Wójt Gminy Stara Błotnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 

-          dz. nr 128 o pow.0,5700 ha, położona w obrębie wsi Nowy Kadłubek; KW Nr 3646; działka rolna niezabudowana, przeznaczona pod uprawy rolne;

Cena wywoławcza 1600 zł

 

-          dz. nr 130 o pow.0,2700 ha, położona w obrębie wsi Nowy Kadłubek; KW Nr 6098; działka rolna niezabudowana, przeznaczona pod uprawy rolne;

Cena wywoławcza 800 zł

 

-          dz. nr 303 o pow.0,6300 ha, położona w obrębie wsi Nowy Kadłubek;

KW Nr 6098; działka rolna niezabudowana, przeznaczona pod uprawy rolne;

Cena wywoławcza ? 2.300 zł

-          dz. nr 487 o pow.2,1000 ha, położona w obrębie wsi Nowy Kadłubek;

KW Nr 3153; działka rolna niezabudowana, przeznaczona pod uprawy rolne;

Cena wywoławcza - 4.600 zł

 

dz. nr 124 o pow.0,7800 ha, położona w obrębie wsi Stary Kobylnik;

KW Nr 18739; działka budowlana; na działce znajduje się budynek murowany o pow.111,3 m 2 , studnia kopana, piwnica;

     Cena wywoławcza - 27.700 zł

           

          Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 7 w dniu 21 lutego 2005 roku o godz. 10 00 .

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, w pieni?dzu, w terminie do dnia 15 lutego 2005 roku w kasie Urzędu Gminy w Starej Błotnicy lub na konto Urzędu Nr 2491150002005005000215002 BS Rz. Radom O/Błotnica.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie pó?niej niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu.

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

 

Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca nieruchomości zobowi?zany jest wpłacić pełn? cenę nieruchomości ustalona w wyniku przetargu.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Wskazanie granic może być wykonane na koszt nabywcy po zawarciu umowy notarialnej.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 8 lub pod nr tel. (0-48) 3857790.

 

 

 

Stara Błotnica, dn. 01.12.2004 r.

____________________________________________________________

 

Znak sprawy:  B-341/1/2005

Stara Błotnica 13.01.2005r.

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym  o wartości poniżej  60 000 euro.    

 

 

1) Zamawiaj?cy:

    a/ pełna nazwa zamawiaj?cego:  Wójt Gminy Stara Błotnica

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowo?ć, województwo, powiat:  26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,  białobrzeski

    d/ ulica, nr domu, nr lokalu:  Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                                e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048   tel. 385 77 90,  385 77 91                         faks: 048 383 50 92           

 

2) Osob? uprawnion? do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:  Zofia Dyl - Inspektor Urzędu Gminy

    b/ telefon:  048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotycz?cych przetargu:  7 30 - 15 30

 

3) Zamawiaj?cy ogłasza przetarg nieograniczony na:

    dostawę oleju opałowego lekkiego w miesi?cach luty, marzec , kwiecień, pa?dziernik, listopad,

    grudzień 2005r.dla szkół na terenie gminy Stara Błotnica w ilości około 130.000 l.

    rodzaj zamówienia:  usługi

    miejsce realizacji zamówienia: szkoły na   terenie gminy Stara Błotnica

     Zamawiaj?cy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin  realizacji zamówienia:  w ymagany  2005 r.

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)  -  100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w: siedzibie zamawiaj?cego, nr lokalu: 1

     lub za zaliczeniem pocztowym.

 

8) W przetargu mog? wzi?ć udział oferenci:

   1/ spełniaj?cy wymogi okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniaj? wymogi okre?lone w art.22 i nie podlegaj? wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo  zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiaj?cego:    (nr lokalu):  1

    b/ w terminie do: 28 . 01.2005r ..  do godz. 9 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:  w siedzibie zamawiaj?cego (nr lokalu):  3

    b/ termin:  28.01.2005r ..      o godz. 9 15

 

11) Termin zwi?zania ofert? - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                               Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                                         Stanisław Białkowski

                                                         

 

Stara Błotnica, dn. 27.01.2005 r.

 

 

OGŁOSZENIE

               

 

                 Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, że w okresie od dnia 03.02.2005 r. do dnia 25.02.2005 r. w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie wsi Stary Kadłub.

Wykaz

nieruchomości położonych na terenie gminy Stara Błotnica przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Numer działki

 

Powierzchnia

w ha

 

Położenie nieruchomości

 

 

Numer Księgi Wieczystej

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

w złotych

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

    1

    2

            3

        4

           5

                6

           7

          

               8

 

489/1

 

 

 

 

 

 

 

0,3100

 

Stary Kadłub

 

 

 

 20528

 

działka zabudowana

 

 

 

 

 

działka przeznaczona pod zabudowę,

na działce znajduje się budynek gospodarczy o pow.388 m 2 , pozostała czę?ć działki niezagospodarowana

 

 

 17.500,00

 

 

 31.03.2005 r. 

 

 ______________________________________________________________________________________

 

 

Stara Błotnica, dn. 05.05.2005r.

 

B - 7331/20/05.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z pó?n. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

że w dniu 05.05.2005r. na wniosek Wójta  Gminy  Stara Błotnica wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia  warunków lokalizacji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa budynku Urzędu Gminy  wraz z infrastrukturą techniczną

miejscowości Stara Błotnica  na działce nr 140/4

 

               W związku z powyższym mogą się Państwo zapoznać ze sprawą

w Urzędzie Gminy Stara Błotnica  pokój nr 1.

 

 1. Udostępniono celem upublicznienia - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara  Błotnica w dniu 05.05.2005r.
 2. a/a.

 

 

 

                                 Wójt Gminy

                                   Stanisław Białkowski

____________________________________________________________________________

 

 

 

Stara Błotnica, dn. 29.03.2005r.

 

B - 7331/14/05.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z pó?n. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

że w dniu 29.03.2005r. na wniosek Państwa Jan i Teresa  Kucharczyk wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia  warunków lokalizacji celu publicznego pod nazwą: budowa zjazdu publicznego z drogi ekspresowej W-wa - Kraków

na działkach  nr 207/2, 208/2, 209/4 położonych w miejscowości Siekluki Gm.Stara Błotnica

 

               W związku z powyższym mogą się Państwo zapoznać ze sprawą

w Urzędzie Gminy Stara Błotnica  pokój nr 1.

 

 1. Udostępniono celem upublicznienia - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara  Błotnica w dniu 29.03.2005r.
 2. a/a.

 

 

 

                                 Wójt Gminy

                                   Stanisław Białkowski

___________________________________________________________________________________

Stara Błotnica, dn. 06.05.2005r.

 

B - 7331/23/05.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z pó?n. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

że w dniu 06.05.2005r. na wniosek Pana Jakubiak Andrzej zam.Kaszów nr 7 wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia  warunków lokalizacji celu publicznego pod nazwą: zabudowa rurociągiem dł.40 mb rzeki Ciek od Jankowic na działkach 17 i 18 położonych w miejscowości Kaszów Gm.Stara Błotnica .

 

               W związku z powyższym mogą się Państwo zapoznać ze sprawą

w Urzędzie Gminy Stara Błotnica   pokój nr 1.

 

 1. Udostępniono celem upublicznienia - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara Błotnica w dniu 06.05.2005r.
 2. a/a.

 

 

 

                                 Wójt Gminy

                               Stanisław Białkowski

 

 

______________________________________________________________________________

 

Stara Błotnica 19.04.2005r.

 

B. 7331/17/05

 

 

O B W I E S Z C ZE N I E

 

                Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z pó?ń. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                            i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

że w dniu 19.04.2005r. na wniosek Zarządu OSP w Starej Błotnicy wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa budynku OSP wraz z infrastrukturą techniczną                           w miejscowości Stara Błotnica na działce 216/12.

                W związku z powyższym mogą się Państwo zapoznać ze sprawa                      w Urzędzie Gminy Stara Błotnicy pokój nr 1.

 

1. Udostępniono celem upublicznienia - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

    Stara Błotnica w dniu 19.04.2005r.

2. a/a

 

 

 

 

                                                          Wójt Gminy

                                                            Stanisław Białkowski

 

____________________________________________________________________

 

Stara Błotnica 25.05.2005r.

 

B. 7331/22/05

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z pó?ń. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                            i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

 

z a w i a d a m i a   s i ę

że w dniu 25.05.2005r. na wniosek Pana Janusza Moskwy zam. Nowy Gózd  wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego pod nazwą: przebudowa odcinka linii napowietrznej nn na działkach nr 240/9, 240/10, 240/11, 240/12, 240/13 położonych                           w miejscowości Nowy Gózd, gm. Stara Błotnica

                W związku z powyższym mogą się Państwo zapoznać ze sprawa                      w Urzędzie Gminy Stara Błotnicy pokój nr 1.

 

1. Udostępniono celem upublicznienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

    Stara Błotnica w dniu 25.05.2005r.

2. a/a

 

 

 

 

                                                          Wójt Gminy

                                                            Stanisław Białkowski

 

 

 ______________________________________________________________

Znak sprawy:   B-341/12/2005                                            Stara Błotnica 05.08.2005 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                 faks: 048 383 50 92

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

    na dowóz i odwóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaszowie oraz Publicznej Szkoły

    Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Starej Błotnicy

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   rok szkolny 2005/2006 .

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 22.08.2005r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 22.08.2005r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :   22.08. 2005r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.                                                                                 

                                                                              

Wójt Gminy Stara Błotnica

Stanisław Białkowski

_________________________________________________________________________

 

Znak sprawy:   B-341/13/2005                                                         Stara Błotnica 09.08.2005 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                     faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełbów Nowy – Osiedle

    na odcinku o długości 575,72m.

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia: droga gminna w miejscowości Kiełbów Nowy   na terenie gminy

    Stara Błotnica

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   wymagany 15 października 2005 r. .

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 25.08.2005r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 25.08.2005r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :   25.08. 2005r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.                                                                                 

                                                                             

Wójt Gminy Stara Błotnica

Stanisław Białkowski

_____________________________________________________________

 

Decyzja Nr 17/2005 - o warunkach zabudowy

 

 

Znak sprawy: B-341/11/2005                                                                         Stara Błotnica 03.08.2005 r .

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro.

 

 

1) Zamawiający:

a/ pełna nazwa zamawiającego: Wójt Gminy Stara Błotnica

b/ REGON: 000540038

c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 26-806 Stara Błotnica, mazowieckie, białobrzeski

d/ ulica, nr domu, nr lokalu: Stara Błotnica nr 46

e/ internet: http/www.starablotnica.pl                                       email:ug.starablotnica@tms.net.pl                            

f/ numer kierunkowy : 048 tel. 385 77 90, 385 77 91           faks: 048 383 50 92

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

a/ imię i nazwisko: Zofia Dyl

b/ telefon: 048 385 77 90

c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7³° - 15³°

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

    wykonanie ujęcia wody podziemnej

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia: Czyżówka gm. Stara Błotnica

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin realizacji zamówienia: wymagany 30 wrzesień 2005 r.

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w%):    

   cena (koszt) - 100%.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w: siedzibie zamawiającego,

    nr lokalu: 1 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci;

1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo zam. publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

a/ miejsce składania:  siedziba zamawiającego: (nr lokalu): 1

b) w terminie do:

18.08.2005r. do godz. 12 00

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

a/ miejsce otwarcia: w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 3

b/ termin:

18. 08. 2005r .   o godz. 12 15

 

11) Termin związania ofertą- 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 

Wójt Gminy Stara Błotnica
Stanisław Białkowski

 

 

 

Znak sprawy: B-341/14/2005                                                                       Stara Błotnica 19.08.2005 r .

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro.

 

         

1) Zamawiający:

a/ pełna nazwa zamawiającego: Wójt Gminy Stara Błotnica

b/ REGON: 000540038

c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 26-806 Stara Błotnica, mazowieckie, białobrzeski

d/ ulica, nr domu, nr lokalu: Stara Błotnica nr 46

e/ internet: http/www.starablotnica.pl                                     e-mail:ug.starablotnica@tms.net.pl

                                                                                                               faks: 048 383 50 92

f/ numer kierunkowy : 048 tel. 385 77 90, 385 77 91

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

a/ imię i nazwisko: Zofia Dyl

b/ telefon: 048 385 77 90

c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7³° - 15³°

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

    wykonanie ujęcia wody podziemnej

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia: Czyżówka gm. Stara Błotnica

    Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.  

 

5) Termin realizacji zamówienia: wymagany 15 październik 2005 r.

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w%):    

   cena (koszt) - 100%.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w: siedzibie zamawiającego,

    nr lokalu: 1 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci;

1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo zam. publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

a/ miejsce składania: 

siedziba zamawiającego: (nr lokalu): 1

b) w terminie do:

 05.09.2005r. do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

a/ miejsce otwarcia:

w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 3

b/ termin:

05. 09. 2005r . o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą- 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

 

Wójt Gminy Stara Błotnica
Stanisław Białkowski

  ________________________________________________________________________

 

Znak sprawy:   B-341/15/2005                                                                          Stara Błotnica 22.08.2005 r.

 

 

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 euro.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego:   Wójt Gminy Stara Błotnica

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                     faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Zofia Dyl

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

     obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Stara Błotnica

    rodzaj zamówienia:   usługi

    miejsce realizacji zamówienia:   Czyżówka gm. Stara Błotnica

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   okres 1 roku  

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w: siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 1

     lub za zaliczeniem pocztowym.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr lokalu):   1

    b/ w terminie do: 06 . 09. 2005r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr lokalu):   3

    b/ termin:    06. 09. 2005r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

 

Wójt Gminy Stara Błotnica

Stanisław Białkowski

____________________________________________________________________________

 

 

Znak sprawy:   B-341/16/2005                                                                           Stara Błotnica 25.08.2005 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                     faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

    Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełbów Nowy – Osiedle

    na odcinku o długości 575,72m.

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia: droga gminna w miejscowości Kiełbów Nowy   na terenie gminy

    Stara Błotnica

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   wymagany 30 października 2005 r. .

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 09.10.2005r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do : 09.09.2005r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin : 09.09. 2005r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.                                                                                 

                                                                             

                                                                                                                Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                                         Stanisław Białkowski

_______________________________________________________________________

 

 

Znak sprawy:   B-341/17/2005                                                                         Stara Błotnica 31.08.2005 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                     faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

    Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Osów

    na odcinku o długości 750 m

    rodzaj zamówienia: roboty budowlane

    miejsce realizacji zamówienia: droga gminna do miejscowości Osów   na terenie gminy

    Stara Błotnica

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   wymagany 30 października 2005 r. .

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 15.09.2005r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 15.09.2005r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :   15.09. 2005r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.                                                                                 

                                                                             

                                                                                                                Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                                                  Stanisław Białkowski

_______________________________________________________________________

 

 

Znak sprawy:   B-341/18/2005                                                                           Stara Błotnica 02.09.2005 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                     faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

     Na zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego w roku szkolnym 2005/2006.  

    rodzaj zamówienia: dostawy

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   rok szkolny   2005/2006 .

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 19.09.2005r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 19.09.2005r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :   19.09. 2005r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.                                                                                 

                                                                              

                                                                                                               Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                                         Stanisław Białkowski

______________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro .

 

1.Zamawiający :

a/ pełna nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błonicy

b/ REGON: 672773150

c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 26-806 Stara Błotnica, mazowieckie,białobrzeski

d/ ulica, nr domu, nr lokalu: Stara Błotnica nr 46

e/ internet:http:/www.starablotnica.pl        e-mail: gops_blotnica@poczta.onet.pl

f/ numer kierunkowy : 048 tel. 385 77 90,   385 77 91          faks: 048 383 50 92

 

2.Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest :

a/ imię i nazwisko: Grażyna   Stefańczyk   -   kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

b/ telefon: 048 385 77 90 w 19

c/   godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 7.30 -   15.30

 

3. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

dożywianie dzieci   w następujących szkołach na terenie naszej gminy

-           Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne   Gimnazjum w Starej Błonicy ,

-           Publiczna Szkoła Podstawowa   i Publiczne Gimnazjum w Starym Goździe ,

-           Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Sieklukach ,

-           Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaszowie,

 

Przedmiotem zamówienia będzie sporządzenie ok. 200 porcji zupy, z dowozem do w/w szkół.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany   w pomieszczeniach kuchni Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Błonicy na podstawie umowy najmu tych pomieszczeń.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

5.Termin realizacji zamówienia : 03 października 2005r do 30 kwietnia 2006r

6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie / w % /:

   cena/koszt/    -    100 %.

7. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

  Specyfikację   istotnych warunków zamówienia można odebrać w: siedzibie zamawiającego nr lokalu: 4 lub za zaliczeniem pocztowym.

8. W przetargu mogą brać udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków   Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art. 22 i nie podlegają wykluczeniu na pods. art. 24 ustawy prawo zam. publ.

9. Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:   /nr lokalu/: 4

    b/ w terminie do: 21.09.2005r do godz.10.00

10. Miejsce i termin   otwarcia   ofert:

     a/ miejsce otwarcia: w siedzibie zamawiającego /nr lokalu/: 3

     b/ termin: 21.09.2005r o godz. 11.00

  11.Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

________________________________________________________________________

                                                                 Stara Błotnica, dn. 15.09.2005 r.

   

            Wójt Gminy Stara Błotnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Nowy Kadłubek, oznaczonej jako działka nr 434 o pow. 7,86 ha ; nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 6098.  

         Cena wywoławcza –   64.600,00 zł.

    Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 7

dniu 25 października 2005 roku o godz. 10 00 .

         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20%, w pieniądzu, w terminie do dnia 19 października 2005 roku

w kasie Urzędu Gminy w Starej Błotnicy lub na konto Urzędu Nr 94911500020050050002150003 BS Rz. Radom O/Błotnica. Za datę wpłaty uznaje się datę jej wpływu na konto organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wskazanie granic może być wykonane na wniosek i koszt nabywcy po zawarciu umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 8 lub pod nr tel. (0-48) 3857790 wew. 15.

 

 

WÓJT GMINY STARA BŁOTNICA

Stanisław Białkowski

________________________________________________________________________

 

 

Znak sprawy:   B-341/19/2005                                                                           Stara Błotnica 19.09.2005 r.

 

 

                                                                                        

Ogłoszenie o przetargu   nieograniczonym   o wartości poniżej   60 000 EUR.    

 

 

1) Zamawiający:

    a/ pełna nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Starej Błotnicy

    b/ REGON:    000540038    

    c/ kod, miejscowość, województwo, powiat:   26-806 Stara Błotnica ,   mazowieckie,   białobrzeski

     d/ ulica, nr domu, nr lokalu:   Stara Błotnica nr 46

    e/ internet: http:/www.starablotnica.pl                        e-mail: ug.starablotnica@tms.net.pl

    f/ numer kierunkowy : 048    tel. 385 77 90,   385 77 91                                     faks: 048 383 50 92            

 

2) Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

    a/ imię i nazwisko:   Monika Białkowska

    b/ telefon:   048 385 77 90

    c/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:   7 30 - 15 30

 

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony :

     Na zakup oleju napędowego na stacji paliw w promieniu 15 km od siedziby Zamawiającego do autobusu

      szkolnego w roku szkolnym 2005/2006.  

    rodzaj zamówienia: dostawy

4) Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

5) Termin   realizacji zamówienia:   rok szkolny   2005/2006 .

 

6) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

    cena (koszt)   -   100 %.

 

7) Szczegółowe warunki wykonania zamówienia:

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na wniosek w: siedzibie zamawiającego,

      nr lokalu: 1   lub   za zaliczeniem pocztowym w terminie do 05.10.2005r.

 

8) W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

   1/ spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   2/ spełniają wymogi określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu na podst.art.24 ustawy prawo   zam.publ.

 

9) Miejsce i termin składania ofert:

    a/ miejsce składania: siedziba zamawiającego:     (nr pokoju):   1

    b/ w terminie do: 05.10.2005r .   do godz. 10 00  

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert:

    a/ miejsce otwarcia:   w siedzibie zamawiającego (nr pokoju):   3

    b/ termin :   05.10. 2005r .       o godz. 10 15

 

11) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

.                                                                                  

                                                                             

                                                                                                               Wójt Gminy Stara Błotnica

                                                                                          Stanisław Białkowski

_______________________________________________________________________

 

                                          

                                                                       Stara Błotnica, dn. 30.11.2005 r.

 

 

 

Wójt Gminy Stara Błotnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej nieużytek, położonej w obrębie wsi Stary Sopot, oznaczonej jako działka numer 89/7 o pow.0,3600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą KW Nr 4256.

 

     Cena wywoławcza nieruchomości – 2.900 zł.

 

             Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 6 w dniu 12 stycznia 2006 r. o godz. 1000.

 

       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, w pieniądzu, w terminie do dnia 06 stycznia 2006 r. w kasie Urzędu Gminy w Starej Błotnicy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Przed zawarciem umowy notarialnej nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wskazanie granic może być wykonane na wniosek i koszt nabywcy po zawarciu umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy pok. nr 8 lub pod nr tel. (0-48) 387790 wew.15.

 

 ________________________________________________________________________

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-07 14:11:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-30 10:30:11
 • Liczba odsłon: 345
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1081097]

przewiń do góry