Zarządzenia 2004 / III kwartał

Zarządzenie Nr 19

Wójta Gminy Stara Błotnica

Z dnia 16 czerwca 2004

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Starym Goździe.

 

Na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku i zmiany ) powołuję, co następuje:

 

§   1

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Starym Goździe powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1. Leszek Szczepanowski                     Przewodniczący Komisji                    Organ prowadzący

2. Piotr Kucharczyk                          Członek Komisji                                  Organ prowadzący

3. Zenon Świniarski                             Członek Komisji                                  Organ prowadzący

4. Edyta Wójcik                                   Członek Komisji                                  Organ nadzoru pedagogicznego

5. Zbigniew Zatorski                 Członek Komisji                                  Organ nadzoru pedagogicznego

6. Maria Dominika Ośko                      Członek Komisji                                  Organ nadzoru pedagogicznego

7. Sabina Kacprzak                               Członek Komisji                                  Rada Pedagogiczna

8. Ewa Becz                                           Członek Komisji                                  Rada Pedagogiczna

9. Jolanta Kucharczyk                          Członek Komisji                                  Rada Rodziców

10. Anna Kołtunowicz                         Członek Komisji                                  Rada Rodziców

11.Piotr Zaremba                                  Członek Komisji                                  Przedstawiciele ZNP

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT

Stanisław Białkowski

 

 

___________________________________________

ZARZADZENIE Nr 20/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 01 lipca 2004 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9 g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm. Ostatnia zmiana Dz. U. Nr. 118, poz. 1112 z 2003 r.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję następujący skład  Komisji Egzaminacyjnej dla poszczególnych nauczycieli:

 

1. Dla Pana Roberta Marcina Kierzkowskiego – na nauczyciela wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Starej Błotnicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

 

1) Sobieraj Stanisław  -Przewodniczący

2) Żupiński Zenon -Członek

3) Okruta Dupla Marzena -Członek

4) Malinowska Grażyna -Członek

5) Skrzynecka Anna -Członek

 

2. Dla Pani Agnieszki Mizera – nauczyciela języka polskiego i histori w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bpa Jana Chrapka w Starych Sieklukach.

 

1) Sobieraj Stanisław  -Przewodniczący

2) Szyderska Teresa -Członek

3) Okruta Dupla Marzena -Członek

4) Malinowska Grażyna -Członek

5) Skrzynecka Anna -Członek

6) Karolewska Małgorzata -Członek

 

3.Dla Pani Aliny Michalskiej – nauczyciela wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w starym Goździe.

 

1) Sobieraj Stanisław  -Przewodniczący

2) Król Anna                                                                                       -Członek

3) Okruta Dupla Marzena -Członek

4) Malinowska Grażyna -Członek

5) Skrzynecka Anna -Członek

6) Karolewska Małgorzata -Członek

 

§ 2

Termin odbycia posiedzeń ustala się na dzień 16 lipiec 2004 r., godzina 1000 w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT

Stanisław Białkowski

 

                                                                                                                                     

 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 30 czerwca 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

 

 

                Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8. marca .1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn.zm.),  art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U.   Nr 15 poz.148 z 2003 roku  z późn.zm. ) § 10 Uchwały Nr XV/80/2004 Rady Gminy mazowieckiego Starej Błotnicy mazowieckiego dnia 5 lutego 2004 r. oraz pisma  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie- Wydział Finansów i Budżetu z dnia 16.06.2004 roku znak FIN.I.301/3011/852/96/04

postanawia się:

 

§1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w :

 

 Dz.852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę  856 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi  8.451.671 zł.

Plan dochodów na zadania zlecone wynosi 481.257 zł.

 

§2

Zwiększa się plan wydatków w :

Dz. 852           Pomoc społeczna

Rozdz. 85212  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę -  857 zł.

 

Plan wydatków po zmianach wynosi 8.277.909 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 481.257 zł.

 

§3

 

Wprowadza się zmiany miedzy paragrafami w ramach działu i rozdziału:

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

zmniejsza się plan w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 598 zł.

a zwiększa się plan w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 598 zł.

.

 

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zadania własne)

zmniejsza się plan w § 4260 Zakup energii o kwotę 2.000 zł

a zwiększa się plan w § 4300 Zakup usług pozostałych pozostałych kwotę 2.000 zł..

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

WÓJT

Stanisław Białkowski

 

 

 

UZASADNIENIE

do  Zarzadzenia Nr 21/2004 

z dnia  30 czerwca 2004 roku

 

 

     W związku z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającym dotację na zadania zlecone zwiększa się budżet o kwotę 856 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych przez gminę

 

 _______________________________

                                                                                                                                     

 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 12 lipca 2004 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Starym Goździe.

 

 

                Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z dnia 07 września  1991 roku o systemie oświaty (tj.  Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późn.zm.),  art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U.   Nr 15 poz.148 z 2003 roku  z późn.zm. ) powołuję co następuje:

 

§1

W celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Starym Goździe powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1. Leszek Szczepanowski                     Przewodniczący Komisji                    Organ prowadzący

2. Piotr Kucharczyk                          Członek Komisji                                  Organ prowadzący

3. Zenon Świnaiarski                           Członek Komisji                                  Organ prowadzący

4. Edyta Wójcik                                   Członek Komisji                                  Organ nadzoru pedagogicznego

5. Zbigniew Zamorski                               Członek Komisji                                  Organ nadzoru pedagogicznego

6. Maria Dominika Ośko                      Członek Komisji                                  Organ nadzoru pedagogicznego

7. Sabina Kacprzak                               Członek Komisji                                  Rada Pedagogiczna

8. Justyna Płaskocińska                        Członek Komisji                                  Rada Pedagogiczna

9. Jolanta Kucharczyk                          Członek Komisji                                  Rada Rodziców

10. Anna Kołtunowicz                         Członek Komisji                                  Rada Rodziców

11.Piotr Zaremba                                  Członek Komisji                                  Przedstawiciel ZNP

 

 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

WÓJT

Stanisław Białkowski

 

 

 

 ____________________________________

                                                                                                                                     

 

ZARZĄDZENIE Nr 23/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 16 lipca 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

 

 

                Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8. marca .1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn.zm.),  art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U.   Nr 15 poz.148 z 2003 roku  z późn.zm. ) § 10 Uchwały Nr XV/80/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 5 lutego 2004 r. postanawia się:

 

§1

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w :

 

 Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818  Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwa celowa o kwotę  8.210 zł.

.

 

§2

Zwiększa się plan wydatków w :

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101  Szkoły podstawowe

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę -  8.210 zł.

 

§3

 

Wprowadza się zmiany miedzy paragrafami w ramach działu i rozdziału:

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

zmniejsza się plan w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 zł.

a zwiększa się plan w § 4260 Zakup energii o kwotę 10 zł.

 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie (zadania własne)

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

zmniejsza się plan w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2.000 zł

a zwiększa się plan w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

zmniejsza się plan w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.000 zł

a zwiększa się plan w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł.

 

§ 4

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

WÓJT

Stanisław Białkowski

 

 

 

UZASADNIENIE

do  Zarządzenia Nr 23/2004 

z dnia  16 lipca 2004 roku

 

 

     W związku z tym, ze zaplanowane środki na remont podłogi w szkole w Baszowie i w Starych Sieklukach są niewystarczające zwiększa się plan na usługi remontowe o kwotę:

- szkoła w Baszowie – 4.210 zł.

- szkoła w Stare Siekluki – 4.000 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się ze środków rezerwy budżetowej celowej.

 

 ____________________________

 

                                                                                                                                     

 

ZARZĄDZENIE Nr 24/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 4 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004 roku

 

 

                Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8. marca .1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn.zm.),  art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U.   Nr 15 poz.148 z 2003 roku  z późn.zm. ) § 10 Uchwały Nr XV/80/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 5 lutego 2004 r. postanawia się:

 

§1

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w :

 

 Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818  Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwa celowa o kwotę  30.000 zł.

§ 4810 rezerwa ogólna o kwotę 13.150 zł.

 

§2

Zwiększa się plan wydatków w :

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę -  5.000 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.150 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 30.000 zł.

 

§3

 

Wprowadza się zmiany miedzy paragrafami w ramach działu i rozdziału:

Dz. 801 – Oświata i wychowanie (zadania własne)

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

zmniejsza się plan w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 3.800 zł

a zwiększa się plan w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.800 zł.

 

§ 4

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

WÓJT

Stanisław Białkowski

 

 

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 24/2004

z dnia 4 sierpnia 2004 roku

 

W związku z tym, że zaplanowane środki na remont podłogi w szkole w Kaszowie i malowanie sal i cyklinowanie podłogi w szkole w Starej Błotnicy są niewystarczające zwiększa się plan na usługi remontowe o kwotę:

- szkoła Kaszów – 1.850 zł.

szkoła Stara Błotnica – 1.950 zł.

W związku z remontem szkoły

- w Kadłubie (malowanie, obróbki blacharskie, wymaina 4 okien ) – 15.000 zł

- w Żdżarach (wymiana okien) – 7.00 zł

- w Pierzchni – 8.000 zł

wykorzystuje się 30.000 zł rezerwy budżetowej celowej na w/w prace.

Na konieczny remont i odwodnienie drogi w Osowie przeznacza się z rezerwy ogólnej 5.000 zł.

 

____________________

 

ZARZĄDZENIE Nr 25/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 18 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania  budżetu za I półrocze  2004 roku

 

 

                Na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U.   Nr 15 poz.148 z 2003 roku  z późn.zm. ) § 10 Uchwały Nr XV/110/2004 Rady Gminy  Starej Błotnicy z dnia 17 października 2004 r. postanawia się:

 

§1

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Wydział Zamiejscowy w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

Informacja o której mowa w § 1 zawarta jest w Zał. 1,2,3,4,5,6,7.

 

§ 2

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

WÓJT

Stanisław Białkowski

 

 

Załączniki 1,2,3,4,5,6,7 dostępne są w Urzędzie Gminy , 26-806 Stara Błotnica w godzinach pracy Urzędu.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2004

WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 ROKU

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dożywianie dzieci w 4 szkołach na terenie gminy Stara Błotnica.

§1-

Powołuje się komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w następującym składzie:
Przewodniczący:                                              - Stanisław Sobieraj
Członkowie:                                                                      - Zofia Dyl

- Wanda Jastrzębska

- Grażyna Stefańczyk

§2.

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z Regulaminem Pracy, stanowiącym zał. nr l do niniejszego Zarządzenia.

 

§3

 Komisja w wyżej wymienionym składzie przeprowadzi przetarg na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty.

§4.

 Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

§5.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 20 września 2004 roku.

§6.

Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

Stanisław Białkowski

Załącznik Nr l

Do zarządzenia Nr 26

Wójta Gminy Stara Błotnica

 

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na dożywianie dzieci w 4 szkołach na terenie Gminy Stara Błotnica.

l.         Komisja działa na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica Nr 26 z dnia 27 sierpnia 2004 rok.

1.1.      Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania,

l .2.     Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2.        Do zadań Komisji należy:

2.1.      Opracowanie materiałów przetargowych wraz z projektem umowy.

2.2.     Ogłoszenie przetargu.

2.3.     Publiczne otwarcie ofert.

2.3.1.   Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 20 września o godz. 10.30

2.3.2.   Przed otwarciem każdej z ofert Przewodniczący Komisji sprawdzi i okaże obecnym stan zabezpieczenia ofert.

2.3.3.   Po otwarciu każdej z ofert Przewodniczący Komisji odczyta: - nazwę ,adres oferenta i proponowaną cenę.

2.4.      Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

 2.4. l.   W trakcie procedury oceny ofert Komisja określi czy każda z ofert: spełnia kryteria i zasady określone w ustawie o zamówieniach publicznych, została prawidłowo sporządzona i podpisana, zawiera wymagane w materiałach przetargowych dokumenty i oświadczenia, dokona sprawdzenia ofert pod kątem oczywistych pomyłek, przedłoży korekty do akceptacji oferenta.

3.          Z powyższych czynności, Komisja sporządzi protokół wraz z załącznikami.

4.        Komisja przedłoży do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Stara Błotnica kompletny protokół postępowania.

5.         W przypadku nie podpisania umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana, Komisja dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty z pośród pozostałych uznanych za ważne.

 _____________________________________

ZARZĄDZENIE NR 27/2004

WÓJTA GMINY W STAREJ BŁOTNICY

 Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 ROKU

w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Na podstawie art.. 47 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z póz. zmianami/ zarządzam co następuje:

 

§1

Udzielam Pani Grażynie Stefańczyk Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnomocnictwa do zarządzania Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr l do niniejszego zarządzenia

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

WÓJT
Stanisław Białkowski

 

ZAŁĄCZNIK NR l

UPOWAŻNIENIE

 


 

Upoważniam Panią Grażynę Stefańczyk - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia spraw w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych, a w szczególności do prowadzenia procedur przetargowych związanych z działalnością ośrodka i zawierania umów cywilnych w tym zakresie.

Pełnomocnictwo nie obejmuje prawa do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów

_____________________________

 

ZARZĄDZENIE NR 28/2004

Wójta Gminy w Starej Błotnicy

 z dnia 27 sierpnia 2004r

 

w  sprawie stawki czynszu dla lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących własnością gminy Stara Błotnica

 

Na podstawie art.8 pkt.l ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego /Dz. U .Nr 71 póz. 733 z późniejszymi zmianami. w  związku z art. 26 ust l, ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142,poz.l591 z 2001r.ostatnia zmiana z dnia 27 lipiec 2004r. /Dz. U. Nr 116 póz. 1203 z 2004r.oraz uchwały VIII/36/2003r. Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 maja 2003r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zarządza się co następuje:

§1

Ustala się stawkę bazową czynszu dla lokali mieszkalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy Stara Błotnica w wysokości: l.00 zł za m2 pow. użytkowej.

§2

Ustala się stawkę czynszu dla lokali użytkowych będących własnością gminy Stara Błotnica w wysokości: 5,45 zł za 1 m2 pow. użytkowej.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 15 czerwca 2003r.

WÓJT

Stanisław Białkowski

 

 

ZARZĄDZENIE   Nr 29/2004

Wójta Gminy Stara Błotnica

z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2004r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), art. 116 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15. po/. 148 z 2003r. z późn. zm.) ,§10 Uchwały Nr XV/80/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 5 lutego 2004r. oraz pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 17.09.2004roku znak FIN.L-301/3011/852/151/04 postanawia się:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w:

Dz. 852- Pomoc społeczna

rozdz. 85295 Pozostała działalność

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   o kwotę 1.000 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 8.611.668 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków w:

Dz. 852- Pomoc społeczna

rozdz. 85295 Pozostała działalność (dożywianie uczniów- zadanie własne)

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 8.651.921,44 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany między paragrafami w ramach działu i rozdziału w:

Dz.750 Administracja publiczna

 Rozdz.75023 Urzędy gmin

zmniejsza się plan w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł.

 a zwiększa się plan w

§ 4260 Zakup energii o kwotę 3.000 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł.

 

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

zmniejsza się plan w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

a zwiększa się plan w

§ 4260 Zakup energii o kwotę o kwotę 2.200 zł.

 § 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 800 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

zmniejsza się plan w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł.

a zwiększa się plan w

§ 4260 Zakup energii o kwotę 3.000 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł.

 

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w:

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwa ogólna o kwotę 14.000 zł.

§ 5

Zwiększa się plan wydatków w:

Dz. 600- Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę 5.000 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4.000 zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

 

WÓJT

Stanisław Białkowski

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 29/2004

z dnia 30 września 2004 roku

W związku z otrzymanym pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającym dotację na zadania własne zwiększa się budżet o kwotę l .000 zł. zł. z przeznaczeniem na dożywianie uczniów. Zwiększa się plan wydatków na energię elektryczną oraz podróże służbowe krajowe w związku ze znacznym wykonaniem w w/w paragrafach.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-29 11:55:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 11:55:17
  • Liczba odsłon: 251
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1085115]

przewiń do góry