Zarządzenia 2004 / I półrocze

ZARZĄDZENIE NR 1

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 02 stycznia 2004 r.


w sprawie : wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo – księgowych.


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), art. 28 a i 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.; ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 ) oraz § 11 ust. 3 i 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadzam instrukcję kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo-księgowych stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.WÓJT


Stanisław Białkowski
Załącznik do zarządzenia Nr 1

Wójta Gminy

Stara Błotnica

Z dnia 02-01-2004 r.


INSTRUKCJA KONTROLI FINANSOWEJ, ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, ZAKŁĄDOWEGO PLANU KONT ORAZ OBIEGU DOWODÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH


 1. Niniejsza instrukcja opracowana została w oparciu o przepisy prawne wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji.

 1. Przestrzeganie i ścisłe stosowanie instrukcji zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej oraz własną ochronę majątku jednostki..

 2. Nieprzestrzeganie postanowień instrukcji stanowi naruszenie obowiązków służbowych, za które w stosunku do osób winnych będą wyciągane wnioski służbowe i dyscyplinarne przewidziane w Regulaminie Pracy.

 3. Zakładowy plan kont stanowi załącznik nr 2.

 4. Obieg dokumentów finansowo – księgowych przedstawi załącznik nr 3.

 5. Procedury kontroli finansowej przedstawia załącznik nr 4.

 6. Wzory podpisów osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i zatwierdzenie dowodów księgowych – załącznik nr 5.

 7. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji - załącznik nr 6.
WÓJT


Stanisław BiałkowskiZałączniki nr 1; 2; 3; 4; 5; 6 są dostępne dla zainteresowanych osób w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy


ZARZĄDZENIE Nr 2/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 12 stycznia 2004


W sprawie powołania stałej Komisji przetargowej zamówień publicznych. Na podstawie art. 20 a ust. 1i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z roku 2002 Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej (Dz. U. Nr 82 poz. 743).


§ 1

 1. Powołuje się stałą komisję przetargową w związku z udzieleniem zamówień publicznych w składzie :

  Przewodniczący - Stanisław Sobieraj

  Oraz członków komisji: - Zofia Dyl

  - Wanda Jastrzębska

  - Krystyna Kucharczyk

 2. Sekretarzem komisji jest każdorazowo członek komisji - pracownik merytoryczny w zakresie udzielonego zamówienia.


§ 2

Komisja przetargowa działa zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie stanowiącym załącznik do zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT


Stanisław BiałkowskiZałącznik nr 1

Do Zarządzenia 2/2004 r.

Wójta Gminy Stara BłotnicaREGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia zamówień publicznych i wyboru ofert

 1. Komisja działa na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 12-01-2004, Nr 2/2004

  1.1 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

  1.2 Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

 2. Do zadań Komisji należy:

  2.1 Opracowanie materiałów przetargowych wraz z projektem umowy.

  2.2 Ogłoszenie przetargu

  2.3 Otwarcie ofert.

   2.3.1 Komisja dokona otwarcia ofert w dniu przetargu.

   2.3.2 Przed otwarciem każdej z ofert Przewodniczący Komisji sprawdzi i okaże obecnym stan zabezpieczenia ofert.

   2.3.3 Po otwarciu każdej z ofert Przewodniczący Komisji odczyta : -nazwę, adres oferenta i proponowaną cenę.

  2.4 Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

   2.4.1 W trakcie procedury oceny ofert Komisja określi czy każda z ofert:

    - spełnia kryteria i zasady określone w ustawie o zamówieniach publicznych,

    - została prawidłowo sporządzona i podpisana

    - zawiera wymagane w materiałach przetargowych dokumenty i oświadczenia.

    - dokona sprawdzenia ofert pod kątem oczywistych pomyłek , przedłoży korekty do akceptacji oferenta.

 3. Z powyższych czynności, Komisja sporządzi protokół wraz z załącznikami.

 4. Komisja przedłoży do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Stara Błotnica, kompletny protokół postępowania.

 5. W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta , którego oferta została wybrana , Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert uznanych za ważne.

 6. Komisja upoważniona jest do przygotowania treści ogłoszenia o wynikach do publikacji zgodnie z art. 50 ustawy o zamówieniach publicznych.

  WÓJT

  Stanisław Białkowski

ZARZĄDZENIE Nr 3/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 02 lutego 2004 roku.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego


Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357 z pózn. zm.; ostatnia zamiana Dz. U. Nr 240 z 2002r. poz. 2052) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję następujące składy Komisji Egzaminacyjnej dla poszczególnych nauczycieli:

1. Dla Pani Ewy Drapały – nauczyciela biologii i chemii w Publicznym Gimnazjum w Starej Błotnicy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1) Sobieraj Stanisław - Przewodniczący

2) Żupinski Zenon - Członek

3) Okruta Dupla Marzena - Członek

4) Malinowska Grażyna - Członek

5) Skrzynecka Anna - Członek

2. Dla Pani Anny Bąbolewskiej – nauczyciela języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Blotnicy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1) Sobieraj Stanisław - Przewodniczący

2) Żupinski Zenon - Członek

3) Okruta Dupla Marzena - Członek

4) Malinowska Grażyna - Członek

5) Skrzynecka Anna - Członek

3. Dla Pana Janusza Kurka – nauczyciela religii w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1) Sobieraj Stanisław - Przewodniczący

2) Żupinski Zenon - Członek

3) Okruta Dupla Marzena - Członek

4) Malinowska Grażyna - Członek

 1. Skrzynecka Anna - Członek§ 2

Termin odbycia się posiedzeń ustala się na dzień 20 luty 2004 roku godzina 10:00 w Urzędzie Gminy Stara Błotnica

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.WÓJT

Stanisław Białkowski


ZARZĄDZENIE Nr 4/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 20 lutego 2004 roku


w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Stary Kobylnik, stanowiącej mienie gminne.


Na podstawie art. 25, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 i zmiany, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39) oraz w wykonaniu Uchwały Nr VII/38/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chruściechów stanowiącej własność Gminy Stara Błotnica , w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i zmiany, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568) – Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:


§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem 124 o pow. 7800 m² położoną we wsi Stary Kobylnik.


§ 2

 1. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości – 27.700 zł (słownie dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych)

 2. Minimalne postąpienie określa się w wysokości - 300 zł (słownie trzysta złotych).

 3. Wadium ustala się na kwotę 2.700 zł (słownie dwa tysiące siedemset złotych).


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT

Stanisław BiałkowskiZARZĄDZENIE Nr 5/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 04 marca 2004 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm. ; ostatnia zmiana Dz. U. Nr. 96 poz. 874 z 2003r. ), oraz pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu Oddział Finansów i Budżetu: z dnia 24-02-2004r. znak FIN -R – 3050/1/2004 postanawia się:


§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2004 r. w:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 19.013,00 zł.§ 2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków w:

Dz. 900 Gospodarka Komunalna

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 Zakup energii – o kwotę 19.013,00 zł.


§ 3

Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2004 r. w:

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.000 zł.


§ 4

W wyniku zmian dokonanych w § 3 zmniejsza się plan wydatków w:

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.000 zł.


Plan dochodów po zmianach wynosi 8.167.228 zł

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi 228.246 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 7.873.628 zł.

Plan wydatków z dotacji na zadania zlecone po zmianach wynosi 228.246 zł.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.WÓJT

Stanisław BiałkowskiZARZĄDZENIE Nr 6/2004

z dnia 15 marca 2004 roku

Wójta Gminy Stara Błotnica


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 i zmiany) zarządza się co następuje:


§ 1.

W związku z ogłoszeniem z dnia 24 lutego 2004 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Stary Kobylnik powołuje się Komisję do jego przeprowadzenia, w składzie:

Przewodniczący - Stanisław Sobieraj

Członkowie - Krystyna Kucharczyk

- Zofia Dyl

- Wanda Jastrzębska§ 2.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2004 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pokój nr 7.


§ 3.

Komisja Przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1988 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT


Stanisław Białkowski

ZARZĄDZENIE NR 7/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu

gminy za 2003 rok.
Na podstawie art.136 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ostatnia zm.Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 i art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2000 r. Nr 62, poz. 718 ostatnia zm.Dz.U.z 2003r. Nr 65, poz.595)


§ 1


Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r.§2


Sprawozdanie o którym mowa w §1 zawarte jest w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 do niniejszego zarządzenia.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.WÓJT

Stanisław Białkowski
ZARZĄDZENIE NR 8/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na podstawie art. 4 ¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz 123 i zmiany ) zarządzam, co następuje:


§ 1


Odwołuję Pana Daniela Motykę ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych§ 2


Powołuję Pana Zdzisława Mosiołka w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WÓJT

Stanisław Białkowski

ZARZĄDZENIE Nr 9/2004

z dnia 14 kwietnia 2004 roku

Wójta Gminy Stara Błotnica

działającego na podstawie umowy-zlecenia w imieniu Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie § 8 Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 140, poz. 1351) zarządza się co następuje:


§ 1.

W związku z ogłoszeniem z dnia 14 kwietnia 2004 r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości określonych w wykazie Nr 1/2004 wchodzących w skład Zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Stara Błotnica powołuje się Komisję do jego przeprowadzenia, w składzie:

Przewodniczący - Stanisław Sobieraj

Członkowie - Krystyna Kucharczyk

- Zofia Dyl§ 2.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2004 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pokój nr 7.


§ 3.

Komisja Przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg w sposób zgodny z przepisami Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

§ 4

Przewodniczący Komisji zobowiązany jest wywiesić, co najmniej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu w drzwiach lokalu, w którym jest organizowany przetarg informację o składzie komisji.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT


Stanisław BiałkowskiZARZĄDZENIE Nr 10/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 20 kwietnia 2004 roku


w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Stary Kobylnik, stanowiącej mienie gminne.


Na podstawie art. 25, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 i zmiany, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39) oraz w wykonaniu Uchwały Nr VII/38/2003 Rady Gminy w Starej Błotnicy w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chruściechów stanowiącej własność Gminy Stara Błotnica , w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i zmiany, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568) – Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:


§ 1

Przeprowadzić drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 124 o pow. 7800 m² położoną we wsi Stary Kobylnik.


§ 2

 1. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości – 22.000 zł (słownie dwadzieścia dwa tysiące złotych)

 2. Minimalne postąpienie określa się w wysokości - 200 zł (słownie dwieście złotych).

 3. Wadium ustala się na kwotę 2.200 zł (słownie dwa tysiące dwieście złotych).


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT

Stanisław Białkowski


ZARZĄDZENIE Nr 11/2004

z dnia 04 maja 2004 roku

Wójta Gminy Stara Błotnica


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 i zmiany) zarządza się co następuje:


§ 1.

W związku z ogłoszeniem z dnia 05 kwietnia 2004 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowy Kadłubek powołuje się Komisję do jego przeprowadzenia, w składzie:

Przewodniczący - Stanisław Sobieraj

Członkowie - Krystyna Kucharczyk

- Wanda Jastrzębska§ 2.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 maja 2004 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pokój nr 7.


§ 3.

Komisja Przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1988 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT


Stanisław Białkowski

ZARZĄDZENIE NR 12

WÓJTA GMINY W STAREJ BŁOTNICY

Z DNIA 4 MAJA 2004R.


w sprawie udzielenia upoważnienia


Na podstawie art.110 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz.593/


§ 1


Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Błonicy Grażynę Stefańczyk do wydania decyzji administracyjnych

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących

do właściwości gminy.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT


Stanisław BiałkowskiStara Błotnica, 04.05.2004r.

 

U P O W A Ż N I E N I ENa podstawie art.20 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.

o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. Nr 228, poz.2255/ upoważniam Panią Grażynę Stefańczyk – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Upoważnienie jest ważne do odwołania. Ustanie stosunku pracy skutkuje wygaśnięciem upoważnienia. Powyższe upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2004

z dnia 06 maja2004 roku

Wójta Gminy Stara Błotnica


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej


Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 i zmiany) zarządza się co następuje:


§ 1.

W związku z ogłoszeniem z dnia 20 kwietnia 2004 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Stary Kobylnik powołuje się Komisję do jego przeprowadzenia, w składzie:

Przewodniczący - Stanisław Sobieraj

Członkowie - Krystyna Kucharczyk

- Wanda Jastrzębska§ 2.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2004 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pokój nr 7.


§ 3.

Komisja Przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1988 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT


Stanisław Białkowski
ZARZĄDZENIE Nr 14/2004

z dnia 11 maja 2004 roku

Wójta Gminy Stara Błotnica


w sprawie: ustalenia ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej§ 1

W związku z brakiem możliwości prania odzieży ochronnej i roboczej przez pracowników Urzędu Gminy ustalam ekwiwalent pieniężny za wykonywanie prania w wysokości 1% najniższego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej za rok ubiegły.


§ 2

Ekwiwalent wypłacany będzie kwartalnie z dołu.


§ 3

Od wysokości ekwiwalentu odejmowana będzie nieobecność w pracy powyżej dwóch tygodni.


§ 4

Sporządzanie listy wypłat ekwiwalentu powierza się Pani Bukowskiej Katarzynie.


§ 5

Ustala się stanowiska pracy, na których wypłacany będzie ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej:

 • sprzątaczka

 • dozorca

 • palacz Co

 • kierowca samochodu i autobusu

 • pracownik socjalny.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT


Stanisław Białkowski


Zarządzenie Nr 15/2004

Wójta Gimny Stara Błotnica

z dnia 19 maja 2004 roku


w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie art. 48 ust. 118 i 2 – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 84, poz. 921 (art. 25) ustawy ze zmianami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i do Senatu (Dz. U. z dnia 10 marca 2004 r.) powołuje: składy obwodowych komisji wyborczych wg załącznika.


WÓJT


Stanisław Białkowski
Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy

Stara Błotnica Nr 15

z dnia 19 maja 2004 r.


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Starej Błotnicy
z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy

Nr telefonu 6197011Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Funkcja

1.

Różańska - Lisik Iwona

26-806 Stara Błotnica

Stary Kiełbów 27


Przewodnicząca

2.

Barcikowska Anna

26-806 Stara Błotnica Stara Błotnica 10

Z-ca przewodniczącego

3.

Drapała Ewa

26-806 Stara Błotnica

Stara Błotnica 49


Członek

4.

Dziupińska Jadwiga

26-806 Stara Błotnica

Stara Błotnica 69


Członek

5.

Garlińska Wiesława

26-600 Radom

ul. Staszica 22/23


Członek

6.

Grzegorczyk Justyna

26-806 Stara Błotnica

Stara Błotnica 57


Członek

7.

Ofiara Wiesława

26-806 Stara Błotnica

Stary Sopot 11


Członek

8.

Woźniak Agata

26-806 Stara Błotnica

Nowy Gózd 19


Członek


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Starym Goździe
z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe

Nr telefonu 6198007Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Funkcja

1.

Wiatrak Stanisław

26-806 Stara Błotnica

Stara Błotnica 57


Przewodniczący

2.

Maj Piotr

26-806 Stara Błotnica

Stare Siekluki

Z-ca przewodniczącego

3.

Garliński Stanisław

26-600 Radom

ul. Staszica 22/23


Członek

4.

Kacprzak Sabina

26-806 Stara Błotnica

Stary Gózd


Członek

5.

Kucharczyk Hubert

26-806 Stara Błotnica

Stary Gózd 45


Członek

6.

Motyka Elżbieta

26-806 Stara Błotnica

Stary Gózd 44


Członek

7.

Smagowska Aneta

26-806 Stara Błotnica

Stary Kiełbów 26


Członek

8.

Sobieraj Jadwiga

26-806 Stara Błotnica

Stara Błotnica 9


Członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kaszowie
z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Kaszowie.

Nr telefonu 6197027Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Funcja

1.

Kucharczyk Urszula

26-806 Stara Błotnica

Stara Błotnica 6


Przewodniczący

2.

Romanowski Jan

26-806 Stara Błotnica

Żabia Wola 19

Z-ca przewodniczącego

3.

Barcikowska Beata

26-806 Stara Błotnica

Stare Żdżary 42


Członek

4.

Kopycki Marek

26-806 Stara Błotnica

Stara Błotnica 42


Członek

5.

Kramek Jolanta

26-806 Stara Błotnica

Stary Kadłub 10


Członek

6.

Kramek Teresa

26-806 Stara Błotnica

Stary Kadłub 10


Członek

7.

Molenda Wanda

26-806 Stara Błotnica

Nowy Gózd


Członek

8.

Stefańczyk Grażyna

26-806 Stara Błotnica

Stary Kiełbów 21


Członek

ZARZĄDZENIE Nr 16/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 19 maja 2004 roku


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm. ; ostatnia zmiana Dz. U. Nr. 96 poz. 874 z 2003r. ), oraz § 10 Uchwały Nr XV/80/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 5 lutego 2004 r. postanawia się:


§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2004 r. w:

Dz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 305.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 8.506.487 zł.

Plan dochodówna zadania zlecone wynosi 543.564 zł.§ 2

Zwiększa się plan wydatków w:

Dz. 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 286.938 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.721 zł.

§ 4110 składki na Fundusz Pracy o kwotę 91 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.647 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 8.332.725 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 543.546 zł.


§ 3

Wprowadza się zmiany w olanie wydatków w 2003 w:

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85212 -Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego.

zmniejsza się plan w :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.400 zł.

a zwiększa się w:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2005 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 346 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 49 zł.

§ 4

Wprowadza się zmiany między paragrafami w ramach działu i rozdziału:

Dz. 750 Administracja Publiczna

rozdz. 75023 Urzędy Gmin

zmniejsza się plan w:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 342 zł

a zwiększa się plan w :

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 342 zł.


Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

zmniejsza się plan w:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19 zł.

a zwiększa się plan w:

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 19 zł.


Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

zmniejsza się plan w:


§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 964 zł.

a zwiększa się plan w:

§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 964 zł.

rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół

zmniejsza się plan w:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19 zł

a zwiększa się plan w:

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 19 zł.


Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej

zmniejsza się plan w:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 38 zł

a zwiększa się plan w:

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 38 zł.


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

zmniejsza się plan w:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19 zł

a zwiększa się plan w:

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 19 zł.

rozdz. 90015 oświetlenie ulic placów i dróg.

zmniejsza się plan w:

§4260 zakup energii o kwotę 1.000 zł.

a zwiększa się plan w:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł


Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 biblioteki

zmniejsza się plan w:

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 58 zł

a zwiększa się plan w:

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 58 zł.§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.WÓJT

Stanisław BiałkowskiZarządzenie Nr 17/2004

z dnia 24 maja 2004 roku

Wójta Gminy Stara Błotnica


w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Konkursu wyłaniającego Kandydata
na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.
Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 89, poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:


§ 1

Zatwierdzam Regulamin Konkursu wyłaniającego Kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT


Stanisław Białkowski

 


 

Regulamin konkursu wyłaniającego kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej


§ 1

Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy.


§ 2

 1. Konkurs ogłasza Wójt Gminy

 2. W ogłoszeniu o konkursie określa się:

  a) nazwę i adres szkoły lub placówki

  b) wymagane kwalifikacje kandydatów

  c) termin i miejsce złożenia oferty konkursowej i wymaganych dokumentów, nie krócej niż na 14 dni przed posiedzeniem komisji konkursowej

 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w prasie oraz podaje do wiadomości w szkole lub placówce, siedzibie Urzędu Gminy, organu nadzoru pedagogicznego

 4. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości publicznej co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem składania ofert.

 5. Przystępujący do konkursu na dyrektora ma prawo wglądu w podstawowe dokumenty szkoły lub placówki, której dotyczy konkurs.


§ 3

 1. Wójt Gminy Stara Błotnica powołuje komisję konkursową , zwaną dalej komisją w składzie:

  a) trzech przedstawicieli organu prowadzącego

  b) trzech przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego

  c) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej danej szkoły lub placówki, jeżeli w placówce działa Rada Pedagogiczna.

  d) dwóch przedstawicieli rodziców wyłonionych przez reprezentację rodziców działającą w szkole lub placówce, jeżeli taka reprezentacja działa,

  e) po jednym przedstawicielu (nie może on być przedstawicielem szkoły, której konkurs dotyczy) zakładowych (międzyzakładowych) organizacji związkowych.

 2. Podstawę do desygnowania do składu Komisji przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego i związków zawodowych stanowią imienne upoważnienia wydane przez desygnującego , przedstawicieli rady pedagogicznej i rodziców odpowiednio wyciągi protokołu zebrania rady pedagogicznej uwierzytelnione przez przewodniczącego rady pedagogicznej, a zebrania reprezentacji rodziców uwierzytelnione przez przewodniczącego reprezentacji rodziców.

 3. W przypadku gdy członkiem Komisji jest współmałżonek, krewny lub powinowaty osoby kandydującej w konkursie , albo pozostaje wobec niej w takim stosunku, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności – na wniosek przewodniczącego – zostaje wyłączony z udziału w pracach Komisji.


§ 4

 1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej i Sportu określającego wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.

 2. Kandydat zgłaszający się do konkursu przedstawia:

  a) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

  b) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego;

  c) Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

  d) Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

  e) Dyplom z ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie z ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  f) Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06-05-2003 roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;

  g) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  h) Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscypilnarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  i) Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

  j) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia kierowniczych funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

  k) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS”, w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Gminy Stara Błotnica, 26-806 Stara Błotnica, pokój 6A w godzinach 7³º – 15³º§ 5

 1. Postępowanie konkursowe obejmuje następujące etapy:

  a) ocenę i analizę dokumentów określonych w § 4 ust. 2,

  b) ocenę i analizę ofert i koncepcji działania szkoły lub placówki,

  c) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami,

  d) ustalenie wyniku konkursu.

 2. Postępowanie konkursowe określone w ustępie 1 w zależności od potrzeb przeprowadza się na jednym lub kilku posiedzeniach Komisji.


§ 6

 1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. Komisja pracuje w na posiedzeniach, które zwołuje i którymi kieruje Przewodniczący Komisji.

 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu zastępcę przewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego w razie jego nieobecności,

 3. Dal prawomocności posiedzeń niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 składu Komisji,

 4. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół sporządzany jest przez pracownika Urzędu Gminy w Starej Błotnicy. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.

 5. Każdy z nich może wnosić uwagi do protokołu.§ 7

 1. W razie stwierdzenia braków w dołączonych do ofert dokumentów Komisja wzywa osobę zainteresowaną do ich uzupełnienia – w terminie wyznaczonym przez Komisję. Przewodniczący Komisji informuje kandydata, że w przypadku nie uzupełnienia braków w terminie wyznaczonym przez Komisję nie będzie on dopuszczony do dalszego postępowania konkursowego.

 2. Kandydat niespełniający wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 a także ten, który złożył dokumentację nie odpowiadającą warunkom określonym w § 4 ust. 2 i nie uzupełnili jej nie zostaje dopuszczony do dalszego postępowania konkursowego, o czym przed przystąpieniem Komisji do czynności określonych w § 8 i w § 9 Przewodniczący Komisji zawiadamia kandydata.

 3. Konkurs przeprowadza się jeżeli do dalszego postępowania konkursowego został dopuszczony co najmniej jeden kandydat. Jeżeli do dalszego postępowania konkursowego nie został dopuszczony żaden kandydat, to konkurs jest nierozstrzygnięty.


§ 8

 1. Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami dopuszczonymi do tego etapu postępowania konkursowego.

 2. Każdy z członków Komisji ma prawo zadać kandydatowi pytania z następujących dziedzin:

  a) kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej kandydata,

  b) koncepcji działania szkoły lub placówki.


§ 9

 1. Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami Komisja dyskutuje nad przedstawionymi przez kandydatów propozycjami dotyczącymi koncepcji działania szkoły lub placówki.

 2. Po dyskusji Przewodniczący Komisji zarządza tajne głosowanie . Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, na której wpisuje się nazwiska wszystkich kandydatów. Każdy z członków Komisji na swojej karcie do głosowania podkreśla tylko nazwisko jednego kandydata. Jeżeli członek Komisji nie chce udzielić poparcia żadnemu , oddaje kartę bez podkreśleń.§ 10

Zwycięzcą konkursu jest kandydat, który uzyskał więcej niż połowę oddanych głosów ważnych.


§ 11

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów a jest ich co najmniej trzech , a każdy z nich uzyskał inną liczbę głosów przewodniczący Komisji zarządza ponownie głosowanie nad dwoma kandydatami, którzy uzyskali w pierwszym głosowaniu największą liczbę głosów. Zwycięzcą konkursu jest kandydat, który uzyskał więcej niż połowę oddanych głosów ważnych.


§ 12

Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów konkurs jest nie rozstrzygnięty.


§ 13

 1. Wójt Gmniy w Starej Błotnicy niezwłocznie po wyłonieniu przez Komisję Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki zawiadamia o tym organ nadzoru pedagogicznego, stosownie do art. 36 a ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

 2. Jeśli w terminie 14 dni organ nadzoru pedagogicznego nie zgłosi do przedstawionej kandydatury umotywowanego zastrzeżenia, Wójt Gminy w Starej Błotnicy (po upływie tego terminu) powierza wyłonionemu w konkursie kandydatowi stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ustalając w akcie powierzenia okres, na jaki stanowiski dyrektora zostało powierzone.


§ 14

W razie nie rozstrzygnięcia konkursu lub, gdy do konkursu nikt się nie zgłosił Wójt Gminy w Starej Błotnicy powierza funkcję dyrektora szkoły lub placówki ustalonemu przez siebie kandydatowi , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki lub rady rodziców, po upływie 14 dni od przedstawienia tej kandydatury organowi nadzoru pedagogicznego stosownie do art. 36 a ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
WÓJT


Stanisław Białkowski

ZARZĄDZENIE NR 18/2004

WÓJTA GMINY W STAREJ BŁOTNICY

Z DNIA 24 MAJA 2004R.

w sprawie udzielenia upoważnienia


Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. Nr 228, poz. 2255/


§ 1


Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Błonicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT


Stanisław Białkowski


Stara Błotnica, 04.05.2004r.
U P O W A Ż N I E N I E


Na podstawie art.20 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.

o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. Nr 228, poz.2255/ upoważniam Panią Grażynę Stefańczyk – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Upoważnienie jest ważne do odwołania. Ustanie stosunku pracy skutkuje wygaśnięciem upoważnienia. Powyższe upoważnienie nie upoważnia do udzielania dalszych upoważnień.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-29 11:35:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 11:35:28
 • Liczba odsłon: 293
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1087993]

przewiń do góry