Podatki i opłaty-podatek rolny (ulgi)

Sprawę załatwia

Wydział Finansowy, pok.3, tel. 048 3857790 wew. 21

Zakres sprawy: ulgi - inwestycyjna, z tytułu nabycia gruntów, ulga żołnierska

I. Ulga inwestycyjna: Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1.Budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska.
2. Zakup i instalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę.

Ulga jest udzielana na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji.

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym.
2.Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych.
3.Rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość tych wydatków.

Forma załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu kontroli zgodności rachunków z wykonaną inwestycją.

Termin załatwienia sprawy 30 dni od załatwienia wniosku z kompletną dokumentacją

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. nr 9, poz,431/1993 z późn.zm.)

II. Ulgi z tytułu nabycia gruntów: Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Ulga przysługuje na grunty zakupione jak również objęte w trwałe zagospodarowanie i jest udzielana na wniosek podatnika.

Dokumenty od wnioskodawcy
1.Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu lub objęcia a trwałe zagospodarowanie.
2.Wypis z rejestru gruntów – przy zakupie gruntu.
3.Umowa dzierżawy z AWRSP, Lasów Państwowych lub innego tytułu prawnego – w przypadku objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie ( okres umowy nie krótszy niż 10 lat).
4.Oświadczenie nabywcy, że nie jest krewnym w linii prostej (rodzice, dziadkowie, teściowie) w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych.


Forma załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy
30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( Dz. U. nr 9, poz.431/1983 z późn.zm.

Uwagi: Ulga inwestycyjna oraz ulga z tytułu zakupu gruntu lub objęcia w trwałe zagospodarowanie gruntu udzielana jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

III. Ulga żołnierska: Podatnikom podatku rolnego przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych przysługuje ulga

1.Żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, którzy bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowali w tych gospodarstwach, zamieszkiwali i nie osiągali przychodów z innych źródeł.
2.Osobom, którzy zastępczo spełniają obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej.

Ulga przysługuje na wniosek podatnika.

Dokumenty od wnioskodawcy

1.Wniosek o udzielenie ulgi.
2.Zaświadczenie z jednostki wojskowej stwierdzające, od kiedy i do kiedy jest pełniona zasadnicza służba wojskowa przez rolnika lub członka jego rodziny.
3/. W przypadku odbywania służby wojskowej przez członka rodziny /syna/- dokument stwierdzający pracę w tym gospodarstwie np.: zaświadczenie KRUS.

Forma załatwienia sprawy
Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy
30 dni od złożenia kompletnego wniosku.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. nr 9, poz.431/1983 z późn.zm.)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-07 14:31:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-22 20:47:50
  • Liczba odsłon: 516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1084765]

przewiń do góry