Stara Błotnica, dn. 28.07.2003 r.

GG-K-72241/2/2003

OGŁOSZENIE

         Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, że w okresie od dnia 29.07.2003 r.  do dnia 20.08.2003 r. w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy będzie wywieszony wykaz nieruchomości położonych we wsi Chruściechów przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych we wsi Chruściechów

Numer działki

Powierzchnia

Numer Księgi Wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

Termin zagospodarowania

Cena nieruchomości

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt 1i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 80/4

0,30 ha

 3055

Działka rolno - budowlana

W granicach zabudowy wsi pod budownictwo zagrodowe, pozostała część jako grunty rolne

5 lat od daty zakupu

2.000 zł

12.09.2003 r.

   

Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy w dniu 29.07.2003 r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                   Stara Błotnica, dn. 09.10.2003 r.

GG-K-72241/3 /2003                                                                                                       

OGŁOSZENIE

           Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, że w okresie od dnia 14.10.2003 r.      do dnia 04.11.2003 r. w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy będzie wywieszony wykaz nieruchomości położonych we wsiach Nowy Kadłubek i Stare Żdżary, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wykaz

nieruchomości położonych na terenie gminy Stara Błotnica przeznaczonych do sprzedaży  

Numer działki

Powierzchnia

w ha

Położenie nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie miejscowym

Termin zagospodarowania

Cena nieruchomości

w złotych

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

    1

    2

            3

        4

           5

           6

           7

           8

               9

 

128

129

130

0,57

0,35

0,27

Nowy Kadłubek

 

3646

3646

6098

Działki rolno - budowlane

W granicach zabudowy wsi działki przeznaczone są pod budownictwo zagrodowe i jednorodzinne z możliwością budowy domów letniskowych, pozostałe części działek – tereny rolne

5 lat od daty zakupu

 1.600

   900

   800

  28.11.2003 r.   

      1

     2        

            3

        4

          5

        6

           7

          8

              9

302

303

309

487

1,30

0,63

1,47

2,10

Nowy Kadłubek

3153

6098

3153

3153

Działki rolne

Działki przeznaczone są pod uprawy rolne. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w granicach zabudowy wsi, tj. 100 m2 przewiduje zmiany na teren letniskowy

5 lat od daty zakupu

4.100

2.300

4.700

4.600

28.11.2003 r.

437/4

0,23

Stare Żdżary

2971

Działka rolna

Działka przeznaczona jest pod uprawy jako grunty rolne

5 lat od daty zakupu

  800

28.11.2003 r.

  Stara Błotnica, dn. 09.10.2003 r.     

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Stara Błotnica

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Starym Goździe

26-806 Stara Błotnica


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z § 1, § 4, § 5 pkt 1, § 8, § 9 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem,

 4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

 5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzenia oświatą,

 6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851),

 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (do godz. 15:30) w Urzędzie Gminy Stara Błotnica, pokój Nr 6A.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stara Błotnica.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w:

 1. „Słowie Ludu” z dnia 2004-06-14,

 2. „Echu Dnia” z dnia 2004-06-2004.

__________________________________________________________________________

Stara Błotnica 22.03.2004r.
Znak.B.7331/1/2004
INFORMACJA

WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „ Prawo ochrony środowiska ” Dz.U.Nr 62 z 20 czerwca 2001r. poz. 627 informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – prowadzonym przez Urząd Gminy Stara Błotnica – wniosku Pana Piotra Jurczaka zam. Falęcice 57 z dnia 18.02.2004r. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji dystrybucji gazu Propan Butan z infrastrukturą techniczną / 2 zbiorniki po 4850 Dm3, dystrybutor gazu , wiate nad dystrybutorem i pawilon obsługi stacji/, na działce Nr 210/8 położonej w Starej Błonicy.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Gminy w Starej Błonicy pokój Nr 1 w terminie 21 dni od daty podania do publicznej widadomości niniejszej informacji w godz. 800 – 1530.


WÓJT

Stanisław Białkowski

Stara Błotnica  12.08.2004 r

Znak. B.7331 / 1 /2004

 DECYZJA    Nr   1  /04  

 o warunkach zabudowy

          Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.         o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717/,  oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami/, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.U. Nr 164, poz. 1588/ i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. Nr 164, poz. 1589/, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 18.02.2004 r. przez Pana Piotra Jurczaka zam. Falęcice 57, gm. Promna w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy stacji dystrybucji gazu propan-butan  na działce nr 210/8 położonej w Starej Błotnicy

po uzgodnieniu decyzji z:

-          Wojewodą Mazowieckim w zakresie zadań rządowych (postanowienie  WRR.R-7046/2024/04/AD

-          Z dnia 02.07.2004r.)

-          Zarządem Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań samorządowych  (pismo

-          znak: SR.VII.7332-7657/Rd /2004), z dnia 09.07.2004r.

-          Starostą Powiatu Białobrzeskiego postanowienie ROS.7633/8/04 z dnia 26.07.2004r.

-          organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych – Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Białobrzeskiego (postanowienie GB-IV-6018-1/11/04

-          z dnia 01.07.2004 r.),

-          właściwym zarządcą drogi - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (pismo VI.III.7332-1371/2004r.

-          z dnia 26.07.2004 r .)

-          Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białobrzegach( postanowienie DG-442/2/B/05/04 z dnia 26.05.2004r.)

-          organem właściwym w sprawach ochrony melioracji Marszałek Województwa Mazowieckiego Warszawa ul. B.Brechta 3 ( postanowienie WZM i UW IRB-4105-PI/1/04. z dnia 30.06.2004r.)

ustalam sposób zagospodarowania terenu

i

 warunki zabudowy

dla inwestycji zamierzonej przez Pana Piotra Jurczaka zam. Falęcice 57, gm. Promna  polegającej na

BUDOWIE STACJI DYSTRYBUCJI GAZU PROPAN-BUTAN ( 2 ZBIORNIKI PO 4850 DM3, DYSTRYBUTOR GAZU, WIATA NAD DYSTRYBUTOREM I PAWILON OBSŁUGI STACJI )              Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 210/8 POŁOŻONEJ W STAREJ BŁOTNICY

1/ Rodzaj inwestycji – usługowa – obsługa tras komunikacyjnych - budowa stacji tankowania pojazdów gazem płynnym projektowana w pasie oddziaływania trasy komunikacyjnej – droga wojewódzka nr 732

2/ Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w zakresie:

a/ warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- lokalizacja projektowanej stacji– z uwzględnieniem maksymalnych w stosunku do dróg linii zabudowy tj. min. 20.0 m od istniejącej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej 732 - dz. nr 142 - /jako drogi ponadlokalnej wg przepisów o drogach publicznych /; nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowiącej część graficzną (załącznik) niniejszej decyzji kolorem czarnym z trójkątami; linie rozgraniczenia drogi oznaczono na załączniku graficznym linią ciągłą koloru czarnego; linia zabudowy nie narusza przepisów o drogach publicznych; należy zachować odległości od granic działek sąsiednich   określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami/ w § 12 ust.3 /            z uwzględnieniem § 271 rozporządzenia,

- intensywność wykorzystania powierzchni terenu - powierzchnia zabudowy max. 40 % powierzchni działki       nr 210/8; 30 % winno stanowić powierzchnię biologicznie czynną zagospodarowaną w/g potrzeb użytkownika, pozostałe 30 % może być przeznaczone na chodniki, dojazdy, placyki utwardzone, miejsca postojowe przyjmując wskaźnik 10 – 12 mp/ na 1 obiekt;

- wysokość projektowanego budynku obsługi - 1 kondygnacja nadziemna (tj. do 5m);

- szerokość elewacji frontowej dostosować do potrzeb technologicznych – max 10,0 m;

- geometria dachu - zaprojektować dach ze spadkiem o kącie nachylenia do 450 ;

- ze względu na funkcję i lokalizację winien także być zrealizowany z  materiałów trwałych o wysokich walorach estetycznych.

 b/ ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej   wg. rozporządzenia Rady Ministrów zDz. U. Nr. 179/2002, poz. 1490. Niniejsza inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla projektowanego przedsięwzięcia został nałożony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko  przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białobrzegach (postanowienie z dnia 25.02.2004 r. ) i przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Białobrzeskiego (postanowienie z        z dnia 12.03 2004r),

- teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomników przyrody i nie znajduje się w otulinie żadnego z wymienionych obszarów),

- w przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z wartościową zielenią                       i drzewostanem w obrębie nieruchomości uzyskać uzgodnienie z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Białobrzeskiego ,

- w przypadku lokalizacji inwestycji na gruncie rolnym uzyskać decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (dotyczy gleb pochodzenia mineralnego klasy I, II, IIIa, IIIb i gleb pochodzenia organicznego klasy IV, IVa, IVb, V i VI),

c/ obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci energetycznej zgodnie z warunkami dysponenta sieci,

- zaopatrzenie w wodę - z istniejącego na działce przyłącza,

-energia cieplna (o ile zajdzie taka potrzeba) z indywidualnego źródła (kotłowni) odpowiadającego przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska,

-  odprowadzenie ścieków - do projektowanego na działce szamba wybieralnego – lokalizacja winna być zgodna       z obowiązującymi warunkami technicznymi,

- składowanie odpadów do pojemników z zapewnieniem wywozu na zorganizowane wysypisko,

- dojazd do działki nr 210/8 – z drogi wojewódzkiej, w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

d/ wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

- projektowana inwestycja nie może ograniczać: - dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie może stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie a także nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody             i gleby,

e/ ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

- przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczych i terenów narażonych                       na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - nie dotyczą jej  związane           z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające                 z przepisów odrębnych,

3/ Linie rozgraniczające teren inwestycji:

- działkę nr 210/8 oznaczono linią przerywaną koloru czarnego i literami A-B-C-D na kopii mapy zasadniczej      w skali  1:500 stanowiącej część graficzną (załącznik) niniejszej decyzji,

4/ Wymagania formalne:

 Projekt budowlany opracować z uwzględnieniem przepisów:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami/,

- rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami/,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120, poz. 1133/,

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U.  Nr 121, poz.1138/

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 z późn. zm.)

oraz innych przepisów odrębnych właściwych w sprawie, w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm            i zasad wiedzy technicznej,

- dokonać stosownych uzgodnień dokumentacji projektowej wynikających z przepisów szczególnych.

U z a s a d n i e n i e

          Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek Pana Piotra Jurczaka zam. Falęcice 57, gm. Promna .

          Działka, na której Wnioskodawca zamierza realizować planowane przedsięwzięcie nie jest objęta ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; nie ogłoszono również o przystąpieniu przez Gminę Stara Błotnica do sporządzenia planu miejscowego w odniesieniu              do przedmiotowego terenu. Przeprowadzona w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, jak również analiza stanu faktycznego i prawnego terenu lokalizacji inwestycji pozwalają stwierdzić, iż:

- działka nr 210/8  jest dzierżawiona Wnioskodawcę

- przedmiotowa działka i jej otoczenie znajdują się na terenie oddziaływania przebiegającej drogi wojewódzkiej; istniejąca wokół zabudowa posiada zróżnicowaną wysokość /od 1 do 2 kondygnacji/, zróżnicowaną geometrię dachu /dachy ze spadkiem o różnych kątach nachylenia i zróżnicowanych kierunkach głównych kalenic             w stosunku do frontów działek/),

- zabudowa na działkach sąsiednich usytuowana jest w nieuporządkowanych odległościach od istniejącej drogi wojewódzkiej;

- obszaru, o którym mowa wyżej, jak i  projektowanej inwestycji nie dotyczą ograniczenia i zakazy wynikające  z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu czy też ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej określonych w przepisach odrębnych (ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zmianami/, ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162, poz. 1568/, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami/ i innych),  wg Rozporządzenia Rady Ministrów Dz.U. nr 179/2002 poz. 1490 niniejsza inwestycja  jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; dla projektowanego przedsięwzięcia został nałożony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                   w Białobrzegach ( Postanowienie z dnia 25.02. 2004r) i przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Białobrzeskiego ( Postanowienie z dnia 12.3 2004r),

- w planie ogólnym Gminy Stara Błotnica uchwalonym Uchwałą GRN Nr II/7/88 z dnia 30.09.1988 r

i Nr IV/20/94 z dnia 30.09.1994r.(Dz. U. nr 19 z dnia 21.10.1988r.) przedmiotowy teren znajdował się na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, gdzie dopuszczalne były obiekty usługowe; w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica " Uchwała Nr X/77/99.z dnia 16.12.1999r.  (nie stanowi prawa miejscowego) jest to obszar terenów zabudowy . ;

-          na przedmiotowym terenie nie przewiduje się realizacji zadań samorządowych i rządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przeprowadzono również stosowanie do wymogu par. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 r. W sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy izagospodarowania  terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz.U. Nr 164, poz. 1588/ analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu mającą na celu ustalenie, czy zostały łącznie spełnione warunki , o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy, umożliwiające wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie:

- na działkach sąsiednich  i w najbliższym otoczeniu (w obszarze analizowanym) istnieje zabudowa zagrodowa, usługowa oraz  mieszkaniowa jednorodzinna; realizacja projektowanej zabudowy jest uzupełniającej funkcją zabudowy dominującej w obszarze analizowanym; linię zabudowy ustalono zgodnie z ustawą o drogach publicznych; wymagania odnośnie intensywności wykorzystania terenu, wysokości zabudowy, szerokości elewacji frontowej i geometrii dachu przyjęto mając na uwadze duże zróżnicowanie w wym. wskaźników              i parametrów występujące w obszarze analizowanym, potrzeby wynikające z funkcji inwestycji oraz nawiązując do podejmowanych decyzji w warunkach obowiązywania planu miejscowego z 1988 r.,

- działka nr 210/8 i działki sąsiednie posiadają dostęp do dróg publicznych – do drogi wojewódzkiej

- istnieje możliwość uzupełnienia i realizacji uzbrojenia na działce i w ulicy co będzie wystarczające dla potrzeb projektowanego zamierzenia,

- w zależności  od danych z rejestru gruntów teren działki wymaga zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze,

- niniejsza decyzja nie narusza przepisów odrębnych.

                W toku postępowania, stosownie do wymogów art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskano uzgodnienia:

-          Wojewodą Mazowieckim w zakresie zadań rządowych (postanowienie znak:  WRR.R-7046/2024/04/AD ,

-          Zarządem Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań samorządowych (pismo znak: SR.VII.7332-7657/Rd/2004),

-          Starostą Powiatu Białobrzeskiego

-          organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych – Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Białobrzeskiego (ROŚ.7633/8/04 ,GB-IV-6018-1/11/04 ),

-          właściwym zarządcą drogi (VI.III.7332-1371/2004r.)

-          Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białobrzegach( DG-442/2/B/05/04.)

-          organem właściwym w sprawach ochrony melioracji Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie (WZM i UW IRB-4105-PI/1/04 )

-           

Powyższe pozwala stwierdzić, iż planowana budowa stacji paliw gazowych (tankowania pojazdów gazem płynnym)  z infrastrukturą techniczną na działce nr 210/8 położonej w Starej Błotnicy nie narusza przepisów prawa, wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorów ekonomicznych przestrzeni jak również walorów architektonicznych i krajobrazowych.

Dlatego też orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie :

          Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art.63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

          Stosownie do art. 65 ust. 1 stwierdza się wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

- dla terenu objętego decyzją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Jeśli decyzja niniejsza wywoła skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym polegające na uniemożliwieniu lub ograniczeniu korzystania z nieruchomości lub jej części                 w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, koszty realizacji roszczeń z tytułu odszkodowania za poniesioną szkodę lub odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości przy jej sprzedaży lub też wykupu nieruchomości lub jej części ponosi Inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji                   o pozwoleniu na budowę. Koszty realizacji roszczeń z tytułu ewentualnego obniżenia wartości nieruchomości określa organ w odrębnym postępowaniu na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości wniesione w terminie 5 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu,               za pośrednictwem Wójta Gminy w Starej Błotnicy, powołując się na znak sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Ewentualne odwołania można składać w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy powołując się na znak      i nr decyzji.

Projekt decyzji w przedmiotowej sprawie przygotowała mgr inż. arch. Anna Kondej - wpisana na listę Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów w Warszawie pod numerem MA 0367.

Informacja:

                Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1/ projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,         w tym decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, jeżeli inwestycja zlokalizowana jest             na gruncie rolnym

2/ oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3/ prawomocną decyzję o warunkach zabudowy.

Otrzymują :

1/ Pan Piotr Jurczak zam. Falęcice 57, gm. Promna .

2/ strony wg wykazu

3/ a/a

Dot. sprawy Znak. B -7331 / 1  /2004

Z wniosku  Pana Piotra Jurczaka zam. Falęcice 57, gm. Promna. ustalenia warunków zabudowy dla budowy stacji paliw gazowych (tankowania pojazdów gazem płynnym)  z infrastrukturą techniczną na działce nr 210/8 położonej w Starej Błotnicy.

ANALIZA

Funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków określonych w art. 61  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Niniejsza analiza ma celu ustalenie , czy w przedmiotowej sprawie zostały spełnione łącznie warunki o jakich mowa ww art. 61ustawy umożliwiające wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Działkę nr 210/8 oznaczono kolorem zielonym i literami A-B-C-D.

1.        Wg oświadczenia Pana Piotra Jurczaka  właścicielem dz. nr 210/8, na której jest planowana stacja paliw gazowych jest Jan Tempiński.

2.        Działka nie jest zabudowana.. Posiada przyłącze wodociągowe. W pobliżu działki przebiega. sieć energetyczna.

3.        Omawiana działka jest przyległa do drogi wojewódzkiej. Brak jest  urządzonego wjazdu.

4.        W najbliższym otoczeniu (w obszarze analizowanym) istnieje zabudowa usługowa, zagrodowa, budynki mieszkalne i gospodarcze. Realizacja projektowanej inwestycji jest uzupełnieniem funkcji w obszarze analizowanym (obsługa tras komunikacyjnych)

5.        Istniejąca zabudowa usytuowana jest w różnych odległościach od linii rozgraniczenia dróg, bez określonych zasad. Szerokość elewacji należy dostosować do potrzeb technologicznych obiektu  do ~ 10 m, co umożliwi Inwestorowi zaprojektowanie obiektu  wolnostojącego, w odległościach od granicy działki sąsiedniej zgodnych z określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami/ w § 12 ust. 3 / z uwzględnieniem § 271 rozporządzenia; projekt budowlany winien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 z późn. zm.) oraz innymi przepisami odrębnymi właściwymi w sprawie, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami                 i zasadami wiedzy technicznej.

6.        Jako racjonalne wykorzystanie terenu należy przyjąć  - powierzchnia zabudowy do 40 % przeznaczonej pod zabudowę działki, powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % zagospodarowana wg potrzeb użytkownika, pozostały teren wykorzystać na dojścia, dojazdy, miejsca postojowe przyjmując wskaźnik 10-12 mp/ jeden obiekt. Architekturą, geometrią dachu projektowany budynek winien nawiązywać do budynków                   na  działkach sąsiednich; ze względu na funkcję i lokalizację winien także być zrealizowany z  materiałów trwałych o wysokich walorach estetycznych.

7.        Wymagania odnośnie intensywności wykorzystania terenu, wysokości zabudowy, szerokości elewacji frontowej i geometrii dachu przyjęto mając na uwadze funkcję planowanej inwestycji oraz duże zróżnicowanie w/w wskaźników i parametrów występujące w obszarze analizowanym.

8.        Istnieje możliwość uzupełnienia i realizacji uzbrojenia na działce i w ulicy.

9.     Obszaru, o którym mowa wyżej, jak i  projektowanej inwestycji nie dotyczą ograniczenia i zakazy wynikające z potrzeb ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu czy też ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej określonych w przepisach odrębnych (ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zmianami/, ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz.U. Nr 162, poz. 1568/, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami/ i innych); wg Rozporządzenia Rady Ministrów Dz.U.nr 179/2002 poz. 1490 niniejsza inwestycja  jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dla projektowanego przedsięwzięcia został nałożony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Białobrzegach ( Postanowienie z dnia 25.02. 2004r) i przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Białobrzeskiego ( Postanowienie

       z dnia 12.03 2004r).

10.      W planie ogólnym Gminy Stara Błotnica uchwalonym Uchwałą GRN  (Nr II/7/88 z dnia 30.09.1988r.i Nr.IV/20/94 r.  z dnia 30.09.19994r.) przedmiotowy teren znajdował się na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, gdzie dopuszczalne były obiekty usługowe; w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica" Uchwała Nr/77/99 z dnia 16.12.1999r. (nie stanowi prawa miejscowego) jest to obszar terenów   zabudowanych i wskazanych do zabudowy o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej.

11.     Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się realizacji zadań samorządowych i rządowych, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W części graficznej analizy oraz na załączniku graficznym decyzji przyjęto wielobarwne oznaczenia co pozwala na uzyskanie lepszej przejrzystości i czytelności załącznika.

-          Granicę lokalizacji inwestycji oznaczono kolorem zielonym

-          Linię rozgraniczenia  oznaczono kolorem niebieskim

-          Maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczono kolorem czerwonym

Wójt

Stanisław Białkowski 

____________

                                                         

Stara Błotnica, dn. 18.10.2004 r.

                                                          

OGŁOSZENIE

                 Wójt Gminy Stara Błotnica informuje, że w okresie od dnia 25 października 2004 r. do dnia 15 listopada 2004 r. w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie wsi Nowy Kadłubek i Stary Kobylnik.

Wójt Gminy

  Stanisław Białkowski

_______________________________________________________________________________

Stara Błotnica, dn. 18.10.2004 r.

Wykaz

nieruchomości położonych na terenie gminy Stara Błotnica przeznaczonych do sprzedaży

Numer działki

Powierzchnia

w ha

Położenie nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

w złotych

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

    1

    2

            3

        4

           5

                6

           7

          

               8

128

130

0,5700

0,2700

Nowy Kadłubek

3646

6098

działka rolna niezabudowana

działka rolna niezabudowana

Działki przeznaczone są pod uprawy rolne

 1.600

   

   800

  20.12.2004 r.

     

1

   

 2        

          

     3

  

     4

      

        5

              

                   6

    

        7

         

        

         8

 303

487

 0,6300

2,1000

Nowy Kadłubek

6098

3153

 Działki rolne niezabudowane

Działki przeznaczone są pod uprawy rolne

2.300

4.600

 20.12.2004 r.

124

 0,7800

 Stary Kobylnik

 18 739

Działka budowlana, na działce znajduje się budynek murowany o pow.111,3 m2

studnia kopana, piwnica

Działka przeznaczona pod zabudowę

 27.700

 20.12.2004 r.

 ____________________________________________________

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 217, poz.2125), Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązani są w terminie do dnia 31 grudnia 2004 roku, pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny, uzupełnić brakujące dane, o których mowa w art. 7b ust.2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku – Prawo działalności gospodarczej.

WYCIĄG Z USTAWY Z DNIA 19 LISTOPADA 1999 ROKU – PRAWO

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Art. 7b.   1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, zwany dalej "organem ewidencyjnym", dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

  1)     oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

  2)     oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, o którym mowa w art. 11 ust. 1,

  3)  określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

  4)  wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. W przypadku, gdy przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302), organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie, którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, a zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-07-07 13:35:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 13:35:46
 • Liczba odsłon: 383
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1081105]

przewiń do góry