

Wprowadza się zmiany w:

Dz. 853 Opieka społeczna

rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

zmniejsza się plan w:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 952 zł.

a zwiększa się plan w:

§ 3110Świadczenia społeczne o kwotę 952 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.759.163 zł.

A plan dotacji na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 9.250 zł. i wynosi 439.138 zł.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


WÓJT

Stanisław BiałkowskiUZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 31/2003 Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 20 listopada 2003 roku


W związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 9.250 zł. zwiększa się plan dochodów oraz wydatków na powyższą kwotę i przeznacza na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.

WÓJT

Stanisław Białkowski


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 32/2003

WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 28 listopada 2003 roku


w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących

własność Gminy.


Na podstawie art. 25, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543 i zmiany) oraz w wykonaniu Uchwały Nr IX/55/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie zbycia nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Stara Błotnica, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 2990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i zmiany) – Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza, co następuje:


§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolne położone na terenie gminy Stara Błotnica oraz ustala się cenę wywoławczą, minimalne postąpienie oraz wysokość wadium.


1.Obręb ewidencyjny Nowy Kadłubek:

1/dz.nr 128 o pow. 0,57 ha

-cena wywoławcza – 1.600 zł.

-minimalne postąpienie – 50 zł.

-wadium – 160 zł

2/dz.nr 129 o pow. 0,35 ha

-cena wywoławcza – 900 zł

-minimalne postąpienie – 30 zł

-wadium – 90 zł

3/dz.nr 130 o pow. 0,27 ha

-cena wywoławcza – 800 zł

-minimalne postąpienie – 30 zł

-wadium – 80 zł

4/dz.nr 302 o pow. 1,30 ha

-cena wywoławcza – 4.100 zł

-minimalne postąpienie – 100 zł

-wadium – 410 zł

5/dz.nr 303 o pow. 0,63 ha

-cena wywoławcza – 2.300 zł.

-minimalne postąpienie – 50 zł.

-wadium – 230 zł.

6/dz.nr 309 o pow. 1,47 ha

-cena wywoławcza – 4.700 zł

-minimalne postąpienie -100 zł

-wadium – 470 zł

7/dz.nr 487 o pow. 2,10 ha

-cena wywoławcza – 4.600 zł.

-minimalne postąpienie – 100 zł.

-wadium – 460 zł


 1. Obręb ewidencyjny Stare Żdżary:

  1/dz.nr 437/4 o pow. 0,23 ha

-cena wywoławcza – 800 zł.

-minimalne postąpienie – 50 zł.

   -wadium – 80 zł

   § 2.

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Stanisław Białkowski

                                   

ZARZĄDZENIE NR 33

WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

Z dnia 08 grudnia 2003 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dożywianie dzieci w 4 szkołach na terenie gminy Stara Błotnica


§ 1

Powołuje się Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w następującym składzie:

Przewodniczący: -Stanisław Sobieraj

Członkowie: -Zofia Dyl

-Wanda Jastrzębska

-Grażyna Stefańczyk


§ 2.

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy stanowiącym za nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3.

Komisja w wyżej wymienionym składzie przeprowadzi przetarg na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty.


§ 4.

Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.


§ 5.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 17 grudnia 2003 r.


§ 6.

Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy.


§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT

Stanisław Białkowski
Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Nr 33

Wójta Gminy Stara Błotnica


REGULAMIN PRACY


Komisji przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na dożywianie dzieci w 4 szkołach na terenie Gminy Stara Błotnica.

 1. Komisja działa na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica Nr 33 z dnia 08 grudnia 2003 roku.

  1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

  2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

 1. Do zadań Komisji należy:

  1. Opracowanie materiałów przetargowych wraz z projektem umowy.

  2. Ogłoszenie przetargu.

  3. Publiczne otwarcie ofert.

   2.3.1. Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 17 grudnia 2003 r. o godz. 12:00.

   2.3.2. Przed otwarciem każdej z ofert Przewodniczący Komisji sprawdzi i okaże obecnym stan zabezpieczenia ofert.

   2.3.3. Po otwarciu każdej z ofert Przewodniczący Komisji odczyta : -nazwę , adres oferenta i proponowaną cenę.

  4. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

   2.4.1. W trakcie procedury oceny ofert Komisja określi czy każda z ofert:

   - spełnia kryteria i zasady określone w ustawie o zamówieniach publicznych,

   - została prawidłowo sporządzona i podpisana,

   - zawiera w wymaganych w materiałach przetargowych dokumenty i oświadczenia,

   - dokona sprawdzenia ofert pod kątem oczywistych pomyłek, przedłoży korekty do akceptacji oferenta.

 1. Z powyższych czynności, Komisja sporządzi protokół wraz z załącznikami.

 2. Komisja przedłoży do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Stara Błotnica kompletny protokół postępowania.

 3. W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta , którego oferta została wybrana , Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty z pośród pozostałych uważanych za ważne.

 4. Komisja upoważniona jest do przygotowania treści ogłoszenia o wynikach do publikacji zgodnie z art. 50 ustawy o zamówieniach publicznych.

  WÓJT

  Stanisław Białkowski


ZARZĄDZENIE Nr 34/2003

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 12 grudnia 2003 rokuw sprawie: przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Uchwały budżetowej


Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późn zm. ; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 roku Nr 162. poz. 1568), oraz art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr.15, poz. 148 z późn zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr. 189, poz. 1851), pisma Ministra Finansów znak: ST3 – 4820-81/2003 z dnia 29 listopada 2003 r.; pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu znak: FIN I/301/3011/163/2003 z dnia 24 października 2003 r. ; pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD-3101/32/03 z dnia 10 października 2003 roku w sprawie przydzielenia dotacji, postanawia się:


§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego, w którym:

  -dochody budżetu ustalono w wysokości 8.148.215 zł.

  - wydatki budżetowe ustalono w wysokości 7.855.615 zł.§ 2.

zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT

Stanisław Białkowski

ZARZĄDZENIE Nr 35/2003

z dnia 16 grudnia 2003 roku

Wójta Gminy Stara Błotnica


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 i zmiany) zarządza się co następuje:


§ 1.

W związku z ogłoszeniem z dnia 17.12.2003 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsiach Nowy Kadłubek i Stare Żdżary powołuje się Komisję do jego przeprowadzenia w składzie:

Przewodniczący - Stanisław Sobieraj

Członkowie - Krystyna Kucharczyk

- Wanda Jastrzębska§ 2.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.12.2004 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 7.


§ 3.

Komisja Przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1988 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT

Stanisław Białkowski


ZARZĄDZENIE Nr 36/2003

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 17 grudnia 2003 roku


w sprawie : powołania Komisji d/s zniszczenia dokumentów niearchiwalnych kategorii „B” powstałych podczas przeprowadzenia referendum unijnego w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku


Na podstawie § 5 ust. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją , zasad ich kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Radomiu znak: DRD-0124/15/03 z dnia 15 grudnia 2003 roku, powołuję Komisję w składzie:

 1. Wanda Jastrzębska -Przewodniczących Komisji

 2. Zofia Dyl - Członek Komisji

 3. Witold Jach - Członek Komisji


Komisja w/w wymienionym składzie dokona zniszczenia przez spalenie w kotłowni Gminnego Ośrodka Kultury w Starej Błotnicy dokumentacji niearchiwalenej kategorii „B” powstałej podczas przeprowadzenia referendum unijnego w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku.

Z komisyjnego zniszczenia należy sporządzić protokół w 2 egzemplarzach i oryginał przesłać do Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Radomiu.


WÓJT

Stanisław BiałkowskiZARZĄDZENIE Nr 37/2003

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 18 grudnia 2003 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2003 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z 2001r.), art. 116 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. Z późn. zm. ; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 65, poz. 594 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 30 stycznia 2003 r. Nr V/22/2003 postanawia się:


§ 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 rezerwa ogólna o kwotę 13.487 zł.


§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.400 zł.

rozdz. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych o kwotę 763 zł.


Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75022 Rady Gmin

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.500 zł.


Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.600 zł.


Dz. 853 Opieka społeczna

rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.224 zł.


§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w 2003r. w:


Dz.750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy Gmin

zmniejsza się plan w:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł

§ Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000 zł.

a zwiększa się w:

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14.000 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł.


rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

zmniejsza się plan w :

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.400 zł.

a zwiększa się w:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.400 zł


Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

zmniejsza się plan w:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.900 zł.

a zwiększa się w:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.900 zł.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Stanisław Białkowski


 

ZARZĄDZENIE Nr 38/2003

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 31 grudnia 2003 rokuw sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stara Błotnica


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i § 9 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stara Błotnica (Zarządzenie Wójta Gminy Stara Błotnica Nr 30/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku)

Zarządzam co następuje:


§ 1.

W referacie Finansowym tworzy się następujące stanowiska pracy:

1.Zastępca Głównego Księgowego.

 1. Inspektor (trzy stanowiska).

 2. Podinspektor (trzy stanowiska).


§2.

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stara Błotnica otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.


§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 roku.WÓJT

Stanisław BiałkowskiZARZĄDZENIE Nr 39/2003

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 03.11.2003 r.


w sprawie: zmiany w zakładowym planie kont
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm. ; ostatnia zmiana Dz. U. Nr 65, poz. 594 z 2003 r. ) zarządzam co następuje:§ 1.

Wprowadzam z dniem 03. 11. 2003 r. zmiany w istniejącym planie kont dodaje się konto 260 – zobowiązania finansowe.

Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych.

Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartości spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewniać możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.

Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.11.2003 r.

WÓJT

Stanisław Białkowski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-29 11:49:42
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 11:49:42
 • Liczba odsłon: 318
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1087981]

przewiń do góry