Uchwały 2004/ IV kwartał

U C H W A Ł A   Nr XX/ 102/ 2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 23 września 2004 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz  art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.; )

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

§ 1

Zaciąga się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 129.925,44 zł. na

„ Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starym Goździe - gmina Stara Błotnica ,,. 

 

§ 2

Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie sfinansowana jest podatek od nieruchomości.

 

§ 3

Zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel „in blanco”. Spłata nastąpi w latach 2005-2006.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski

 

 

 __________________________________________________

                                                                                                                

 

U C H W A Ł A   Nr XX/ 103/ 2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 23 września 2004 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. C oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz  art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. Z 2000 r. Nr 46, poz. 543. z późn. zm.; )

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala:

 

§ 1

Wyraża zgodę na zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Czyżówka oznaczonej numerem  ewidencyjnym 27/2 o pow. 1,20 ha, stanowiącej współwłasność: Adama Górki, Haliny Jurczak, Jana Górki i Tadeusza Górki, za kwotę 9.200 zł (słownie dziewięć tysięcy dwieście złotych), z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków.   

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski

__________________________________________

                                                                                                                                                                            

 

UCHWAŁA NR  XXI/104/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 4 listopada 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn.zm.),  art.3 ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz.1966 z późn.zm. ), art.117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15, poz.148 z 2003r.z późn.zm.) oraz pisma  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie- Wydział Finansów i Budżetu z dnia 13.10.2004 roku  znak FIN.I.301/3011/852/164/04

Rada Gminy w Starej Błotnicy  uchwala:

 

§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w :

 

 Dz.852            Pomoc społeczna

Rozdz. 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

                         społeczne

§ 2030             Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

                        własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) o kwotę

                        3.560 zł.

 

Plan dochodów po zmianach wynosi  8.615.228 zł.

 

§2

W wyniku zmian dokonanych w § 1 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę  w :

Dz. 852            Pomoc społeczna

Rozdz. 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

                         społeczne

§3110               Świadczenia społeczne  - 3.560 zł.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi    8.655.481,44  zł.

 

 

 

 

 

§3

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków w :

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne  zmniejsza się plan w

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  o kwotę  60.000 zł.

                   a zwiększa się w :

§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

             terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i

             zakupów inwestycyjnych o kwotę 40.000 zł.

§4300  zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł.

 

 

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie inwestycji w Załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/80/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. Załącznik nr 1 do uchwały.

 

 

§5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

_______________________________________

ZAŁĄCZNIK  Nr  1

DO UCHWAŁY NR XX/104/2004

                                                            z 23 września 2004 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

WYDATKI  NA  ZADANIA  INWESTYCYJNE  NA  2004  ROK

ORAZ WIELOLETNIE  PROGRAMY  INWESTYCYJNE

Lp.

Dział

Roz.

Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program

Okres

realizacji zadania/

programu

Łączne

nakłady

Wysokość wydatków

2004

2005

2006

2007

Środki własne

Środki na zadania zlecone

Środki do pozyskania

 

 

1.

600

60016

Budowa drogi w Kadłubie

Urząd Gminy

2004

345.090

345.090

 

 

 

 

 

2.

600

60016

Budowa drogi w Nowym Kadłubku

2004

166.000

166.000

 

 

 

 

 

3.

600

60016

Budowa drogi projekt  Kobylnik-Sopot

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

4.

600

60016

Budowa drogi projekt Kaszów – Osiny

2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

5.

600

60016

Budowa drogi do Grodziska

2004

188.000

188.000

 

 

 

 

 

6.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Osiedle

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

  7.

  600

60016

Budowa drogi-projekt

Kiełbów-Ryki

,,

 

      2004

6.000

6.000

 

 

 

 

 

 

 

Razem                

Dział 600

 

 

723.090

 

 

 

 

 

 

8.

700

70095

 Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji 

2004

20.000

20.000

 

 

 

 

 

 

9.

 

750

 

75023

Zakup komputerów z osieciowaniem

 

               ,,

 

2004

 

18.000

 

18.000

 

 

 

 

 

10.

754

75412

Rozbudowa remizy OSP Kaszów

2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

11.

  754

75412

Budowa garażu OSP Pierzchnia

      2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

12.

754

75412

Dokończenie rozbudowy OSP Kadłub

2004

5.000

5.000

 

 

 

 

 

 

 

Razem

Dział 754

 

 

15.000

 

 

 

 

 

 

13.

 

801

 

80101

 

Termomodernizacja szkoły w Starej Błotnicy

 

2004

 

156.854

 

37.016

 

 

119.838

 

 

 

14.

801

80101

Termomodernizacja szkoły w Starym Goździe

 

 

2004

 

164.925,44

 

35.000

 

 

129.925,44

 

 

 

15.

801

80101

Budowa boiska przy szkole w Starych Sieklukach

               ,,

 

   2004

11.000

11.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Razem-Dział 801

 

 

 

332.779,44

 

 

 

 

 

 

 

16.

852

85212

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania .

 

   2004

6.300

 

6.300

 

 

 

 

17.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starym Goździe

2004

4.000

4.000

 

 

 

 

 

18.

900

90095

Budowa sieci rurociągu

gazowego w Starych Sieklukach

 

             ,,

     2004

4.000

4.000

 

 

 

 

 

19.

900

90095

Budowa sieci rurociągu gazowego w Starych Żdżarach

 

            ,,

 

     2004

8.000

8.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 Razem Dział 900

 

 

16.000

 

 

 

 

 

 

20.

 

926

92695

Zakup kosiarki dla

Klubu Sportowego

       

            ,,

 

     2004

 

7.000

 

7.000

 

 

 

 

 

 

Razem                        

 

 1.198.169,44

 

942.106

 

6.300

 

249.763,44

 

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

                                                                                                                                                                            

 

UCHWAŁA NR  XXI/105/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 4 listopada 2004 roku

 

w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Stara Błotnica

 

 

Na podstawie art.134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15, poz.148 z 2003r.z późn.zm)

Rada Gminy w Starej Błotnicy  uchwala co następuje:

 

§1

Na skutek zamówienia publicznego udzielonego z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) do wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Stara Błotnica w roku budżetowym 2004 wybiera się

Bank Spółdzielczy

Rzemiosła w Radomiu

Oddział w Starej Błotnicy

26-806 Stara Błotnica

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od 01.01.2004

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Leszek Szczepanowski

___________________________________________________

                                                                                                                

 

U C H W A Ł A   Nr XXI/ 106/ 2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 4 listopada 2004 roku

 

w sprawie: kryterium dochodowego oraz asad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci szkół podstawowych i gimnazjum.

 

 

                Na podstawie art. 8 ust. 2  i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (Dz. U. Nr 164, poz. 593)

Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się kryterium dochodowe na osobę w rodzinie stanowiące podstawę do ustalania prawa do dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na poziomie 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.   

 

§ 2

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie uczniów nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1 uchwały dożywianie przysługuje bezpłatnie.

§ 3

Wydatki na dożywianie podlegają zwrotowi w całości lub w części jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza wysokość, o której  mowa w § 1 uchwały.

 

§ 4

Przyznanie pomocy uczniowi, którego dochód na osobę w rodzinie kształtuje się powyżej kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1 uchwały odbywa się na zasadach zwrotu wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej według następujących zasad:

 

Dochód rodziny wynikający z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny posiłku

od 201 – 230%

10 - 20%

od 230 – 250%

20 – 40%

od 250 – 270%

40 – 70%

Powyżej 270%

100 %

 

§ 5

Zwrot następuje jednorazowo lub w systemie ratalnym w zależności od sytuacji bytowej rodziny ucznia oraz wynikające z wywiadu środowiskowego wnioski pracownika socjalnego.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i powoduje ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski

 

 

_________________________________________________

                                                                                                                                                                            

 

UCHWAŁA NR  XXI/107/2004

Rady Gminy w Starej Błotnicy

z dnia 4 listopada 2004 roku

 

w sprawie: określenia form organizacyjno – prawnych dla jednostek organizacyjnych gminy.

 

 

Na podstawie art.17 i art. 18 ust 1, 2, 3 pkt 2 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 15, poz.148 z 2003r.z późn.zm); art.18 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn.zm.), 

Rada Gminy w Starej Błotnicy  uchwala co następuje:

 

§1

Potwierdza, że placówki oświatowe działające na terenie Gminy Stara Błotnica, tj:

 1. Publiczne Gimnazjum w Starej Błotnicy
 2. Publiczne Gimnazjum w Starym Goździe
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Błotnicy
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Goździe
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Starych Sieklukach
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kaszowie

działają w formie jednostek budżetowych

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Leszek Szczepanowski

 

 ____________________________________________

UCHWAŁA Nr XXI/108/2004 RADY GMINY W STAREJ BŁOTNICY z dnia 4 listopada 2004 w sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy

i

UCHWAŁA  NR XXI/109/2004 RADY GMINY W STAREJ BŁOTNICY z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Błotnicy.

 

 są zamieszczone na stronie: Menu podmiotowe/Gminna Biblioteka Publiczna – instytucje kultury niniejszego Biuletynu 

_______________________________________

 

 

 

Uchwała Nr  XXI/110/2004

Rady Gminy W Starej Błotnicy

z dnia  04 listopada 2004 r.

 

 

w sprawie procedury uchwalenia budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn.zm.), art.135 ust.2  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w Starej Błotnicy  uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się procedurę uchwalania budżetu, rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedurę rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowość materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego stanowiące załączniki  do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski

 

 

 

 

 


 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XXI/110/04 -  Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 04  listopada   2004 r.

 

CZĘŚĆ I

PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETU GMINY.

§ 1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz komunalnych osób prawnych opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych.

§ 2. Projekty planów finansowych, o których mowa w § 1, opracowane są na podstawie:

   1)   stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,

   2)   prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,

   3)       przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym (z uzasadnieniem ewentualnych zmian),

   4)       wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym.

§ 3. Radni, mieszkańcy i Komisje Rady Gminy  składają do Wójta Gminy wnioski do projektu budżetu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy, projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej i subwencji z budżetu państwa, a także projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§ 5. 1. Wójt Gminy przygotowuje projekt budżetu, uwzględniając:

   1)   zasady ustawy o finansach publicznych;

   2)   materiały przygotowane przez Skarbnika Gminy;

   3)   wytyczne do projektu budżetu, o których mowa w ust. 2;

 2. Objaśnienia do projektu budżetu obejmują:

   1)   projekt uchwały budżetowej;

   2)   omówienie dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia;

   3)   uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków, w tym:

a) wydatków na zadania własne o charakterze obligatoryjnym,

b) wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

c) wydatków na cele inwestycyjne,

d)  dotacji dla jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem gminy,

e)   dotacji dla innych podmiotów,

   4)   omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytowych i pożyczek (prognozowaną kwotę długu gminy);

   5)   omówienie zadań inwestycyjnych, w tym zaangażowanie środków budżetu gminy w zakresie:

a)   stanu zaawansowania,

b)  ogólnego kosztu inwestycji,

c)   daty rozpoczęcia i zakończenia robót.

3. Wójt Gminy opracowuje informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą:

   1)   dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności;

   2)   dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu;

   3)   dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;

   4)   dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

   5)   inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

4. Projekt budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego i objaśnienia Wójt Gminy przedstawia:

-     Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania

-          Radzie Gminy, przekazując Przewodniczącemu Rady Gminy 

do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

5. W terminie 7 dni od daty przekazania projektu budżetu Radzie Gminy, Wójt Gminy przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich planów finansowych

6. Jednostki podległe przekazują projekty swoich planów finansowych do 30 listopada.

 

§ 6. 1. Przewodniczący Rady Gminy, po otrzymaniu projektu budżetu wraz z materiałami informacyjnymi, nie później niż w ciągu 2 dni przesyła go członkom stałych komisji Rady do zaopiniowania.

2. Komisje Rady w ciągu 14 dni odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie budżetu.

 3. Komisja Finansowo-Budżetowa w terminie do 3 dni od daty otrzymania wniosków i opinii stałych komisji Rady rozpatruje i formułuje ostateczną opinię o projekcie budżetu.

§ 7. 1. Najpóźniej następnego dnia po sporządzeniu przez Komisję Finansowo-Budżetową opinii na piśmie, jest ona przekazywana Wójtowi Gminy, który po zapoznaniu się z jej treścią nanosi w terminie 7 dni poprawki do projektu budżetu.

2. Wnioski Komisji nie uwzględnione w projekcie budżetu wymagają uzasadnienia Wójta Gminy i są przedstawione celem rozstrzygnięcia przez Radę na sesji budżetowej.

§ 8. Przy sporządzaniu projektu porządku obrad sesji Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie projekt budżetu, powinny być uwzględnione następujące punkty:

   1.   odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

   2.   odczytanie opinii i wniosków Stałych Komisji Rady Gminy,

   3.   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

   4.   dyskusja oraz głosowanie projektu uchwały budżetowej.

§ 9. 1. Rada uchwala budżet do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W przypadku nie uchwalenia budżetu przez Radę do końca roku poprzedzającego rok budżetowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedstawiony przez Wójta Gminy projekt budżetu stanowi podstawę gospodarki budżetowej na okres nie dłuższy niż do 31 marca roku budżetowego.

3. W sytuacji określonej w ust. 2 nie mogą być realizowane wydatki nowo rozpoczynane zadania inwestycyjne, które negatywnie zaopiniowała Komisja Finansowo-Budżetowa.

§ 10. 1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

   1)       prognozowane dochody Gminy według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

   2)   wydatki budżetu Gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:

–           wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

–           dotacji,

–           wydatków na obsługę długu Gminy,

–           wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę,

b) wydatków majątkowych,

   3)   źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy;

   4)   wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów;

   5)   plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i środków specjalnych;

   6)   plany przychodów i wydatków funduszy celowych: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 7) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;

   8)   dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami;

   9)   dotacje;

10)   dochody i wydatki w budżecie Gminy związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Projekt uchwały zawiera także:

  1) upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

   2)   inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy.

3. W projekcie uchwały budżetowej gminy określa się także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 11. Do projektu uchwały Wójt Gminy dołącza:

   1)   objaśnienia;

   2)   informację o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy.

§ 12. Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy zawiera dane dotyczące:

   1)   ogólnej kwoty zobowiązań finansowych z podziałem na poszczególne tytuły wraz z podaniem terminów płatności, ewentualnych przyczyn i skutków finansowych nieuregulowania w terminie, źródeł sfinansowania w kontekście opracowanego budżetu Gminy;

   2)   ogólnej kwoty wierzytelności, z wyszczególnieniem tytułów, terminów płatności, przyczyn nieściągalności, podjętych działań zmierzających do ich wyegzekwowania.

§ 13. W celu wykonania budżetu Wójt Gminy opracowuje układ wykonawczy budżetu w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków,  zgodnie z art. 126 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

§ 14. 1. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu do 31 marca następnego roku.

2. Przewodniczący Rady Gminy, nie później niż w terminie 2 dni przesyła sprawozdanie członkom stałych komisji Rady Gminy.

3. Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni rozpatrują sprawozdanie Wójta Gminy i formułują na piśmie opinie o wykonaniu budżetu za miniony rok.

4. Komisja Rewizyjna składa wniosek z uzasadnieniem do Przewodniczącego Rady o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy.

5. Przewodniczący Rady Gminy, w terminie nie później niż do 15 kwietnia przesyła wniosek Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 15. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje:

 

   1)   plan budżetu i jego wykonanie na 31 grudnia roku budżetowego;

   2)   informację opisową o realizacji budżetu wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w szczególności:

a)   stopień realizacji i zaawansowania inwestycji,

b)  zakres wykonanych remontów,

c)   realizację zadań własnych, zleconych i zadań powierzonych,

d)  wykaz dotacji przekazanych fundacjom i stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy,

e)   realizację dochodów gminy oraz działania podjęte w celu windykacji należności gminy.

§ 16. Przy sporządzaniu projektu porządku obrad sesji Rady Gminy, na której rozpatrywane będzie sprawozdanie roczne Wójta Gminy z wykonania budżetu powinny być uwzględnione następujące punkty:

   1)   odczytanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i absolutorium dla Wójta Gminy;

   2)   odczytanie opinii Komisji Finansowo-Budżetowej;

   3)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu;

   4)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy;

   5)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy;

6)  dyskusja oraz głosowanie dotyczące sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i absolutorium dla Wójta Gminy.

 

CZĘŚĆ III

ZAKRES I FORMA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE ROKU BUDŻETOWEGO.

§ 17. 1. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze do 31 sierpnia roku budżetowego.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu obejmuje:

-                     plan i wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej;

-                     informację o stanie realizacji prowadzonych inwestycji;

-                     część objaśniającą wykonanie budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

3. Przewodniczący Rady Gminy przekazuje Radnym tekst informacji.

4. Rada  Gminy na posiedzeniu  zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

5. Dyskusja w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Leszek Szczepanowski

__________________

 

 

Uchwały:

U C H W A Ł A Nr XXII/111/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Stara Błotnica na rok 2005

U C H W A Ł A Nr XXII/112/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie: zwolnień w  podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XXII/113/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 9  grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok

U C H W A Ł A Nr XXII/114/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości

U C H W A Ł A Nr XXII/115/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r.

U C H W A Ł A Nr XXII/116/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie: określenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok

U C H W A Ł A Nr XXII/117/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2005 rok

UCHWAŁA Nr XXII/118/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 9 grudnia 2004 roku  w sprawie: stawek opłaty targowej na 2005 rok.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-29 11:14:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 11:14:56
 • Liczba odsłon: 271
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1081106]

przewiń do góry